Luke 22

JISAS KAT SƗNJANGAT JUDAS KAMWIN KWINDƗ

Yis tapman bret-nao kɨlɨnja pesto pasova walɨnja pesto tamba ngway tologandɨ. God kat kwunatɨga njambwi nɨmbagwi Moses kwiya nyaangɨt sɨmogwi la nɨmbogwi Jisas kat vatnyavat tɨndi. Jisas kat woviyaguga la nɨma sakwat nɨmba kat vaaka lɨga anda vapmba ndɨ kat vatnyagiyanɨn waa yelavɨka lɨndi.

Jisasna mbaapmamba la tamba vɨli kiyeli vɨlɨlɨk nɨmbana kɨta nyan Judas Iskeriot Seten ndɨ kat tavindɨ mala kamwin kwivat yindɨ. God kat kwunatɨga njambwi nɨmbagwi soldiana njambwi nɨmba kat yindɨ. Yilaa Jisas kat vatnyangweya vat vɨsɨmogwigiyowun waa wandɨ. Wandɨ, wutaa solat sɨlɨndi. Ndɨ kat sanya kwindi, vatnyangjeya vak kat ngambulɨndi. Jisas kapma lɨndɨ, ndɨ kat kwutaa kalingweya vat vɨsɨmogwigiyowun waa wandɨ Judas.

PASOVANA KƗGƗNDA KWUPMAK KAT YIMBƗT

Yis tapman bret-nao kɨlɨnja nandinya yandɨ. Wan naninya nyan sip sip kat vatnyandi kɨvat. Jisas Pitogwi Jon kat wandɨ. Yiga kɨgɨnda agwup mbɨla. Kwupmbɨk, kɨmbanɨn waa wandɨ, wambɨt. Anda kavamba kwukiyaa waa wambɨt, Jisas wandɨ. 10 Ngepma wuleilaa ngu awmba tulaa kwutaa yila nyan kat vɨgiyambɨt. Ndɨna kwupmba ay mbɨla. Wuleindeya ngaymba vɨlaa wuleimba mbɨt. 11 Wan ngayna njambwi nyan kat awa mbɨla. Njambwi nyan wandɨ. Wunogwi wuna mbaapma nɨmbo pestona kɨgɨnda kɨneya kava andamba lɨgandɨ waa wandɨ waa awamba mbɨt. 12 Wambɨt maa awlak ngemba lɨga kava vɨsɨmogwigiyandɨ. Wan kava tɨgɨt njamba tɨgiyandɨ. Wan kava wuleilaa kɨgɨnda agwup mbɨla waa wandɨ Jisas. 13 Wandɨ maa yimbɨt. Jisas waa nyaangɨt vla tɨndɨ, vɨmbɨt. Wanda kava wuleilaa kɨgɨnda kwupmbɨk.

JISAS NDƗNA MBAAPMA NƗMBA KAT KƗGƗNDA KWINDƗ

14 Pasovana kɨgɨnda kɨlɨnja njɨmbla tamba yandɨ. Yandɨ, Jisasna tamb vɨli kiyeli vɨlɨlɨk nɨmba Jisasogwio kɨta vat ndaa lɨmbɨt kɨgɨnda kɨvat. 15 Ndaa lɨndi, Jisas ndi kat wandɨ. Kan pestona kɨgɨnda tak ngwutnogwinala kuwa vak apma vatna. Wun woviyaguga lɨgowun. Ngɨni nɨma sakwat nɨma vak wuna lak yaigandɨ. 16 Kan pestona kɨgɨnda nat njambɨ ana kɨgiywoun. Kiyalaa God vɨga lɨga kava wuleilaa nat njambɨ pestona kɨgɨnda kɨgiyowun waa walaa 17 wain walɨnja nɨma ngu lɨga aw kwutaa God kat sɨvu kɨga ndi kat kwiga wandɨ. Kanjaga agɨ ngwula. 18 Wun ngɨni nɨma ngu ana kɨgiyowun. Kiyalaa God vɨga lɨga kava wuleilaa nat njambɨ kɨgiyowun waa wandɨ. 19 Bret-nao kwutaa God kat sɨvu kɨga lɨmbalaguga ndi kat kwiga wandɨ. Kan wuna mbanga kwiwa. Ngwuk kat kwunapmak wuna mbangɨ kwigiyowun. Kan bret-nao kɨga ngwuk kat kwunakweya vak kat yelavɨk ngwula waa wandɨ. 20 Kɨgɨnda kɨndi maa nat njambɨ wain walɨnja nɨma ngu lɨga aw kwutaa wandɨ. Kan ngu God ndinyangu kat kwilɨga kupi nyaangɨtna. Wuna yelogwen ngwuk kat tɨga ndaindɨ, wan kupi nyaangɨt tɨgiyandɨ.

