1 Peter 5

Kraistinga talapena imbomanga tapu iyemanga ungumu

Eno kinye moromele tapu iyema, eno tapu iye moromele mele na kape aku tepo tapu iyemula moro. Na Kraist mindili norumuna kanoru iyemu, na Gotenga mulu kombuna enge pa teli nondopa mona lembalo ulumu Kraistinga imboma kinye peya limolo iye tela, nani eno kinye moromele tapu iyemando paa enge nimbo konge tepolio nimboi: Gotenga sipsip eno nokoromelema wamongo tapu teko kondaio. Goteni i kongono eno teangei nimbe tirimu akumu teaio nimo kani teamili ningo konopu keri panjiko we naa teangei. Konopu u nipili teangei. Goteni teaio nimu kongono akumu kou mone limolo ningo naa teangei. Imboma paa lipo tapondopo nokamili ningo paa konopu tiko teangei. Goteni eno nokangei nimbe tirimu imboma mandoko molangei, linonga imbima paa olandopa molopili ningo eno mindili tiko naa nokangei. Eno nokoromele sipsipima molonge mele eno tapu iyema aku teko ulu pengama kau teko molangei. Enoni kanokolio manda leko teangei ningo aku ulu teko molaio. Sipsipima aku teko nokoko molonge wali Sipsip Tapu Iye Awilimu ombalo kinye eno wainye alipu mele pakondombalo akumu waliwalima keri naa lepa, we lepa kau pumbelo mele pengamu linge.

Goteni lino nokopa kondombalo nimbo taka lipo molamili

Iye kokelema, aku teko mele eno iye yumanga unguma taka liko pilko iye yuma maindo molangei. Gotenga bukuna ungu te nimbe moromo akumu i tepa:

Na awilimu moro, na lipe manjili peremo iyemu, imbo lupema enge te naa peremo ningo enonga imbima we liko ola mundurumele imboma Goteni yunge opa pulema nimbe tepa mainye mundurumo,
nalo imbo enongano na imbi naa mololi imbo kerimu, imbo lupema lipe manjilima peremomunga unguma taka lipo pilipo molambo nimele imboma we kondo kolopa tepa kondoromo.
(Snd 3:34)

Aku tepa nimbe moromo kani eno enongano pali nendo yando lino imbi naa moromo ningo taka lipo molamili neio.
Aku tepa ungu te moromo kani Gote yu paa enge pepili imboma nokoromo ningo enoni na awilimu naa molambo, na imbi naa molopili ningo eno enongano imbi mainye munduko taka liko molaio. Aku ulu temolo kinye yunu pilimbelo wali tenga linonga imbima lipe ola mundumbelo ningo aku ulu teaio. Yuni eno kondo kolopa nokopa moromo kani yu moromona pungo enonga konopuna umbuni pembaloma kinye mini ltengema kinye yundo ningo para tieio.

Laion engele kolopalie kongi te topa nombaindo andoromo mele aku tepa enonga opa pule kuromanga nomi Sataneni na imboma ambolopo tepo kenjembo nimbe aku tembaindo andopa moromo kani eno imbo konopu pepili molko, waliwalima kanoko kondoko molaio. Eno lino konopuna umbuni tepili moromolo mele we mai kombuna pali moromele imbo angenupilima aku teko umbuni tepili moromelela ningo pilkolio Goteni eno waliwalima nokopa kondoromo. Akilio kape kinye kape yuni eno tiye naa kolombalo ningo ipuki tiko molkolio Satan nanga opa pulemu, yuni na naa ambolopili ningo yunge ungumu naa pilko, we mele none tendeko, yu toko wendo mundeio.

10 Eno wali alaye kolte umbuni tepili molonge wali Gote yuni yunu eno kelepa tukundo lipe, eno nanga imboma moromele mele tiye naa kolko enge pepili molangei nimbelo. Eno we kondo kolopalie yuni altopa eno yu peya kamukumu yunge enge pepa pa tepa kau puli kombuna peya molamili wangei nimbe ya maina mainyendo tirimu iye nomi Kraist akumuni linonga nimbe tenderimumunga Goteni linondo aku tepa manda nimbelo. 11 Gote yu kinye engema pali pepa imbi ola molopa kau pupili moromo. I paa.

Pipia topa pora timbeindo ungu mare torumu

12 I pipia ponjili topo tiromu Sailasini tondoromo. Yu kongonoma tiye naa kolopa paa enge nimbe teremo angenumu nimbo pilipo moro. I pipia toromu Goteni imboma we kondo kolopalie lipe tapondoromo mele pilengei nimbo toro. Goteni imboma kinye paimbo konopu noipe mondoromomundo nio akumu paimbo ningo pimele mele tiye naa kolko, enge ningo molangei.

13 Kraistinga imbo talape kombu awili Babilon moromelema, aku imboma kinye eno pipia topo tiro imboma kinye Goteni oi Nanga imboma molangei nimbe kanopa ltimu aku Babilon
Pitani Babilon manda lepa Rom kombundo nimu konopu ltemele.
imbomani molko kondaio ningo, ningo mundurumele. Nanga malo Makoni eno molko kondaio nimbe, nimbe mundurumola.
14 Eno enongano nendo yando kondo kolko ki liko molko kondaio neio. Eno Kraist kinye kopu teko moromele imboma pali konopu u nipili taka liko molangei. Aku peya nio.

Copyright information for `IMO