1 Peter 2

Yisasi'a avamu hane'nea yafa'kana huno mai'ne.

Lapa'kaeya haekafa vaya mai'naya yafe mi'ko vaya hutapa haviya hune'apataya ya'ae lapa'ke'atike ke hu ya'ae ameka lapaipaleti lapa'ke'atike hutapa atapa apavataka hu ya'ae alu ve'kamo alo nehea yafe aketapa lahapa'ye hu ya'ae vaya apa'ki alitapa haviya hupate ya'ae mi'ko ani nehaya kava ataleo. Ne'ataletapa inamu mafa'nemo'a nu nesea yafe lusiya huno nehaiya kava hutapa Anumaya Koti'a kanale ke'a nesaya yafe lusiya huno lahapaisiketapa nesayana Anumaya Koti'a kanale ya huno lapa'ku lapame alino katikeanaketapa kosikae. Lapa'kaeya ako avame hutapa ake'nae Anumayamo'a lusi kanale ya hulate'ne hutapa ake'nae.

Kanale kava hulate'nea yafe akaeyateka eo. Yisasi Kalaisi'a avamu hane'nea yafa'kana ve'ka mai'nike'a mi'ko vaya'moki apa'kame'ya ami'naya'maki Anumaya Koti'a Yisasife ako hapali maleteno “Nahau nayamopafati ne'nahaiya mafa'ne'ni mai'nane.” huno hute'ne. Lapa'kaeya'ae avamu hane'nea yafa'kana vaya mai'nisakeno Anumaya Koti'a Fate Akufa Avamu'a maisea no'a lapa'kaeya alino kikefe nehe. Ne'kiketapa ani nopi mai'netapa hao'otake au'ava kava ohutapa fate akufa mono nopi kava vaya mai'netapa Yisasi Kalaisi'a hao'otake yatile fali'nea yafe mi'ko lapa'kufamo'a Anumaya Koti haisea kava hisea yafe alaki amisakeno Anumaya Koti'a lusi amuse huke. Anumayamo avopi Anumaya Koti'a Yisasife inake hike'a kamale'nayane

“Afeo mako lo'kiya'a hane'nea nahau nayamopafati ne'nahaiya yafana ako hapali malete'na ani yafa'mo'a anumaya yosakana huno nona alino lo'kiya vaike. Lo'kiya no kisaya yafe Saiyoni* malokeno hane'neanake'a Akaeyafe afi'a apaipafi malesaya vaya'moki apavuya ohukae.” hu'a kamale'nayane.
Lapa'kaeya Akaeyafe afitapa lapaipafi male'naya vaya'mokitapa Yisasife “Kanale ve'ka lahau layamopafati nelahaiya ve'ka mai'ne.” hutapa nehaya'maki Yisasife afi'a apaipafi o'male'naya vaya'aife Anumaya Koti avopi inake hu'a kamale'nayane

“Mako vaya'moki yafateti no ne'ki'a ani yafafe ‘Haviya hu'ne.’ nehu'a ali'a ne'atalaya'maki henaka'a ani yafa'mo'a lusi kanale yafa hane'neanakeno no'mo anumaya yosakana huno alino lo'kiya vaike.” hu'a kamale'nayane.
Mako ke Yisasife inake hu'a kamale'nayane

“Akaeya kapi asakake yafa'kana hu'nike'a mi'ko vaya'moki ani ala asakake yafate apaiya a'a yahae hulavi'a asaka hu'a aikae.” hu'a kamale'nayane.
Anumaya Koti ke ali'a ataka'naya yafe asaka hu'a ai'naya'maki Anumaya Koti'a a'ke'ainaka “Ani kava hukae.” huno hu'nea yafe ani kava hu'neane.

Ina kava nehaya'maki Anumaya Koti'a lapa'kaeyafe “Nakai'ni nofi vaya mai'nae.” huno hapali male'niketapa lapa'kaeya mako ala yahauve ve'kamo mono nopi kava vaya'ake mai'netapa Yisasi aki alitapa asaka nehutapa amuse hune'ataya vaya'mokitapa hao'otake kava ohutapa fate akufa nofi vaya'a mai'netapa Anumaya Koti anaka hani yapi mai'nakeno ako lapavaleno lusiya huno kanale ha nelea ya'ale lapate'ne. Anile lapavaleno lapate'nea ve'ka Anumaya Koti'a lusiya huno kanale au'ava ya'amo'a mi'ko vaya hapapaisaya yafe Anumaya Koti alaki anaka'a hapali male'niketapa mai'nae. 10 A'ke'ainaka lapa'kaeya i'kayu yapi mai'naya'maki meni lapa'kaeya Anumaya Koti anaka mai'nae. A'ke'ainaka mai'nayana Anumayamo'a lapa'kaeyafe kalaki ai olapate'nea'maki meni lusiya huno lapa'kaeyafe kalaki ainelapate.

Anumaya Koti ali'ya vaya'a maisune.

11 Ne'nahaiya vaya'nimokitapa meni lapa'kaeya lahapa'nepauve aupasi kana ma mopale kalaka vaya'kana hutapa mai'naya yafe aketapa lahapa'ye nehaya yana ataleo. Ani lahapa'ye hu ya'mo'a lapaipa lapa'kesa'ae ke ne'vai'ana la neha'ae. 12 Yisasi ke o'afi'nisaya vaya'ai folakapi lapa'kaeya kanale hutapa utetapa heo. Hukaya'maki Yisasi ke o'afi'naya vaya'moki apa'ke'atike ke nehu'a kamuke lahapau'naya'maki kanale au'ava yatapi lapa'ke'nayanakeno Anumaya Koti'a mi'ko vaya kake hupatesea afina kanale au'ava yatapi ake'naya yafe Anumaya Koti aki ali'a asaka hukae.