21 Ngwuk awuk ngwula. Wun kat sɨnjangat kamwin kwiya nyan kumba nɨnogwinala kɨta vat tɨgandɨ. 22 Wun ndinyangu kat Godna vak sɨmogwi lɨga nyan wun. Ngɨni yiweya vak tamba God vɨndɨ. Pagwula la vat ana ndɨ. Wun kat sɨnjangat kamwin kwiya nyan ndɨ kat nɨmamba miwa ay ngwula waa wandɨ mala 23 ndi awat sowat ngambulɨndi. Ndɨ kat sɨnjangat kamwin kwiya nyan anda nyana waa sowat ngambulɨndi.

JISASNA MBAAPMA NƗMBA NJAMBWI NƗMBAT TƗVAT WANDI

24 Jisasna mbaapma nɨmba walega ngambulɨndi. Nɨna anda nyan nɨna mbaapmana njambwi nyanat tɨgiyandɨ waa walega ngambulɨndi. 25 Jisas ndi kat wandɨ. Juda ana ndi nat nɨmba ndina njambwi nɨmba tɨgandi. Ndina njambwi nɨmba nat nɨmba kat nɨmamba njɨka viyaga viɨga lɨga nɨna njɨvwa agwuk ngwula waa walɨngandi. Wundi mat nɨmba kat kwunapmak vɨga lɨganɨn waa woseka walɨngandi njambwi nɨmba. 26 Ndina njambwi nɨmba vɨga lɨnja vak ngwuk wupma nat nɨmba kat ke vɨga lɨngwa. Ngwutna kɨta nyan njambwi nyanat tɨvat wandeyan mat nyan yetɨlɨga vak vla yetɨgiyandɨ. Nat nɨmbana kwundi wuka ndina njɨvwa kwutɨga nyan ndɨ njambwi nyanat tɨgiyandɨ. 27 Kan kɨpmana nɨmba wawa vak vla ana yelavɨtɨgandi. Ndi kupma yelavɨtɨgandi. Kɨgɨnda kwutaa kansaga kwila nyan kwo ndaa lɨga kɨgɨnda ka nyana kwupmba lɨgandɨ waa yelavɨtɨgandi. Ngwuk yelavɨtnja vak wupma ke yelavɨkngwa. Wuno wupma ana yelavɨɨgowun. Wuna njɨvwa kwukngwangat ana yawun. Ngwutna njɨvwa kwupmat yawun.

28 Wun kat kavle vat yindi, ngwuk wun kat ana kwagalangwuk. Wunogwinala kɨta vat yetɨngwuk. 29 Ngi kat tɨga nat nɨmba kat vɨga lɨngweya kwondu ngwuk kat kwigiyowun. Wuna nyaek wun kat kwinda kwondu ngwuk kat kwigiyowun. 30 Ngɨni God vɨga lɨga kava wuleilaa ndinyangu kat vɨga lɨgiyowun. Kan kava kwukweya nɨma kɨgɨnda wunogwinala kɨgiyangwuk. Ngwuk Judana taamba vɨli kiyeli vɨlɨlɨk yelangɨ nɨmba kat vɨga lɨgiyangwuk waa wandɨ Jisas.

PITA, WUN KAT KAI WAIGAMƗN WAA WANDƗ JISAS

31 Jisas Pita kat wandɨ. Saimon, mɨno nat mbaapma nɨmbo Seten ngwuk kat kavle maawut kwivat wandɨ. Ngwuk kat nɨma vat yivat wandɨ. 32 Wun God kat mɨn kat tɨga wagalagiyowun. Mɨna maawupmba kwutaa lɨma vak mbaa kwagalalamɨn waa God kat wagalawun. Yimeya kavle vat yilaa wan kavle vat kwagalalaa mɨna mbaapma nɨmbana maawut kat kwunakiyamɨn waa wandɨ Jisas.

33 Wandɨ maa Pita wandɨ. Nɨma nyan, yimeya kavle vat manda kat wamɨn. Mɨn kat kwutaa kalabusmba taagandeyan mɨnogwinala yigiyowun. Mɨn kat vatnyanjeyan wuno wun kat vatnyagiyandi. Ana vaaka lɨgowun waa wandɨ Pita 34 Jisas ndɨ kat wandɨ. Pita mɨn kat nyaangɨt kɨta waigowun. Awup mɨla. Jisas kat ana vɨgowun waa woseka waigamɨn. Njambɨ kuvuk waigamɨn. Wamɨn mala tak nyaaga viyaigandɨ waa wandɨ Jisas.

