James 4

Mopafi yafe nehapaiya vaya'moki Anumaya Kotina kame ya hune'atae.

Lapa'kaeya folakapatina la hu ya'ae ke vai ya'ae hanateti fole ne'aiye? Havi yafe aketapa lahapa'ye hu ya'mo'a lapaiya lapaya lapa'kesa mi'ko lapa'kufa'ae la nehaya yafe lapa'kaeya folakapatina la hu yana havi yafe lapaha'ye hu yatapifati va'yi nehe. Lapa'kaeya mako yafena lusiya hutapa lapaha'ye nehaya'maki ani yana no'alea yafe ani ya'mo afo'amona hatapa kitesaya lapa'kesa ne'afe. Mako vaya'ai yafe lapaha'ye hutetapa o'alea yafe ke vaitapa la hu yana lapa'kaeyapi fole ne'aiye. Anumaya Kotiteka ani akufa yafe ke hutapa afio'ke'naya yafe ani yana no'ale. Lapa'kaeya alisaya yafe Anumaya Kotiteka ke hutapa afike'naya'maki havi lapaipa lapa'kesa afitetapa lapa'kaitapi havi yafe lapaha'ye hisaya ya'ake alisaya yafe afike'naya yafe ani yana o'ali'nae. Lapa'kaeya ve alavefati a'a fa'ko hu akufa kava nehutapa Anumaya Koti ataletapa mopale yafe lapaha'ye nehae. Mako ve'kamo'a ma mopafi yafe ha'ye hiseana Anumaya Kotina kame ya hune'ate. Ani ke o'afi'nafe? Mako ve'kamo'a ma mopafi yafe ha'ye nehiseana Anumaya Kotina kame ya hune'ate.

Anumaya Koti autamafi inake huno kamale'neane “Anumaya Koti'a Fate Akufa Avamu'a laipafi ate'nikeno ani Fate Akufa Avamu'amo'a ‘Hao'otake kava ohise.’ huno lo'kiya vaino kava ne'yakaiye.” huno kamale'neane. Lapa'kaeya ani yafe lapa'kesa afeana “Afa ke nehe.” hutapa nehafe? Ina kava hu'naki Anumaya Koti'a vaya alino kayone hulatesea ya'a lakaeya alama'a nelamea yafe Anumaya Koti autamafi inake huno kamale'neane

“Anumaya Koti'a apa'kufa ali'a nehaiya vaya'aina kame ya hune'apatea'maki apa'kai'api apa'kufa ali'a nohaiya vaya'aina vaya alino kayone hu ya'a ne'apame.” huno kamale'neane.
Ani yafe lapa'kaeya lapa'kufa alitapa ohaitapa Anumaya Koti aiyafi mai'netapa Satafena inake hutapa heo “Kakaeya ke o'afikunaki latale'ka kaune ho.” hutapa hikeno lapataleno vino. Anumaya Koti haute maime ne'visakeno lapa'kaeyate maime eno lo'kano maike. Hao'otake kava nehaya vaya'mokitapa hao'otake yatapi ataletapa lapayana sese hutaleo. Lapa'ke'atike vaya'mokitapa aole lapa'kesa ne'afitapa hao'otake lapaipa lapa'kesa afea yana ataletapa mako'ke kanale lapaipa lapa'kesale maiyo. Hao'otake yatape lahapau halesiketapaena avi leo. Kiki nehaya kavana ataletapa hao'otake yatapena ape hu'netapa hao'otake ya alike fatakauke heo. Amuse ya ne'atalesakeno lapaipamo'a haviya hino. 10 Anumaya Koti aulakale lapa'kufa alitapa ohaitapa “Hao'otake ve'ka mai'noe.” hutapa hisayana Anumayamo'a lapavaleno asaka huno “Ala vaya maiyo.” huno hulapatekaiye.

Nepu lapasakife “Ina akufa ve'ka mai'nane.” huo'apateo.

11 Nepu nasa'nimokitapa vayatapimokifena hutapa haviya huo'apateo. Mako ve'kamo'a vaya'aena “Kakaeya ina akufa kava nehane.” huno fa'ko fa'ka huteseana Anumaya Koti ke'ae huno haviya nehuno fa'ko fa'ka nehe. Anumaya Koti kemo'a “Vaya'kamona hu'ka fa'ko fa'ka huo'ato.” huno hu'nea yafe ani kava hisana ve'kamoka Anumaya Koti ke a'kame no'malana'maki Anumaya Koti ke male male'nea ke ali'ka fa'ko fa'ka hu'nane. 12 Mako'ke ve'kamo'ke Anumaya Koti'a ke male male'nea ke alino fole aiteno akai'ake kake hupate ve'ka mai'ne. Ani ve'ka akai'ake vaya'ai apa'ku apame alino ne'katino mako vaya'a alino haviya hupatekaiya'maki kakaeya hana akufa ve'ka mai'ne'kae kahaute maiya ve'kamona “Ina kava ma kava nehane.” hu'ka hune'atane.

Lapa'kaeya vekano'kano oheo.

13 Mako vaya'mokitapaena mako ke lahapapaikoanaki afeo. Inake hutapa nehae “Menifi ekafi mako ala kumate uta moni alisuna ali'ya alita mako'ke kafufi ali'ya aliteta ala moni alikune.” hutapa nehae. 14 Nehaya'maki lapa'kaeya eka'a va'yi hisea yana o'afi'nae. Lapavamu hane'niketapa mai'naya ya'mo'a hana akufa kava nehe? Ma akufa kava nehe. Halinamo'a aise kanato'a haiteno makale'a laka ne'ne. Lapa'kaeya'ae ani akufa kava hutapa makale'a falikae. 15 Ina yafe make hutapa heo “Anumayamo'a hau'ninakeno'aefena lakaeya lavamu hane'nisiketa mai'neta mani ali'ya'ae mako fate ali'ya'ae alikune.” hutapa heo. 16 Meni “Ina kava hukune ma kava hukune.” hutapa haya ke lapa'kaitapi lapa'kufa alitapa haisaya ke lusi hao'otake kava hane'ne. 17 Ani yafe kanale kava hu au'ava ya ake'nisea ve'kamo'a ani kanale kava ohiseana hao'otake kava nehe.

Copyright information for `INO