1 Corinthians 14

Anumayamo avayafati lahapapai'nea ke afitetapa hutapa fole aisaya yafe amuse heo.

Hokote yana lapa'kaeya mako'ae vayafe lahapau lapayamopafati lusiya huno lahapaisiketapa anile Anumayamo'a fate fate ali'ya alisaya yafe “Fate Akufa Avamu'mo'a lo'kiya'a lamise.” hutapa ani yafe lusiya huno lahapaino. Ani lo'kiya yapi hokote lo'kiya yana Anumayamo avayafati hapai'nea ke afiteno huno fole aisea lo'kiya yana hokote ya hane'nea yafe ani lo'kiya alisaya yafe lusiya huno lahapaino. Fate fate apa'ke no'afea kefati ake aisea ve'kamo'a ake aisike'a vaya'moki ani ke no'afea yafe vaya hapa'nopaiya'maki Anumaya Kotina ha'nepaikeno Fate Akufa Avamu'mo lo'kiya'aleti fala'kino male'nea ke nehe. Nehea'maki Anumaya Koti avayafati hapai'nea ke huno fole ne'aiya ve'kamo'a vaya hapapaisike'a apaipafi afi'a lo'kiya vai'a malete'a maisaya ya hune'apateno keleti lo'kiya ne'apamino hau hune'apateno hapa ne'maeyanaketapa ani yafe ani ke hisaya lo'kiya alisaya yafe lahapaino. Fate fate apa'ke no'afea kefati apa'ke ne'aiya vaya'moki apa'kai'api apaipa ali'a lo'kiya vaisaya ya'api ne'apamea'maki Anumayamo avayafati hapapai'nea ke hu'a fole ne'aiya vaya'moki Yisasife afi'a aipafi male'naya vaya'aina hapa'ne'mae.

Lapa'kaeya mi'ko'amokitapa Fate Akufa Avamu'mo'a lapami'nea ke fate fate apa'ke no'afea kefati ke nehaya ke hisayana kanale'maki lapa'kaeya mi'ko'amokitapa Anumaya Koti avayafati hu'nea ke hutapa fole aisake'naena lusiya hu'na amuse hulapatekauve. Fate fate apa'ke no'afea kefati ke nehisake'aena Fate Akufa Avamu'mo'a mako ve'ka lo'kiya ya ami'nisikeno ani ke aino yahae hisike'a mi'ko Yisasife afi'a apaipafi male'naya vaya'moki ne'afisakeno apaipa apa'kesa alino lo'kiya vaiseana hapa'makaya'maki ani ke eteno aino yahae hisea ve'ka o'mai'nisikeno'aena Anumayamo avayafati hu'nea ke huno fole ne'aiya ve'kamo'a no'afea ke fate fate apa'kefati nehea ve'ka ako akase'nea'maki ani ke aino yahae hiseana kanale huno hapa'makaiye.

Ani yafe nepu nasakitapa lapa'kaeyate esoa afina fate fate apa'ke o'afi'nisoa kefati ke lahapa'nepaisuketapa ani ke o'afisayana ani kemo'a hana kava huno lahapa'makaiye? Lahapa'o'makaiya'maki Anumayamo lo'kiya'aleti akaeya kemo aepa'a afi'na alakepa hu'noanake'na hu'na fole aike Anumayamo'a fala'kino male'nea ke nahapaisike'na hu'na fole aike mako ke Anumayamo avayafati nahapai'nea ke hu'na lahapapaike Anumayamo ke ali'na lapaya hisoa kava'mo'a kanale lahapa'makaiye.

Lakaeya Anumayamo ke hukefena lakaiti lakefati hapapaisune.

