2 Corinthians 6

Na Gote kinye kongono tapu topo tepo molopolio ya nindu ungu kanomunga ungu te peya eno enge nimbo nimboi tero. Eno Goteni we kondo kolopalie eno lipe tapondopa tepa kondorumu ulu kanomu we naa terimu, terimu ulumu we mainye naa pupili neio nio. Aku niomunga ungu te Goteni nimbeindo,

Nani we kondo kolopo eno kinye konopu noiru walimu wendo orumu kinye enonga ungu ningima pileru.
Eno mindili nolemala aulkena wendo lipo na kinye peya molko kondonge aulkena lipo mondombo walimu wendo orumu kinye eno tepo ltiu,
(Ais 49:8)

nimbe peremo. Nani eno paa nimbo tiru, pileio! Goteni nimu walimu akumu paa kinye. Kinye, Goteni imboma kinye konopu noipe we kondo kolombalo walimu. Kinye Goteni imboma lipe tapondopa, mindili nolemala aulkena wendo lipe yu kinye peya molko kondonge aulkena lipe mondombalo walimu.

Poloni Kraistinga kongono tenderimumunga mindili norumu mele ungumu

Linonga kongonomu mainye naa pupili, ungu taka naa tondangei nimbo imbomani lino kanoko keri pilko ungumu naa pilko linge ulu te naa teremolo. Akumu molo. Imbomani lino kanokolio Gotenga kongono iyema moromolo ningo pilengei nimbo ulu ima teremolo. Aku ulu wendo oromoma i tepa. Umbunima lino kinye wendo oromo wali tiye teremo naa nimbo enge nimbo moromolo. Ulu umbuni lupe lupema lino kinye wendo omba, lino teko kenjirimele uluma wendo omba, lino mindili noli uluma wendo oromo. Wali marenga imbomani lino koipeni toko, wali marenga ka tiko, wali marenga imbomani pali lino kinye mumindili kolko ru ningo lkiko tukundo tukundo ongo maku toko lino teko mundu mongo tenderemelela. Lino kongono mindili nombo tepo, wali marenga uru naa pepo, wali marenga engele kolopo moromolola. Lino ulu kake telima tepo, lipe manjili pengamu ambolopo, olo ame topili molopo, imboma kondo kolopo tepo kondoromolo. Lino Mini Kake Telimu kinye tapu topo molopo, imboma konopu mondoromolo ulu akumu kolo naa topo paa konopu mondoromolo. Paimbo unguma nimbo, Gotenga engemuni kongono teremolo. Imboma opa tengeindo ele tolo melema ki ekondo ekondo ingi tiko amboromele mele lino aku tepo mele ulu tumbi nilima amboromolo. Imbo mareni linonga imbimu liko ola munduko, mareni linonga imbimu teko mainye munduko; mareni linonga ungu umbulkondo nindiko, mareni kapi nimele. Kongono paimboma tumbi tipo teremolo nalo linondo kongonomu kolo toko teremele nimele. Imbo mareni lino kanoko imbi tirimele nalo mareni peya molamili naa ningo, umbulu tirimele. Wali mare paa koltomolo konopu ltemolo nalo koinjo pumbo we moromolo. Lino teremolo mele kanoko keri pilkolio tiye kolko konopu topele taio ningo pulteni toromele nalo lino toko naa kondoromele. 10 Lino takiraki konopu keri awini peremo nalo akumu yu tepili nimbo tono kolopo moromolo. Koropa purumo nalo imbo awini tepo kamakoma ltenderemolo. Lino melte naa noili none teremo, nalo mele pulumu noirimolona teremo. Imbomani lino kanokolio paimbo Gotenga kongono iyema moromolo ningo pilengei nimbo aku tepo moromolo.

11 Korin imboma, linoni ungu te lopeke naa tepo, pali enondo nimbo para tirimolo. Eno paa lakopo konopu mondoromolo. 12 Linoni eno kondo naa kolopo tiye kolamili paa manda naa nimolo nalo enoni lino kondo naa kolopo tiye kolamili nimelemunga konopu tendekuna naa pupili moromolo. 13 Lapalini enonga bakulumando nimele mele, kinye nani eno nanga bakuluma nimbolio nani eno konopu awili tipo mondoro mele enoni nando aku ulu teaio nimbo nio.

Kraistinga imboma kake telimu moromelemunga tawendo moromele imboma kinye tendekuna tapu toko naa molangei ungumu

14 Kraistinga imboma Kraist ipuki naa tirimele imboma kinye tendekuna tapu toko naa molangei. Liko manjeio. Ulu pulu kerima kinye ulu tumbi nilima kinye konopu tendekuna naa purumo. Pa telimu kinye tumbulu tolimu kinye popo naa tirimbele. 15 Kraist kinye kuromanga nomi tepa kenjili Satan kinye konopu tendekuna pupili morombeleya? Kraistinga ungumu pimele imboma kinye Kraistinga ungumu naa pimele imboma kinye konopu tendeku tipe peremoya? 16 Gote moromo ulke tempelemunga ulke kiripi kake telina kuro koinge melema manda meko pungo popo tongeya? Lino, koinjo molopa kau puli Gotenga kiripi kake telimu moromolo, yu lino kinye moromo. Yu kinye aku tepo moromolomunga ungu te Goteni oi nimbe panjirimo. Yuni nimbeindo,

Na nanga imboma kinye tendekuna tapu topo molopo, enonga imunana molopo eno peya andomolo.
Na enonga Gote molombo, eno nanga imboma molonge.
(WKP 26:12 Jer 32:38 Ese 37:27)

17 Akumunga Tawendo imboma kinye, we melema anjiko kapi ningo popo toromele imboma kinye, eno kinye tendekuna naa molko, tiye kolko pungo kombu tenga lupe molko pangei.
Kalaro mololi melema tawendo imbomani anjiko popo toromele melema kinye ulu pulu keri peremo melema kinye akuma naa ambolko ulu te naa teaio.
Naa ambolko ulu te naa tenge kinye nani molamili waio nimbo eno yando limbo.
(Ais 52:11 Ese 20:34,41)

18 Na enonga lapamu molombo, eno nanga bakuluma molonge. Na Gote enge olandopa peli iyemuni aku tepo nio,
(2 Sml 7:8,14)

nimu.

Copyright information for `IMO