Galatians 5

Kraistini lino mane ungumunga ka kongonomunga tepa wendo ltimu

Kraistini mane ungumunga ka kongonomu teko maindo naa molangei nimbelie lino wendo ltimumunga lino Gotenga imboma moromolo. Akumunga eno enge ningo angileio. Imbomareni eno ka kongono kanomu altoko teaio nimele kani naa pileio!

Ya! Na Poloni ungu enge nimbo niomu wamongo komu leko pileio. Eno Juda imbomanga mane ungumu lombilengei nimbelie imbo teni enonga kangi pundu kopipo oi ltendamboi nimo ungumundo ee ninge tenge tinge lemo Kraistini terimu ulu akumuni eno manda naa tapombalo. Aku ungu nimbolio altopola nani enondo paa kane kane molaio nio. Eno imbo mareni ningei aya na mane ungumuni nimo mele kangi pundu kopiko wendo liwi ningo ee ninge lemo aku imboma Mosesinga mane ungumuni nimo uluma pali kape paa tenge mendepolo. Eno imbo mareni ningei Mosesinga mane ungumu pio akumunga Goteni na yunge imbo toya tolimu nimbelo konopu lenge lemo aku enono teremele ulumuni Kraist munduko tiye koromele. Aku teremele ulumuni Goteni imboma konopu mondopa tapopa teremo ulumu tiye kolko umbulu tiko wendo angimele. Jisasi ipuki tirimolomunga linoni Gotenga ungumu tenge tipo uluma pali toya topo temili teremolo. Mini Kake Telimuni i temili teremolo uluma enge tipe tapombalo ulumu wendo opili nimbo nokopo moromolo. Imboma Kraist kinye kopu teko moromelemani aku kangi pundu kopilima kape naa kopilima kape aku ulu eno tapombalo ulu talo molo. Nalo imbo narini Jisasi ipuki tikolio imboma konopu mondomo lemo aku ulu tukumemu.

Eno ungu paimbomu pilko ipuki tiko lombilko kondoringi kanomu. Nalo kelepa imbo narini enonga konopuma nimbe limona kelko paimbo ungumu pilko naa ipuki tirimeleya? Eno konopu ningo ltimele aku iyemape eno nanga imboma molaio nimbe kanopa ltimu Gote yuni tipe naa mundurumo. Pileio! Ungu i kolo nalo tipe pepurumo. 10 Nalo eno Gotenga ungumu pilko Juda imbomanga mane ungu malio maindo naa molonge konopu lteo. I nio ungumu wambo nemboi Goteni eno konopu nimbe ltimo imbo te mindili lipe timbelo. Penga imbo awili te kape Goteni mindili lipe timbelo. 11 Imbo mareni nando ningei imboma paa kangi pundu kopengei kau nimo nimele nalo nani aku tepo nilkanje Juda imbomani na mindili liko tirimelemu naa tilimala. Nalo kinye nani imbomando Jisasi enonga nimbe unjo polopeyana kolorumumunga enoni aku ulumu liko manjiko ipuki tieio ungumu nimboi kau nimbo tiro. Akumunga Goteni eno nanga imbo toya tolima nimbelo. I ungu niomunga na mindili liko tirimele. 12 Neya aku imbo eno mongo liko tikoliomani ningei eno lino terimulu mele paa kangi pundu kopeio nimele. Imbo akumando nani enonga kangi pundu kopingei wali kamukumu lakama kape liko lteangei konopu lteo.

13 Jisasini eno nanga Kristen imbo ango kame waio nimbe kanopa lipelie eno ka kongonomunga wendo limbo nimu mele paa terimu. Kinye aku mane ungumuni eno ulu kerima naa teaio nimbe naa nokoromomunga eno manda teamili ningolio kika tiko ulu pulu kerimunga tuku naa paio. Aku molo. Nalo eno enongano nendo yando kondo kolko tapoko kongonomu teaio. 14 mane ungu palima pinyewe pange tenderemo mane ungumu i tepa, nu nunu kondo kolko kele torono mele imbo palima aku teko kondo kolko kele towi nimbe peremo. 15 Nalo enoni enonga nendo yando owa mele ungu kili toko alowa teko opa tenge lemo aku eno waye embambo ninge. Akumunga eno wamongo kane kane molaio.