Ani hu'nea kava'mo avamete vaya'moki avamu o'male'nea yapati kapufa nehu'a hotalo ne'ai'a kita ne'amaki'a akilaka o'ae yakame nehisayana hana'ya hu'a vaya'moki “Ina yakame nehae.” hu'a apa'kesa afikae? Mako kumate kame hukefe nehisakeno ufe akaya'maki ani ufe'mo'a ake aino alakepa ohisike'a afi'a alakepa ohisayana kame hu vaya'moki hana kava hu'a afite'a kame hisaya ya ali'a avatati hukae? Ani kava hutapa lapa'kaeya fate fate apa'ke no'afea kefati vaya'moki o'afisaya ke hisayana hana kava hu'a ani ke afikae? O'afikaya'maki ani ke yasimo nehea kava huno fanane huke. 10 Lamake ma mopale vaya'moki fate fate apa'ke ne'aiya'maki mi'ko ani apa'ke afa ya o'male'nea'maki ani apa'ke ne'afea vaya'mokike ani kemo aepa'a afikae. 11 Afikaya'maki mako ve'kamo'a fate kefati o'afisoa ke hisike'naena “O'afoa ke neheana alu koteka ve'ka mai'neanake'na ani ve'ka'ae lo'ka'na o'maikoe.” hu'na hukoa'maki ani ve'kamo'a nakaeyafe “Alu koteka ve'ka mai'ne.” huno huke. Ani yafe vaya hapa'maesake'a afi'a alakepa hisaya yafe afisaya ke'afati'ke Anumaya Koti ke hike'a afeo. 12 Lapa'kaeya Anumayamo ali'ya alisaya yafe Fate Akufa Avamu'mo'a lo'kiya ya'a lapamisea yafe lusiya huno nelahapaiki Yisasife afi'a apaipafi male'naya vaya hapa'maesake'a lo'kiya vai'a alopa hesaya ali'ya'mo lo'kiya ya'a alisaya yafe lusiya huno lapa'kaeya lahapaino.

Fate fate apa'ke no'afea kefati nehaya kavafe Polo'a hu'ne.

13 Ani yafe fate fate apa'ke no'afea kefati ne'aiya ve'kamo'a ani ke eteno aino yahae hisea lo'kiya ya'a alisea yafe Anumayamoteka ke huno afikese. 14 Fate fate apa'ke no'afoa kefati Anumayamoteka ke hu'na afikesoana naku mafa'ne'amo'ke ani ke afine'kea'maki nakesa'amo'a ani ke o'afino afa'a ne'maiye. 15 Ani yafe na kava hisoe? Fate Akufa Avamu'mo'a ne'namea fate fate apa'ke o'afi'noa kefati naku mafa'nemo'a Anumayamoteka ke huno afine'kesike'naena nakesafati'ae Anumayamoteka ke hu'na afikekauve. Ani kava hu'na mono yakame Fate Akufa Avamu'mo'a ne'namea ke nakesafati no'afoa ke naku mafa'nemo'a hisike'naena nakesafati'ae mono yakame hukoe. 16 Hukoa'maki kakaeya ani kava ohisanana kaku mafa'nemo'a nehea ke kakesamo'a o'afisea ke fate fate apa'kefati nehea kefi Anumayamo aki alino asaka nehisike'a ani kava o'ake'nisaya vaya'moki hana'ya hu'a “Lamake nehe.” nehu'a Anumayamo aki ali'a asaka hisae? Ani hisana ke o'afi'naya yafe “Lamake.” hu'a ohukae. 17 Lamake kakaeya Anumayamoteka kanale ya hu'ka amuse nehu'ka aki ali'ka asaka hu'nana'maki apa'kaeya o'afisayana apaipa ali'ka lo'kiya vai o'apate'ka hapa'o'makane.

18 Lapa'kaeya fate fate apa'ke no'afea kefati nehaya ke aise'a nehaya'maki nakaeya mi'koma'a lapa'kase'na no'afoa ke fate fate apa'kefati ne'aiya ke lusiya hu'na nehoa yafe Anumayamoteka amuse nehoe. 19 Amuse nehoa'maki Yisasi ke afisaya yafe vaya ali'a atalu hu'nisayapi ali'na lapaya hisuketapa afitapa alakepa hisaya yafe lapa'kaitapi lapa'kefati aise ke naya mako kaya'a ke (5) lahapapaisoa kava'mo'a ala kemo'a nayatalama'a tauseni (10,000) ke fate fate apa'ke no'afoa kefati ne'auva ke ako akase'ne.

