Romans 8

GODNA WAAGAMBA YETƗNEYA VAT

Wan kavle vak kat God nɨn kat sndeyangat nɨmamba ke yelavɨka. Kraist Jisasna kɨta lulu yetɨga nɨmba kat wan kavle vat ndi kat ana vɨga lɨgandɨ. Kraist Jisas wan kavle vak kat tamba kwulatndɨ. Kraistna kɨta lulu tɨwangat Godna waagan wunkat tavilɨgandɨ. Tavilɨndangat wun kat apmna vat yetɨeya vat kwilɨgandɨ. Tamba wan kavle vat wun kat ngilaa lɨndɨ. Ngilaa lɨnda njɨmbla kiyalɨnja vat wun kat kwilɨndɨ. Kavle vak kat Godna waagan ngilaa la vat njalataa kwulatɨgandɨ. Lo kavle vak kat ana inaka kwulakiyandɨ. Manda kat. Lo waa nyaangɨtmba ana inaka yetɨgiyanɨn. God kwulatndɨ nɨn kat vɨga la kavle vak kat. God ndɨna nyan kat kɨpma ndai wandɨ, maa ndinyanguna mbangɨ yalaa klandɨ. Kavle vak kat kwulapmat yandɨ. Nɨnagwuinana kɨta lulu tɨga kwulapmat yandɨ. God mand akt ndɨna nyan kwindɨ. nɨna nglambi aywaa kwutndɨ maa ndɨ kat sɨvat kwindɨ. Nɨn kat lo kwiya nglambi wumba ngɨlɨndɨ. Mbambala tamba la maawupmba ana yetɨlɨganɨn. Godna waagan waa vapmba yetɨlɨganɨn.

Tamba la maawutmba yetɨlɨga nɨmba kɨpmana nda kat mɨna yelavɨka yetɨlɨgandi. Godna waagan waa vapmba yetɨlɨga nɨmba Godna waagana nda kat mɨna yelavɨka yetɨlɨgandi. Kɨpmana nda kat mɨna yelavɨka yetɨneyan kavle vat yetɨgiyanɨn. Kiyalɨnja vla kiyaa yetɨgiyanɨn. Godna waagana nda kat mɨna yelavɨka yetɨneyan apma vat yetɨgiyanɨn. Godna ava nɨmba tɨga yetɨgiyanɨn. Kɨpmana nda kat yelavɨka yetɨlɨga nyan God kat kai walɨga nyana. God waa lo wutapman yetɨlɨgandɨ. Ana inaka wuka yetɨgiyandɨ. Kapma nyana. Tamba la maawutmba yetɨlɨga nyan kat God ana woviyaguga lɨgnadɨ. Apma nyana ana waigandɨ.

Ngwuk tamba la maawutmba ana yetɨlɨgangwuk. Godna waaganmba yetɨlɨgangwuk. Godna waagan ngwuk kat tavilaa lɨndeyan Godna waaganmba yetɨgiyangwuk. Kɨta nyan? Godna waagan Kraist kat tavila la waagan ndɨna mbangɨmba tavilapman tɨndeyan Kraistna yelangɨ nyan ana ndɨ. 10 Kraist ngwula maawupmba lɨndeyan ngwula maawut apma vat tɨgiyandɨ. Kraist nɨna tamba la maawut kwulataa lɨgandɨ. Kraist yeta vat klanangat nɨna maawut apma vat tɨgiyandɨ. 11 Jisas kiyandɨ maa Godna waagan ndɨ kat tavindɨ maa laatndɨ, Godna waagan ngwutna maawupmba lɨndeyan apma vat tɨgiyangwuk. Jisas laatndɨ, apma vat tɨnda vla apma vat tɨgiyangwuk.