13 “Anumayatimo'a haisea kava'ake huta maisune.” hutapaena mi'ko ma mopale kamani vaya'ai ke apa'kame ne'maletapa yahauve ve'ka hokote kava ve'ka mai'nea yafe akaeya ke'ae afeo. 14 Ani ve'kamo hupate'nea kamani vaya'moki hao'otake au'ava kava hu'naya vaya apavale'a apa'kafu ki ya ne'apami'a kanale kava nehaya vayana apa'ki ali'a asaka hisaya yafe hupateke'a e'naya vaya'ai ke afitapa a'kame maleo. 15 A'kame ne'maletapa lapa'kaeya kanale kava'ake hisaya yateti ke afi ya'api o'male vaya'moki havikopa ke hu'a haviya hulapate yafe apavaya aisake'a ke ohu'a afa'a maisaya yafe Anumaya Koti'a nehaiye. 16 Lapa'kaeya a'ke'ainaka hao'otake ya hu'naya yafe nofipi mai'naya'maki meni ako kalu helapate'ne. Ani yafe nofipi mai'naya vaya'kana hutapa ka utetapa ohukaya'maki nofipati ako kalu helate'neanaketa “Lakaeya lahaisea hao'otake kava hukune.” ohutapa “Anumaya Koti ali'ya vaya'a mai'none.” hutapa maiyo. 17 Mai'netapa mi'ko vaya'ai apa'ki alitapa asaka nehutapa nepu lapasakife lahapau lapayamopafi lahapaino. Anumaya Kotife koli nehutapa aiya'afi mai'netapa ala kava ve'kamo aki alitapa asaka heo.

Lakaeya Kalaisi au'ava kava a'kame ne'maleta akafu ki'nea ya'ae alisune.

18 Lapa'kaeya miya o'ali ali'ya ne'alea vaya'mokitapa* lusiya hutapa kava vayatape koli'api nehutapa apaiya'afi mai'netapa kanale'ya hutapa ke'api afeo. Kanale kava hunelapatesaya kava vaya'moki ke'ae ha'kalu ha'kala ke nehaya kava vaya'moki ke'ae a'kame maleo. 19 Lapa'kaeya kanale ali'ya ne'alisakeno mako ve'kamo'a ake'atike nehuno kava ve'katapi ke hapaisikeno lapa'kufa lapa'kafu kisea ya lapamisiketapaena Anumaya Kotife lapa'kesa afifi nehaya yafe ha'kalu ke ohautapa maisayana Anumaya Koti'a ani kava hu'naya yafe lapa'ki alino asaka huke. 20 Hao'otake kava nehisake'a lahapaesakeno lapa'kafu kiseana lapame'mo'a yuna heno maiseana afa ya'kana hukea'maki lapa'kaeya kanale kava nehisake'a lahapaesakeno lapa'kafu kiseana lapame'mo'a yuna heno haneseana Anumaya Koti'a lapa'kaeyafe lusi amuse hulapatekaiye. 21 Ani kava hisaya yafe Anumaya Koti'a lapa'kaeyafe ako ke hu'ne. Kalaisi'ae ani kava huno akafu ki ya aliteno laku lame alino kati'neanaketapa lapa'kaeya Kalaisi a'kame malesaya yafe Kalaisi'a ani au'ava kava'a ako lapaveli'neanaketapa a'kame malekae. 22 Anumaya Koti avopi Kalaisife inake huno kamale'neane

“Mako hao'otake kava ohuno kasuke ke avayafati hati olavi'nike'a o'afi'nae.” hu'a kamale'neane.
23 Vaya'moki kamuke hau'naya'maki Yisasi'a ke'apile eteno kamuke ohapau'ne. Akafu ki ya ali'nea'maki ani akafu ki ya ami'naya yate anona'a “Lapa'kafu kisea ya lapamikoe.” ohu'nea'maki Yisasi'a akai'a akufa avaleno Anumaya Koti ayapi male'neno inake he “Mani Ve'ka Anumaya Koti'a mi'ko yana kanale'ya huno alino fa'ko huno anona'a apamike.” hu'ne. 24 Mi'ko ve a'nemokita hao'otake yati Kalaisi'a akai'a akufale alino kofiteno ani hao'otake kava hu'nona miyati alikefe yofo yosale haino mai'ne. Ina kava hu'neanaketa lakaeya fali'naya vaya'kana huta hao'otake au'ava kavati akola ataleteta lakaeya haekafa lavamu hane'neanaketa alakepa kava'ake a'kame malesune. Lusiya hu'a nofi kayoteti akufa ai'a atalaka hu'naya ya'mo'a lapa'kaeya ako alino kanale hulapate'ne. 25 Alino kanale hulapate'nea'maki a'ke'ainaka lapa'kaeya sipi sipi afuyakamoki kanale ka ne'atale'a atakufa'a u'e'a nehaya kava hutapa mai'naya'maki meni lapa'kaeya hao'otake yatapi ako ataletetapa kava ne'yakaiya Ve'kale e'naya yafe kanale'ya huno lapa'ku mafa'ne'ale kava yakailapatekaiye.

Copyright information for `INO