John 5

JISAS MAN KƗVƗ WATNA NYAN KAT KWUNATNDƗ

Tɨga lɨga Judana pesto vɨvat Jisas Jerusalemat yindɨ. Jerusalem tɨga sip sip klalɨnja kava ngwaymba waangu ngu lɨgandɨ. Wan waangu la kavamba wegwuga mbale tambanat kwutndi, lɨndɨ. Wan nguna sɨ Hibruna kwundimba Betesda wandi. Wan mbalemba yelogwen kat ta nɨmba nɨma sakwat yiga tɨlɨndi. Nat nɨmba mɨni kiyaa nɨmba. Nat nɨmba kaawiya kɨla nɨmba. Yilaa ngu biyaiga vak kat kwaiga mbalemba lɨndi. Nat njɨmbla God wandɨ maa ensel ngumba ndandɨ maa ngu biyalɨndɨ, vɨlaa tak wan ngu wuleigiyaa nyan kwo lɨgiyandɨ. Yelogwen ngɨlɨgiyandɨ. Wumba la kɨta nyan naambi 38 yelogwen kat tɨlɨndɨ. Ndɨ nguat kawiga lɨndɨ. Jisas ndɨ kat vɨlaa maawupmba yelavɨtndɨ. Wan nyan naambi nɨma sakwat yelogwen kat tɨlɨndɨ waa yelavɨtaa ndɨ kat wagalandɨ. Yelavɨka lɨman mɨna mbangɨ kwo lɨndangat yelavɨka lɨgamɨn? Waa wagalandɨ.

Wandɨ maa yelogwen kat ta nyan Jisas kat wandɨ. Ngu biyalɨndɨ maa wun kat kwutaa ngumba laagagiyaa nyan kai. Ngu kat yilɨwun maa nat nyan taka yilɨgandɨ waa wandɨ.

Wandɨ maa Jisas ndɨ kat wandɨ. Laap mɨla. Sɨndu kwaalɨma nda laataa mbaka kwutaa kali waa wandɨ. Jisas wandɨ maa wan nyana yelogwen ngɨlɨndɨ maa sɨndu kwalɨnda nda mbaka kwutaa kalindɨ. Wan Jisas ndɨ kat kwunatnda nandinya Judana nɨma nandinya. Njɨvwa lapman nandinya.

10 Yelogwen kat kwa nyan sɨndu kwalɨnda nda kwutaa kalindɨ maa Juda ndɨ kat vɨlaa walɨndi. Wan mandana yilɨma. Mbambala kan nandinya njɨvwa lapman nandinya. Manda kat nɨna njambiya kat kai walaa sɨndu kwalɨma nda kwutaa kalilɨgamɨn waa ndɨ kat walɨndi. 11 Wandi maa wandɨ. Wun kat kwunata nyan sɨndu kwalɨma nda kali waa wun kat wandɨ maa kalilɨgowun waa wandɨ. 12 Wandɨ maa ndɨ kat wagalandi. Sɨndu kwalɨma nda kwutaa kali waa kandana mɨn kat waa waa wagalandi. 13 Yelogwen kat kwa nyan Jisasna sɨ ana vɨga wuka lɨndɨ. Jisas ndɨ kat kwunataa kwagalalaa yindɨ. Wan ndɨ kat kwunatnda kavamba nɨma sakwat nɨmba yisolaa lɨndi.

14 Ngɨni wan nyan God kat kwunatɨnja ngay wuleindɨ maa Jisas ndɨ kat vɨlaa wandɨ. Mɨn tamba apma vat kwo lɨgamɨn. Kavle vat yiga yetɨlɨma vak kwagalalaa apma vapmba yetɨgiyamɨn. Kavle vat yiga yetɨmeyan ngɨni mɨna mbangɨ nɨmamba kavle yigiyandɨ waa wandɨ Jisas. 15 Wandɨ maa wan nyan yilaa Juda kat wandɨ. 16 Jisas ndɨ kat njɨvwa lapman nandinyamba yinda vak kat vɨlaa Juda Jisas kat kai walaa ndi nɨma kavle vat yilɨndi. Ndɨ kat vatnyavat yelavɨka lɨndi. 17 Yelavɨka lɨndi maa Jisas ndi kat vɨlaa wandɨ. Wuna nyaek God ndɨ mbambala njɨvɨwa lwitɨgamdɨ. Wuno njɨvwa kwutɨgowun. Kɨta kɨta kwutɨgali waa ndi kat wandɨ. 18 Wanda nyaangɨt wutaa Juda ndɨ kat vatnyavat nɨmamba yelavɨka lɨndi. Tak njɨvwa lapman nandinyamba njɨvwa kwuta vak vɨlaa ndɨ kat vatnyavak tɨndi. Mbambala God wuna nyaekna, kɨta kɨta njɨvwa kwutɨgali wanda vak kat wutaa ndɨ kat vatnyavak nɨmamba yelavɨka lɨndi. Wun Godno kɨta njambwi li waa walɨnda nyaangɨt kat wutaa aki wandi.

