John 12

MARIA APMA NJANGU VEILƗGA NGU JISASNA MAMBA KALƗTƗ

Nandinya sɨla kɨta lɨga pasova walɨnja pesto tɨgiyandɨ. Jisas Betaniat yindɨ. Wan ngepma Lasaras ta ngepma. Tat wan nyan Lasaras kiyandɨ maa Jisas laap mɨla wandɨ mala laatndɨ. Ndina ngay wuleindɨ maa ndɨ kat kɨgɨnda kwutndi. Lasarasna nyange Mata kɨgɨnda wan nɨmba kat kansaga kwilɨlɨ. Lasaras ndɨ njabɨmba nat nɨbagwinala ndalɨndɨ. Tɨga lɨga Maria apma njangu veila ngu klalaa Jisasna taga mamba salatɨ. Wan ngu nɨma sanyamba wan gu kat nyangatɨ. Wan nguna njangu wan ngaymba la nɨmba aywaa wutndi. Apma njangu veilɨndɨ. Kalɨtɨ maa Jisasna mbaapmamba la kɨta nyan Judas Iskeriot, ngɨni tɨga Jisas kat kamwin kwigiyaa nyan lɨ kat wandɨ. Wan njangu veila ngu manda kat kwo kalɨtɨ. Wan ngu kwilaa sanya klalaa sanya lapman nɨmba kat kwigelan wovuna. 300 dola anagalɨ klaiga waa wandɨ Judas. Sanya lapman ta nɨmba kat ana nɨma vat yelavɨtaa wandɨ. Jisasna mbaapmamba la nɨmba kɨta yisoga taagalɨnja mani ndɨnai vɨga la. Vɨga lɨga nat njɨmbla sɨkwutɨndɨ. Wan ngu kɨilaa klaleya sanya ndɨ vɨga lɨga sɨkwupmat yelavɨtaa wandɨ.

Wandɨ maa Jisas ndɨ kat wandɨ. Lɨ kat wupma ke waa. Kiyawun maa wun kat waangumba taaganjeya njɨmbla kat yelavɨtaa wan njangu veila ngu kalɨtɨ wun kat. Sanya lapman tɨga nɨmba ngwulogwinala njɨmbla njɨmbla tɨlɨndi maa ndi kat kwigiyangwuk. Wun ngɨni ngwulogwina njɨmbla njɨmbla ana lɨgɨyowun waa wandɨ Jisas.

LASARAS KAT VATNYVAT WANDƗ

Jisas betanimba tɨnda vak kat wutaa Juda nɨma sakwat laataa yandi ndɨ kat vɨvat. Jisas kat mɨna vɨvak kat ana yandi. Ndɨno Lasaras kat vɨvak kat yandi. Tat Jisas wandɨ maa Lasaras kiyalaa lɨga laatndɨ. Ngɨ kat tɨga ndɨ kat vɨvak kat yandi. 10 God kat kwunatɨga njambwi nɨmba Lasaras kat vatnyavak kat yelavɨka lɨndi. 11 Lasaras kat Juda nɨma sakwat vɨlaa nɨn kat kwagalalaa Jisasna mbaapmamba nɨma sakwat nɨmba yilɨgandi waa yelavɨtaa Lasaras kat vatnyavat wandi.

JISAS KING TƗGA VLA JERUSALEM WULEINDƗ

12 Nat nandinya pesto kat yilaga nɨma sakwat nɨmba mbambala Jisas Jerusalemat yaigandɨ waa wandi maa wutaa njambwi nyanat tɨnda vak kat yelavɨtaa 13 tɨpma ngla kalɨka kwutaa ndɨ kat vɨvat yandi. Ndɨ kat vɨlaa wandi. Wovun yamɨn. Mɨn nɨn Isrel walɨna nɨmbana king mɨn. God wandɨ maa yamɨn. Mɨn apma njambwi nyan mɨn waa nɨma kwundimba walega walɨndi.

