Titus 3

Kraistinga imboma teko kondangei ungumu

Nuni imboma altoko mane tikolio ninindo, enonga iye nomima kinye gavman imboma kinye enoni ungu ningema taka liko pilko liko, liko awili tiko teko molangei. Enoni ungu ningema tiye naa kolko, kongono tingema waliwalima tumbi tiko teko kondoko, imbo tenga ungu umbulkondo naa nindiko, imboma kinye opa teko ungu karaye naa teko, imboma kinye ulu kandiki telima teko molko, eno enonga imbima liko ola naa munduko, imboma pali liko awili tiko molangei niwi!

Lino tepo kenjipo molorumulu kinye Goteni lino we kondo kolorumu ungumu

Lino kape oi ulu keri pengama konopu lepo moke tepo naa kondopo molopo, linonga iye nomimanga unguma naa pilipo, kuromanga nomi Sataneni lino kolo topa ungu nimuma pilipo lipo keke lepo topo ulu keri lupe lupema terimulu. Ulu pulu keri akuma kau temilindo kamele akopo konopu tipo molorumulu. Imbo lupema tepo kenjipo enonga melema kanopo kumo mepo molorumulu. Lino imbo lupema kinye kanopo keri pilerimulu, enoni aku tekola lino kanoko keri pileringi. Oi lino aku tepo tepo kenjipo molorumulu nalo kinye, lino Lipe Tapondopa Mindili Nolemala Aulkena Wendo Lili Goteni imboma nani eno we kondo kolopo eno we konopu mondopo tero mele kanangei nimbe yuni lino tepa lipe, mindili nombo pulimala kombuna wendo lipe, yu kinye peya molopo kondomolo kombuna lipe mondorumu. Linoni ulu pulu penga mare terimuluna kanopalie yuni lino naa lipe tapondorumu. Ulu pulu penga tendekure kape paa naa terimulu. Ulu pulu kerima kau tepo molamili yuni lino we kondo kolopalie lipe tapondorumu. Jisasini tenderimu akumu paimbo linonga nimbe tenderimu nimbo enge nimbo pilipolio no ltimulu ulu kanopalie Mini Kake Telimuni lino Gotenga bakuluma molangei nimbe aku tendepa, enonga minima koinjo pangei nimbe aku ulu tenderimu. Gote yuni lino aku tepa lipe tapondorumu. Lino Lipe Tapondopa Mindili Nolemala Kombuna Wendo Lili Iye Jisas Kraistini linonga nimbe tenderimumunga Goteni Mini Kake Telimu lino paa koya lepa tirimu. Kraistini lino kinye konopu noipe we kondo kolorumu akumunga Goteni lino kanopalie linonga ulu pulu kerima tiye kolopa konopu tumbi nimbe peli imboma nimbe kanopa, eno paimbo koinjo molopo kondopo kau pumolo ningo enge ningo pilko konopu tiko nokoko kondoko moromele ulumu paa paimbo wendo opili nimbe yuni Mini Kake Telimu lino tirimu. I ungu niomu paimbo. Gote yu paimbo ningo enge ningo pimele imbomani ulu pengama paa wamongo pilko teangei ningo i ungu nioma imboma paa pilko liko teangei ningo enge ningo mane tiwi. Aku tepa uluma paa ulu pengama, akumani imboma lipe tapondoromo uluma.

Nalo imbomani keke lepo toko Kraistinga unguma tumbi tiko naa pilkolio ungu marenga puluma pilemili ningo opa karaye we teremele unguma kinye, anda kolepalemanga imbima temane toko tirimele unguma kinye, imboma kinye we irinale teremele unguma kinye, Mosesini ungu mane nimbe tirimu ungu puluma apureli teko ungu we nimele unguma kinye, aku ungumani eno molko kondonge mele naa lipe tapondoromomunga aku unguma umbulu tiko, aku teko nimele imbomanga nimele unguma naa piliwi. 10 Imbo teni ungu mane te timbelo molo ulu te tembalomunga Kraistinga imboma popo tiko naa molonge lemo aku imbomu ningo amenge teko tembalo ulu tiye kolopa tumbi tipe molopili niwi. Altoko wali talo tiko aku ulu naa tewi ninio kinye naa pilimo lemo yu kamukumu tiye kolko umbulu tiwi. 11 Nunge ungumu naa pilipe we aku tepa tembalo imbomu ulu pulu kerimani yunge konopumu tepa keke lepo tondoromo, yu alowa tendeli iyemu. Yuni tepa kenjimbelo ulu yunu kape lipe manjipelie kombu kerina pumbo nimbe pilimbelo. Yunge teremo ulu aku tepama liko manjikolio yu tiye kolko umbulu tiwi. Yuni teremo ulu naa keleambo nimbelomunga aku tepo nio.

Pipiamu topa pora timbeindo Poloni kamukumu nimu unguma

12 Nani iye Artemis molo Tikikus nu moloniona puwi nimbo lipo mundumbo ombalo kinye na Nikopolis taun molombona paa pambo ningo aulke te kanoko liko paa welea owi. Kombu poporome topa ali tembalo wali na akuna molombo. 13 Apolos kinye ungu manema pileli iye Senas kinye elo aulkena pungele wali melte molo naa lepili kani paa tapowi. 14 Linonga Kraistinga imbomani wamongo pilko kondokolio mele te molo lembalo imboma kinye umbuni pembalo imboma kinye lipo tapondamili ningo Goteni teangei nimu uluma teko molangei. Eno we molko kongono pengama naa teko imboma lipe tapondombalo uluma naa teko molonge kinye keri.

15 Na kinye moromele imbomani pali nu molko kondowi ningo, ningo mundurumele. Kraistini konopu mondaio nimu mele lino aku teko konopu mondoromele imboma nuni molko kondaio niwi.

Goteni eno pali konopu noipe kondo kolopa molopili molangei. I peya nio.

Copyright information for `IMO