Luke 4

SETEN JISAS KAT KAVLE VAT AY WAA WANDƗ

Godna waagan Jisasna mbangɨ tavindɨ mala Jisas Jodan walɨnja ndandangɨ kwagalalaa kwo kavat yindɨ. Godna waagan wanda ava yambɨmba yindɨ Jisas.

Kwo kavamba nandinya ndumi vɨlɨlɨk yetɨndɨ. Yetɨga lɨga Seten ndɨ kat yalaa kavle vat ay waa wandɨ. Nandinya ndumi vɨlɨlɨk kɨgɨnda ana kɨndɨ Jisas. Kwo yetɨndɨ. Wan nandinya ngɨlɨndɨ, wundɨ kat tɨndɨ. Seten ndɨ kat yalaa wandɨ. Godna nyanat tɨmeyan kan tɨga kambak klalaa bretnao kwupmeyan Godna nyanat tɨma vak vɨgiyowun waa wandɨ maa Jisas ndɨ kat wandɨ. Tamba la nyan God waa nyaangɨt pɨlɨwutndɨ.

  • Kɨgɨnda kɨvak kat mɨna yelavɨtɨgiya nɨmba ndi apma vat ana tɨgiyandi
waa tamba la nyan pɨlɨwutndɨ waa wandɨ Jisas.

Seten Jisas kat kwutaa nat kavat kalindɨ. Ndɨ kat kalilaa kan kɨpmana njambwi nɨmba vɨga la kava aywaa ndɨ kat kwiyatapman vɨsɨmogwindɨ. Vɨsɨmogwilaa wandɨ. Vɨlɨma njambwi nɨmbana ava kwondu wuna kwondua. Wunamba klandi. Wuna maawupmba nat nɨmba kat kwilɨgowun. Wun kat vɨlaa nambu sɨlandalaa mɨn njambwi nyan mɨn waa wameyan mɨn kat wuna kwondu kwigiyowun waa wandɨ Seten. Jisas ndɨ kat wandɨ. Tamba la nyan God waa nyaangɨt pɨlɨwutndɨ.

  • Ngwutna njambwi nyan kɨta lɨgandɨ. Godna. Nat nyan kat mɨn njambwi nyan mɨn waa ke waa. God kɨta lɨgandɨ njambwi nyan
waa tamba pɨlɨwutndɨ waa wandɨ Jisas.

Setan ndɨ kat nat njambɨ kwutaa Jerusalemat kalindɨ. Kalindɨ maa God kat kwunatɨnja sɨvla mbundɨ ngayna sambɨ ngeat wokembɨt. Wokembɨt maa Seten ndɨ kat wandɨ. Godna nyanat tɨmeyan valaseliga kɨpmamba ndamɨn, vɨlu. 10 Tamba la nyan God waa nyaangɨt pɨlɨwutndɨ.

  • Godna ensel mɨn kat vɨga lɨgiyandi. Ana kavle yigiyamɨn
waa pɨlɨwutndɨ.
11 Nat nyan pɨlɨwutndɨ.

  • Mɨn kat ensel kwutaa taambamba kwutaa katsogiyandi. Nɨmbumba ana nɨmamba ndai viyaigamɨn. Ndi kwutaa katsogiyandi
waa tamba pɨlɨwutndɨ waa wandɨ Seten.
12 Jisas ndɨ kat wandɨ. Nat tamba la nyan God waa nyaangɨt pɨlwutndɨ. Awup mɨla.

  • Ngwula njambwi nyan God kat kavle vat ay waa ke waa
waa tamba pɨlɨwutndɨ waa Jisas wandɨ.

13 Seten Jisas kat kavle vat ay waa wanda nyaangɨt ngɨlɨndɨ maa Jisas kat kwagalalaa yindɨ. Yilaa yelavɨtndɨ. Ngɨni ndɨ kat yiga nat njambi waigowun waa yelavɨtndɨ.

JISAS GALILI YILAA NJƗVWA LAATAA KWUTNDƗ

14 Godna waagan Jisas kat kwondu kwindɨ maa Jisas Galili walɨnja kɨpmat yindɨ. Njɨvwa kwutɨnda vak kava kava la nɨmba mbutseli mbutsela mbutɨndi, wutndi. 15 Juda yisolaa tɨnja ngay wuleilaa ndi kat nyaangɨt mbutɨndɨ. Wutaa apma nyana waa yelavɨtaa wandi.

