Revelation of John 13

KWAPƗMBA YETA MBƗT NDA VƗLƗLƗK LAAPMBƗT

Kwapɨmba yeta nda nyingi ngumba wogwega wiyandɨ maa vɨwun. Ndɨna nambu sɨla vɨli mɨna lɨndɨ. kingnana hat sɨla vɨli ndɨna sɨla vɨli komba kumbula lɨndɨ, vɨwun. Ndɨna nambu sɨla vɨlimba kavle sɨ pɨlɨwutndi., lɨndɨ, vɨwun. God kat kai waa njɨka yetɨla nyana sɨ pɨlɨwutndi, lɨndɨ maa vɨwu. Wan kwapɨmba yetɨla nda “lapat” walɨnja nɨma pusi vla lɨndɨ. Ndɨna man “bea” walɨnja kwapɨ ndana man vla lɨndɨ. Ndɨna nɨmbi ngaanga “laion” walɨnja nɨma pusina nɨmbi ngaanga vla lɨndɨ. Nɨma mbolu wan kwapɨ nda kat ndɨna nɨma kwondu kwindɨ. Nɨma mbolu kwapɨ nda kat wandɨ. Wunai vɨga la nɨmba kat mɨna lak vɨga lɨgiyamɨn wa wandɨ. Wan kwapɨ ndana nambu kɨtamba nɨma kawiya tɨndɨ, vɨwun. Mat kawiya ana ndɨ. Nɨma kawiya. Wan kaiwya wungi nyan kat vatnya vla lɨgandɨ. Ndɨ kat ana vatnyandɨ. Kawiya avla kasɨndɨ, kwo lɨndɨ. Kasɨndɨ maa kɨpma la nɨmba aywaa vɨlaa ngwpaliga ndalaa ndɨna kwupmba yiga ndɨna kwundi wutndi. Nɨma mbolu kwapɨ nda kat nɨma kwondu kwindɨ maa vɨnjangat kɨpma la nɨmba mboluna sɨ kwutaa katsondi. Kwapɨ ndana sɨ kwutaa katsolaa wandi. Kandana kɨngi nyano kɨta lulu nyan kai. Kanda ndɨ kat kwulak kiyaa. Ndɨ kat kwulak kiya nyan kai waa wandi.

Wan kwapɨ nda kwundi waga wun nɨma nyan wun waa God kat kai waa njɨtɨndɨ. Tɨga lɨga mbak ndumi vlɨlɨlɨk kiyeli vɨlɨlɨk yiga yi ya God kat kai waa njɨtɨndɨ. God kat kai waa njɨka ndɨna sɨ kat viyaisandandɨ. Godna ngepma lɨga nɨmba kat kai waa njɨtɨndɨ. Godna mbaapmamba la apma nɨmba kat sɨga kwulatndeya kwonduo lɨndɨ. Kava kavamba la nɨmba mandɨp mandɨp kwundi ngambuga nɨmba, mandɨp mandɨp mbango la nɨmba kat vɨga lɨndeya kwonduo lɨndɨ. Kɨpmamba la nɨmba aywaa ndɨna sɨ kwutaa katso lɨgiyandi. Tamba kan kɨpma ana lɨndɨ, wundi nɨmbana sɨ vatnyanja mat sip sipna bukmba ndina sɨ aa pɨlɨwutndi. Wan bukmba sɨ pɨlɨwutnja nɨmba njɨmbla njɨmbla apma yetɨnjeya vak kla nɨmb ndi.

