Luke 18

Mako a'mo'a kava ve'kae “Naya ho.” huno hu'nea avoya ke.

Yisasi'a inake nehe “Mi'ko afina Anumaya Kotiteka ke hutapa afikeo. Alaka ne'nahaiye hutapa o'ataleo.” hu'ne. Ani ke afisea yafe mako avoya ke hapapaino inake he mako ala kumatena mako kake afi ve'ka mai'ne. Ani ve'kamo'a Anumaya Kotite'ae ma mopafi ve a'ne'aite'ae alaki koli ohuno mi'ko vaya'aife “Apaote ya'ape.” huno nehea ve'kae. Ani kumate mako kaite ana mai'neno mi'ko afina ani kake afi ve'kalena uno inake huno hapaite hapaite hu'ne “Kame kano'nimo'a alino haviya hunatekefe nehike'nae nehuki kakaeya naha'ma'ka kake ho.” huno hapaite hapaite hu'nikeno hokoteno ani kake afi ve'kamo'a ani ana ha'o'maesea akesa afi'nea'maki henaka'a ma aipa akesa afi'ne “Anumaya Kotife koli nohoa ve'kake'na mi'ko vaya'aife ‘Lapaote yatape.’ hupate'noa'maki ma kaite a'mo'a lusi alaka nahaeya ke eno mi'ko afina neheanake'na ha'ma'na kake hisoe. Haviku mi'ko afina eno ke huke huke hisikeno alaka nahae yafenake'na ako ha'makauve.” hu'ne.

Yisasi'a inake he “Hao'otake kava nehea kake ne'afea ve'kamo ke afeo. Anumaya Koti'a hisea kavafe na lapa'kesa ne'afe? Akaeya ha'ye huno hapalimale'nea ve a'nemoki mi'ko feluka'ae hani'ainaka'ae Anumayamoteka inake hu'a afine'kae ‘Hao'otake kava hulate'naya vaya'aife akete'ka alakepa hu'ka kake hupato.’ hu'a afike afike hu'a ne'maisayana Anumayamo'a kake huno fa'ko fa'ka huke hutapa nehafe? He ani kava huke. Yatala afina maike maiketeno makale'a fa'ko fa'ka ohuke hutapa nehafe? He'e lamake hu'na lahapa'nepauve makale'a kake huno fa'ko fa'ka hukea'maki ko'ku'napakati e'noa ve'ka vaya'mo alinate'nea ve'ka ete'na esoa afinana ma mopafi ve a'nemoki nakaeyafe afi'a apaipafi male'naya vaya mai'nisafi o'mai'nisafi?” hu'ne.

Aole ve'kala'mokani mono nopi Anumaya Kotiteka ke hu'ana afine'ka'ae.

Mako vaya'moki apa'kai'api apaipa apa'kesafati “Alakepa kava nehune.” nehu'a mako vayafe “Havi vaya mai'nae.” hu'a nehaya vaya'aife Yisasi'a avoya ke huno inake nehe “Aole ve'kala'mokani Anumayamoteka ke hu'ana afikekefe mono nopi hai'ana mai'na'ae. Mako ve'ka Falasi mono ke ne'afea ve'kae. Mako ve'ka kumaya'ya nehuno vaya apa'kufaleti ta'kesi miya ne'alea ve'kae. 11 Falasi mono ke ne'afea ve'kamo'a folakapi heti'neno Anumayamoteka akai'ae inake nehe ‘Nakaeya mako vaya'moki nehaya kava nohoa ve'ka mai'noe. Kumaya'ya haya kava nohoe. Alakepa kava nohaya vaya'ai kavana nohoe. A'ne'aife ake'a hapa'ye hu'a kumai kava nehaya kava nohoe. Ma mai'nea ve'kamo'a vaya apa'kufaleti ta'kesi miya ne'alea ve'kamo'a nehea kava nohoe. Ina yafe amuse'ka nehoe. 12 Kakaeyafe mi'ko sota'mo ali'ya kanafi ne'ya aole afina mosi'na mai'ne'na mi'ko ne'aloa yapati naya aole male'noapati ali'na fa'ko hu'na mako'ke'a ne'kamoa ve'ka mai'noe.’ nehe.