JISAS NDƗNA KWONDU NDI KAT SƗMOGWINDƗ

19 Jisas wandi maa Jisas ndi kat wandɨ. Ngwuk kat woseka ana waigowun. Wun Godna nyan avla wuna yelavɨk vapmba ana njɨvwa kwutɨgowun. Wuna nyaek kwutɨga njɨvwa vɨlaa kwutɨnda njɨvwa vla kwutɨgowun. Kwutɨnda njɨvwa mɨna wun ndɨna nyan kwutɨgowun. Kapma njɨvwa ana kwutɨgowun. 20 Wuna nyaek vɨga lɨga kwutɨnda vak aywaa wun kat vɨsɨmogwi lɨgandɨ. Ngɨni wun kat nɨma vɨlaa ngɨpaliga ndaigangwuk. 21 God kiyalaa lɨgiyaa nɨmba kat wandɨ maa laakiyandi. Wuno ndɨna nyan kavle vat ya nɨmba kat wuna maawupmba yelavɨtaa wowun mala ndi laataa apma vak yetɨgiyandi. 22 God ndinyangu kat lɨgiyaa vak kat vɨlaa ana sɨga nagugiyandɨ. Sɨga nagulɨndeya njɨvwa wuna lak kwindɨ, sɨga nagugiyowun. 23 Mbambala ngwuk Godna sɨ kwutaa katsolɨgangwuk. Wun Godna nyan wun wuna sɨ kwutaa katsongwangat God wun kat sɨga naguweya njɨvwa kwindɨ. God wandɨ maa yawun. Wuna sɨ kwutaa katsolapman yingweyan Godna sɨ ana kwutaa katsolɨgangwuk.

24 Ngwuk kat woseka ana waigowun. Kɨta nyan wuna nyaangɨt wutaa God wandɨ maa yandɨ waa yelavɨtndeyan wan nyan njɨmbla njɨmbla apma vat tɨgiyandɨ. Ngɨni God ndɨ kat ana sɨgiyandɨ. Wan nyan kiyaa lɨga laakna nyan vla lɨgiyandɨ.

25 Ngwuk kat woseka ana waigowun. Wan yaiga njɨmbla mbambala tamba yandɨ. Mbambala kavle vak ya nɨmba kat wun Godna nyan waa nyaangɨt wutaa ndi kwo apma vak tɨgiyandi. Kiyalaa lɨga laakna nɨmba lɨgiyandi. 26 God kavle vat ya nɨmba kat apma vak ndi kat kwindeya vla wuno Godna nyan wupma kwilɨgowun. God wandɨ maa kwilɨgowun. 27 Wun kat ndinyangu yiga yetɨlɨga vak sɨga naguweya kwondu kwindɨ God. Wun God yilɨga vapmba ndinyangu kat yilɨga nyan wun. 28 Wan waluwa nyaangɨt wutaa ke ngɨpaliga ndangweya ngɨni kiyalaa waangumba lɨga nɨmba God waiga nyaangɨt wukiyandi. 29 Wutaa laakiyandi. Apma vat yeta nɨmba njɨmbla njɨmbla apma vat tɨnjeya vak klavak laakiyandi. Kavle vak yeta nɨmba njɨmbla njɨmbla kavle vat tɨnjeya vak klavak laakiyandi.

TAK JON MBUTNDA VAK KAT JISAS MBUTNDƗ

30 Wunai yelavɨka lɨga vapmba ana njɨvwa kwutɨgowun. Wuna nyaek waiga nyaangɨt wutaa ndinyangu kat vɨlaa sɨga nagulɨgowun. Ana sɨmblan sɨga nagulɨgowun. Wuna maawupmba ana sɨga nagulɨgowun. Wuna nyaek yelavɨka lɨga maawupmba sɨga nagulɨgowun. Ndɨ wandɨ maa yawun.