20 Akase'nea yafe nepu nasakitapa Fate Akufa Avamu'mo'a lo'kiya ya'a lapamisea yafe lahapapai'noa ke fa'ko hutapa afeo. Kositetapa mafa'nemoki ne'afea lapaipa lapa'kesa o'afeo. Hao'otake kava hisaya yafe aise nute mafa'nekana hutapa maiyo hu'na nehoa'maki lapaipa lapa'kesa ne'afea kavafe kanale hutapa vayatamamoki ne'afea kava hutapa lapa'kesa afitapa ke alitapa fa'ko hutapa maiyo. 21 Anumayamo avopi inake huno kamale'nayane

Akaina a'kame'ya ami'naya Yuta vaya'aife Anumayamo'a a'ke'ainaka inake huno hu'neane “Nakaeya vaya'aife fate apake ne'aiya vaya'moki apavayafati hapapaisuke'a ani kava hu'a nakaeya ke afi'a a'kame o'malekae.” huno hu'neane.
22 Ani ke hu'nea yafe fate fate apa'ke o'afea kefati nehea ke nehisake'a Yisasi ke no'afea vaya'moki huno nehea avame ya ne'afi'a “Anumaya Koti'a lo'kiya'a hane'ne. Anumayamo ke lamake nehe.” hu'a hisaya yafe apave nelea'maki ani avame yana Yisasife afi'a apaipafi male'naya vaya'aife ohu'nea'maki Yisasife afi'a apaipafi male'naya vaya'aife Anumaya Koti avayafati ke mako vaya hapaisike'a hu'a fole aisakeno hapa'makaiye.

23 Yisasife afi'a apaipafi male'naya vaya ali'a atalu hu'ne'a mi'ko vaya'moki fate fate apa'ke no'afea kefati apa'ke ne'aisake'a mako vaya'moki ani kavafe o'afi'nisaya vaya'ae Yisasi ke no'afea vaya'ae e'a mai'ne'a afite'a “Anekinaki vaya mai'nae.” hu'a hukae. 24 Hukaya'maki mi'ko vaya'moki Anumayamo'a avayafati hapapai'nea ke hu'a fole ne'aisake'a ani kavafe o'afi'nisaya vaya'ae Yisasi ke no'afea vaya'ae hai'a mai'ne'a ne'afikeno Yisasife hu'naya kemo'a apaipa hanino ki'netakino hao'otake kava hu'naya yafe kake hupateteno alino fa'ko hapauke. 25 Alino fa'ko nehisike'a apaipafi fala'kino hane'nea ya'api alino fole aine'apatesike'a apa'kesa afite'a mopafi apaukosalekati ape hu'ne'a Anumaya Koti aki ali'a asaka nehu'a “Lamake Anumaya Koti'a lapa'kaeya folakapi mai'ne.” hu'a hukae.

Anumayamo aki alita asaka hukefena mi'ko alakepa kava'ake hisune.

