Acts 14

Pol kinye Barnabas talo Aikoniam kombuna Awilimunga ungu ningo tiringili pungo moloringili

Aikoniam kombu pungolio Pol kinye Barnabas talo akuna molkolio wali elonga oi terembele kano mele Juda imbomanga nombeya ulkena tuku puringili. Ungu ningo paa kondoko munduringili kinye Juda imboma kinye Grik imboma kinye aku paa pulumu ongondoko olandoko ungu tukumemu pilko lombileringi. Nalo kolo torombele ningo Juda imbo mare elonga ungumu naa pileringi akumani imbo lupe kanoma teko mumindili kondoko ungu kondi toringi kinye imbo lupemani Pol kinye Barnabas talo konopu keri panjiringi. Aku teringi wali Pol kinye Barnabas talo wai tulemunga Aikoniam kombu molkolio Awilimunga ungumu enge ningo ningo tiringili. Awilimuni imbomani yunge ungu tukumemu paimbo nengei nimbelie Pol kinye Barnabas talonga kindo ulu wengendelima kinye ulu tukume konopu leangei uluma teangili nimbe engemu tirimu. Nalo kombu sitimunga tukundo imbo mareni Juda imboma kinye kopu tekolio molo ningo ungu naa pileringi. Aku wali imbo wemani Jisasinga kongono tipe munduli iyemanga ungumu pilko lombileringi. Akumunga kombu sitina moloringi imboma talo teko mokemake leringi. Aku wali imbo mare Judama, mare imbo lupema, akuma kinye enonga kombu meli imboma kinye molkolio ningimuni Pol kinye Barnabas talo mindili liko tiko kouni toko kondongei ungu wai toringi. Nalo aku tengei ningi ungu pilkolio Likonia nimbe kombu awili pungolio Listra kinye Derbe kombu siti talo akumunga tukundo lerimuna puringili. Aku kombu siti talonga nondopa lerimu kombumanga kape waye puringili. Eloni ungu tukumemu akuna kape ningo para tiringili kala.

Pol kinye Barnabas taloni kano Listra kinye Derbe nimbe kombu siti talonga ulu wengendeli teringilina wendo orumu temanemu

Listra kombu akuna iye te kimbo kololimu molorumu. Oi anumuni merimu wali aku iyemu kimbo kololimu merimu. Aku iyemu yu walite kape aulke paa naa andorumu. Aku iyemuni Pol nimu ungu pilipe molopalie Goteni yu tepa koinjo limbelo nimbe konopundo ipuki tirimu. Poloni iye akumu mongoni wamba kanopalie iyemu ipuki tirimu lepamo nimbe lipe manjirimu. 10 Imunga Pol yuni ungu enge nimbe ola nimbelie nimbei, “Ola angiliwi!” nimu. Iye kanomu puke topa ola angilipelie pulu mondopa aulke andorumu.

11 Imbo maku toko angileringi kanomani Poloni neya aku terimu ulu kanokolio enonga Listra imbo unguna are ningo ningei, “Gotema imbo iye apuwe lenge. Akuma lino moromolona mainye onge,” ningi. 12 Aku kinye imbomani pulu mondoko Barnabas kano gote Sus ningo imbi tiringi. Pol gote Hermes ningo imbi tiringi, ambe telka ungu pulu nimbe yuni nimu. 13 Sus ningo aku kolo gotemunga kuro ala ulkemu kombu sitina nondopa angilerimu. Aku kuro ala ulkemunga iye kuro popo tondoli teni kongi kao pelea mare kondipe tindima wili topa nomina ltendepa au tipe kombu siti kere puluna mepa orumu. Ne kano kuro popo tondoli iyemu kinye imboma kinye akumani Pol Barnabas talondo kuro koiko langima kalko tendelemumu tingei teringi.