31 Wun njambwi nyan wun wuna sɨ avla waweyan wan ana nglaatndɨ. 32 Njambwi nyan tuwa vat nat nyan mbutɨgandɨ. Ndɨ wan nyan woseka walɨga nyan ana ndɨ.

33 Vɨlɨgowun. Njambwi nyanat tuwa vat nat nyan tamba mbutndɨ. Ndɨna sɨ Jon. Tak wangwuk maa nat nɨmba Jon kat wagalavat yindi. Wagalandi maa njambwi nyanat tuwa vak Jon mbutndɨ ndi kat. 34 Kan kɨpmana nɨmba njambwi nyanat tuwa vat wanjeyan wan nɨma vat ana ndɨ. Jon ndɨ apma nyana waa ngwuk yelavɨka lɨgangwuk. Ngi kat tɨga Jon njambwi nyanat tuwa vak tamba mbutndɨ waa ngwuk kat mbukwun. Mbambala mandɨt maawut sɨkngwangat ngwuk kat wowun. 35 Jon ya sagalanja lam vla lɨndɨ. Ndɨnai waa nyaangɨt kat wutaa samat woviyaguga lɨngwuk.

36 Njambwi nyanat tuwangat Jon walɨga nyaangɨt kat kwulakiya nyaangɨt ngilɨga. Wuna nyaek kwindɨ, kwutuwa njɨvwa kat vɨlaa njambwi nyanat tuwa vak vɨlɨgangwuk. God wandɨ, yaa nyan wun tuwa vak kat vɨlɨgangwuk. 37 Wuna nyaek wun kat ay waa nyan ndɨno njambwi nyanat tuwa vak ngwuk kat mbutɨndɨ. Ngwuk ndɨna kwundi ana wuka lɨgangwuk. Kavle maawut yelavɨka ndɨna sɨ wuka ndɨna mɨndama ana vɨga lɨgangwuk. 38 Ndɨnai waa nyaangɨt kat ngwutna maawupmba ana yelavɨka lɨgangwuk. Ndɨ ay wandɨ, yaa nyan kat ndɨ kat kai wangwuk. 39 God wandɨ, tawmba la nɨmba pɨlɨwukna nyaangɨt vɨga njɨmbla njɨmbla apma vak tɨngweya vak kat kwatɨgangwuk. Wan tamba pɨoɨwukna nɨmba wun kat pɨlɨwutndi. Ngwuk ana vɨga wuka lɨgangwuk? 40 Njɨmbla njɨmbla apma vat yetɨngweya vak wunamba klavak kat kai wangwuk.

41 Wuna sɨ kwutaa katsongwangat kan nyaangɨt ngwuk kat ana mbutɨgowun. 42 Ngwuk kat vɨga lɨgowun. God ndinyangu kat woviyaguga lɨgangwuk. Vɨlɨgowun. Nat nɨmba kat woviyaguga lɨngwangat ngwuk kat kan nyaangɨt mbutɨgowun. 43 Wun nyaekna sɨmba yalaa lɨwun maa wun kat kai walɨgangwuk. Ngɨni nat nyan ndɨna sɨmba avla yalaa lɨndeyan ana ndɨ kat kai waigangwuk. 44 God kɨta nyana sɨ kwutaa katsondeya vak ngwuk ana vɨga lɨgangwuk. Ngwuk awat sowat ngwutna sɨ mɨna kwutaa katsolɨgangwuk. Ngi kat tɨga God kɨta nyana sɨ kwutaa katsolɨnda vak ngwuk ana vɨga lɨgangwuk. Wan vak nɨma vakna. Wan nɨma vak kat kai walaa njambwi nyanat tuwa vak ana vɨga lɨgangwuk. 45 God kat yiga vɨlaa ndi kavle vat yindi waa ngwuk kat ana waigowun. Nɨna njambwi nyana waa walɨngwa nyan Moses ndɨ God kat vɨlaa ndi kavle ak yindi waa ngwuk kat mbutɨndɨ. 46 Moses waa la kwundi wukengwan wunai walɨga kwundi wukengwuk. Ndɨ tamba la nyan Moses wuna sɨ waa pɨlɨwutndɨ. 47 Pɨlɨwutnda nyaangɨt vɨlaa wupmak kat kai wangweyan wunai walɨga nyaangɨt ana wukiyangwuk. Kapma kapma nyaangɨt ana ndɨ.

Copyright information for `IAN