1 Peter 4

A'ke'ainaka hao'otake au'ava kava nehuna laipa lakesa atalesune.

Kalaisi'a akai'a akufale akafu ki'nea ya ali'nea yafe lapa'kaeya “Ani kava hisune.” hutapaena lapaipa lapa'kesale atafa hutapa lo'kiya vaiyo. Lapa'kaeya lapa'kufa lapa'kafu ki'nea ya ali'naya yafe hao'otake au'ava yana ako atale'nae. Atale'naya yafe mopale ve a'ne mai'nayanaki meni lapavamu hane'nisea'ae aepa hetapa lapa'kaitapi lapa'kufa aketapa lahapa'ye hu kava “Ohukune.” hutapa lapa'kesa ne'afitapa Anumaya Koti'a haisea au'ava kava'ake hukae. A'ke'ainaka Yisasi ke o'afi'naya vaya'moki nehapaiya au'ava yapi lapa'kaeya utetapa nehaya'maki meni mako'ae mani au'ava kava oheo. Apa'kufa ake'a hapa'ye nehu'a kumai helitata nehaya kava'ae atu li ne'ne'a anekinaki nehaya ya'ae ne'ya ka'a lusi ne'ya ne'naya ya'ae atu li ne'ne'a hao'otake au'ava kava nehaya ya'ae Anumaya Koti ke ali'a ne'atakaya ya'ae ako fali'naya vaya'aife “Anumayati mai'ne.” hu'a apa'kisana nefaiya ya'ae lamake hutapa nohae. Nohaya'maki meni Yisasi ke'a no'afea vaya'ae lo'katapa mako'ae ani hao'otake kava nohaya yafe ani vaya'moki haleke'a ne'mai'a kola kamuke nelapama'ke. Ina kava nehaya'maki apavamu haekafa hane'nike'a mai'naya vaya'ae fali'naya vaya'ae Anumaya Koti'a alino fa'ko hapaisea ve'ka ako alino avatati hutekeno mai'neanake'a Anumaya Koti kake hupatesea afina mi'ko apaote apaote aulakale heti'ne'a apa'kai'api hao'otake kava'apimo aepa'api hapaikae. Henaka'a aepa'api hapaisaya yafe Anumaya Koti kanale ke ako hapapaike'a afite'a fali'nae. Apa'kufa'ae vaya mai'nakeno Anumaya Koti'a kake hune'apateke'a vaya'moki nehaya kava hu'a ako fali'naya'maki Anumaya Koti avamu'amo'a mai'nea ya hu'a apa'ku mafa'ne ofalino afa'a mai'ne.

Anumaya Koti'a kanale amuse ya lami'nea yate yakai'neta ali'ya alisune.

Mi'ko ma mopale ya ako makale hano hukefe nehea yafe Anumayamoteka ke hutapa afikesaya yafe lapa'kesa afitapa alakepa hu'netapa lapaipa lapa'kesale lo'kiya vaitapa kava yakaiyo. Nepu lapasakife lapaipa apami au'ava kava'mo'a mi'ko au'ava kavana apa'kaseno hanafi hai'nea yafe vayatapimoki havi au'ava kava hunelapatesayana ani hulapatesaya kavana ano ati ne'kaesiketapa lahapaone lapatone nehisakeno lapaipamo'a falu lahapaiseana alitapa atalepatekae. Ani yafe nepu lapasakife mako'ae lahapau lapayamopafati nelahapaiya yana atafa hutapa alaki huleo. Nata vaya ne'esayana kiki yo'kalo yapati ne'ya'ae havaesaya ya'ae apameo. 10 Anumaya Koti'a vaya alino kayone hu ya'aleti akai'a ali'ya'a alisaya yafe lapa'kaeya mako'ke mako'ke'mokitapa fate fate lo'kiya ya'a ako lapami'nea yateti nepu lapasaki alitapa kanale hupateo. 11 Mako ve'kamo'a Anumaya Koti ke hukefena Anumaya Koti ke'ake hise. Mako ve'kamo'a vaya hapa'makefena Anumaya Koti'a ami'nea lo'kiya'aleti ani ali'yana alise. Yisasi Kalaisi'a hu'nea yateti Anumaya Koti aki ali'a asaka hisaya yafe ani mi'ko ali'ya alisae. Anumaya Koti aki alita asaka nehuta ano hale himamu ya'ae kava yakaisea lo'kiya'a'ae mi'ko afina akai'afi'ke haneke haneke hise. Lamake.