14 Jisas kwandɨ donki kɨta kwutaa lɨla mbunimba ndaalɨga yandɨ. Ndɨ tamba la nyan pɨlɨwuta vak vla ndaalɨga yandɨ. 15 Tamba pɨlɨwutndɨ.

 • saionmba lɨga nɨmba ngwuk ke nɨmamba yelavɨka
 • lɨngwa. Ngwutna njambwi nyan yaigandɨ. Donkina
 • mbunimba ndaalɨga yaigandɨ
waa tamba pɨlɨwutndɨ.

16 Wan tamba pɨlɨwutnda nyaangɨt Jisasna mbaapma nɨmba di ana yelavɨka lɨndi. Tamba la nyan pɨlɨwutnda vak vla ndɨ kat yindi waa ngɨni yelavɨka lɨndi.

17 Tak Lasaras kiyandɨ maa waangumba taagandi, lɨndɨ. Lɨndɨ maa Jisas ndɨ kat wandɨ maa laatndɨ. Laatnda vak va nɨmba ngepma ngepma yi ya mbutɨndɨi. 18 Lasaras kat wandɨ, laatnda vak kat wutaa nɨma sakwat nɨmba Jisas kat vɨvat yandi. 19 Nɨma sakwat nɨmba Jisas kat ya vak vɨlaa Ferisi awat sowat wandi. Ndɨ kat kwulapmat tɨna vat tamba kwo vatnat tɨgandɨ. ndinyangu aywaa ndɨna kwupmba yilɨndi.

GRIK WALƗNJA NƗMBA JISAS VƗVAT WANDI

20 Wan pesto kat ya nɨmbana nat nɨmba Juda ana ndi Di Grik ndi. God kat yelavɨpmak Jerusalemat yindi. 21 Wundi Grik Filip kat yandi. Filipna ngepma Betsaida. Galilimba la ngepma. Ndɨ kat yalaa wandi. Mɨn, Jisas kat vɨlaa ngambuvat yalaa lɨganɨn waa wandi. 22 Wandi maa wutaa Filip yiga Endru kat mbutndɨ. Mbutndɨ maa mbɨk Jisas kat yiga mbupmbɨk. 23 Mbupmbɨk maa Jisas wandɨ. Wan nyinangwutna vak ndinyangu kat sɨmogwilɨga nyan wun. Wun kat kwutaa vatnyanjeya njɨmbla tamba ngway tolagandɨ. Wun kat vatnyandi maa God wuna sɨ kwutaa katsogiyandɨ. 24 Mbutɨwa nyaangɨt awuk ngwula. Kɨlɨnja mina sɨk kɨpmamba dalaa nɨngɨndeyan nɨma sakwat mi sɨk wataa tɨgiyandɨ. Kɨpmamba ndalapman yindeyan ndɨ sɨk kɨta tɨgiyandɨ. 25 Nɨno ndinyangu wungi vat sɨgɨt. Kɨta nyan ndɨna mbagɨna njɨvwa mɨna kwuka ndɨna mbangɨ mɨna kwunaka yetɨlɨndeyan wan nyan ndɨ kavle yigiyandɨ. Kɨta nyan ndɨna mbangɨ kwunapmak kat ndɨna mbagɨna njɨvwa kwupmak kat kai wandeyan ndɨ njɨmbla njɨmbla apma vat tɨndeya vat kaligandɨ. 26 Kɨta nyan wunogwinala njɨvwa kwupmat wandeyan wunai yetɨga vak vla yetɨgiyandɨ. Kɨta nyan wunogwinala njɨvwa kwutndeyan wuna nyaek ndɨna sɨ kwutaa katsogiyandɨ.

