Luke 3

JON NYAANGƗT MBUTNDƗ

Njambwi nyan Tabirias Sisa naambi taamba vɨli kiyeli tambanat vɨga lɨndɨ. Judia walɨnja nɨma kɨpma kat vɨga la njambwi nyan Pontias Pailat. Galili walɨnja nɨma kɨpma kat vɨga la njambwi nyan Herot. Herotna yakwa nyan Filip kava vɨlɨlɨk kat vɨga lɨndɨ. Ndɨ Ituriagwi Trekonaitis kat vɨga lɨndɨ. Abilini walɨnja kava kat vɨga la nyan Laisenias. Judana njambwi nɨmba God kat kwunatɨga nɨmba vɨlɨlɨk palɨ. Mbɨla sɨ Anaso Kaiafas. Wan njɨmbla God Sekaraiana nyan Jon kat wandɨ. Wandɨ, Jon ndinyangu lapman kwo kavamba yiga lɨndɨ. God wandɨ maa kwo kava kwagalalaa Jodan walɨnja ndandangɨ wayat yindɨ. Yiga mbutndɨ. Kavle maawut kwagalalaa mandɨt kupi maawupmba lɨga ngu yagungweyan God ngwutna kavle vat sɨlɨmbwigiyandɨ waa mbutndɨ. Jon mbuta nyaangɨt tamba la profet Aisaia ndɨ tamba kɨta vat pɨlɨwutndɨ. Kupma pɨlɨwutndɨ.

 • Kɨta nyan kwo kavamba lɨga laataa nyaangɨt mbukiyandɨ.
 • Njambwi nyan yaiga yambɨ kwunak ngwula waa bukiyandɨ.
 • Ngu lɨga kava kava ngɨni tagula kɨpmat tɨgiyandɨ.
Nduwi tɨga kava nduwi ndandɨ, apma savagu kɨpma tɨgiyandɨ. Sɨvi vita lɨga yambɨ ngɨni apma vat tɨgiyandɨ. Nɨma kambat tɨga yambɨ ngɨni savagu lɨgiyandɨ. Ngɨni God ndinyangu kat kwunatndeya vak ndinyangu aywaa vɨgiyandi waa tamba pɨlɨwutndɨ Aisaia. Nɨma sakwat nɨmba ngu yaguvat Jon kat yandi. Yandi maa ndi kat mbutndɨ. Ngwuk apma nɨmba ana ngwuk. Ngwuk kamboyna nyangu vla lɨgangwuk. Ngɨni yaiga kavle vak kat vaaka lɨga wun kat yangwuk. Kavle maawut kwagalalaa apma kupi maawupmba yelavɨka lɨngweyan apma vapmba yiga alɨ ngwuk. Ngwuk kupma yelavɨka lɨgangwuk. Nɨn Ebrahamna nyangu nɨn. Ngi kat tɨga kavle savle yiga yetɨneyan God nɨn kat ana kai waigandɨ waa yelavɨka lɨgangwuk. Wupma ke yelavɨka. Ana nglaatndɨ. Kavle savle yiga yetɨngweyan God ngwuk kat kai walaa kan tɨga kambak kwutndɨ mala Ebrahamna nyanguat tɨgiyandi. Kavle mi vɨtɨga nyan vɨp mɨna lɨgandɨ. Avɨmba ngwuk. Apma mɨ sɨk kwalapma mi aywaa vɨtaa yamba yaagindɨ, vɨkiyandɨ waa mbutndɨ Jon.

10 Mbutndɨ mala nɨma sakwat nɨmba ndɨ kat wagalandi. Anda apma njɨvwa kwutaa apma vat kwo lɨgiyanɨn waa ndɨ kat wagalandi. 11 Wagalandi mala ndi kat wandɨ. Waavwi vɨlɨlɨk tɨga nyan nat nyan waavi lapman tɨga nyan kat agwi. Kɨgɨnda lɨga nyan kɨgɨnda lapman tɨga nyan kat vɨlaa agwi waa wandɨ Jon. 12 Takis sanya klalɨga nɨmba ngu yaguvat Jon kat yalaa wagalandi. Sɨmogwi lɨga nyan nɨn angambak yigiyanɨn waa wagalandi maa Jon ndi kat wandɨ. 13 Ngwuk kiap waa sakwapmba mɨna klaigangwuk takis sanya. Mandɨp wata kwuleiga sɨkwupmak klalɨngweya waa Jon ndi kat wandɨ. 14 Soldia ndɨ kat wagalandi. Nɨn angamak yigiyanɨn waa wagalandi maa Jon ndi kat wandɨ. Ngwuk wata woseka waga ndi kat viyaga nat nɨmbana nda sɨkwupmak walɨngweya. Ngwuk kat pe kwindi, ngiyambak waa awa waa wandɨ Jon.

