Galatians 3

Poloni nimbe lepalie Jisasi kau ipuki tieio nimu

Nani enondo Jisasini unjo polopeyana kolopalie terimu ulumu mona toya topo lipo ondopo nimbo tiru kanomu. Nalo enondo imboreni ungure nimona enonga konopuma mepa andorumuya? Eno Galesia kombuna tukundo Gotenga ungumu pilko moromele imboma eno imbo paa konopu keke lepo tolima. Oi Gotenga Mini Kake Telimu ltingi. Eno Juda imbomanga mane ungumuni teaio nimo mele aku uluma lombilkolio Gotenga Mini Kake telimu ltinginje molo eno Jisasinga ungu koinjomu pilko ipuki tikolio Gotenga Mini Kake Telimu ltingiya? I ungumu maa naa tondonge lemo na ningo tieio. Oi Mini Kake Telimunga engemu liko eno Gotenga imboma molkolio andoko teringi. Nalo kinye enongano engemunga angilengei teremele. Akumunga kinye eno imbo konopu keke lepo tolima mele andoko moltomele. Eno ambe tengei teremeleya! Aku tenge lemope eno Kraistinga ungumu pilko molkolio wali umbuni pulumu meringi. Nalo kinye eno Juda imbomanga mane ungumu pilko lombilenge lemo aku oi umbuni meringi kanoma we meringi. Nalo aku umbunima we meringi konopu naa lteo. Mini Kake Telimuni eno moltomelena kongono enge nimbe ulu wengendelima teremo. Goteni yunge Minimu tirimumu aku Juda imbomanga mane ungumu lombilko teremelemunga tirimunje molo yuni eno Jisasinga ungu koinjomu pilko ipuki tiringimunga yunge Mini Kake Telimu tirimuya?

Eno ipuki tirimele ulumu oi Israel imbomanga kalopa lili Abrahameni kape i ulu terimu. Abrahameni kape Gote ipuki tirimu kinye Goteni Abraham nu nanga iye toya tolimu nimu. Akumunga eno wamongo liko manjeio. Gotenga ungumu pilko Jisasi ipuki tinge imbo akuma kau paimbo Abrahamenga bakuluma molonge. Koro oi Goteni Juda imbomanga imbo lupema pali yunge ungumu pilko Jisasi ipuki tinge lemo aku imboma nanga imbo toya tolima nimbo nimbelie konopu kili kili ltendepa noirimu. Aku konopu lepalie ungu tukumemu Goteni Abrahamendo mi lepa nimbei,

Nu kolo nimbolio mai kombu imbo palima mane ungu timbo,
(Stt 12:3; 18:18)

nimu. Aku ungu tukumemu Gotenga bukuna nimbe peremo.
Akumunga Goteni mai kombuna imboma yunge ungumu pilko Jisasi ipuki tingema popo tipo Abraham yunge ungu pilipe ipuki tirimu iyemu kinye mane ungu timbo nimu.

10 Nalo Gotenga bukuna i tepa nimbe moromo:

Mosesini Gotenga ungu torumumanga imboreni waliwali pilipe lombilipe naa kondomo lemo Goteni imbo akumu paa keri tepa topili.
(Lo 27:6)

Akumunga imbo narireni na Juda imbomanga mane ungumu lombilipo teromunga na Gotenga imbo toya tolimu moro konopu lenge lemo aku imbomu Goteni paa keri tepa tombalo.
11 Nalo Gotenga bukuna Goteni koro oi nimbei:

Imbo narire nanga ungumu pilipe ipuki timbelo da imbomu nani nanga imbo toya tolimu nimbo kinye yu koinjo molombalo,
(Hab 2:4)

nimbe peremo. Imunga imboreni Mosesinga Torumu ungu akumu kau lombilipe temo lemo Goteni imbo akumu nanga imbo toya tolimu naa nimbelo. Kinye i ungumu moro toromo.
12 Gotenga bukuna i tepa nimbe peremo:

Imbo narireni mane ungu ulu puluma pilipe lombilipe temo lemo yu aku tepa koinjo molombalo,
(WKP 18:5)

nimo kanomu. Kano tepa, mane ungu lombilipolio akumunga koinjo molomolo manda teremo nimelemani Jisasi ipuki tipolio koinjo molamili ungu naa nimele. Nalo imbo te Juda imbomanga mane unguma pali manda naa lombilimbelo.
13 Imbore i mane unguma pali naa temo lemo Goteni yu tepa topili nimbe ltemo kano. Lino pali imbo aku tepo moromolo nalo Kraistini lino ungu kanomunga maindo naa molangei nimbe linonga kombu lipe kolo wangopa kolorumu. Kolorumu wali, Mosesini torumu mane ungu te yu pala orumu. Aku ungumu i tepa:

Iye te toko unjona uku toringimu Goteni tepa topili,
(Lo 21:23)

nimbe ltemo. Kano tepa kolorumu wali Kraistini Goteni tepa topili ungumu lino pala naa opili nimbelie lino wendo lipe tepa ltimu.
14 Kraistini lino tepa ltimumunga Goteni imbo lupema Abraham kinye popo tipe mane ungu manda tirimu. Aku wali Kraistinga ungumu pilko ipuki tinge imbo palima Goteni yunge Mini Kake Telimu tipo mundumbo nimbe mi lerimu akumu manda linge.