Mini Kake Teli moromomunga kuliene ltemomu kinye konopu kerimunga kuliene ltemo

16 Aku nio unguma nimboi, imbomanga we konopu oi peremomani kelepa Gotenga Mini Kake Telimuni konopu koinjo tirimoma kinye opa pule toromo. Aku tendeku wali Gotenga Mini Kake Telimuni imbomunga konopu koinjo tukundo tirimomani aku imbomanga mai kombuna teamolo aie konopu oi akuma kinye opa pule toromo. Aku ulu talo enonga konopuna tukundo opa pule torombele wali enonga teamolo aie konopu ltemele ulumu waliwali teko tukume naa panjirimele kani enonga molko penge ulumanga aku Gotenga Mini Kake Telimuni eno toperope tipili neio. Aku tenge lemo eno maina mainye ulu pulu keri ltemoma altopo teamili konopu naa lenge. 18 Akumunga Mini Kake Telimuni opa topa ongondopalie nu toperope timo lemo aku ne mane ungumunga nu maindo ka kongono imbo naa molonio kanomu.

19 Mai kombuna mainye konopumu lombilko aku ulu puluma tenge imboma mona lembalona kanoko imbi tinge mele i tepa, Te ambiye wapu langi noromele. Ulu kalaro mololi yakiki telima teremele. Kalambo naa ningo wangopa naa mololi uluma teremele. 20 Melte paimbo Gote none tendeko kuro popo toromele. Kuro ala toromele. Imboma kinye kumbekere teremele. Imboma kinye iri nale teremele. Imbo te kinye ungu wailke toromele. Mumindili koromele. Mele mare noipo imbi molopili ulumare teambo konopu ltemele. Manga pupuma mokemake lekolio nendo yando ungu mele nale teremele. Gotenga ungu pilko moromele imbomani kelko moke make leko lapu lupe lupe wamoko molkolio kolo toko ningei linoni Gotenga ungumu paa nimolo nalo ningo kondoromelemando keri nimele ninge. 21 Imbomanga melema kanokolio yokoli koromele. No enge nili pulumu nongo keke lepo toko loi ltemele. Imbo kalambo naa ningo mongo mongo kondoromele. We aku tepa mele ulu i kano kanoma teremele. Imbo naimeleni aku uluma teko molko pengema Goteni yunge marenupilinga nimbe mele penga noindirimoma naa liko Gote yunge nokoromo kombuna tuku manda naa punge. Oi tendeku ungumu nimbo tirumu kinye altopola enge nimbo nio.

22 I mai kombuna mainye ltemo uluma aku tepa mele nalo Gotenga Mini Kake Telimuni tepa kere mongo mepa wendo oromo uluma i tepa. Imbomani imbo palima konopu mondoko kondo koromele. Imboma tono lakoko koromele. Imboma ame toko taka liko moromele. Konopu mare naa lekolio mumindili welea naa koromele. Imboma konopu koya leli uluma teremele. Imbo palimando ulu pengama teremele. Uluma pali tumbi ningo teremele. 23 Imbo palimando ame toko kandiki teremele. Imboma eno enongano kele toko konopu kerima naa lombimele. I uluma naa teaio nimbe mi ungu te naa peremo. 24 I ungumu niope, Kraistinga imbomani mai kombuna ulu pulumani konopu keri enge nilimu kinye ulu pulu kerimanga aie konopu leli ulu mepa wendo oromo akuma likolio unjo polopeyana pirimu toko kondoko pora tiringi. 25 Gotenga Mini Kake Telimuni lino tepa koinjo mondopa lino molopo peamili mele lipe ondoromomunga kinye lino paa Mini Kake Telimuni lipe ondoromo mele teamili. 26 Nalo linonga imbi olando pepili ungu naa nimbolio imboma tepo mumindili naa kondopo ne imboma molko peremele ulumu eio konopu naa leamili.

Copyright information for `IMO