2 Corinthians 7

Anumayamo'a lakaeyafe huno lo'kiya vaimale'nea ke ako ali'nona yafe nahau nayamopafati ne'nahaiya vaya'mokitapa lakufa'ae laipa lame'ae alino haviya hisea kava ne'ataleta Anumaya Kotife koli nehuta alakepa kava'ake nehuta hao'otake kava ohu fate akufa vaya'a maisune.

Kolini vaya'moki apaipa ai'a yahae hu'naya yafe Polo'a amuse nehe.

Lakaeyafe lapaipa afitapa haviya nehafe? Ani kava ohutapa lapa'kaeya lapaipa lameo. Mako vaya'aina havi kava hu no'apatone. Mako ve'ka havi kate avaleta no'atone. Mako ve'ka ata avataka nehuta moni'a o'ali'none. Mani ke lapa'kaeyafe “Ina kava hu'nae.” hu'na nohoa'maki lapa'kaeyafe “Lahau layamopafati nelahaiye.” hu'na ako lahapapai'noanaketa afa'a maisupi falisupi lapa'kaeyafe mako'ae lahauke. Lapa'kaeya alakepa au'ava kava hutapa maikae hu'na name'atiti nehu'na lapa'ki ali'na asaka nehu'na lapa'kaeyafe amuse nehoe. Mi'ko kana'ake ya nakaeyate fole aike'na ani kana yapi mai'noa'maki lapa'kaeyafe nakesa ne'afi'na lusiya hu'na amuse nehoe.

Taitasi'a Polote u'ne.

Masetonia koteka uta va'yi hu'nona afina “Kanale yapi maikune.” hu'nona'maki aki'ae aka'ae kana ya fole ai'ne. Fole ai'nea kana yana mako vaya'moki lakaeya'ae ke vaiyu kafuyu nehunakeno laipamo'a koli hu'ne. Koli nehunakeno Anumaya Koti'a kana ya ali'naya vaya'ai apaipa alino kanale hune'apatea ve'ka mai'neno Taitasina hutekeno eno laipa alino kanale hulate'ne. Taitasi'a e'nea yafe'ke amuse ohu'noa'maki Taitasi'a lahapai'nea ke'ae amuse nehoe. Inake huno lahapai'ne “Kolini kumate mai'naya vaya'moki kanale kava nehaya yafe naipamo'a kanale hu'ne. Kanale hu'nike'a apa'kaeya kakaeyafe nehapauno kakaeya hapapai'nana hao'otake kava nehaya yana ne'atalake'a mako vaya'moki kakaeya kaki ali'a haviya hukefe nehake'a ‘Lakaeya ha'maesune.’ hu'a hu'nae.” huno Taitasi'a hu'nea yafe nakaeya naipamo'a kanale hu'nike'na lusi amuse nehoe.

“Avo ka'na lapami'noa avo'mo'a lapaipamo'a haviya hukeanake'na nakaeya havi kava hu'na avo ka'na apami'noe.” hu'na nakesa afi'noa'maki meni lapaipamo'a aise'a kana lahapaiketapa etetapa lapaipa aitapa yahae hu'naya yafe amuse nehu'na “Kanale avo ka'na apami'noe.” hu'na nakesa ne'afoe. Afite'na meni amuse nehoe. Lapaipamo'a kana nelahapauno lapavuya hu'nea yafe amuse nohoa'maki lapaipamo'a kana nelahapauno lapavuya nehiketapa lapaipa aitapa yahae hu'naya yafe amuse nehoe. Anumaya Koti'a ani kava huno lapaipamo'a kana nelahapauno lapavuya hu'nea ya lapamiketapa lapaipa aitapa yahae hutake'na lapami'noa avo'mo'a lapa'kaeya alino haviya hu olapate'nea'maki alino kanale hulapate'ne hu'na nehoe. 10 Lakaeya laipa aita yahae hisuna yafe Anumaya Koti'a kana lahaisea ya nelame. Lamitesiketa laipa aita yahae hisunakeno laipa lame alino katike. Ani yafe Anumaya Koti'a kana lahaisea ya lami'nea yafe “Olahaiye.” huta ohu'nona'maki ma mopale yafe apa'kesa afifi nehaya vaya'aite kana hapaisea ya va'yi hisike'a apaipa ai'a yahae ohisayana falite'a hani yapi ukae. 11 Lapa'kaeya folakapi mai'nea ve'kamo'a hao'otake kava nehiketapa ke o'ama'ki'naya yafe aise avo ka'na lapami'noketapa ake'nae. Aketetapa lapaipamo'a kana lahapau'nikeno Anumaya Koti'a ani kana nelahapauno lapavuya ya lapami'nea ya'mo'a lusi kanale ya hulapate'niki afeo. “Ani hao'otake kavafe lavuya neheanaketa makale atalekaune.” nehutapa lapaipa aitapa yahae nehutapa lapaipamo'a kana lahapaisea yafe koli nehutapa “Ani hao'otake kava hu'nea ve'kae miya'a amikune.” hutetapa ami'nae. “Polo aipamo'a kanale hisiketa akesune.” nehutapa nakaeyafe nelahapaiye. Mi'ko ani kava hu'naya ya'mo'a lapa'kaeya hao'otake kava ohu'naya yafe naveli'ne.

12 Mani avo ka'noana ani hao'otake kava nehea ve'ka'ae hao'otake kava hute'nea ve'ka'ae nakesa afi'na o'ka'noa'maki lapa'kaeyafe nakesa afite'na ka'noketapa lapa'kaeya nehapalitapa Anumaya Koti aulakale ani avopi hane'nea ke a'kame ne'maletapa “Polofe nelahaiketa akaeya vaya mai'none.” hutapa hisaya yafe mani avo ka'na lapami'noe. 13 Lapami'noketapa nakaeyafe nelahapaiketapa ke'ni afi'naya yafe naipamo'a kanale nehe.

Na'yafenomaki ani kava hutapa Taitasi aipa alitapa kanale hute'naya yafe mako'ae naipamo'a kanale nehe.
14 Lapa'kaeyafe amuse nehu'na lapa'ki ali'na asaka nehu'na lapa'kaeyafe Taitasina hapai'noketapa kanale kava nehaya yafe navuya ohu'ne. Lapa'kaeya lamake'ake ke lahapapai'noa kava hu'na lapa'kaeyafe Taitasina hapai'noa ke nake'atike ke ha'opai'noanaketapa lapa'kaeya ako hapai'noa kate maletapa kanale kava hu'nae. 15 Taitasi'a lapa'kaeyate eketapa lapa'kaeya koli nehutapa kanale kava hutapa avale'netapa akaeya ke afitapa a'kame male'naya yafe Taitasi'a akesa afifi nehuno lapa'kaeyafe lusiya huno hau ayamopafati nehaiye. 16 Lapa'kaeya hao'otake kava ohutapa alakepa kava'ake hutapa maikae hu'na name'atiti nehu'na lusi amuse nehoe.

Copyright information for `INO