12 Wungivat nɨn manda kat tamba la maawutmba yetɨgiyanɨn. Godna waagan waa nyaangɨtmba yetɨgiyanɨn. 13 Tamba la maawutmba yetɨngweyan kiyalɨnja vapmba kiyagiyangwuk. Godna waagan waa nyaangɨtmba yetɨngweyan apma vat tɨgiyangwuk. 14 Godna waagan waa nyaangɨtmba yetɨlɨga nɨmba Godna nyangu ndi. 15 Godna waagan ngwuk kat kwutaa God kat vaaka ndɨna njɨvwa kwupmat Godna yelangɨmba ana taagandɨ. Ngwuk kat kwilaa ndɨna nyangu tɨngwangat Godna yelangɨmba taagandɨ. Yelagɨmba lɨga God kat s4ese waa nyaet walɨgiyanɨn. 16 Godna waagan nɨna maawut ngwandɨlaa walɨgandɨ. Ngwut Godna nyangu ngwuk waa walɨgandɨ. 17 Ndɨna nyangu tɨnangat ndɨna sɨmbɨ kɨvu ngena nda aywa nɨn kat kwigiyandɨ. Ndɨna nyan Kraist kat kwindeya nda nɨn kat kɨtamba kwigiyandɨ. Kraist kat nɨma vat yinja vat nɨn kat yɨneyan ngɨni nɨn kat ndɨ God apma vat Kraist klaa vat kwigiyandɨ.

18 Wun wupma yelavɨkwun. Wan kɨpmana nɨmba nɨn kat nɨma vat yɨlɨnja vat matnat. Ngɨni God nɨn kat kwindeya vat apma nɨma vatna waa yelavɨkwun. 19 God ndɨna nyangu kat kwindeya njɨmbla kat God kwuta nda aywaa maawut viyalɨndɨ kawiga lɨgandi. 20 Wunai waa apma nyaangɨt yelavɨka anagandi yetɨgiyaa was yelavɨtaa ndɨnai kwutaa nɨmba kat God maawut kwindɨ. Ndinai waa nyaangɨtmba ana yetɨndi. 21 God kwutaa ndana kavle yilɨga vat ngɨni God kwunakiyandɨ. kwunatndɨ maa Godna nyangu vla lɨgiyandi. Apma vatna.

22 God kwuta nda kwunatndeya njɨmbla kat yelogwen kat tɨvla maawut viyalɨndɨ kawiga lɨgandi. 23 Ndznai kwutna nda mɨna ana kawiga lɨgandi. Nɨnagwi kawiga lɨganɨn. Nɨn kwunatnda vat samat klanɨn. Godna waagan tamba klanɨn. nɨna mbangɨmba lɨga kavle vat kwunatndeya njɨmbla kat yelogwega tɨvla lɨga kawiga lɨganɨn. ndɨna nyangu lɨga God tɨga vla tɨneya njɨmbla kat kawiga lɨganɨn. 24 God kwunakiyaa vak kat woviyaguga kawiga lɨneyan apma vat tɨgiyanɨn. Kɨta nyan kɨta vat klandeyan ana kawiga lɨgiyandɨ. klalapman yineya vak kat mɨna kawiga lɨganɨn. 25 God kwigiyaa apma vak kat woviyaguga kawiga lɨlɨneyan yelavɨkiyanɨn. God kwigiyaa nda kwigiyandɨ luwa. nɨmamba ana yelavɨkiyowun waa yelavɨkiyanɨn.

26 God kwigiyaa nda kat kawiga lɨneyan Godna waagan nɨna lak kwaigandɨ. God kat kwundimba yigumb ana walɨganɨn. Kapma vat walɨganɨn. God kat wavat walɨna vat Godna waagan nɨnai waa vat wutaa God kat maawutmba mbutɨgandɨ. God kat nɨn kat tɨga nɨmamba wagalalɨgandɨ. God nɨna maawut vɨlɨgandɨ. ndzna waagan maawupmba walɨga vat wutɨgandɨ. Manda kat. Kɨta nda mbɨt. Ndɨna waagan God kat kapma vat ana walɨgandɨ.

