John 7

JISASNA YAKWA NƗMBA PESTO KAT YINDI

Tɨga lɨga Jisas Galilimba yi ya yetɨndɨ. Judiamba lɨga njambwi Juda ndɨ kat vatnyavat tɨndi. Ngi kat tɨga judia kwagalalaa Galilimba yiga yetɨndɨ. Judana pesto tamba ndina ngwat ndu haus sel kwutna yetɨla njɨmbla kat yelavɨtɨnja pesto tamba ngway tolandɨ. Ngi kat tɨga ndɨna yakwa nɨmba ndɨ kat wandi. Wan kava kwagalalaa judiat ay mɨla. Judiamba lɨga mɨna mbaapmamba la nɨmba nɨma njɨvwa kwutɨma njɨvwa vɨgiyandi. Kwutɨma njɨvwa pagwumeyan ana nglaatndɨ. Kapmba kwupmeyan apma vala. Nɨma sakwat nɨmba vɨgiyandi. Njambwi nyan tɨma vak vɨlaa yelavɨka lɨgiyandi waa wandi. Ndi kwo wandi. Njambwi nyanat tɨdna vat ana vɨga lɨndi ndɨna yakwa nɨmba. Wandi maa Jisas ndi kat wandɨ. Njambwi nyanat tɨwa vat ndi kat sɨmogwiweya njɨmbla wata ana ngway tolaga lɨgandɨ. Pesto kat yilaa ngwutna mɨndama ndi kat vɨsɨmogwingweya vat nɨma vat ana ndɨ. Wundi Juda ngwuk kat ana kai walɨgandi. Wun kat kai walɨgandi. Ndi kat vɨlaa ngwuk kavle nɨmba ngwuk waa wowun maa wun kat kai walɨgandi. Ngwuk kapma ay ngwula. Wan pesto lɨga njɨmbla wun ana yigiyowun. Njambwi nyanat tɨwa vat ndi kat vɨsɨmogwiweya njɨmbla ana ngway tolaga lɨgandɨ waa wandɨ Jisas. Jisas ndi kat wandɨ maa yindi maa Jisas kapma Galilimba lɨndɨ.

JISAS PESTO KAT PAGWUGA YILAA NYAANGƗT MBUTƗNDƗ

10 Ndɨna yakwa nɨmba pesto kat yindi maa ndɨ kapma pagwuga ndina kwupmba yindɨ. 11 Pestomba la ndi Juda Jisas kat kwaka ndɨ andamba lɨgandɨ waa walɨndi. 12 Nɨma sakwat nɨmba ndɨna sɨ waga awat sowat walealɨndi. Nat nɨmba ndɨ woseka walɨga nyana. Kavle nyana waa walɨndi. 13 Walea lɨga walɨnja vak kapmba mɨna ana walɨndi. pagwuga mɨna walɨndi. Juda kat vaaka pagwuga mɨna walɨndi.

14 Pesto la nɨndɨ nandinya Jisas God kat kwunatɨnja ngay wuleilaa nyaangɨt mbutɨndɨ. 15 Mbutɨnda nyaangɨt wutaa Juda ngɨpali walaa wandɨ. Manda kat vɨlɨnja vat kaawa viyaga ngambu lɨnja vak wutɨndɨ. Ndɨ skul ya nyan ana ndɨ waa ngɨpali walaa walɨndi. 16 Jisas ndi kat wandɨ. Mbutɨwa nyaangɨt wuna nyaangɨt ana ndɨ. Wun kat ay waa nyana nyaangɨtna. 17 Kɨta nyan wun kat ay waa nyan yelavɨka la maawut vla yelavɨka lɨndeyan mbutɨwa nyaangɨt wutaa God kwiya nyaangɨtna? E. Kɨpmamba lɨga nyana nyaangɨtna waa sɨga naguga yelavɨkiyandɨ. 18 Wuna nyaangɨt mbukewan. Wupma ana mbutɨgowun. Wun kat ay waa nyana sɨ kwutaa katsongwangat mbutɨgowun. Sɨmblan ana mutɨgowun. Kavle vat ana yiga yetɨlɨgowun.