26 Nepu nasakitapa ani yafe na kava hisune? Alitapa atalu hisaya afina lapaote lapaote avatati hutetapa mako ve'kamo'a Yisasife yakame nehisikeno mako ve'kamo'a Anumaya Koti ke alino lapaya hino. Mako ve'kamo'a Anumayamo'a fala'kino male'nea ke meni Anumayamo'a ha'nepaisikeno huno fole ne'aisikeno mako ve'kamo'a Fate Akufa Avamu'mo'a ami'nea fate fate apa'ke no'afea kefati nehisikeno mako ve'kamo'a ani ke afiteno aino yahae huno lahapapaino. Ani kava nehutapa vaya apaipa alitapa lo'kiya vaisaya yafe'ke heo. 27 Mako ve'kamo'a Fate Akufa Avamu'mo'a ami'nea fate fate apa'ke no'afea kefati nehisike'a nesu vaya'moki ani ke ohisae. Ohisafa aolefi aole'ae mako'ae vaya'mokike apaote apaote nehisake'a ani ke ali'a ai'a yahae hu'a lahapaisae. 28 Ani ke aino yahae huno lahapapaisea ve'ka o'mai'nisiketapaena mono nopi ani fate fate apa'ke no'afea kefati ohu'a apa'kai'apike maisayateka Anumayamofe ani ke hisae. 29 Hisake'a aolefi aole'ae mako'ae vaya'moki Anumaya Koti avayafati hapapai'nea ke hu'a fole ne'aisake'a mi'ko vaya'moki ani ke ali'a fa'ko hu'a afeo. 30 Ne'afisayapi mako ve'kamo'a mono ke nehikeno Anumayamo'a avayafati mako ve'ka ke hapapaisikeno'aena hokoteno ke nehisea ve'kamo'a ke ohuno mai'nisikeno ani ke hise. 31 Mi'ko vaya'moki afi'a alakepa hute'a mai'a lo'kiya vaisaya yafe mi'ko'amokitapa lapaote lapaote Anumaya Koti avayafati ke lahapapaisea ke hutapa fole aiyo. 32 Anumayamo avayafati hapa'nepaiya ke hu'a fole aisaya vaya'moki ani Fate Akufa Avamu'mo'a apami'nea lo'kiya ya'ape yakai'ne'a apa'kesa afi'a alakepa nehu'a ani ke hisaya kana'ae ohisaya kana'ae apa'kai'api apaipa'ae apavayale'ae yakai'a maisae. 33 Anumaya Koti'a havikunaku kava hisaya yafe nohaiki yuna hetapa maisaya yafe'ke nehaiyanaketapa ke ohataketapa ani yafe lapaote lapaote ke hutapa fole aitapa maiyo.

Yisasife afi'a apaipafi male'naya vaya'yaka ali'a atalu hu'a mai'naya afina a'nemoki mono nopi ke ohu'a vase hu'a maisae. Mosese avopi ani ke ako ka'nea yafe a'nemoki anau'apimoki apaiyafi mai'ne'a mono nopi ke afikaya'maki mono nopi mono ke ohisae.
35 Mako kemo'a kana hapaisike'aena a'nemoki u'a no'apifi mai'ne'a anau'apimokife ani ke apafikekaya'maki a'nemoki mono nopi ke hisayana apavuya hu ya hane'ne.

36 Ani ke “Olahaiya ke nehane.” hutapa nehafe? Yisasi kanale ke lapa'kaeyapati hokoteno fole ai'nife? “Lakaeyatike afi'none.” hutapa nehafe? Mani ke lapa'kaeya afi'naya'maki afitetapa vekano'kano oheo. 37 Mako ve'kamo'a “Anumayamo'a avayafati ke nahapaike'na hu'na fole aisoa ve'ka Fate Akufa Avamu'mo'a lo'kiya nami'nike'na mai'noe.” hiseana mani ke apaumomo male'noa ke ma kamale'noa ke “Anumayamo'a ako hu'ne.” huno hise. 38 Mako ve'kamo'a ani hu'noa ke “Lamake ke o'male'ne.” huno hisea ve'kae “Anumayamo avayafati nehea ke nohea ve'ka mai'ne.” hutapa heo.

39 Nepu nasakitapa afeo. Anumayamo avayafati ke lahapapaisiketapa hutapa fole aisaya lo'kiya yafe lusiya huno lahapaino. Lahapaukea'maki Fate Akufa Avamu'amo lo'kiya'aleti fate fate apa'ke no'afea kefati nehisaya vaya'aife “Oheo.” hutapa apatafa oheo. 40 Apatafa ohukaya'maki “Anumayamo aki alitapa asaka hisune.” hutapaena alitapa atalu hu'netapa mono hukefena havikunaku kava ohutapa mi'ko alakepa kava'ake heo.

Copyright information for `INO