1 Peter 1

Pitani pipiamu tombaindo pulu polopa torumu ungumu

Na Pita, Jisas Kraistini nanga kongonomu tendepuwi nimbe lipe mundurumu iyemuni i pipiamu topo, Goteni nanga imboma molangei nimbe kanopa ltimu imboma tiro. Eno enonga kombumu tiye kolko pungo, kombu Pontus provins kinye Galesia provins kinye Kapadosia provins kinye Esia provins kinye Bitinia provins kinye, aku kombumanga pali pungo angimele imboma topo tiro. I pipia topo tiro imboma eno oi naa molangei Lapa Goteni eno oi Yunge imboma molangei nimbe pilipe kanopa imbi tipelie Yunge imboma nimbe mako torumumunga altoko moloringi kinye Mini Kake Telimuni eno Gotenga imbo kake telima molangei nimbe lipe tapondorumu. Jisas Kraistinga ungumu pilko liko tenge tiko molangei. Yunge mememuni eno Gotenga kumbekerena konopu kake tepa pepili molangei nimbe kulumie topili nimbe aku tepa lipe tapondorumu. Eno imbo aku teko moromelema i pipiamu topo tiro. Goteni eno kinye konopu noirimo mele kinye, eno konopu u nipili taka liko molangei nimo mele kinye olandopa olandopa pupili.

Altopo molopo kondopo kau pumolo nimbo konopu tipo nokopo moromolomunga Gote kapi nimbo yunge imbi nimbo ola mundemili ungumu

Linonga Awili Jisas Kraistinga Lapa Gote kapi nimbo yunge imbi lipo ola mundemili. Yuni lino mindili nangei nilka nalo lino paa kondo kolopa naa tombo nimbe tiye kolopalie Jisas Kraist ono kombuna makilipe ola molopili nimu aku ulumuni Goteni koinjo mololi ulu pulu koinjomu lino tirimu. Aku koinjo mololi ulumuni lino tepa enge tirimomunga Yuni mele pengama timbo konopu ltemoma pali paimbo timbelo nimbo nokopo moromolo mele pora naa nimbelo. Lino molomolo uluma timbo nimbe, nimbe panjirimu ulu akumu keri naa lepa, kalaro te naa molopa, pora naa nimbe waliwalima lepa kau pumbelo ulu akumu Goteni mulu kombuna onge wali timbo nimbe noindirimomu limolo nimbo, konopu tipo nokopo moromolo. Eno timbo nimo imboma, eno Kraist paimbo ningo ipuki tirimelemunga Gotenga engemu, kune tapoi mele, akumuni eno molko kondangei nimbe okoromo. Altopa mulu mai talo pora nimbelo kinye lipe tapondopa, mindili nolemala aulkena wendo lipe, yu kinye peya molko kondonge kombuna mepa pumbe aku ulumu wendo ombalo wali paa kamukumu liengei nimu. Akumu pilkolio paa konopu tiko moromele, nalo kinye wali alaye kolo kau eno kinye umbuni lupe lupema wendo oromona konopu keri leko mindili noromele. Umbunima wendo oromomunga pulumu i tepa: Goteni eno paimbo ipuki tirimele mele mandanje nimbe kanombaindo manda manjirimo. Enonga ipuki tili ulu akumu olandopa. Kou gol paimbo mele paa penga kou mone awili tepa purumo nalo akumu paa mandopa. Kou golomu teko kenjirimele kinye pora nimo nalo yu paimbo kou gol ltemonje, kanamili ningo tipena manda manjiko karomele. Aku tepa mele, eno kinye umbuni wendo oromomani eno paimbo Kraist ipuki tirimelenje nimbe manda manjipe kanopa, Jisas Kraist kelepa omba mona angilimbelo wali Goteni eno konopu tipe kapi nimbe imbi nimbe ola mundupili nimbe i teli oi enonga enge ningo ipuki tirimele ulumu aku tepa manda manjipe karomo. Jisas Kraist yu paimbo naa karomele nalo Yu konopu mondoromele. Kinye yu paimbo naa karomele nalo Yu paimbo ningo enge ningo ipuki tiko eno Kraist paimbo ningo ipuki tirimelemunga pulu akumu Goteni eno mini pali lipe tapondopa, mindili nolemala aulkena wendo lipe, Gote yu kinye peya molko kondonge aulkena lipe mondoromo, akumunga paa olandopa tono koromele. Aku tono koromele mele ya maina tono koromele mele molo. Tono koromele mele paa olandopa akumu imbomando ningo tingei pereremele.

10 Mindili nolemala aulkena wendo lipe, molko kondonge aulkena lipe mondoromomunga ungu mare Gotenga iye profetemani Kraist oi naa opili ningo tiringi. Goteni altopa imboma we kondo kolopa lipe tapondombalo ulumundo oi ningo tiringi. Ningo tikolio, i ulumu te wali wendo ombalonje, Goteni kanopa ltimu iye nomi Kraist maina omba mindili nombalo ulumu kape, aku tembalo kinye ulu penga olandopama wendo ombalo mele uluma kape, Kraistinga Mini Kakemu enonga konopuna tukundo molopalie nimbe tirimu ulu akuma ambe tepa wendo ombalonje ningo Kraist oi naa opili aku iyemani enongano waliwalima konopu kimbo tiko waltindiko, akumunga pulumu paa wamongo kororingi. 12 Goteni aku iyemani yunge kongono tenderingi aku kongonomu eno enongano lipe tapondombalo kongonomu molo nimbe, nimbe para tirimu. Ulu altopa wendo ombalo oi ningo tiringi ulu akuma eno molangei wendo naa orumu. Ulu altopa wendo ombalo oi ningo tiringi ulu akuma, kinye moromele imboma enonga ningo, oi ningo tindiringi. Jisasinga kongono iyemani kinye moromele imboma ningo tirimele unguma Goteni oi aku iyemando nimbe tirimu. Aku unguma altopa kinye mulu kombuna Mini Kake Teli lipe mundurumumunga engemuni Kraistinga ungumu andoko ningo tirimele iyemani ungu tukumemu ningo tiringina pileringi unguma. Enselemani kape eno ningo tirimele ungumanga puluma paa pilemili ningo moromele.