KAN NYAANGƗTNA ANGWA VAK VƗLAA YELAVƗK NGWULA

Apma maawutno lɨga nyan pɨlɨwukwa nyaangɨt vɨlaa ndɨna nagwa vat yelavɨk kiyandɨ. 10 Ngwutna kɨta nyan kat kandi kwutaa kalivat wanjeyan ndɨ kat kwutaa kaligiyandi. Ngwutna kɨta nyan kat nat nɨmba yaapmba vatnyavat wanjeyan ndɨ kat vatnyagiyandi. Wan kavle vat yaigandɨ. Ngwuk Godna apma nɨmba kan nyaangɨt vɨlaa yelavɨk ngwula. God kat maawupmba yelavɨka lɨna vak ana kwagala kiyanɨn. Nɨn tagula maawutno lɨgiyanɨn. Nɨn tagula maawutno lɨgiyanɨn waa yelavɨk ngwula. Kwapɨmba yetɨla nda kɨpma yambɨmba wogwe lɨndɨ, vɨwun.

11 Kwapɨmba yetɨla nda kɨpma yambɨmba lɨga wogwe lɨndɨ, vɨwun. Ndɨna nambu kom vlɨlɨlk tɨndɨ. Mat sip sipna kom vla lɨndɨ. Ndɨna kwundi nɨma mboluna kwundi vla lɨndɨ. 12 Kɨta wan kwapɨ da ndinyangu kat vɨga lɨnda vla ndɨno wupma vɨga lɨndɨ. Vɨga lɨnda vak kɨta wan kwapɨ nda vɨga lɨga apma vatna wandɨ. Vɨlɨlɨk wan kwapɨ nda wandɨ maa kɨpmamba la nɨmba kɨta wan kwapɨmba yetɨla ndana sɨ kwutaa katso lɨndi. Ndɨna nambumba kɨta nɨma kawiya avla ksaɨndɨ waa ndɨna sɨ kwutaa katso lɨndi. 13 wan vlɨlɨlɨk wa kwapɨ nda nɨma nglei njɨvwa laataa kwutɨnda vak vɨlɨndi. Wandɨ maa nyinangwupmba lɨga ngaga yaa ya kɨpmamba ndalaa vɨtɨndɨ. 14 nɨma njɨvwa kwutɨndɨ maa kɨta wan kwapɨ nda vɨlaa apma vatna waa walɨndɨ. Kɨpamba lɨga nɨmba aywaa woseka walɨnda nyaangɨt aywaa wuka lɨndi. Wandɨ ma kɨta wan kwapɨ ndana kait kwutndi. Kɨta wan kwapɨ ndana nambu yapmba viyandi, kawiya kɨndɨ. Kɨga lɨga kasɨndɨ maa kwo lɨndɨ. 15 Kait kwutndi mala kwapɨ nda wandɨ maa kwutnja kait yuvut yindɨ. Yuvut yilaa kwundi walɨndɨ. Nat nɨmba wan kaik kak kwunapmak kat kaiwandi. Vɨlɨlɨk wan kwapɨ nda wandɨ maa wundi nɨmba kat vatnyandi.

16 Wandɨ ma kɨpmamba la nɨmba aywaa ndina maago yaagindan taambamba kwapɨ ndana sɨ pɨlɨwutndi. Sanyo la nɨmba sanya lapma nɨmba ndi kat pɨlɨwutndi. Kwo njɨvwa kwuta nɨmba sanya klala nɨmba aywaa ndi kat pɨlɨwutndi. 17 Nat nɨmbana mbangɨmba ndɨna sɨ pɨlɨwutndi. Nat nɨmbana mbangɨmba ndɨna angwa sɨna namba pɨlɨwutndi. Pɨlɨwutaa nɨma njaambiya taagandi. Sɨ pɨlɨwut tapman yinja nɨmba ndi ana wenga kwilaa kɨgɨnda klaigandi waa njaambiya taagandi. 18 Wan pɨlɨwutnja nyaangɨt kwo lɨga nɨmba maawut ana yelavɨka lɨgandi. Apma maawut sɨka lɨga nɨmba ndi yelavɨka lɨgiyandi. Wan kwapɨmba yetɨ la ndana sɨna angwa namba ngi lɨga. Wan namba ndu nyana namba. Wan namba 666. Ngwuk yelavɨk ngwula.

Copyright information for `IAN