NASARETMBA LA NƗMBA JISAS KAT KAI WAA KWUK NGINDI

16 Jisas Nasaret walɨnja ngepma yindɨ. Tamba mat nyan tɨga kan ngepma yetɨga nɨman yindɨ. Ndɨna angwa ngepma. Njɨvwa lapman nandinya aywaa yisolaa lɨnja ngay wuleilɨndi. Wuleilaa nyinga lɨga nyaangɨt vɨvat laatndɨ Jisas. 17 Laatndɨ maa tamba la profet Aisaia pɨlɨwuta nyaangɨt tɨga nyinga ndɨ kat kwindi. Kwindi maa lavwilaa vɨga kwundimba wandɨ.

18 
  • Godna waagan wun kat tavilaa mbutndɨ. Kavle vat tɨga nɨmba ndi kat apma nyaangɨt ambuk mɨla waa mbutndɨ. Ngindi, kalabusmba lɨ vla lɨga nɨmba ndi kat yiga njalap mɨla waa mbutndɨ. Vat ta nɨmba kat ndi kat kwunap mɨla waa mbutndɨ. Mbambala God nɨn kat kwunakiyandɨ waa ambup mɨla waa Godna waagan wun kat mbutndɨ
waa tamba la profet pɨlɨwutndɨ waa Jisas viga kwudimba walaa
20 nyinga wan ngavna nyinga kat vɨga la nyan kat kwilaa ndaalɨndɨ. Ndaa lɨndɨ mala wan ngaymba la nɨmba apma nyaangɨtna ngambulɨnda waa yelavɨka aywaa ndɨ kat vɨlɨndi. 21 Jisas ndi kat wandɨ. Tamba la nyan pɨlɨwutnda nyaangɨt viga wawa nyaangɨt mbambala kak kiyagandɨ waa wandɨ maa 22 wuta nɨmba yelavɨtndi. Wan nyan apma nyaangɨt ngambulɨgandɨ. Apma nyaangɨt ngambulɨnda vak andamba klandɨ. Ndɨ kwo nyana. Ndɨ Josepna nyana waa yelavɨka wandi.

23 Jisas ndi kat wandɨ. Kɨngi ngepmana nyan wun viga lɨgangwuk. Ngɨni wun kat anagangwuk waiga. Nat ngepma kapaneam yilaa ndina yelogwen kat ta nɨmba kat kwunapmɨn. Angwa ngepma yalaa manda kat kwunatapman yilɨgamɨn waa wun kat anagangwuk waiga. 24 Wun kat wagalangweya nyaangɨt kat awat waigowun. Awuk ngwula. God waa nyaangɨt butɨga nyan profet walɨna nyan ndɨna angwa ngepmamba ta nɨmba ndɨ kat kai walɨgandi. 25 Tamba wupma lɨndɨ. Tamba Ilaija ta njɨmbla talagwa nɨma sakwat tɨndi nɨn isrelna kɨpmamba. Wan tamba la njɨmbla naambi kuvuk mbak sɨla kɨta meik ana ndandɨ, kɨgɨnda ngɨlɨndɨ. 26 Godna njɨvwa kwutaa tamba la nyan Ilaija kɨgɨnda lapman talagwa kat kwunapmak yindɨ. God wandɨ, yindɨ. Nɨn Isrelna talagwa kat kwunapmak ndɨ ana yindɨ. Kapman ngepmamba ta talagwa kat kwunapmak yindɨ. Lɨla ngepma Sarefat. Wan ngepma Saidon walɨnja nɨma kɨpmamba la ngepma. 27 Godna njɨvwa kwuta tamba la nat nyan Ilaisa ndɨno nɨmbun. Ndɨnai la njɨmbla kawia kɨla Juda nɨma sakwat tɨndi. Ndina kɨta nyan kat ana kwunatndɨ. Kawia kɨla kapma ngepma nyan kat kwunatndɨ Ilaisa. Wan nyana ngepma Siria walɨna ngepma. Ndɨna sɨ Neaman waa wandɨ Jisas.

28 Yisolaa lɨnja ngaymba la nɨmba wutaa Jisas kat walia lɨndi. 29 Walialɨga laataa Jisas kat kwutaa ngepma alaguat kalindi. Wungi ngepma nambu nduwimba ngindi, lɨndɨ. Nambu nduwi valagalaa tɨga kavamba ndɨ kat sandavat kalindi. 30 Ndi nɨma sakwat nɨmbana mbupmba wuleilaa yindɨ Jisas.