KAVLE VAK KAT KWULAKIYANƗN

28 God ndɨna maawupmba yagwa wanda nɨmba nɨn. God kat woviyaguga lɨganɨn. God nɨn kat yigiyaa vat apma vat mɨna wan vat nɨn kat kwunatɨgandɨ. Nɨn kat kavle vat ana yilɨgandɨ. 29 Tamba God wuna yelangɨ yagwa waa wavat tɨnda nɨmba tat tamba vɨndɨ. Vɨga yelavɨtndɨ. Wan nɨmba wuna nyangu vla lɨgiyandi waa yelavɨtndɨ. Wuna ngɨma nyan ndina njambwi nyan tɨgiyandɨ waa yelavɨtndɨ. 30 Yagwa waa wavat tɨnda nɨmba kat yagwa wandɨ. Ndi kat yagwa walaa nglambi lɨmbwindɨ. lɨmbwilaa wunai lɨga vla lɨgangwuk waa wandɨ. Wandɨ maa ndɨna apma vat kwinda vat klandi.

31 Nɨn kat wupma yɨnda vak kat kat ndɨ kat angamak waiganɨn. God nɨna lak kwandɨ maa nɨn kat kandana kavle vat yigiyaa. Kandana inaka kwulaiyaa. Kwulakiyaa nyan kai. 32 God ndɨna nyan nɨn kat tɨga tamba kwindɨ. Ana kematndɨ. Wan nɨma vatna. Nɨn kat kwunatndeya vat nɨma vat ana ndɨ. Nɨma vat tamba yɨndi nɨn kat. Mat vat aywaa inaka yigiyandɨ.

33 Godna nɨmba kat kandana kavle vatna yɨlɨngwa waa waigaa. Waigaa nyan kai. God nglambi tamba lɨmbwilaa wandɨ. Wunai lɨga vla lɨgangwuk wandɨ. Wan nglambi lɨgandɨ waa kandana waigaa. Waigaa nyan kai. Kraist Jisas nɨn kat tɨga kiyalaa laatndɨ. Mbambala Godna yaagindan naangamba ndalɨgandɨ. Nɨn kat tɨga God kat kwunatɨgandɨ.

35 Nɨma vak tɨgiyaa njɨmbla yandeya angamak yelavɨkiyanɨn. Nɨma vat tɨgiyaa njɨmbla yandeyan angamak yelavɨkiyanɨn. Nɨma vat yalaa. E? Anda vatna yɨweya wana njɨmblamba angamak yelavɨkiyanɨn. Nɨn kat nɨma vat yɨnjeyan angamak yelavɨkiyanɨn. Kɨgɨnda kwanda kwanda lapman tɨneyan angamak yelavɨkiyanɨn. Nɨn kat nat nyan nɨma vat yivat wandeyan angamak yelavɨkiyanɨn. Nat nyan nɨn kat sɨvat wandeyan nɨn angamak yelavɨkiyanɨn. God nɨn kat ana woviyaguga vɨga lɨgandɨ waa yelavɨkiyanɨn? Kai. 36 Wupma ke yelavɨka. Kɨngi vat nɨma vat tɨgiyandɨ waa tamba pɨlɨwutndi. Nɨn vatnyanjeya sip sip vla lɨganɨn waa pɨlɨwutndi.

37 Nɨn nɨmamba ana yelavɨkiyanɨn. Kraist nɨn kat woviyaguga lɨndangat wan nɨma vak kat kwulakiyanɨn. 38 Nɨn kat nɨmamba woviyaguga vɨga lɨnda vak ana ngɨlɨgiyandɨ. Kiyaneyan ana ngɨlɨgiyandɨ. Kwo lɨneyan ana ngɨlɨgiyandɨ. Ensel wan vak kat ana lɨmbwigiyandi. Mbambala lɨga vat wan vak kat ana lɨmbwigiyandɨ. Ngɨni lɨgiyaa vat wan vak kat ana lɨmbwigiyandɨ. Angwapmba lɨweyan ana ngɨlɨgiyandɨ. Angɨndamba lɨweyan ana ngɨlɨgiyandɨ. God nɨn kat woviyaguga vɨga lɨnda vak kat lɨmbwigiyaa nda ana lɨgandɨ. Wan vat nɨn kat yaiga yambɨ nɨna njambwi nyan Jisas Kraist.

Copyright information for `IAN