1 Corinthians 3

Anumaya Koti ali'ya vaya'aife hu'ne.

Nepu nasakitapa nakaeya lapa'kaeya'ae mai'ne'na “Anumaya Koti Fate Akufa Avamu'amo'a lapaipafi mai'niketapa alopa vaya mai'nae.” hu'na ke lahapa'opai'noketapa lapa'kaeya Kalaisi'ae mai'naya'maki hao'otake lapaipa lapa'kesale a'kame maletapa aise mafa'nekana hutapa mai'naya yafe Yisasi ke o'afi'naya vaya'moki afisaya ke'ake lahapapai'noe. Lapa'kaeya alakepa hutapa o'mai'naya yafe “Lo'kiya ne'ya'kana ke o'afikae.” nehu'na nakaeya nu lapamike'kana ke'ake lahapapai'noe. Meni kanafi'ae ani kava nehutapa alakepa hutapa o'mai'naya yafe nu lapamike'kana ke'ake lahapa'nepauve. Hao'otake lapaipa lapa'kesale a'kame maletapa mai'naya yafe nu lapamike'kana ke lahapa'nepauve. Lapa'kaeya nepu lapasakife lapaipa afita haviya hune'apatetapa ke ne'apama'kitapa ata apa nehaya au'ava kava lapa'kaeyapi hane'neana hao'otake lapaipa lapa'kesa hane'neanaketapa ma mopafi vaya'moki nehaya kava'ake nehae. Mako vaya'moki inake nehae “Polo'a laha'nepaiya keleti Yisasife afita laipafi male'none.” hu'a nehake'a mako'amoki “Apolosi'a laha'nepaiya keleti Yisasife afita laipafi male'none.” hu'a nehae. Ani ke nehayana ma mopale vaya'moki nehaya kava nehae.

Ani ke nehutapa na'ya hiketapa ata apa nehae? Lapa'kesa afitapa alakepa heo Apolosi'ae ve'ka hana akufa ve'ka mai'ne? Nakaeya Polo'na hana akufa ve'ka mai'noe? La'akaeya ali'ya ve'kala'ake mai'no'anakeno Anumaya Koti'a fate fate ali'ya'a la'amiketa'a ali'no'ae. Ani ali'no'a ali'yateti lapa'kaeya Yisasife afitapa lapaipafi male'nae. Nakaeya Yisasi ke lapaipafi ha'kale male'nokeno Apolosi'a li hefino la'kikeno lapaipamo'a fulufulu nehea'maki Anumaya Koti'a akai'ake alino la'ka faekeno nehake. Ina kava neheanaketa avina ya neha'kalaya vaya'ai apa'ki'ae li hefi'a nela'kea vaya'ai apa'ki'ae alitapa asaka ohukaya'maki ani avina ya alino la'ka faekeno nehakea ve'kamo aki Anumaya Koti aki'ake alita asaka hisune. Anumaya Koti ke ha'kalaya vaya'ae li hefi'a nela'kea vaya'ae mako'ke akufa ali'ya ali'na'anake'ana ani aolemokani ali'ya'anileti hailavi kaselavi hu'ana miya'ani alika'ae. He la'akaeya Anumaya Koti'ae lo'kata'a makopi mai'neta'a ali'ya ne'alu'a ve'kala mai'no'aketapa lapa'kaeya Anumaya Koti hoya'a mai'nae.

Anumaya Koti ali'ya vaya'moki no ki vaya'kana hu'nae.

