Romans 6

Lino Kraist kinye peya kolopolio yu peya koinjo molopo, oi we konopu kerima kolopa pora tipili moromolo ungumu

Oi imbomani ulu pulu keri awini teringi wali Goteni eno paa kondo kolorumumu kani, kinye kape kondo kolombalo kani nimolonje? Kinye linoni kape ulu pulu kerima pimingi ti tipo teamiliya? Aku ungu nemiliya? Aku paa molo. Kinye lino Kraistinga imbo moromoloma konopu keri akumani lino oi ulu pulu kerima konopu mondopolio terimulu aku konopu keri perimuma kolopa pora tirimu. Aku konopuma kolorumumunga aku tepo ulu pulu kerima tiye kolorumulu kanomu. Kinye ambe tepo ulu pulu kerima tepo molomoloya? Lino no ltimulu kano ulumuni lino Kraist Jisas kinye imbo tendekumu mele molopolio peya kolorumulu. Imu naa liko manjirimeleya? No ltimulu wali Goteni lino imbo kololi mele lipe Kraist kolopa molorumuna lipe popo tipelie lino Kraist kinye ono terimu. Aku tepala yunge enge peremo ulumuni Kraist ono kombuna tepa makinjirimumunga lino kololi ulu tiye kolopo koinjo molomolo.

Kraist kolorumu wali, lino yu kinye peya kopu tepo kolorumulu lemo yu makilipe koinjo molorumu wali paimbo aku tepo lino yu kinye peya kopu tepo makilipo koinjo molopo yu moromo mele peya molomolola. Lino i tepo pimolo. Kraist unjona ola uku toko panjiringi kolorumu wali Goteni linonga oi perimu konopu kerima Yu kinye waye unjona kolopili nimu. Ulu pulu keri teremolomanga ulu pulumu enge naa pepili, lino toperope tipe kendemande kongono naa tepili, altoko pilko naa teangei kani Kraist peya kolangili nimuna waye toko kondoringi nimbo pimolo. Ono kombuna peremo imbo kololi te, ulu keri te tembalo mele molo.

Oi Kraist kinye peya kolorumulumunga yu kinye peya koinjo molomolo nimbo ipuki tirimolo. Lino i tepo pimolo. Kraist makilipe koinjo molorumu akumunga altopa naa kolombalo. Kololi ulu pulumuni altopa yu manda naa ambolombalo nimbo lipo manjirimolo. 10 Ulu pulu kerimani yu kinye ulure altopa naa tepili Kraist wali tendeku wali kau kolorumu. Aku tepa mele lino Kraist kinye kolopolio wali ulu pulu kerima naa temolo ningo konopu lekolio molaio. Kinye yu koinjo molopalie Gotenga nimbe moromo. Aku tepa mele lino Kraist Jisas kinye kopu tepo molopolio Gotenga nimbo moromolo ningo konopu lekolio molaio. 12 Akumunga enonga oi we konopuma kolopili imbo koinjo moromele kani kinye ulu pulu kerimani lino imboma naa nokopili, mai kombu imbomanga konopumuni lino ulu pulu kerima konopu tikolio teangei nimbe lino toperope timbelo wali aku uluma naa temolo ningo enge ningo molaio. 13 Linonga kangina angimo melema palini ulu pulu kerima teamili ungu naa nengei. Nalo Lino Kraist peya kolorumulu, kinye koinjo moromolo kani linonga nimbolio akuma kangina angimo melemani ulu toya tolima kau teamili Gote tiemili. Yuni lino nokopa kondopili ningo teaio. 14 Liko manjeio! Goteni oi Moses nimbe tirimu ungu manemani eno naa nokopa ltemo nalo Goteni eno kinye konopu noipe we kondo kolopalie eno nokopa moromo. Akumunga ulu pulu kerimuni eno naa nokombalo.

Ulu pulu toya tolimunga kongono imboma moromolo

15 Kinye Gotenga ungu manemani lino naa nokoromomunga lino ambe temoloya? Kinye Gotenga we kondo kololimuni lino nokoromo akumunga ulu pulu kerima teamiliya? Paa molo! 16 Imbo teni imbo tenga kongono kendemandemu molambo nimbelie yu paimbo aku imbomunga unguma kau pilipe lipe yunge kongonoma kau tepa mindili noromo akumu eno naa liko manjirimeleya? Aku tepa melela eno ulu pulu kerimunga kendemande kongono tendeko molonge lemo aku tengemunga kolonge. Molo Gotenga kendemande kongono tendeko yunge unguma pilko tenge tiko molonge lemo aku tengemunga Goteni eno imbo toya tolima nimbelo. Aku ulu naa liko manjirimeleya? 17 Eno paimbo oi ulu pulu kerimunga kongono kendemande imboma moloringi nalo kinye Gotenga unguma pilko liengei ningo eno mane tiringi wali aku unguma paa enge ningo pilko ltingi, aku teko teringimunga kinye linoni Gote kinye Paa tereno nemili. 18 Oi ulu pulu kerimuni eno enge nimbe ka topa yunge kongono kendemandema molangei nimu nalo altopa Goteni eno tapopa wendo ltimu wali eno ulu pulu toya tolimunga kongono kendemandema moromele.

19 Ungu we nimbo timbo wali na pilko linge nimbo i maina teremele ulumunga ungu te manda lepo nio. Oi ulu pulu kerima enonga kimbo ki kangimanga pali iye nomi mele molopili ningi wali enge nimbe nokorumu kinye kimbo ki kangimanga melemani ulu pulu penga te naa teko, ungu manema tenge naa tiko kalaro moromo ulu pulu kerima kau olandopa olandopa ka kongono mele kau teko moloringi, aku tepa mele kinye alowa teko kimbo ki kangimanga pali ulu toya tolimanga kongono kendemande mele molamili ningo Gote kanopa penga pimo ulu pulu pengama kinye ulu pulu toya tolima kinye akuma kau teko molaio. Gotenga imbo kake telima molamili ningo aku ulu teangei. 20 Ulu pulu kerimani eno toperope tirimu wali yunge kongono kendemande tenderingi. Aku wali ulu pulu toya tolimunga maindo naa moloringi. 21 Oi teko moloringi uluma kinye liko manjikolio mai koromele aku ulumanga oi mele penga ambelema ltingiya? Mele pengare naa ltingi. Ulu pulu keri teringimanga eno kololi ulu pulumu kau liko tipe kombuna pungei purumele. 22 Nalo ulu pulu kerimani eno oi ka topa noirimona moloringi wali Goteni eno moki lepa wendo ltimu. Kinye eno yunge kongono kendemande imboma moromele. Aku teko moromelemunga eno ulu penga ltimelemu aku mele kalombaindo eno konopu kake telima tirimona ltimele. Kano kinye konopu kake teli peremo imbomando molko kondoko kau pangei nimbelo. 23 Ulu pulu kerimuni yunge kongono tenderemele imboma mele te tirimo. Akumu eno kolkolio tipe kombuna pangei ulumu tirimo. Nalo lino Kraist Jisas linonga Awilimu yu peya tendekuna kopu tepo moromolo wali Goteni lino mele te we tipe kalopa tirimo, akumu lino yu kinye molopo kondopo kau pumolo ulumu tirimo.

Copyright information for `IMO