19 Ngwula tamba la nyan Moses ngwuk kat nyaangɨt mbuka njambiya taagandɨ. Ndɨnai kwiya njambiyana vapmba ana yiga yetɨlɨgangwuk. Ndɨ Moses kwiya njaambiyamba ana yetɨlɨgandɨ. Ndɨ kat vatnyagiyanɨn waa manda kat wun kat walɨgangwuk waa wagalandɨ. 20 Wagalandɨ maa ndi wandi. Kavle waagan mɨn kat tavindɨ maa mɨn apma maawut ana yelavɨka lɨgamɨn. Mɨn kat ana vatnyavat tɨganɨn waa wandi. 21 Wandi maa Jisas wandɨ. Njɨvwa lapman nandinyamba nɨma njɨvwa kɨta kwukwun maa vɨlaa manda kat wupma yindɨ waa wangwuk wun kat. 22 Mbangɨ pɨtɨngwa vak Mosesnanamba klangwuk. Tamba la nɨmba Mosesna ngwak walanga ndino mbangɨ pɨtɨndi. Njɨvwa lapman nandinyamba mbangɨ pɨtɨngwuk. 23 Njɨvwa lapman nandinyamba kɨta nyan kat samat kwunapmak ndɨna mbangɨ pɨtaa nɨn Moses waa njɨvwa lapman nandinyana njambiya kat ana kai wanɨn waa walɨgangwuk. Wun njɨvwa lapman nandinyamba yelogwengat ta nyan kat aywaa kwunakwun maa vɨlaa wun kat kai wangwuk. Manda kat. 24 Mɨnimba vɨngwa vak kat mɨna yelavɨtaa sɨga nagungweyan ana sɨmblan sɨga nagugiyangwuk waa wandɨ Jisas.

JISAS NDƗ KRAISTNA ANAGANDƗ WAA WALƗNDI

25 Nat nɨmba Jerusalemna nɨmba Jisas kat vɨlaa walɨndɨ. Wan vatnyavat tɨnja nyan kɨngiyan? E? Kai. 26 Ndɨ ana pagwuga mbutɨgandɨ. Kapmba mbutɨgandɨ Judana njambwi nɨmba ndɨ kat vɨlaa ndɨ nɨn kat kwunapmak God wandɨ, yaa nyana waa anagandi yelavɨkna. 27 Ndɨ wan nyan Kraist ana ndɨ. Wan nyana angwa ngepma vɨga lɨganɨn. Kraistna angwa ngepma ana vɨga lɨgiyanɨn waa nat nɨmba walɨndi.

28 Wandi maa Jisas God kat kwunatɨnja ngay wuleilaa laataa ndi kat nyaangɨt mnbutɨndɨ. Wuna mɨndama vɨga lɨgangwuk. Wuna angwa ngepma wuka lɨgangwuk. Wun kat ay waa wan nyan kat ana vɨga lɨgangwuk. Wun kat ay waa wan nyan kat ana vɨga lɨgangwuk. Avla ana yawun. Ndɨ wandɨ maa yawun. 29 Ndɨna mɨndama vɨga lɨgowun. Ndɨnai lɨga kavamba lɨga yawun. Ay wandɨ maa yawun waa wandɨ Jisas.

30 Wandɨ maa nat nɨmba ndɨ kat kwutaa kalilaa kavle vat yivat wandi. Ndɨ kat ana kwutndi. Ndɨ kat kwutnjeya njɨmbla ana ngway tolaga lɨndɨ. 31 Nat nɨmba ndɨ kat vɨlaa ndɨ Kraistna. Ndɨ God wandɨ maa yaa nyana waa yelavɨtaa wandi. Ngɨni nat nyan yalaa kwutɨnda nɨma njɨvwa kat ana kwulakiyandɨ. Ngi kat tɨga wan nyan God kwiya nyana waa wandi.

WANDI MAA PLISMAN JISAS KAT KWUPMAT YINDI

32 Wundi nɨmbandi awat sowat waleaga walɨnja vak Ferisi wutaa Ferisio God kat kwunatɨga njambwi nɨmbo wandi maa plisman Jisas kat kwupmat yindi. 33 Ndɨ kat kwupmat yandi maa Jisas ndi kat wandɨ. Nɨma njɨmbla ana ngwutnogwinala lɨgiyowun. samat tɨga ngwuk kat kwagalalaa wun kat ay waa wan nyan tɨga kavat yigiyowun. 34 Yiwun maa wun kat kwaka vɨlevilaa lɨgiyangwuk. Yiwa kava ngwut ana yaigangwuk waa wandɨ Jisas. 35 Wandɨ maa Juda ndi awat sowat walɨndi. Anda kaya yinda ndɨ kat kwaka vɨlevilaa lɨgiyanɨn. Kava kavamba lɨga Juda kat ndi kat vɨvat anagandɨ yiga. Juda ana ndi nat nɨmba lɨga kava kavat anagandɨ yiga. Yilaa ndi kat nyaangɨt sɨmogwigiyaa. 36 Wun kat kwaka vɨlevilaa lɨgiyangwuk waa manda kat wandɨ. Yiwa kava ana yaigangwuk waa manda kat wandɨ waa awat sowat walɨndi.