Kalaisi akufa akafu ki'nea akufa ya alisuna yafe amuse hisune.

12 Ne'nahaiya vaya'nimokitapa Anumaya Koti'a “Lapaipa namitapa alakepa hu'nafi ohu'nafi?” huno lapaipafi ano lapa'kekesea kana ya'mo'a lapa'kufale ata leno asakalisea akufa kava huno fole ai'nea yafe “No'akona akufa ya fole ai'ne.” hutapa oheo. Ani kana yana lapa'kaeyate fole ai'nea yafe lapa'kesa lapa ne'aitapa kalaki o'aiyo. 13 Kalaki o'aikaya'maki ani kana ya ali'nayana Kalaisi'a akufa akafu ki'nea akufa ya akaeya'ae lo'katapa ali'naya yafe amuse nehutapa akaeya aki alitapa asaka nehisakeno ano hale himamu lo'kiya ya'a lavelisea afina va'yi nehinaketapa amuse yatapimo'a mako'ae hanafi nehaisikeno lapaipamo'a kanale huke. 14 Lapa'kaeya “Kalaisi mafa'ne mai'none.” hutapa nehaya yafe kola kamuke nelapama'ki'a hu'a haviya hulapatesayana hale himamu ya'a hane'nea Fate Akufa Avamu'amo'a lapa'kaeya'ae mai'nea yafe Anumaya Koti'a amuse ya'a ako lapami'ne. 15 Amuse hukaya'maki haviku lapa'kaeyapati mako ve'kamo'a vaya hano kiteke kumaya ya huke mako hao'otake au'ava kava huke mako vaya'ai ali'ya alino haviya hupateke hu'niseana miya'a akafu kisea ya amikaya'maki lapa'kaeya ani kava hisaya ya'mo'a Yisasi aki alitapa haviya hukayanaki ani kava oheo. 16 Ohukaya'maki “Yisasi mafa'ne mai'noe.” nehisanake'a kakufa kakafu kisea ya kamisaya yafe kavuya ohino. Kavuya ohu'ka “Yisasi mafa'ne mai'noanake'na aki'a ali'na fala o'kikoe.” nehu'ka Anumaya Koti aki ali'ka asaka ho.

17 Anumaya Koti'a kake hulateseana hokoteno akai'a vaya'ke kake hulatekaiye. Ani kake hulatesea kana'a ako va'yi hu'ne. Aepa heno lakaeya kake hulateteno akaeya kanale ke a'kame no'malaya vaya'aina hana avamete maleno kake hupatekaiye? 18 Anumaya Koti avopi inake hu'a kamale'nayane

“Alakepa kava nehaya vayana kana'ake ya ne'ali'a kasake'ke nehayanakeno Anumaya Koti'a apa'ku apame alino katikea'maki akaeya ke apa'kame'ya ami'naya vaya'ae hao'otake kava nehaya vaya'ae hana'ya hukae?” hu'a kamale'nayane.
19 Ani yafe Anumaya Koti'a nehaiya yafe mako vayana apa'kafu kisea ya alisayana ani vaya'moki alakepa kava nehu'a u'e'a nehu'a apa'ku apame Anumaya Koti ayapi kava yakaisea yafe malesae. Anumayamo'a lakaeya alo hulateteno mi'ko afina kanale'ya huno kava yakai nelate.

Copyright information for `INO