2 Timothy 3

Yisasi eteno ekefe hisea kanafina lusi kana'ake ya va'yi huke.

Ma yafe lapa'kesa afifi hutapa maiyo. Yisasi'a eteno ekefe hisea afina ala kana ya lakaeyapi fole aike. Ani kana hapaisea kanafi vaya'moki ina kava hukae. Apa'kai'api apa'kufae'ke nehapauno moni alisaya yafe'ke lusiya huno nehapauno apa'kai'api apa'kufa ali'a nehai'a “Ala ve'ka mai'noe.” hu'a nehu'a Anumaya Koti'ae vaya'api'ae hu'a haviya hune'apate'a ita afo'apimoki ke afi'a a'kame o'male'a mi'ko kanale yafe “Amuse nehune.” hu'a ohu'a hao'otake kava'ake hukae. Ani kava nehu'a apa'kai'api afamofe apa'kesa afi'a no'apami'a vaya'apimokife kahaove katove nehu'na naipa falu yapati ali'na atalekatoe hu'a ohisaya vaya mai'ne'a ke failitata nehu'a apa'kaeya apa'kufa ake'a hapa'ye hu ya makale'a a'kame ne'male'a la nehu'a vaya hupate'a alakepa kavafe nohapaiye. Ani kava hisaya vaya'moki haviku ke nehatake'a apa'kai'api vaya'moki ke fai'a kame vaya'api hapapaikae. Apa'kesa o'afi'a hao'otake kava'ake nehu'a apa'kufa ali'a hai vaya mai'ne'a mi'ko apa'kufa ake'a hapa'ye hu yafe'ke afi'a amuse hukaya'maki Anumayamofe nohapaiye. Ani vaya'moki inake hae “Lakaeya mono ke ne'afune.” nehu'a ameka apa'kufaleti kasuke nehu'a Anumaya Koti lo'kiya ya'a apa'kame'ya amite'a kanale kava hu'a u'e'a nohae. Ani kava nehisaya vayana mai'ka halove hupato. Ani kava nehaya vayapati mako vaya'amoki alu vaya'ai nopi fale'a nehaike'a ani nopi mai'naya a'nemoki apa'kesa o'afi'a afa'a haviku mai'nayapi kake nehake'a makale'a apa'kaeya “Lamake nehae.” hu'a ani ke'api afi'a a'kame malake'a ani vemoki ani a'ne'ai apaipa apa'kesa ali'a kahalae nehae. Ali'a kahalae nehake'a ani a'ne'ai hao'otake ya'apimo'a kana'ake hapaike'a apa'kufa ake'a hapa'ye nehu'a fate fate hao'otake yafe apa'kesa ne'afe. Ani a'nemoki mi'ko ke ne'afea'maki lamake'ake kanale ke ali'a apaipafi no'malae. A'ke'ainaka Isipiti mopale mako lusa ne'ki'a ve'kala'mokani ana'ki'a Yanesi'ae Yapalesi'ae Mosese ke male male'nea ke ali'ana haviya hu'ana ana'kame'ya ami'na'a akufa kava meni mai'naya vaya'moki ani hao'otake kava nehaya vaya'moki lamake ke ali'a haviya nehu'a a'kame'ya ne'ami'a alakepa ohu apa'kesa afi'a Anumayamofe afi'a apaipafi o'male'nae. A'ke'ainaka Isipiti aupalika lusa ne'ki'a ve'kala ana'ke'a alakepa hu'naya akufa kava hu'a meni Anumayamofe afi'a apaipafi o'male'naya vaya'moki anekinaki hao'otake kava nehaya kava apa'ke'a alakepa hute'a “Hao'otake kava'ake vayane.” hu'a hupatekae.

Anumaya Koti ke atafa hu'ka lo'kiya vaiyo.

10 Nakaeya ani akufa ve'ka o'mai'noke'ka kakaeya Timotika mi'ko hu'noa kava'ae hapa'nepauva ke'ae ne'mauva au'ava ya'ni'ae ne'nahaiya ya'mo aepa'ae Anumayamofe afi'na naipafi male'noke'ka ako nake'nane. Nakaeya kanale hu'na mai'ne'na vaya ke o'apama'ki'na vase hu'na nahau hupate kava'ae vaya'aife nahau nayamopafati ne'nahaiya ya'ae kana ya fole ne'aike'na lo'kiya vai'noa kava'ae ako ake'nane. 11 Yisasi ke nehoa yafe nakaeya ali'a haviya hune'natakeno nakufa nakafu ne'kea ya'ae Atio'ku kumate'ae Ai'koniamu kumate'ae Lisatala kumate'ae nakaeya lusi kalana nate'a namaki'naya'maki nakaeya lo'kiya vai'na mai'noa ya ako afi'nane. Kalana nate'a namakitakeno Anumayamo'a nakaeya naya huno nakufa alino kati'nike'na ofali'na mai'noe. 12 Ofali'na afa'a mai'noa'maki lamake Yisasi Kalaisi'ae ai'a kama'ne'a Anumaya Koti'a nehaiya alakepa au'ava kava'a a'kame malesaya vaya'aina kame vaya'apimoki kalana apate'a ali'a haviya hupatekae. 13 Ali'a haviya hupate'a hao'otake au'ava kava nehaya vaya'moki'ae kasuke ke nehaya apaune vaya'moki'ae lusi havi kava hu'a mi'ko vaya'aina kasuke ke hapapai'a a'a apavataka hukaya'maki Sata'ae ani kava huno ani kasuke ke nehaya vaya'aina mako'ae kasuke ke hapapaiteno ano apavataka hisike'a alaki havi kava hukae. 14 Havi kava hukaya'maki lakaeya ako kave nelunake'ka ako lake'ka aeto hu'nana yafe ako afi'ka kaipafi male'nana ke atafa hu'ka alaki hu'ka maiyo. 15 Inaki kakaeya a'ke'ainaka aise mafa'ne mai'ne'ka Anumaya Koti avopi kamale'nea ke afi'nane. Ani avopi kemo'a kanale kaku kakesa kami'nisike'ka Yisasi Kalaisife afi'ka kaipafi male'nisanakeno Anumaya Koti'a kaku kame alino katike. 16 Anumaya Koti Fate Akufa Avamu'amo'a mi'ko Anumaya Koti avopi kamale'naya ke vaya hapapaike'a ka'nae. Ka'nayanakeno ani kemo'a kanale'ya huno alino laya nehuno hao'otake kava nehuna ya lave nelino havi ka ne'malona yafe “Ataletapa ma kate veo.” huno kanale ka lave nelino alakepa huta uteta hisuna yafe kanale'ya huno laveli'ne. 17 Ani kava huno alino laya nehiketa lakaeya Anumaya Kotife afita laipafi ne'malona vaya'aina ala lo'kiya lamiketa lakaeya mi'ko afina kanale ali'ya alisuna yafe avatati huta mai'nonanaketa alikune.

Copyright information for `INO