Colossians 4

Ngwuk njɨvwa kat vɨga la njambwi nɨmba ngwuk ngwutna njɨvwa kwutɨga nɨmba kat apma wenga kwiga apma nyaangɨt ambuk. Ngwuk wupma yelavɨpmba ngwuk. Wuna njambwi nyan nyinangwupmba lɨgandɨ waa yelavɨk ngwula.

KOLOSIMBA LƗGA NƗMBA KWUTNJEYAN NJƗVWA KAT POL MBUTA NYAANGƗT

God kat ngambuvak kat ngwutna mbangɨ wana kɨlɨpmbangɨ walɨngweya. Njɨmbla njɨmbla awamba. God kat ngambungweya njɨmbla ndɨ kat sɨvu agɨmba ngwuk. God kat wagalangweya njɨmbla God kat wagalamba ngwuk wun kat. God kat wagalangwuk wun kat vɨga lɨndɨ, mbukweya apma nyaangɨt ndina waamba wupmbandi. Kraist ndinyangu kat kwunatɨnda va kat mbupmat wowun. Mbukwangat wun kat kalabusmba taagandi, tɨgowun. God kat wagalangwuk mala wuna kwundi apma vat tɨndi mala mbukwa nyaangɨt wutaa maawupmba yelavɨkiyandi. Nyaangɨt ngambuvat wuna njɨvwa. Kavle vak ngambuvak kat kai walɨgowun.

Nat nɨmba Kraistna mbaapma nɨmba naa ndi. Ndinogwinala yetɨngweya njɨmbla yigumba yetɨmbangwuk. Ndinogwinala yetɨngweya njɨmbla ndi kat wan apma nyaangɨt ambupmba ngwuk. Kwo wana yetɨlɨngweya. Ndi kat mbukweya njɨmbla ngwula mbangɨ wiyo waavi laagandɨ, apma maawut sɨka mbukiyangwuk. Ndi kɨta kɨta yelavɨka lɨnjeya maawuk kat vɨlaa ngwuk kat wagalanjeya nyaangɨt wutaa ndi kat wan apma nyaangɨt ambuk ngwula.

NGƗNI LA NYAANGƗT

Ana kɨta mbaapma nyan Tikikas ngwula ngepma yilaa ngwuk kat anai yetɨga kwutɨga njɨvwa ngwuk kat mbukiyandɨ. Anogwinala lɨga wan nyan njambwi nyana njɨvwa yigumba kwutndɨ. Kan kwutɨngwa njɨvwa kat vɨlaa ngwuk kat mbuka ngwutna maawut kwunakiyandɨ. Ngi kat tɨga ndɨ kat wowun maa ngwutna lak yigiyandɨ. Kɨta nyan Onisimas ndɨnogwinala yigiyandɨ. Ndɨ ngwutna ngepma nyana. Nɨnogwinala apma vat tɨga kɨta mbaapma nyana. Wan ngepmamba yina vak ngwuk kat mbukiyambɨt. 10 Wunogwinala kɨta vat kalabuɨmba la nyan Aristakas ngwuk kat apma nandinya walɨgandɨ. Makno ndɨno wupma ngwuk kat apma nandinya walɨgandɨ. Wan nyan Banabasna swamba. Ngwuk kat tamba mbukwun wan nyan Mak kat. Ngwuk kat yindeyan ndɨ kat apma nandinya waa ndɨ kat yagwa waa awamba ngwuk. 11 Jisas waa Jastas walɨnja nyan ngwuk kat ndɨno apma nandinya walɨgandɨ. Wundi kuvuk nyangu Aristakas, Mak, Jastas tat ndi Juda ndi. Mbambala Kraistna mbaapmamba yalaa Godna nyaangɨt wunogwinala mbutɨgandi. Wunogwinala lɨga nat nɨma sakwat Juda walɨnja nɨmba kai. Kuvuk nyangu mɨna lɨndi. Wun kat nɨma sakwat njɨvwa kwuka wun kat kwunapmat tɨgandi.

12 Ngwula ngepmana nat nyan Epafras ngwuk kat apma nandinya walɨgandɨ. Ndɨ Kraist Jisasna njɨvwa kwutɨga nyana. Nɨma sakwat njɨmbla God kat nɨmamba wagalalɨgandɨ ngwuk kat kwunatndangat. Apma maawut yelavɨka God kat kwutaa lɨngwangat God kat wagalalɨgandɨ. Mandɨt maawupmba mbaak yelavɨtandi walaa ngwuk kat God kat wagalalɨgandɨ. God waa nyaangɨpmba yetɨmba ngwuk walaa wagalalɨgandɨ. 13 Ngwuk kat kwunapmak kwutɨnda nɨma sakwat njɨvwa tamba vɨwun. Ngwuk kat mɨna ana wan njɨvwa kwutɨgandɨ. Leodisia walɨnja ngepma Hirapolis walɨnja ngepmamba lɨga nɨmba kat waa njɨvwa kwutɨgandɨ. 14 Nɨna apma dokta vla lɨga ndɨ Luk ngwuk kat apma nandinya walɨgandɨ. Dimas ndɨno ngwuk kat apma nandinya walɨgandɨ.

15 Leodisia walɨja ngepmamba lɨga kɨta mbaapma nɨmba ndi kat apma nandinya waweya nyaangɨt ambuk ngwula. Nimpa walɨnja taagwa li kat apma nandinya waweya vak ambupmba ngwuk. Lɨla ngaymba yisolaa la nimba kat ndino ndi kat mbukiyangwuk. 16 Kan pas vɨlaa Leodisiamba lɨga kɨta mbaapma nɨmba kat agwimba ngwuk. Ndino vɨgandi. Ndino Leodisiamba lɨga nɨmba ngwuk kat ndina pas kwindi mala avɨmba ngwuk. 17 Ngwuk Akipas kat ambupmba ngwuk. Nɨma nyana njɨvwa mɨn kat wawa njɨvwa aywaa agwupmba mɨn waa ndɨ kat ambuk.

18 Wan pasmba tat ta nyaangɨt wowun maa pɨlɨwuta nyananamba pensil klalaa wan ngɨni la nyaangɨt wuna taambamba pɨlɨwukwun. Ngwuk kat apma nandinya waa pɨlɨwutɨgowun. Kalabusmba lɨwun. Wun kat ke maawut sɨlɨwoka. God ngwuk kat awagapma kwunatndangat wowun. Ngiyambak.

Copyright information for `IAN