Goteni mi lepa ungu nimu aku ulu tukumemu

15 Kristen imbo ango kame, kinye nani ya i mainye mai kombuna imbomani ulu teremele mele manda lepo nimboi tero. Imbo te kolombai wali kande ungu nimbe mi lembalo mele imbo teni neya aku kande ungumu alowa tendembalo mele molo. Aku tepa mele mane ungumu altopa nimumuni oi Goteni kande ungu mele nimbe mi lerimu ungumu altopa mane ungumuni naa ongondoromo. 16 I ungumu kinye liko manjeio. Goteni Abraham kinye yunge kalopa limbelo iyemundo tembo nimbe mi lerimu uluma nimbe wendo mundurumu. Goteni ungu nimumu aku Abrahamenga kalopa limbelo imbomando ungu naa nimu. Nalo yuni imbo tendekumundo nimu. Aku Abrahamenga kalopa lili iye Kraistindo nimu. 17 I nio ungumunga pulumu i tepa, Goteni kumbe lepa Abraham kinye ee nimbe mi lepa tembo nimu unguma oi nimbe wendo mundurumu. Altopa pele poinye 430 omba purumu kinye aku Goteni Moses mane ungu tirimu. Imunga Mosesinga mane ungumuni Gotenga Abraham kinye ee nimbe mi leli ulu pulumu manda naa kanopa ltenderimu. Aku ungu kiyendomu Gote yuni yunu kau ee nimbe i paimbo nimu. Abraham kinye yunge kalopa limbelo iyemu kinye Goteni kiyendo ee nimbe mi lerimu ulumu oi pora naa nili. Aku ungumu we lepa pumbelo. 18 I ungumu kape nio kala Goteni mi lepa mane ungu timbo nimu melemu lino Mosesini torumu mane ungumu lombilipoliomunga naa ltimulu. Nalo Goteni Abraham kinye mi lepa mane ungu timboi nimbelie kondo kolopa yu kinye konopu noipe yundo paa tirimu.

19 Mi leli mane ungu timboi nimu ungumu lerimu nalo altopa pele Goteni ambe telka Mosesini torumu mane ungumu tirimuya? Imbomani teko alowa teringi uluma kanoko imbi tiengei nimbelie tirimu. Goteni Abrahamenga kalopa limbelo iyemu timbo nimbe mi lerimu aku iye Kraist oi naa oli wali aku mane ungumu manda lerimu. Aku mane ungumupe enselemani Mosesindo tengei nimbelie Goteni mane ungumu aku tepa enge tirimu. Aku wali Moses imunana iyemuni mane ungumu imbomando yando nimbe tirimu. 20 Imunana iyemu angilipelie kongono teremo wali imbomani enonga nendo yando kumbe kere kanoko ungu ningo alowa malowa naa teremele. Nalo Goteni oi Abrahamendo mi lepa mane ungu timboi nimu wali toya topa ungu nimu.

Mane Ungumuni lino Jisasi kanoko imbi tieio nimbelie lino bakulu mele tapu tepa mepa purumu

21 Imbo mareni i teko kala liko manjinge: Goteni oi tembo nimbe mi lepa ungumu Abrahamendo nimbelie altopa Moses mane ungumu tirimu. Akumunga yu konopu talo lepalie terimunje? Nalo aku molo. mane ungumuni imboma molko kau pangei nipili nimbe Goteni tilkanje neya aku mane ungumu pilko lombilimala imboma Goteni nanga imbo toya tolima nilka. 22 Nalo aku tepa mane ungu te naa peremo. Gotenga Baibelena nimbei, Mai kombu imboma pali ulu alowa teringi ulumani imboma pali pange tenderemo aku tepa mele nimbe peremo. Mosesinga mane ungumuni lino manda naa tembalomunga Goteni Jisasinga ungumu pilko ipuki tinge imbomando mi lepo tembo nimu ulumu paa tembalo.

23 Goteni mi lepalie tembo nimbe Jisasi ipuki tieio nimu aku waimu wendo oi naa opili wali, mane ungumuni lino pange tenderimuna maindo molorumulu. Mololipo pumbo, Jisasi ipuki timolo ulumu moro tombalo walimunga mane ungumuni lino pange tendepa manda naa ambolombalo. 24 Goteni oi Jisasi ipuki tiemili nimbelie yunge mane ungumuni lino bakulu melema tapu tepa nokopili nimu. Nalo kelepo Jisasinga ungumu pilipo ipuki tirimolo ulumuni lino imbo yu apuwe ltemolo. Aku pilipo ipuki tirimolomunga kau Goteni lino yunge imbo toya tolima nimo. 25 Kinye lino Jisasi ipuki tirimolomunga mane ungumuni lino bakulu mele manda naa tapu tembalo.

26 Jisasini terimu ulumu ipuki tirimolomunga lino Gotenga bakuluma moromolo. Kinye imbo pupu i lupe lupema Jisasinga ungumu pilkolio ipuki tirimelemuni eno Gotenga bakuluma moromele. 27 Eno Kraistinga imboma molomolo ningolio ungumu pilko no ltingi kinye Goteni eno Jisasi kinye tendeku tipe mondorumu. 28 Ipuki tirimo imbomundo Goteni i tepa naa nimo: I Juda imbomu, i tawendo imbo lupemu. I koropa noli iyemu, i iye kamakomu ungu naa nimo. Kelepa i ambomu, i iyemu nimbe aku tepa moke naa teremo. Aku molo. Goteni imbi tipelie nimbei imbo Jisasi ipuki tirimele palima tendeku ulu teremomunga Kraist kinye tendeku tipo mondoro nimo. 29 Akumunga Goteni eno paimbo Kraist kinye tendeku tipe mondomo lemo aku eno Abrahamenga imboma molonge. Kanomunga Goteni Abrahamendo ee nimbe mi lerimu ulumu kape aku enondo waye kala nimu mele eno manda linge.

Copyright information for `IMO