Hebrews 9

TAMBA GOD KAT KWUNATƗNJA VAT

God ndinyangu kat tat kwinda nyaangɨt God kat kwunatnjeya vak kat mbutndɨ. Ndɨ kat kwunatnjeya ngay kat mbutndɨ maa wan ngay selmba kwutndi. Wan kwutnja haus sel rum vlɨlɨk tɨndɨ. Tat ta rumba kendel lam vɨtnja nda tɨndɨ. Njamba kɨta lɨndɨ. Wan njambamba God kat kwilɨnja vret-nao tagandi, lɨndɨ. Wan rum njambia tɨga rumna waa walɨndi. Tata la rumba lɨga vɨlɨlɨk wan sel lavwilaa vɨlɨlɨk wan rum wuleindi. Wan rum God tɨga rumna. Wan rum nɨma njambia tɨga rumna waa walɨndi. Wan nat vlɨlɨlɨk wan rum golmba kwutnja kugɨmbɨ njangu veila yagɨmbi wlkela kugɨmbɨ lɨndɨ. God waa nyaangɨt ta bokis tɨndɨ. Wan bokismba lɨga nda kɨngiyan. Golmba kwutnja aw “mana” walɨnja nao ta aw. Erona vasɨ vasɨ wumba kandi woke lɨndɨ. God kwiya nyaangɨt pɨlɨwutnja kambak tɨndɨ. Wan bokisna plang aywaa golmba kapmondi, lɨndɨ. Wungi bokismba ensel vla la mbɨt kait tɨmbɨt. Angangɨ lɨmbɨt. Bokisna nɨndɨmba mbɨtna wiyo kapmondɨ. Mbɨla nɨndɨmba God kat kwunapmak yelogwen salɨtɨnja kava tɨndɨ. Wan haus selmba la nda kat nɨma sakwat nyaangɨt ana ngambugiyowun.

Selmba kwutnja ngay yaawmba katelaa tulaa God kat kwunata nɨmba pris walɨnja nɨmba wan kɨta wan rum wuleilɨndi. God kat kwunapmak wuleilɨndi. Vɨlɨlɨk wan rum ana wuleilɨndi. Ndina njambwi nyan Hetpris mɨna naambi kɨta kɨta mɨna kapma wuleilɨndɨ. Yelogwen awmba salɨka kwuta wuleilɨndɨ. Kavle yilɨnda vak kat Godna nyingi maawut kwunapmat wan yelogwen samat salatndɨ. Kwunantaa ndinyangu kavle vat yilɨnja vak kat Godna nyingi maawut kwunapmat nat samat salatndɨ. Tamba yilɨnja vak Godna waagan vɨsɨmogwinda vapmba yilɨndi. Yilɨnja vat ngɨlɨlapman tɨndan nyinangwut wuleineya yambɨ ana kak kiyalɨndɨ. Vɨlɨganɨn. Mbambala ndɨna vak ngɨlɨlɨndɨ. Ngɨlɨndɨ, nyinangwut wuleineya yambɨ kak kiyandɨ. Tamba yilɨnja vak nyinangwut wuleineya vak kat vɨsɨmogwi lɨgandɨ. Ndi God kat kwanda kwanda nda vatnyalaa kwilɨndi. Kwunata nɨmba wan kwilɨnja vat ndi kat wan vak ana kupi maawut kwindɨ. 10 Wan yinja nda mbangɨna nda. kɨpmana nda. Wan tambana vatna nyaangɨt kɨlɨnja kɨgɨnda kat mbutɨndɨ. Ndina mbangɨ yagulɨnja vak kat mbutɨndɨ. kɨpmana njambia nɨma sakwat nyaangɨt wan vak kat mbutɨndɨ. Wan vak tɨndɨ, ngɨni kupi nyaangɨt yandɨ. Yandɨ, ngɨlɨndɨ.

MBAMBALA KRAIST GODNA NYINGI MAAWUT KAT KWUNATNDƗ

11 Mbambala Godna nyingi maawut kat kwunapmat tɨgandɨ Kraist. God tɨga kava wuleineya kupi yambɨ Kraist kwutndɨ. Kɨpmamba lɨga ngay wuleilaa ana kwunatndɨ. Ndɨ nyinangwut wuleilaa kwunatndɨ. 12 Ndɨ bulmakau memena yelogwen kwutaa wuleilaa ana kwunatndɨ. Ndɨ avla ndɨna mbangɨna yelogwen kwutaa wuleilaa kɨta njambɨ kwunatndɨ. Kwunatndɨ maa God nɨn kat njɨmbla njɨmbla ana sɨlɨgiyandɨ. 13 Tamba bulmakau yamba tundi maa ndɨna mbaw mɨna lɨndɨ. Wan mbaw bulmakau memena yelogwen kwutaa God kat kwunapmak wuleindi. Wan vak ndinyanguna maawut ana kwunatndɨ. Ndina mbangɨmba la nglambi mɨna lɨmbwindɨ. 14 Kraist wupma ana yindɨ. Ndɨ nɨna maawut nɨmbun kwunatndɨ. Nɨna tamba la maawut kavle vapmba yelavɨka lɨndɨ. kwunatndɨ maa God waa nyaangɨt wuka yelavɨka Godna njɨvwa kwukiyanɨn. Kriast kat Godna waagan ava kwindɨ maa avla ndɨna mbangɨ Godnat kwindɨ. Ndɨ Kraist kavle vat ana yilɨndɨ. Apma vat mɨna yiga yetɨlɨndɨ.