14 Nalo iye aposel talo, elo Barnabas kinye Pol taloni aku tengei teringi ulumu liko manjiringilimu aku Gotenga imbimu teko kenjindingei teremele konopu lekolio elonga wale pakolima ora tokolio kinye imbomanga imunana lkiko pungolio ningilimuni ru ningo ningili, 15 “Imboma, i uluma ambe telka teremeleya? Ilto iye talo kau, eno mele imbo talo. Iltoni enonga ungu tukumemu mendepo ombolio nimbili, enonga ulu pulu timborimbo imanga umbulu tikolio paimbo koinjo mololi Gote kinye konopu topele taio. Aku Gote yuni mulu mai talo tepa, nomu kutamu terimu. Nona tukundo ltemo melema kinye mai kinye mulu talonga ltemo melema pali terimu, yu pulu. 16 Oi Goteni kombu palinga imbomani enonga temolo konopu leringi uluma teangei nimu. 17 Aku teangei nalo yu paimbo moromo ningo liko manjengei nimbe uluma terimu kala. Yuni imboma Nani eno kondo kondoro mele kanangei nimbe eno muluna maindo lo tipelie kere imbo langi inie toko nangei waima tirimu. Eno kere penga awini tipelie eno tepa tono kondoromo aku Goteni teremo,” ningili. 18 I unguma ningili nalo nombeya teko angileringi imbomani enonga melema kalko tendelemumu elo tingei kau teringi. Nalo ningo ningolio ningili wali imbomani aku ulu tiye koloringi.

19 Altoko Juda imbo mare Antiok kinye Aikoniam kombu talonga molkolio oringi. Aku imbomani ne kano moloringi imbomanga konopundo ungu toko mondondokolio Pol toko kondaio ningi. Aku teringi kinye imbomani Pol kano kouni tokolio kunduko meko kombu tawendona wendo puringi. Pol yu kano topo kondomolo konopu leringi. 20 Nalo Jisasinga lombili andoli imboma Pol yu lerimuna liko okoringi. Aku wali Pol yu kano makilipe ola angilipelie Listra taun tukundo purumu. Otilikondo iye kano talo aku kombu tiye kolkolo Derbe nimbe kombu siti tenga puringili.

Pol kinye Barnabas talo Siria kombu tukundo anjikondo yando oringili

21 Pol kinye Barnabas taloni Jisasinga ungu tukumemu Derbe nimbe kombuna ningo tiringili kinye imbo pulumu ungu pilko tenge tiko lombili andoli imboma moloringi. Pol kinye Barnabas taloni oi oringili kano kombumanga altoko yando yando oringili. Aku kombuma oringili mele i tepa: Listra ongolo Aikoniam ongolio Antiok wendo oringili. 22 Neya aku kombu siti tukundo Jisasinga lombili andoli imbo moloringima ningo enge tiringili. Imbo akuma Gotenga ungumu tenge tiko Jisasinga ulu paimbomu kau teaio ningo tiringili. Aku tekolio wali ningili, “Lino Gote molopa kau puli kombuna tukundo pumili ulu umbuni pulumu paa memolo,” ningili. 23 Pol kinye Barnabas taloni kere naa nongo mi leko konge tekolio Jisas ipuki tiko nombeya teringi imbomanga te te ningo tapu iyema kanoko imbi toko ltingili. Aku tekolio Gotenga ungumu pilko moloringi imbo palima Awilimuni nokopili ningolo yunge kindo noindiringili. 24 Kelko kano iye talo Pisidia kombu anjikondo pungolo aku tekolio Pamfilia kombu wendo puringili. 25 Aku kombuna tukundo Perga nimbe kombu siti tenga ungu tukumemu ningo tikolio Atalia kombu maindo puringili.

26 Aku kombuna molkolio anjiko no sip liko Antiok kombu puringili. Aku kombuna tukundo Gotenga ungumu pilko lombileringi imbomani elo Gotenga kindo noindikolio neya aku teliko andoringili kongonomu teangili ningi kano. Neya aku kongonomu teko pora tikolio yando oringili. 27 Antiok kombu wendo ongolio wali Kristen imbo moloringima liko nombeya teringili. Aku tekolio Goteni elo kinye terimu uluma pali ningo tiringili. Kelepa Goteni imbo lupemani yunge ungumu pilko lombilkolio tukundo wangei nimbelie ulu enge nili terimu aku unguma ningo tiringili. 28 Aku teko ningolio neya aku Antiok kombuna Jisasinga lombili andolima kinye wali awini moloringili.

Copyright information for `IMO