15 Nɨma sakwat nɨmba Jon kat vɨlaa mandɨp mandɨp yelavɨka lɨndi. Ndɨ nɨn kat kwunakiya nyan anagandɨ waa maawupmba yelavɨka lɨndi. 16 Yelavɨka lɨnja vak wutaa Jon ndi kat wandɨ. Wun nɨma njɨvwa ana kwutɨgowun. Ngwuk kat ngu yagua njɨvwa mat njɨvwat. Ngɨni yaiga nyan wuna njambwi nyanat. Wun apma nyan ana wun. Ndɨna man suna yaaw ana alɨpsɨga njalakiyowun. Apma nyan mɨna njalakiyandɨ. Wuna kwupmba ngɨni yaiga nyan wandɨ mala Godna waagan ngwuk kat tavigiyandɨ. Tayindɨ mala kɨsɨk yamba vɨka ngɨlɨndaya vak ngwutna kavle vat ngɨlɨgiyandɨ. 17 Ngɨni yaiga nyan yuwi sɨk kwutɨga nyan vla lɨgandɨ. Sɨla sɨlak klalaa yiga yuwi sɨk sɨka yiga ngaymba yisolɨgandɨ. Ndɨna ava ndɨna sɨmbɨ sɨka nɨma vat vɨtɨga yamba yisolɨgandɨ.

18 Ndina kavle maawut kwunapmak Jon nɨma sakwat nyaangɨt mbutɨndɨ. Ndi kat apma nyaangɨt mbutɨndɨ.

HEROT JON KAT KALABUS KWUTNDƗ

19 Wan kɨpmana njambwi nyan Herot ndɨna yakwa nyana taagwa Herodias vanyangɨka klandɨ maa Jon ndɨ kat kavle vat yimɨn, mɨn kavle vat yilɨga nyan mɨn waa wandɨ. 20 Herot ya kavle vat nɨma sakwatna. Nat kavle vat yiga Jon kat kalabus kwutndɨ.

TAT JON KALABUS YILAPMAN TƗGA JISAS KAT NGU YAGUNDƗ

21 Jon nɨma sakwat nɨmba kat ngu yagulaa Jisas kat yagundɨ. Yagundɨ maa Jisas God kat wagalalɨndɨ maa nyinangwut yambɨ kwandɨ. 22 Wungi yambɨmba Godna waagan ngaga yandɨ. Namiyo saava klalaa yandɨ, vɨndi. Vɨlaa nyinangwupmba lɨga kwundi wutndi. Mɨn wuna apma nyan mɨ. Mɨn kat wun solat sɨlɨgowun waa wandɨ kwundi.

JISASNA YELANGƗ NƗMBANA SƗ

23 Jisasna naambi ndumi vɨli kiyeli tamba vɨli tɨndɨ, njɨvwa kwupmat laatndɨ. Ndɨ Josepna nyana waa nɨma sakwat nɨmba yelavɨka lɨndi. Wan nyan Josep ndɨna nyaek Hilai.

24 
 • Hilaina nyaek Matat
 • Matatna nyaek Livai
 • Livaina nyaek Melkai
 • Melkaina nyaek Melkai
 • Jananina nyaek Josep
 • Josepna nyaek Matataias
25 
 • Matataiasna nyaek Emos
 • Emosna nyaek Neam
 • Neamna nyaek Eslai
 • Eslaina nyaek Nagai
 • Nagaina nyaek Meat
 • 26 
 • Meatna nyaek Matataias
 • Matataiasna nyaek Semem
 • Sememna nyaek Josek
 • Josekna nyaek Joda
 • Jodana nyaek Joanan
 • 27 
 • Joanana nyaek Resa
 • Resana nyaek Serababel
 • Serababelna nyaek Sialtiel
 • Sialtielna nyaek Nerai
 • Neraina nyaek Melkai
 • 28 
 • Melkaina nyaek Edai
 • Edaina nyaek Kosam
 • Kosamna nyaek Elmedam
 • Elmedamna nyaek Ea
 • Eana nyaek Josua
 • 29 
 • Josuana nyaek Eliesa
 • Eliesana nyaek Jorim
 • Jorimna nyaek Matat
 • Matatna nyaek Livai
 • Livaina nyaek Simion
 • 30 
 • Simiona nyaek Juda
 • Judana nyaek Josep
 • Josepna nyaek Jonam
 • Jonamna nyaek Eliakim
 • Eliakimna nyaek Melia
 • 31 
 • Meliana nyaek Mena
 • Menana nyaek Matata
 • Matatana nyaek Netan
 • Netana nyaek Devit
 • Devitna nyaek Jesi
 • 32 
 • Jesina nyaek Obet
 • Obetna nyaek Boas
 • Boasna nyaek Salmon
 • Salmona nyaek Nason
 • Nasona nyaek Aminadap
 • 33 
 • Aminadapna nyaek Admin
 • Admina nyaek Anai
 • Anaina nyaek Hesron
 • Hesrona nyaek Peres
 • Peresna nyaek Juda
 • Judana nyaek Jekop
 • 34 
 • Jekopna nyaek Aisak
 • Aisakna nyaek Ebraham
 • Ebrahamna nyaek Tera
 • Terana nyaek Neho
 • Nehona nyaek Serak
 • 35 
 • Serakna nyaek Kiya
 • Kiyana nyaek Pelek
 • Pelekna nyaek Iba
 • Ibana nyaek Sila
 • Silana nyaek Kenan
 • 36 
 • Kenana nyaek Afaksat
 • Afaksatna nyaek Sem
 • Semna nyaek Noa
 • Noana nyaek Lemek
 • Lemekna nyaek Metusala
 • 37 
 • Metusalana nyaek Inok
 • Inokna nyaek Jeret
 • Jeretna nyaek Mahalalil
 • Mahalalilna nyaek Kenan
 • Kenana nyaek Inos
 • 38  Inosna nyaek Set Setna nyaek Adam Adamna nyaek God.
  Copyright information for `IAN