JISAS KWINDEYA APMA KƗGƗN NGU

37 Wan Judana pesto ngɨni la la nandinya Jisas laataa nɨma kwundimba walaga wandɨ. Kɨta nyan ndɨna mbanjɨnge pundeyan wuna lak yaigandɨ. Ndɨ kat apma lɨsɨk ngu kwigiyowun. 38 Kɨta nyan wun kat vɨlaa ndɨ God wandɨ maa yaa nyana waa yelavɨtndeyan tamba pɨlɨwutnja vak ndɨnamba tɨgiyandɨ.

  • Waangumba wogwelɨga ngu nat nɨmba kat kwinja vla
  • wan nyan wupma nat nɨmba kat kwunatndɨ maa
  • njɨmbla njɨmbla apma vat tɨgiyandi
waa tamba pɨlɨwutndi waa wandɨ Jisas.
39 Jisas kɨgɨn ngu kat ana wandɨ. Godna waagan kat wandɨ. ndɨ kat vɨlaa ndɨ God wandɨ maa yaa nyana waa yelavɨka lɨgiyaa nɨmba God wandɨ maa yaa nyana waa yelavɨka lɨgiyaa nɨmba God kwiya waagan klaigandi waa Jisas wandɨ. Wan njɨmbla Jisas mbukna njɨmbla God ndɨna waagan ana kwiga lɨndɨ. Jisas nyinangwut wokendɨ maa kwindɨ.

MBAAPMA VƗLƗLƗK SƗNDI

40 Jisas mbuta nyaangɨt nɨma sakwat nɨmba wutaa wandi. Ndɨ kawiga lɨna profetna waa wandi. 41 Nat nɨmba wandi. Ndɨ God kwiya nyana. Ndɨ Kraistna waa wandi. Nat nɨmba wandɨ. Ndɨ Kraist ana ndɨ. Kraist Galilimba lɨga nyanat ana lɨgiyandɨ. 42 Tamba la nɨmba God waa nyaangɨt pɨlɨwutndi. Kraist Devitna yelangɨ nyanat tɨgiyandɨ. Devitna angwa ngepma Betlehem walɨnja ngepmamba lɨga yaigandɨ waa tamba pɨlɨwutndi waa wandi. 43 Ngi kat tɨga awat sowat waleaga walɨndi. Ndina nat nɨmba ndɨ kat kwutaa kalilaa kavle vat yivat wandi. Ndɨ kat ana kwutndi.

NJAMBWI NƗMBA JISAS KAT WANDI

45 Ndɨ kat kwupmat ya plisman ndi kwo lɨga lungwamataa yindi. Yindi maa God kat kwunata njambwi nɨmbo Ferisio ndi kat vɨlaa wagalandi. Manda kat ndɨ kat kwutapman kwo yangwuk waa wagalandi. 46 Wagalandi maa plisman wandi. Tat ta kɨta nyan ndɨnai ngambula vla ana ngambulɨndɨ. Ndɨnai waa nyaangɨt wutaa ana alɨpsɨga ndɨ kat kwukiyanɨn waa wandi plisman. 47 Wandi maa Ferisi ndi kat njɨka wagalandi. Woseka walɨnda nyaangɨt nɨma sakwat nɨmba wutaa yelavɨka ndina maawupmba kwutaa lɨndi. Ngwutno kwutaa lɨgangwuk? Waa njɨka wagalandi. 48 Nɨn Ferisio Judana nat njambwi nɨmbo ndɨnai ngambulaa nyaangɨt wutaa yelavɨka nɨna maawupmba ana kwutaa lɨganɨn. Ngwuk manda kat mandɨt vat yelavɨka lɨgangwuk. 49 Wundi nɨmba wan tamba la nyaangɨt ana wuka lɨgandi. Ngi kat tɨga kavle maawut yelavɨka lɨga Jisas waa nyaangɨt wuka lɨgandi waa Ferisi njɨka wandi.

50 Wandi maa ndina kɨta nyan laataa wandɨ. Ndɨna sɨ Nikodimas. Tak wan nyan nganat Jisas kat wagalavat yindɨ. 51 Ndɨ wandɨ. Nɨna ngepma yelɨna vak vla ana yilɨgangwuk. Nɨn kɨta nyan kat ana kwo kai walɨganɨn. Ndɨna kwundi wutaa sɨga nagugiyanɨn. Nɨna ngepma vat kɨngiyan waa wandɨ.

52 Wandɨ maa ndɨ kat njɨka wandi. Mɨno Galilina nyan mɨn. Tamba pɨlɨwutnja nyaangɨt mɨn avɨ mɨla. Wan kawiga lɨna profet Galilimba ana laapkiyandɨ waa vɨgiyamɨn waa ndɨ kat njɨka wandi. 53 Wandi maa yisolaa lɨnja kava kwagalalaa kɨta nyan kɨta nyen laaptaa mɨna ngegavat yindi.

Copyright information for `IAN