3 John 1

Yisasife afi'a apaipafi male'naya vaya'aite kava ne'api Yoni'na mai'ne'na mani avo Kaiyasika kakaeyafe lamake nahau nayamopafati ne'nahaiye hu'na avo ne'kaoki afeo.
Copyright information for `INO