2 Corinthians 9

Anumaya Koti anaka'aina amuse ya apamisaya yafe hu'ne.

“Yutia mai'naya vaya'moki Yisasife afi'a apaipafi male'naya vaya hapa'mata moni apamisune.” hea ke lapa'kaeya afitetapa “Ani kava hukune.” hu'naya ke nakaeya ako afite'na Masetonia vaya'aina lapa'kaeyafe inake hu'na hapapai'noe “Ako hano hea kafufi A'kaiya mai'naya vaya'moki ani moni apamisaya yafe ako ali'a avatati hu'nae.” hu'na hapapauke'a lapa'kaeya lapayamufa valetapa hu'naya kavafe mako vaya'moki afite'a “Lakaeya'ae ani kava hukune.” hu'a nehae. Ani moni apamisaya yafe mako'ae avo kaesoana afa ya'kana huke. “Ako ali'a avatati humale'nae.” hu'na lapa'kaeyafe hapapai'noki haviku apa'kaeya nakaeyafe “Kake'atike ke nehane.” hu'a hu'yafenaki mako'ae alitapa anupa hisaya yafe mako lakanatimoki lapa'kaeyateka hupatesuke'a u'a lahapa'makae. Lahapa ne'maesake'na ani moni alikefe apa'kame ne'visuke'a Masetonia koteka vaya nakaeya'ae esayana moni alitapa anupa ohu'nisake'na lapa'kaeyafe “Ako ali'a anupa hu'nae.” hu'na hu'noa yafe haviku nakaeya'ae lapa'kaeya'ae ani vaya'ai apaulakale lavuya hisiki. Lavuya ohisea yafe ani “Apamikune.” hutapa hu'naya moni alitapa anupa hisaya yafe mako vaya hokote'na hupatoke'a u'nae. U'a va'yi hisaketapaena “Apamikune.” hutapa hu'naya moni “Apa'kaeya au'kaya haketa apami'none.” ohutapa “Amuse ya afa'a ne'apamune.” heo hu'nae nehoe.

Mani moni apamisaya yafe lapa'kesa afeo. Aise avina ya hoyafi neha'kalea ve'kamo'a aise ne'ya alikea'maki nesu avina ya neha'kalea ve'kamo'a ala ne'ya alike. Ani kava hisaya yafe lapa'kaeya lapaote lapaote lapaipa lapa'kesa afitetapa “Ma moni amikoe.” hute'ka kaipamo'a kana okahauno kanale hu'nisike'ka ameo. Aipamo'a kanale hu'nisikeno vaya kai'na'kai nehisea ve'kae Anumaya Koti'a hau ayamopafati nehaiye. Nehaikeno Anumaya Koti'a lo'kiya'a hane'nikeno mi'ko afina ho'ka lapatesea ya nelapamino lahapa'maesea yafe vaya alino kayone hu ya'a nelapamino fate fate amuse ya lapamike. Ani ami'naya kavafe Anumaya Koti avopi ma ke kamale'neane

“Mako ve'kamo'a apamute o'male vaya'aina moni afeno'afati apamime nehaiya ve'kae Anumaya Koti'ae vaya'moki'ae ‘Akaeya vaya kai'na'kai ve'ka mai'ne.’ hu'a apa'kesa afifi nehayanakeno falitesike'a akola akaeyafe apa'kesa afikae.” huno ani avopi ka'neane.
10 Anumaya Koti'a avina ya lami'niketa ha'kalemale'nonakeno ne'ya aline'ateketa aki'ae aka'ae ne'ya mi'ko vaya ne'nae. Ani ve'ka Anumaya Koti'a vaya kai'na'kai Ne mai'neanakeno vaya hapa'maesuna yafe ala ya lapamisiketapa ne'alitapa lahapau nehisiketapa vaya kai'na'kai vaya maikae. Ina kava hisayana mako ve'ka hoya ha'kale male'nikeno aki'ae aka'ae ne'ya fole ne'aiya avamete hutapa alakepa au'avatapimo'a mako'ae mako'ae kanale huke. 11 Vaya kai'naya yafe Anumayamo'a mako'ae lahapa'maesiketapa lapa'kaeya ani moni lamisaketa alita uta vaya ne'apamisunake'a ani vaya'moki ne'ali'a lapa'kaeya apami'naya yafe Anumaya Koti aki ali'a asaka nehu'a amuse hutekae. 12 Kanale'ya hutapa Yisasife afi'a apaipafi male'naya vaya'aina o'male'naya ya hapa'matapa apami'nae. Apami'naya ya'akenomaki apami'naya yafe lusiya hu'a Anumaya Koti aki ali'a asaka nehu'a amuse hute'nae. 13 “Kalaisi kanale ke afita lapaipafi male'none.” nehutapa ani ke kanale'ya hutapa a'kame ne'malesake'a hapa'ne'maya vaya'ae mako vaya'ae hapa'matapa vaya kai'na'kai kava nehaya yafe Anumaya Koti aki ali'a asaka hukae. 14 Anumaya Koti aki ali'a asaka nehu'a Anumaya Koti'a vaya alino kayone hu ya'a lapa'kaeya lusiya huno lapami'nea yafe apa'kesa ne'afi'a lapa'kaeyafe lusiya huno nehapaike'a “Anumayamo'a mako'ae lahapa'maese.” hu'a Anumayamoteka afikekae. 15 Anumaya Koti'a vaya alino kayone hu ya'a lusiya huno lami'nea yafe hana kava huta lavayafati huta fole aisune. Ani yafe Anumaya Kotina huta amuse hutesune hu'nae nehoe.

Copyright information for `INO