KAVLE WAAGAN TAVILA NYAN KAT JISAS KWUNATNDƗ

31 Jisas Galilina nat ngepma kapaneam walɨnja ngepmat ndaindɨ. Njɨvwa lapman nandinya ndi kat nyaangɨt mbutɨndɨ. 32 Ndɨnai waa nyaangɨt wuta nɨmba ngɨpaliga ndalaa maawupmba yelavɨtndi. Nat nɨmba mbutɨnja vla ana mbutɨgandɨ. Kwondumba mbutɨgandɨ. 33 Yisola lɨnja ngaymba Jisas mbutɨndɨ mala kavle waagan tavila la nyan laataa Jisas kat nɨma kwundimba walega wandɨ. 34 Mɨn Jisas Nasaret nyan manda kat nɨn kat yamɨn. Nɨn kat vatnyavak yamɨn? Mɨn kat vɨga lɨgowun. Mɨn God wandɨ, yaa apma nyan mɨn waa walega wandɨ.

35 Wandɨ mala Jisas kavle waagan kat kai waga wandɨ. makayak. Ndɨ kat kwagala waa wandɨ maa waagan wan nyan kat kwutaa viyandɨ mala ndina nɨndɨmba kɨpmamba ndandɨ. Waagan ndɨ kat ana kavle vat yindɨ. Ndɨ kat viyalaa kwagalalaa yindɨ. 36 Va nɨmba ngɨpaliga ndalaa awat sowat wandi. Ndɨnai mbuta nyaangɨt kwonduo tagula nyaangɨtna. Kavle waagan kat wandɨ maa wutaa kwagalalaa yilɨgandi. nɨma tagula vatna waa awat sowat wandi. 37 Yinda vak kat kava kavamba la nɨmba mbutseli mbutsela mbutɨndi. Aywaa wutndi.

JISAS PITANA NASAKWAT KAT KWUNATNDƗ

38 Jisas yisolaa tɨnja ngay kwagalalaa Saimon waa Pita walɨnja nyana ngay wuleindɨ. Pitana nasakwatna mbangɨmba nɨmamba kangan walɨndɨ, kavle vat tɨlɨ. Lɨ kat kwunapmak Jisas kat wagalandi. 39 Lɨla ngwaymba laataa lɨga yelogwen kat kai wandɨ, kwo lɨlɨ. Lɨ laataa ndi kat kɨgɨnda kwutaa kwilɨ.

JISAS NƗMA SAKWAT NƗMBA KAT KWUNATNDƗ

40 Nya tamba ndai mɨna lɨndɨ. Nat nɨma sakwat nɨmba yelogwen kat ta nɨmba kat kwutaa Jisas kat kalindi. Ndi kat aywaa taamba taagalaa kwunatnɨ. 41 Kavle waagan tavila la nɨmba kat ndino ndi kat kwunatndɨ. Kan waagan ndinyangu kat kwagalalaa walega wandi Jisas kat. Mɨn kat vɨga lɨganɨn. Mɨn Godna nyan mɨn waa walega walaa kwagalalaa yindi. Jisas ndi kat wupma ke waa waa wandɨ. God wandɨ, yaa nyan Kraist tɨnda vak nat nɨmba kat mbutnjangat kai walaa wupma ke waa waa wandɨ Jisas.

JISAS NGEPMA NGEPMAMBA YIGA NJƗVWA KWUTNDƗ

42 Ngambi wan ngepma kwagalalaa ndinyangu lapman kwo kavat yindɨ. Wan ngepma nɨmba ndɨ kat kwaka lɨga ndɨna kwupmba yindi. Ndina ngepma kwagalaa yivak kat kai waa wandi Jisas kat. 43 Jisas ndi kat wandɨ. Wuna njɨvwa kɨngiyan. God ndinyangu kat vɨga lɨga vat ngepma ngepmamba mbukiyowun. Wuna njɨvwa. Kɨta ngepma mɨna ana mbukiyowun. Ngepma ngepmamba mbukwangat wuna nyaek wandɨ mala yawun waa wandɨ Jisas. 44 Ndi kat kwagalalaa Judia walɨnja nɨma kɨpman ngepma ngepmat yindɨ. Ngepma yilaa yisolaa lɨnja ngay wuleilaa nyaangɨt mbutɨndɨ.

Copyright information for `IAN