WUN KAT KWUTAA KATSOGIYANDI WAA WANDƗ JISAS

27 Wun mbambala maawut nɨma vat yelavɨka lɨgowun. Wuna nyaek wagalagiyowun. Manda vatna wagalaweyan. Wun kat yavat tɨga kavle vak kat kai awa waa walu? Kai. Wupma ana wagalgiyowun. Wun kat yavat tɨga kavle vat klavat kan kɨpmat ngaga yawun. 28 Kupma waigowun wuna nyaekat. Avla mɨna sɨ kwutaa katso mɨla waa waigowun waa wandɨ Jisas. Jisas wandɨ maa nyinangwupmba lɨga ngaga yaa kwundi wutaa wandi. Tak avla wuna sɨ kwutaa katsowun. Ngɨni nat njambɨ kwutaa katsogiyowun waa wandɨ. 29 Wumba la nɨmba nyinangwupmba lɨgɨ ngaga yaa kwundi wutaa wandi. Vlap mlak wandɨ waa wandi. Nat nɨmba wutaa wandi. Ensel Jisas kat wandɨ waa wandi.

30 Jisas ndi kat wandɨ. Wan nyinangwupmba lɨga yandɨ, wukngwa kwundi wukwangat ana wandɨ. Wukngwangat wandɨ. Ngwutna maawut kwunapmak wandɨ. 31 Kan kɨpmana kavle vat aywaa vɨgiyandi. Vɨnjeya njɨmbla tamba ngway tolagandɨ. Kan kɨpmana nɨmba kat kavle maawut kwilɨga nyan kat kwulakiyaa vat tamba ngway tolagandɨ. 32 Wun kat kwutaa katsondi maa kɨpmamba lɨga nɨmba kat yagwa waigowun. Wuna mbaapma yaa wulei ngwula waa waigowun waa wandɨ Jisas. 33 Ndɨ kat ngɨni vatnyanjeya vak kat yelavɨtaa wandɨ. Wun kat kwutaa katsogiyandi waa wandɨ.

34 Jisas wandɨ maa wumba la nɨmba ndɨ kat wandi. Tamba la nɨmba God waa nyaangɨt pɨlɨwutnja vak vɨnɨn. God kwiya nyan Kraist njɨmbla njɨmbla tɨgiyaa nyana waa pɨlɨwutnja vak vɨnɨn. Mɨn wamɨn. Wun Godna vak kɨpmamba lɨga nɨmba kat vɨsɨmogwilɨga nyan wun. Wun kat ngɨni vatnyagiyandi waa wamɨn. Mɨn kanda mɨn. Mɨn wan nyan mɨn? Waa wagalandi. 35 Wagalandi maa Jisas ndi kat wandɨ. Mbambala ngwutnogwinala lɨwan kemba lɨga ya vla lɨgowun. Mbambala wun kat vɨlɨɨ Godna apma vat vɨsɨmogwi lɨga nyana waa yelavɨk ngwula. Samat tɨga ngwuk kat kwagalalaa yigiyowun. Yiwun maa ngwuk ngan vla lɨgiyangwuk. Wuna apma vat ana vɨga lɨgiyangwuk. Wun kat vɨlapma Godna apma vat vɨsɨmogwi lɨga nyana waa ana yelavɨkiyangwuk. 36 Mbambala ngwutnogwinana tɨwa vak vɨlaa yelavɨk ngwula. Wun kat vɨlaa Godna apma vat vɨsɨmogwi lɨga nyana waa yelavɨkngweyan ngwuk apma vat tɨgiyangwuk waa wandɨ Jisas. Jisas walaa ndi kat kwagalalaa yindɨ. Yiga wun kat vɨlandi waa ndɨna mbangɨ yiga pagwulaa lɨndi.

JUDA NƗMA SAKWAT JISAS KAT KAI WANDI

37 Nɨma sakwat nɨma njɨvwa kwutɨnda vak ndi vɨlɨndi. Vɨlaa God wandɨ maa yaa nyana waa ana yelavɨtndi. 38 Yelavɨtapman yilɨnja vak kat tamba la nyan Aisaia tamba pɨlɨwutndɨ. Pɨlɨwutnda nyaangɨpmba ngɨni wan vak yilɨndi.