Ulu pulu kerima paa naa tepo Gotenga imbo kake telima kau molamili nimbe Goteni lino alako toromo

13 Akumunga enonga konopuma kongono enge nimbe tepili ningo liko tumbi tindiko, ulu tengema wamongo pilko kondoko teko, Jisas Kraist altopa omba mona angilimbelo wali Goteni eno paimbo we kondo kolopalie tepa limbelo ningo ipuki tiko nokoko molaio. 14 Oi eno i ungumu naa pilko we molkolio ulu kerima konopu mondoko pilko teringi mele kinye aku ulu naa teangei nalo unguma pilko tenge tiko teremele bakuluma mele molaio. 15 Eno nanga imboma molangei wangei nimbe walipe pilerimu iyemu paa kake tepili ulu pengama kinye ulu tumbi nilima kinye kau teremo ulu pulumu peremo. Aku iyemu moromo mele eno aku teko waliwalima Gotenga imboma kau molamili ningo eno enongano Gote manda leko, uluma pali tengeindo eno kake tepili molko, ulu pengama kinye ulu tumbi nilima kinye teko molaio. 16 Akumunga ungu te Gotenga bukuna moromo, akumu i tepa:

Goteni nimbeindo, “Na enonga Gote kake tepili ulu pengama kinye ulu tumbi nilima kinye kau tepo moro kani eno aku teko Nanga imboma ningo konopu kake tepili molko ulu tumbi nili pengama kau teko molaio,” nimu.
(WKP 11:44-45; 19:2; 20:7)

Imboma yando liembo nimbe Goteni mele paa penga te tirimu ungumu

17 Eno Ara Gote ningo waltindiko Yu kinye ungu nimele iyemuni imbomanga imbima pilipelie enoni ulu teremelema naa moke tepa karomo. Imbomanga yu mele mele uluma moke tembaindo enonga imbima naa pilipelie eno pali tumbi tipe moke teremo. Aku Araya nimele iyemu aku tepa moromo kani mai kombuna molkolio i kombumu linonga paimbo kamukumu kombumu molo. I mai kombuna imbo omba angilima moromolo ningo pilkolio Yu iye paa awili olandopamu ningo yunge unguma liko awili tiko pilko molangei. 18 Yuni enonga nimbe tenderimu mele pilkolio aku teko molangei. Eno pimele, enonga lanieli kolenalema konopu kimbo naa tiko we moloringi mele eno yandopa yandopa aku teko moloringi mele Goteni tiye kolko molko kondonge aulkena pangei nimbe lipe tapondopa wendo ltimu akumu wendo liembo nimbelie kou silva molo kou gol teni pame kot wendo naa ltimu. 19 Nalo Kraistinga meme paa mele awilimuni Goteni eno lipe tapondopa wendo ltimu. Kraist yu lupe molo uru te paa naa peli kongi sipsip walo mele molorumumu, yunge mememuni aku tepa terimu. 20 Goteni mulu mai talo oi naa tepalie Kraist aku kongonomu tepili nimbe kanopa ltimu iyemu, kinye moltomolo walima pora nimbei teremo wali yu enonga nimbe lipe tapondombaindo maina mainye omba mona molorumu. 21 Yuni enonga nimbe tenderimu mele pilkolio Yu imbo ono kombuna topa makinjipelie Yunge imbi paa ola molopili nimu Gote paimbo ningo ipuki tirimele. Aku terimumunga eno Gote kau paimbo ningo enge ningo ipuki tiko, Yuni altopo tembo nimbe, nimbe panjirimu mele paimbo tembalo ningo konopu tiko nokoko moromele.

Linonga angenupilima paa konopu mondamili ungumu

22 Eno ungu paimboma pilko liko tenge tiko teremele aku ulumuni enonga konopuma kulumie tondoringi, konopu kake tepili moromelemunga kolo toko angenali konopu mondoromolo naa ningo, paa konopu mondoromele kani kinye angenali kinye konopu paa enge ningo mondaio. 23 Langi imbo poinyena panjirimele wali muli topa wendo omba purumo mele eno aku tepa mele melteni kelepa wali talo tepa merimuna imbo koinjoma moromele. Langi imbo manda wendo naa omba, omba keri lepa koromo imbomuni eno naa merimu. Nalo langi imbo wendo omba molopa kau purumo akumuni eno altopala merimu. Aku langi imbomu Gotenga ungumu, akumu molopa kau pumbe koinjo mololi ungumu. Akumuni eno altopala merimu. 24 Aku ungumu pora naa nimo mele ungu te Gotenga bukuna moromo, akumu i tepa:

Imboma pali era mele, eno molko kondoromele kondipe tindi mele. Erama koromo wali kondipe tindima oo lepa maina mainye purumo
25 nalo Awilimunga ungumu waliwalima lepa kau pumbelo.
(Ais 40:6-8)

Aku ungumu eno ungu tukumemu ningo tiringi.

Copyright information for `IMO