Revelation of John 9

NAT TAMBANAT WAN ENSEL KWUK VƗLƗTNDƗ

Nat tambanat wan ensel kwuk vɨlɨtndɨ maa nyinangwupmba la sɨngwut pɨka ndaiga kɨpmamba ndandɨ, vɨwun. Wan nda sɨngwut ndu nyana. Ndai lɨmbwilaa la waanguna mbapmona ki kwutaa lɨndɨ. Ndailaa mbapmo lavwindɨ maa nɨma ya nɨmbi vla vɨtɨndɨ, yagɨmbi wokendɨ maa nyana mɨndama pagwundɨ maa kulun walaa lɨndɨ. Wakalavali vla lɨga nda yagɨmbimba lɨga wogwendi. Nɨma sakwatna. kwukwula ndinyangu kat valɨ lɨnja vla ndino wupma valɨlɨndi. Kɨpmamba watɨga yuwi nat kandi nda mi nganga ke kɨngwa waa ndi kat wandɨ. Godna sɨ maagamba pɨlɨwut tapman tɨga nɨmba kat mɨna valɨgiyangwuk waa ndi kat wandɨ. Ndu lagwa kat valɨ lɨndi, mbak tambanat ngɨlɨndɨ. Ndi kat samat mɨna valɨ ngwula. Nɨmaba ke valɨga vatnyangwa waa ndi kat wandɨ. Valɨnja nɨmba nɨma kangɨt yilɨndɨ maa tɨlɨndi. Kwagwula valɨ la vla valɨ lɨndi. Wan valɨ lɨnja njɨmbla ndu lagwa kiyavak kat woviyaguga lɨndi. Kiyanjeya vak ana vɨga lɨndi. Kwo kavle savle kwo lɨndi.

Wakalavali vla la ndana mbangɨ kɨngi vat tɨndɨ. Kao yilɨga hos vla lɨndi. Golmba kwutnja hat vla la nda ndina nambumba kumbu lɨndi. Ndina mɨndama ndu nyana mɨndama vla lɨndɨ. Ndina nɨmbɨ sɨvla mbundɨ. Taagwana nɨmbɨ vakna. Ndina nɨmbi kwapɨmba yetɨga laiona nɨmbi bla lɨndɨ. Ndina mawlava siot kapa vla lɨndɨ. Ndina wiyona kap nɨma nglei vat yalɨndɨ. Hos nɨma sakwat katris kwutaa kao kat yiga pɨlɨga yinja kak vla lɨndɨ. 10 Ndina ngɨni kwagwula valɨ la vla valɨ lɨndi. Mbap tambanat tɨga kavle njɨvwa yiga kwutɨndi. 11 Ndina njambwi king ngi lɨga. Wan nyan ndai lɨmbwilaa la waangu vɨga la nyana. Judana kwundimba ndɨna sɨ “Abadon” walɨndi. Grikna kwundimba ndɨna sɨ “Apoliyan” wandi. (Nɨna kwundi Kavle Vat Yilɨga Nyana waa walɨnɨn.)

12 Ndu lagwa kavle vat yila kɨta wan vak tamba ngɨlɨndɨ. Kavle vat vɨlɨlɨk yaigambɨk.

NAT SƗLA KƗTA WAN ENSEL KWUK VƗLITNDƗ

13 Nat sɨla kɨta wan ensel kwuk vɨlɨtndɨ maa Godna mɨndama sambɨmba golmba kwutnja njambɨmba yaa kwundi wutwun. Wan njambɨ God kat kwunapmak kat taaganja njambɨ. Wan njaambɨ way waymba kom aynat tɨndɨ. Wan kwundi komba ya lɨndɨ, wutwun. 14 Kwuk kwutaa lɨga nat sɨla kɨta wan ensel kat wandɨ. Wamɨn maa “Yufretis” walɨnja avɨsetmba nginja ensel aynat njalakiyandi waa wandɨ. 15 Wandɨ maa njalak ngwula wandɨ wan ensel. Wandɨ maa njalatndi. Nɨma njɨmbla kawiga lɨndi. Ndi kat njalatnjeya ndɨmwe, njalatnjeya mbak, njalatnjeya nandinya, njalatnjeya aua kat kawiga lɨga yelavɨka lɨndi. Nɨn kat njalatndi maa ndi ndu lagwa mbaapma kuvut taagalaa nat mbaapma kat vatnyagiyanɨn waa yelavɨka lɨndi. 16 Ndi kat njalatndi maa nɨma sakwat hosna mbunimba nda la soldia sɨvak yindi maa vɨwun. Ndina sakwat 200,000,000 nɨmba. Ndi kat sɨmak vla vɨwun. 17 Hosna mbunimba ndaa la nɨmba mawlava siot kapa kwusondi. Nat kɨta yelagwen mbangɨ. Nat kɨta mbangɨ njangwi mbangɨ. Nat kɨta kamwin mbangɨ nambu vla landɨ. Ya, yagɨmbi, ya vɨtɨga kambak ndina ngaangamba wogwendɨ. 18 Wundi soldia ndu lagwa kat mbaapma kuvut taagalaa nat kɨta mbaapma nɨmba kat aywaa vatnyandi. Nat nɨmba kat yamba tundi maa kiyandi. Nat nɨmba kat yagɨmbi sɨndɨ maa kiyandi. Nat nɨmba kat ya vɨta kambak viyandɨ maa kiyandi. 19 Ndina ngɨni ndɨno kwonduo lɨndɨ. Ndina ngɨni kamboy vla lɨndɨ. Ndina njɨmbwi ngɨni kamboyan nambu vla lɨga ndinyangu kat valɨ lɨndi.

20 Nat nɨma sakwat nɨmba kat ana vatnyandi. Vatnya lɨnja vak mɨna kwo lɨga vɨga lɨndi. Vɨlaa kavle vat yilɨnja vak ana kwagala lɨndi. Ndi golmba kwutnja silvamba kwutnja, kapamba kwutnja, kambak kwutnja, mimba kwutnja waagan kwunatnja waagan mɨndama mɨni vɨga waan ana wuka lɨlɨndɨ. Man ana veiga yetɨlɨndɨ. 21 Nat nɨmba kat vatnya lɨnja vak ana kwagalalaa lɨndi. Ndi kat sɨvu kɨlɨnja vak ana kwagalala lɨndi. Sɨk yambɨsɨk yilɨnja vak ana kwagalalaa lɨndi. Nat nɨmbana nda sɨkwutɨnja vak ana kwagalalaa lɨndi.

Copyright information for `IAN