 • Njambwi nyan, butɨna nyaangɨt ana wuka vɨga
 • lɨndi. Godna kwondu vɨlaa ndɨ nɨma nyana waa
 • ana yelavɨka lɨndi
waa tamba pɨlɨwutndɨ Aisaia.
39 Wan Jisasogwinala ta Juda angamak Jisas njambwi nyanat tɨnda vak vɨlapman yindi. Ndi tamba la nyan Aisaia pɨlɨwutnda nyaangɨpmba yilɨndi. 40 Ndɨ tamba pɨlɨwutndɨ.

 • God wandɨ maa ndina mɨni ana vɨlɨndi. Ndina
 • maawut ana yelavɨtɨndi. Ngi kat tɨga God ndi kat
 • yilɨnda vat ndina mɨni ana vɨga lɨndi. Ndina
 • maawut ana yelavɨka lɨndi. Ngi kat tɨga God ndi
 • kat ana kwunakiyandɨ
waa pɨlɨwutndɨ Aisaia.
41 Tamba Aisaia pɨlɨwukna nyaangɨt Jisas njambwi nyanat tɨnda vak vɨlaa pɨlɨwutndɨ.

42 Ferisi Juda kat walɨndi. Kɨta nyan Jisas njambwi nyana waa wandeyan ndɨ kat kai waiganɨn. God kat yelavɨpmak yisolaa lɨneya ngay ana wuleigiyandɨ wan nyan waa walɨndi Ferisi. Judana nat njambwi nɨmba Jisas kat vɨlaa ndɨ njambwi nyana waa yelavɨtɨndi. Kwundimba ana walɨndi. Ferisi kat vaaka lɨndi. 43 Yelavɨta vak kat pagwua nɨmba nat nɨmba dina sɨ kwutaa katsonjangat nɨmamba yelavɨka lɨndi. God ndina sɨ kwutaa katsondangat ana nɨmamba yelavɨka lɨndi.

MBUTUWA NYAANGƗT NƗMBI NDA VLA LƗGANDƗ

44 Jisas laataa nɨma kwundimba walega wandɨ. Kɨta nyan wun kat vɨlaa njambwi nyanat tɨwa vak kat yelavɨtndeyan wun kat ay waa nyan God ndɨno ndɨ kat njambwi nyanat tɨnda vak kat yelavɨkiyandɨ. 45 Kɨta nyan wun kat vɨndan wun kat ay waa nyan God kat ndɨ vɨlɨgandɨ. 46 Kemba lɨga ya vla vɨga kan kɨpma ngaga yawun. Njambwi nyanat tɨwa vak kat kɨta nyan yelavɨtndeyan kulun walaa la kavle vat kwagalalaa apma vat kemba lɨga vak vla yetɨgiyandɨ. 47 Kɨta nyan mbukwa nyaangɨt wutaa njambwi nyanat tɨwa vak kat yelavɨtapman yindeyan ndɨ kat ana sɨgiyowun. Kan kɨpmamba lɨga nɨmba kat sɨvat ana yawun. 48 Mbukwa nyaangɨt wupmak kat kai waga wun kat kai walɨga nyan ndɨ kavle vat klaigandɨ. Ngɨni yaiga nandinya mbambala mbutɨwa nyaangɨt wan nyan kat nɨmbi nda vla sɨndɨ maa kavle yigiyandɨ. 49 Mbutɨwa nyaangɨt wuna yelavɨka vapmba ana mbutɨwun. Nyaek wunkat wandɨ maa yaa mbutɨwun. 50 Wuna nyaek mbuta nyaangɨt wutaa njɨmbla njɨmbla apma vak mɨna yetɨgiyandi. Vɨlɨgowun. Ngi kat tɨga kwo ana mbutɨgowun. Wuna nyaek wun kat waa nyaangɨt mɨna mbutɨgowun waa wandɨ Jisas.

Copyright information for `IAN