10 Lapa'kaeya Anumaya Koti'a kimale'nea no'a mai'naya yafe nakaeya Anumaya Koti vaya alino kayone hu ya'aleti no ki ali'yate kava ve'ka mai'noe. Nakaeya fiko yosa lo'kiya vai'na ako faimale'noanake'a mako vaya'moki hanakae. Mi'ko vaya'moki “Ina kava huta kikune.” hu'a apa'kesa afite'a alakepa hu'a keo. 11 Lapa'kaeya ako afi'nae lo'kiya vaino atafa nehea anumaya yosa Yisasi Kalaisi'a akai'ake mai'ne. Mako vaya'moki mako fate anumaya yosa ofainine. 12 Anumaya Koti ke hapa'nepaiya vayana no ne'kea vaya'kana hu'a mai'nae. Mako vaya'moki hapapai'naya keleti nona lo'kiya'ake yateti falupa olesea yosaleti'ae u yosaleti'ae kemi yosaleti'ae yafateti'ae ne'kea'maki mako vaya'moki makale kasalino falupa lesea yosaleti'ae hi'yakofaleti'ae ne'ke. 13 Ne'kea'maki Yisasi'a kake hulatesea afina mako ya ata kanefe'kana huno fole ne'aino mi'ko vaya'moki ali'ya'api ne'alea ali'ya ani atamo kanefepi avame hupateno apaleno apasakeke apasakeke hiseapati ali'ya ali'naya ali'ya'apimo'a fole yate fole aisike'a kanale ali'yapi havi ali'yapi vaya'moki akekae. 14 Akete'a mako vaya'moki kanale ke hapa'nepai'a yafateti no kimale'nisayana no'api ata olesikeno kanale huno hane'niseana ani vaya'moki kanale miya'api alikae. 15 Anona'a kanale alikaya'maki mako ali'ya vaya'amoki kimale'nisaya no'api ata leseana mi'ko ali'naya ali'ya'api leno fanane hukea'maki Anumaya Koti'a apa'kai'api apa'ku apame alino katisike'a kanale hu'a maikaya'maki anona'a kanale miya'api o'alikaya'maki atafati hapa'naya vaya'kana hu'a maikae.

Yisasife afi'a apaipafi male'naya vayana Anumaya Koti no'a mai'nae.

16 Lapa'kaeya mi'ko'amokitapa Anumaya Koti no'a mai'nakeno Anumaya Koti Fate Akufa Avamu'amo'a ani nopi lapaipafi mai'ne. Lapa'kaeya ani yafe afitapa alakepa ohu'nafe? 17 Anumaya Koti akai'a fate akufa no'a hane'neanake'a mako vaya'moki Anumaya Koti'a ne'maiya no'a ali'a haviya hutesayana Anumaya Koti'a ani vaya alino haviya hupatekaiye. Ani nona lapa'kaeya mai'nae.

Vaya'ai apa'ki alita asaka ohisune.

18 Haviku lapa'kaeya folakapi mako vaya'moki apa'kai'api apaote apaote a'a apavataka nehu'a “Ma mopale yafe nakenopa hale'nea ve'ka mai'noe.” hu'a hisaya vaya'moki ani mopale yafe apa'kenopafi hale'nea ya'api atalete'a Anumaya Koti'a ne'apamea apa'kenopa hale ya alisae. Alisayana vaya'ai apaulakale anekinaki vaya'kana hu'a maikaya'maki lusi apa'kenopa hale'nea vaya maikae. 19 Anumaya Koti aulakale ma mopale yafe apa'kenopa hale'nea vaya'moki afi'naya ya'mo'a anekinaki vaya'ai apaipa apa'kesa'kana nehe. Anumaya Koti avopi inake hu'neane

“Apa'kenopa hale'nea vaya'moki ke'o'ke ka'o'ke kava nehaya kava'apileti vaya ali'a haviya nehaya'maki Anumaya Koti'a ma mopale yafe apa'kenopa hale'nea hao'otake ya'api alino kalifu hanakimale'neanake'a yaka kafa he'nike'a ne'valaya kava huno apatafa hu'neanakeno alino haviya hupate'ne.” hu'neane.
20 Anumaya Koti avopi mako'ae inake hu'neane

“Anumayamo'a afi'neana ma mopale yafe apa'kenopafi hale'nea vaya'moki ne'afea ya va'yi ohuke.” huno hu'neane.
21 Ani yafe mako ve'kamo'a ma mopale vaya'aife “Lusi kanale vaya mai'nae.” huno apa'ki alino asaka ohino. Anumaya Koti'a lapaya hukefe mi'ko yana lapami'ne. 22 Polo'ae Apolosi'ae Pita'ae apa'kaeya lapaya hisaya yafe Anumaya Koti'a lapami'ne. Ma mopa'ae lapavamu'ae fali ya'ae meni kana'ae henaka'a fole aisea kana'ae mi'ko yana lapaya hisea yafe Anumaya Koti'a lapa'kaeya ako lapami'ne. 23 Lapami'niketapa lapa'kaeya Kalaisi ayapi mai'nakeno Kalaisi'a Anumaya Koti ayapi mai'nea'maki na'ya hiketapa mopale vaya'ai apa'ki alitapa asaka nehae?

Copyright information for `INO