1 John 3

Apa! Linonga Arani lino paa konopu mondopa konopu tirimo mele kanaio! Lino konopu awili tepa mondopalie nimomuni yuni imbi lepa linondo nanga bakuluma nimo. Paimbo Gotenga bakuluma moromolo. We imbomani Gote naa liko manjikolio aku mele lino kape naa liko manjirimele kala. Nanga imboma, kinye lino Gotenga bakuluma moromolo nalo altopo lino molomolo mele iteli oi naa lipo manjirimolo. Nalo altopa Kraist yando omba mona molombalo wali yu moromo mele kanopolio, lino yu moromo mele aku tepo molomolo. Imbo Yu ombalo ningo nokoko moromelemani pali Kraist yu konopu kake tepili moromo mele lino aku tepo molamili ningo enonga konopundo kulumie toko moromele.

Ulu pulu keri teremele imbomani Gotenga ungu manema pilko we mele none tendeko pule toromele. Ulu pulu kerimanga pulumu i tepa: Gotenga ungu manema pilko we mele none tendeko pule toromele ulumu. Kraistini ulu pulu kerima kandepea tendembai maina mainye orumu eno pimele. Ulu pulu keri tendekure kape yu kinye paa naa peremo. Yu kinye kopu teko moromele imboma ulu pulu kerima teko mololiko naa purumele. Imbo ulu pulu kerima teko mololiko purumele imboma Kraist naa kanoko naa pimele.

Nanga bakuluma, imbo teni eno kondi topa wendo mepa pumbelo kani nokoko kondaio! Imbo te ulu tumbi nili uluma teremo imbomu Kraist Iye Tumbi Nilimu moromo mele yu aku tepa iye tumbi nili moromola. Oi pulu polopa kape, kinye kape kuromanga nomi Sataneni ulu pulu kerima kau teremomunga kinye ulu pulu keri teremele imboma Satanenga imboma moromele. Gotenga Maloni Satanenga kongonomu tepa bembo timbei orumu. Gotenga bakulu moromo imbomu ulu pulu kerima telipe naa andoromo. Goteni yu tepa koinjo ltimuna koinjo purumumunga ulu pulu kerima telipe manda naa andoromo. 10 Akumunga imboma kanopolio i imbomu Gotenga bakulumu ltemo, imu Satanenga bakulumu ltemo nimbo manda kanopo moke temolo. Imbo teni Goteni kanopa penga pimo ulu puluma naa teremo imbomu yu Gotenga bakulu te molo. Imbo teni yunge angenumu konopu naa mondoromo imbomu yu Gotenga bakulu te molo kala.

Lino te te nimboni imbo lupema konopu mondamili

11 Koro oi ungu te i teko pileringi kano. Lino te te nimboni imbo lupema konopu mondamili. 12 Iye Keineni terimu mele manda manjipo tepo naa molamili! Yu kuro kerimanga nomi Satanenga iye te molopalie angenu topa kondorumu. Ambe telka angenu topa kondorumuya? Yu ulu pulu kerima terimu. Angenu ulu toya tolima terimuna akumunga yuni topa kondorumu. 13 Ango kame, we imbomani eno kinye konopu keri panjirimele nalo ambe temona aku ulu teremeleya ningo mini naa lteaio! 14 Lino Gotenga imboma konopu mondopo moromolona lino kolomolo ulumu tiye kolopolio, molopo kau pumolo uluna moromolo nimbo pimolo. Gotenga imboma konopu naa mondopa moromo imbomu yu kololi uluna we moromo. 15 Imbo angenu konopu keri panjirimo imbomu yu imboma topa kondoli imbomu. Akumunga pilipolio imboma topa kondoli imbo te molopa kondopa kau puli ulu pulumu yunge konopuna naa peremo nimbo pilipo moromolo.

16 Konopu mondoli ulu pulumu pimolo mele i tepa: Jisas Kraist yu linonga tapondopo kolambo nimbelie kolorumu. Altopo kinye akumu pilipolio lino Kristen angenupilinga tapondopo kolamili! 17 Imbo teni maina melema noipe molopalie angenu te melte molo lembalona kanopalie kondo naa kolomo lemo Gotenga imboma konopu mondoli ulu pulumu yunge konopuna naa peremo. 18 Nanga bakuluma, na imboma konopu mondopo moro nimbo ungumuni kau nimbo naa molamili, molo! Ulu tukumemu tepolio, imboma paa konopu mondopo ulu pengama eno kinye teamili.

Konopu mondoromele imboma Gotenga kumbekerena enge ningo angilinge

19 Linoni imbo lupema paa konopu tipo konopu mondomolo lemo ungu tukumemu lombilipo teremolo. Gote uluma pali lipe manjipelie linonga konopumu maindo ltemo, yunge paa olando ltemo akumunga linonga konopumuni ulu kerima lipe onda onda lemo lemo Gotenga kumbekerena taka lipo molomolo. 21 Nanga imboma linonga konopumani ulu keri telima lipe onda onda naa lemo lemo Gotenga kumbe kerena mini naa ltepo enge nimbo angimolo. 22 Kano kinye, yuni teaio nimu mele pilipo lipo tepo, yu kanopa penga karomo uluma tepolio yundo tiwi nimbo konge temolo melema yuni timbelo. 23 Yuni teaio nimu mane ungumu i tepa: Nanga Malo Jisas Kraistinga imbina ipuki tiko imboma konopu mondaio nimu. 24 Imbo Goteni teaio nimu mele pilko liko teremele imboma pali eno Gote kinye kopu teko moromele, yu eno kinye kopu tepa moromo. Yuni yunge Mini Kake Telimu lino tirimu akumunga yu lino kinye kopu tepa moromo lepamo lipo manjirimolo.

Copyright information for `IMO