YƗMBWI SANYA YAK KAT JISAS WANDƗ

35 Jisas ndɨna mbaapma nɨmba kat wandɨ. Tak ngwuk kat wowun mala yɨmbwi sanya man su kalilapman kwo yingwut. Yingwa njɨmbla kɨta nda kat kwaka yingwuk? Wagalandɨ maa kai waa wandi. 36 Wandi maa wandɨ. Ngɨni wupma kai. Kɨta nyan yɨmbwi tɨndeyan kwutaa kaligiyandɨ. Sanya lɨndeyan kwutaa kaligiyandɨ. Yak tapman tɨndeyan alagu waavwi kwilaa sanya klalaa yak kɨta kaligandɨ. 37 Tamba la nɨmba God waa nyaangɨt pɨlɨwutnja vak wuna lak yaigandɨ. Kavle nɨmba kat yilɨnja vak vla Kraist kat yilɨndi waa tamba pɨlɨwutndi. Wan pɨlɨwutnja vak vak wuna lak yaigandɨ waa wandɨ Jisas. 38 Wandɨ maa ndɨna mbaapma nɨmba wandi. Njambwi nyan nɨn yak vɨlɨlɨk kwutaa lɨganɨn waa wandi, wan ngiyambak wandɨ.

OLIV WALƗNJA NDUWI WOKELAA GOD KAT WALƗNDƗ

39 Ngepma wogwelaa Oliv walɨnja nduwi wokendɨ. Ndɨna mbaapma nɨmba ndɨna kwupmba wokendi. 40 Nduwi wokelaa ndɨna mbaapma nɨmba kat wandɨ. Ngwutna maawut kavle vat mbaa yilandi waa God kat wagala ngwula waa walaa 41 ndi kat kwagalalaa samat yindɨ. Sɨvla ana lɨ. Yilaa kwali mamba sɨlaa God kat walɨndɨ. 42 Nayaek, wamɨn maa wuna lak yaiga kavle vat ana yaigandɨ. Wawa vapmba ke yiga. Mɨna maawupmba ay. Walapman yimeyan mɨna sɨpana waa wandɨ Jisas.

43 (Jisas walɨndɨ maa nyɨnangwupmba lɨga ensel ngaga yalaa Jisas kat kwondu ava kwindɨ. 44 Jisas nɨma vak yelavɨka lɨga God kat nɨmamba wagalalɨndɨ. Wagalalɨga ndɨna mbangɨ kangan wandɨ, nɨma waangɨt sawndɨ.)

45 Wagalalaa laataa ndɨna mbaapma nɨmba ta kavat yindɨ. Sɨndu kwandi, vɨndɨ. 46 Vɨlaa ndi kat wandɨ. Manda kat sɨndu kwalɨgangwuk. Laataa God kat wagala ngwula. Ngwutna maawut kavle vat mbaa yiland waa wagala ngwula waa Jisas ndi kat sɨvululaa wandɨ.

JISAS KAT KWUTAA KALINDI

47 Jisas walɨndɨ maa nɨma sakwat nɨmba yandi. Jisasna mbaapmamba la nyan Judas ndɨ tata yandɨ. Nat nɨmba ndɨna kwupmba yandi. Jisas kat ndɨna kɨpmwi wusɨpmak yandɨ. 48 Jisas ndɨ kat wandɨ. Judas wun Godna vat sɨmogwi lɨga nyan wun. Wun kat kwutaa kalinjangat wusɨkamɨn? Waa Jisas wandɨ maa 49 ndɨna mbaapma nɨmba Jisas kat yinjeya vak vɨlaa wandi. Njambwi nyan yak kwutaa ndi kat viyagat? Waa wandi, ndina 50 kɨta nyan yak kwutaa laataa God kat kwunatɨga njambwi nyana njɨvwa kwutɨga nyana waan kalɨtndɨ. Yaagindan naangɨmba tɨga waan kalɨtndɨ. 51 Jisas wupma ke yiga waa walaa waan ta kava taamba taaga kwunatndɨ.