15 God nɨn kat yigiyaa kupi vat kiyalɨga nyan Kraistna. God ndi kat tamba ya vat ndina kavle vak kat aywaa ana sɨlɨmbwindɨ. Nɨn kat kuypi yigiyaa vak kavle vat aywaa sɨlɨmbwigiyandɨ. God wandɨ maa Kraist kan kɨpma ngaga yalaa wundumbu yindɨ. Wundumbu yiga Godna nyingi maawut kwunatndɨ. Kwunatndɨ maa God nɨn kat ana sɨgiyandɨ. Nɨn God yagwa waa nɨmba lɨga njɨmbla njɨmbla ana God kat vaaka lɨgiyanɨn. Njɨmbla njɨmbla apma vat tɨgiyanɨn.

GOD JUDA KAT WANDA NYAANGƗTNA KWONDU YELOGWENA

16 Kɨta nyan kiyavat tɨga ndɨna kwanda kwanda kansaga ndɨna nyangu kat kwigiyadɨ. Kwindeya vak tak pasmba pɨlɨwukiyandɨ. Kiyandɨ mala vɨlaa lɨga wumba kansaga klaigandi wan nda. Kiyalapman yindeyan ndi ana klaigandi. 17 Pasmba pɨlɨwuta nyan kiyalapman yindeyan pasmba pɨlɨwutnda nyaangɨt kwo nyaangɨtna. Wan nyaangɨpmba ana klaigandi. Kiyandɨ mala wan nyaangɨpmba klaigandi. 18 God Juda kat tamba kwiya nyaangɨt kɨta vatna. God waa nyaangɨt ndi kat kwindɨ maa bulmakau vatnyalaa yelogwen salatndi mala wan nyaangɨt tɨndɨ. Yelogwen vɨlaa kwo nyaangɨt ana ndɨ waa walɨndi. 19 Tamba Moses wan njambia mbutndɨ mala kwanda kwanda nda vatnyalaa God kat kwindi. Ngɨni nyan bulmakaugwi memenana yelogwen klalaa ngu klalaa awmba salatndɨ. Awmba salataa sipsipnana yelogwen mbangɨ yuwio “hisop” walɨnja mi nganga kwutaa ngu awmba tolaa yelogwen winkwutndɨ. God kwiya nyaangɨt pɨlɨwutnja pepamba winkwutndɨ. Ndi Judana mbangɨmba winkwutndɨ. 20 Moses winkwutaa lɨga wandɨ. Wan yelogwen winkwutɨwan God kwiya nyaantɨt kat tagula ava kwilɨndɨ. Winkwutapman yiga yiwan ana wukengwa. 21 Moses wupma waga God kat kwuatɨnja selmba kwutnja ngaymba winkwutndɨ. Wan ngayamba lɨga aw, yaanjɨ, kugɨmbɨmba winkwutndɨ. 22 Judana vat kɨngiyan. Ndi nglambi kwo ana lɨmbwindi. Yelogwensalataa mɨna lɨmbwindi. Ndi nɨma sakwat mandɨp mandɨp nglambi wungi vapmba lɨmbwindi. Nat nglambi nat vapmba lɨmbwindi. Godna nyingi maawut nat vapmba ana lɨmbwindi. Yelogwen salataa lɨmbwindi.

GOD NƗN KAT WANDA NYAANGƗTNA KWONDU

23 Juda ndi God kat kwunatɨnja vak Kraist nyinangwut wuleilaa God kat kwunatɨnda vat kɨta lulu lɨvat tɨmbɨt. Wan vak vɨlɨlɨk vapmba Godna nyingi maawut yelogwenmba kwunapmbɨk. Kraist kwiya yelogwen kat kwulatndɨ. 24 Ndi tamba la ndi Juda ndinai kwukna ngay wuleilaa God kat kwuatndi. Tamba selmba kwutnja ngay nyinangwut vla lɨgandɨ. Kraist God kat kwunapmak ndu nyan kwukna ngay ana wuleindɨ. Ndɨ God tɨga kava nyinangwut wuleindɨ. Mbambala nɨn kat tɨga Godna nyingi waawut kwunatɨgandɨ. 25 Judana vat kɨngiyan. Naambi naambi ndia Hetpris bulmakauna yelogwen awmba salataa kwutaa nɨma njamblia lɨga kava wuleilɨndɨ. Wuleilaa God kat kwunapmak salatndɨ. Kɨta njambɨ mɨna ana wuleindɨ. Naambi naambi wuleilɨndɨ. Kraist wupma ana yindɨ. Ndɨ kɨta njambɨ mɨna ndɨna mbangɨna yelogwen Godna nyingi maawut kwunapmak kwindɨ. Nɨma sakwat njambɨ ana kwilɨndɨ. 26 Kraistna yelogwen bulmakauna yelogwen tɨga vla tɨgendan ndɨ nɨma sakwat njambɨ kiyalɨgendɨ. Kraistna yelogwen bulmakauna yelogwen kapma kapma. Mbambala Kraist ngɨni yalaa Godna nyingi maawut kɨta njambɨmba kwunatndɨ. Kiyalaa kwunatndɨ. 27 Ndinyanguna vat wupma lɨgandɨ. Kɨta njambɨ mɨna kiyalɨgandi. Nɨma sakwat njambɨ ana kiyalɨgandi. Kiyanɨn maa God nɨn kat vɨga sɨga nagugiyandɨ. 28 Kraist ndɨino nɨmbun. Kɨta njambɨ mɨna kiyandɨ. Nɨma sakwat nɨmba yinjakavle vat sɨlɨmbwivat kiyandɨ. Ngɨni nat njambɨ ngaga yaigandɨ. Ndɨ kat kawiga lɨga nɨmba ndɨ kat vɨgiyandi. Ngɨni yandeya njɨmbla kavle vat sɨlɨmbwivat kiyavat ana yaigandɨ. Ndɨna mbaapma nɨmba kwunapmak yaigandɨ.

Copyright information for `IAN