52 Kwunataa God kat kwunatɨga njambwi nɨmbagwi, Godna ngay vɨga lɨga nɨmbo, Judana njambwi nɨmba kat Jisas wandɨ. Yak mi kwutaa waleavat yalɨgangwuk. Sɨkwutɨga nyan kat kwutɨnja vla wun kat kwupmak yalɨgangwuk. Manda kat wupma yalɨgangwuk. 53 Tak nandinya nandinya ngwutnogwinala Godna ngaymba lɨlɨwun. Tak wun kat kalivat ana yalɨngwuk. Ngwuk kavle nɨmba wun kat kwulakngweya njɨmbla mbambala waa wandɨ Jisas.

PITA JISAS KAT KAI WANDƗ

54 Jisas kat kwutaa God kat kwunatɨga njambwi nyana ngayat kalindi. Tata yindi, Pita ngɨni la yilɨndɨ. Ndɨna ngwaymba ana yilɨndɨ. 55 Kwo alagumba lɨga nɨmba mbangɨ ya tolapmak ya salɨndi. Salɨlaa kɨta vat ndaa lɨndɨ. 56 Ndaa lɨndɨ maa kan ngayna njɨvwa kwuta taagwa nyan kɨta ndɨna mɨndama vɨga walɨ. Kan nyan tak Jisasogwio tɨndɨ waa walɨ. 57 Walɨ maa Pita wandɨ. Taagwa nyan kai. Jisas kat ana vɨga lɨgowun waa wandɨ. 58 Tɨga lɨga nat nyan Pita kat vɨlaa wandɨ. Mɨn Jisasna mbbapma nyan mɨn? Waa wagalandɨ maa Pita kai wandɨ. 59 Samat tɨga nat nyan Pita kat vɨlaa wandɨ. Wan nyan tak Jisasogwionala tɨndɨ. Vɨwun. Mbɨt kɨta ngepma nyan mbɨt. Galili nyan mbɨt waa wandɨ maa Pita ndɨ kat wandɨ. 60 Wan angamak waamɨn. Ndɨ kat ana vɨga lɨgowun waa wandɨ maa tak nyaaga viyandɨ. 61 Viyandɨ maa Jisas Pita kat lungwamaka vɨndɨ. Vɨndɨ, tak Jisas Pita kat wanda nyaangɨt kat Pita yelavɨtndɨ. Tak wun kat kuvut njambɨ kai waigamɨn. Wamɨn maa tak nyaaga viyaigandɨ waa wanda vak Pita yelavɨka lɨndɨ. 62 Yelavɨka lɨga Pita nɨmamba nglaga wogwendɨ.

JISAS KAT NJƗKA WAGA VIYALƗNDI

63 Jisas kat kwuta la nɨmba ndɨ kat njɨka waga taambamba viyalɨndi. 64 Ndɨna mɨni waavwi ngilaa mɨndamamba viyaga walɨndi. Tamba la profet mbutnja vla mɨn kat viyalɨga nyana sɨ ambuk waa kasega walɨndi. 65 Nat nɨma sakwat kavle vat ndi kat yilɨndi.

JUDANA NJAMBWI NƗMBA KOT WUTƗNDI

66 Ngambi ndandɨ, Judana njambwi nɨmba yisolaa lɨndi. God kat kwunatɨga njambwi nɨmba, Moses kwiya nyaangɨt sɨmogwi la nɨmba aywaa yisolaa lɨga Jisas nɨn kat agiya wandi. 67 Jisas wuleindɨ maa ndɨ kat wagalandi. Mɨn God wandɨ, yaa nyan mɨn? Kraist mɨn? Waa wagalandi maa Jisas ndi kat wandɨ. Wun Kraist wun waa wagewan ngwuk ana wukengwuk. 68 Ngwuk kat nyaangɨt kɨta wagalagewan ngwuk ana awat wagengwuk. Wun kat ana kwagalangwuk, kwo yigiyowun. Manda kat wagalangweya vat awat waigowun. Kai wowun. 69 Wun Godna vak sɨmogwi lɨga nyan wun. Ngɨni God tɨga kava yilaa ndɨna yaagindan naangɨmba ndaa lɨwun, wun kat ndɨna kwondu kwigiyandɨ waa wandɨ Jisas. 70 Wandɨ maa wandi. Mɨn Godna nyan mɨn? Wandi 70 maa ngiyambak wangwa waa wandɨ Jisas. 71 Wandɨ maa wandi. Nat nɨmba nyaangɨt mbutnjangat ana waiganɨn. Wun Godna nyan wun waa ngiyambak kavle vat mbuta waa wandi.

Copyright information for `IAN