13 Neheanaki vaya apa'kufaleti ta'kesi miya ne'alea ve'kamo'a alu'ale mai'neno Anumaya Kotiteka ke huno afikekefe heti'neno ‘Hao'otake ve'ka mai'noe.’ huno ape hu'neno havi kafa alino fataka nehuno ko'ku'napaka aulu oheno Anumaya Kotiteka inake huno afine'ke ‘Anumayamoka nakaeya hao'otake kava hume hume nehauva ve'ka mai'noki nakaeyafe kahau hunato.’ nehe.” 14 Yisasi'a inake nehe “Nakaeya lahapa'nepauve mani kumaya'ya huno vaya apa'kufaleti ta'kesi miya ne'alea ve'kae Anumaya Koti'a ‘Alakepa ve'ka mai'nane.’ huno hutetekeno no'aleka eteno u'ne. U'nea'maki hokote ve'kaena ani akufa ke hu o'ate'ne. Mako ve'kamo'a ‘Ala ve'ka mai'ne'na nakufa ali'na asaka hukoe.’ huno hisikeno Anumaya Koti'a ‘Afa ve'ka mai'nane.’ huno hutekaiya'maki mako ve'kamo'a ‘Aise ve'ka mai'noe.’ huno hisikeno Anumaya Koti'a ani ve'kamo aki alino asaka huke.” hu'ne.

Mafa'neyaka apavale'a Yisasite ne'ae.

15 Vaya'yakamoki mafa'ne'api “Yisasi'a aya maleno amuse ya apamise.” hu'a Yisasite apavale'a ne'ae. Apavaleli'a ne'ake'a Yisasi ke ne'afea anaka'moki “Ina kava oheo.” hu'a ke ne'apama'ke. 16 Ke ne'apama'kikeno Yisasi'a ani aise aise mafa'ne'aife “Nakaeyate eo.” hike'a akeno “Afa'a ka o'a'kanitapa apataleke'a nakaeyate eo. ‘Inamu mafa'ne mai'neta lo'kiyati o'male.’ hu'a nehaya vaya'mokike Anumaya Kotife ‘Yakailato.’ hu'a nehaya vaya mai'nae.” 17 Lamake hu'na lahapa'nepauve mako vaya'moki mafa'nekana nehu'a “Lo'kiya'ni o'maleki Anumaya Koti yakainato.” hu'a ohisayana Anumaya Koti'a yakaisea kumate alaki lamake o'ukae.

Lusi afeno ya male'nea ve'kamo'a Yisasite e'ne.

18 Mako ala ve'kamo'a inake huno Yisasife afine'ke “Vae kanale ve'kamoka hu'ka apave nelina ve'ka hana kava hute'na maike maike hisoa navamu alisoe?” nehe. 19 Nehikeno Yisasi'a inake huno hapai'ne “Anumaya Koti'a akai'a mako'ke'ake kanale ve'ka mai'nea'maki na'ya hike'ka nakaeyafe ‘Kanale ve'ka mai'nane.’ hu'ka nehane? 20 Kakaeya Anumaya Koti ke male male'nea ke ako afi'nana'maki ani kemo'a inake hu'ne kakaeya kumai kava oho. Kakaeya mako ve'ka ha'ka ki o'ato. Kumaya ya oho. Mako ve'kamo'a hao'otake kava nehe hu'ka kake'atike ke mako ve'kaleka failitata oho. Ita'kafo'kamoki ke afite'ka a'kame ho.” hu'ne.

21 Nehikeno ani ala ve'kamo'a inake he “Aise ya'nileti aepa he'na maime e'na meni ma mai'noana ani Anumayamo ke male male'nea ke a'kame male'noe.” hu'ne. 22 Nehikeno Yisasi'a ani ke afiteno inake nehe “Mako kava'ae ho. Mi'ko male'nana moni afeno ya'ka ali'ka fa'ko fa'ka hu'ka miya'api o'male vaya apamisanakeno Anumaya Koti'a ko'ku'napi afeno ya'ka katekaiye. Afeno ya'ka apamite apamite hute'ka na'kame eno.” hu'ne.

23 Nehikeno ani ve'kamo'a ani ke afiteno moni afeno ya'a nesu'ya hane'nea yafe aipamo'a afino lusi kana'ake hu'ne. 24 Ani ve'kamo aukosamo'a ati ne'kaekeno Yisasi'a aketeno inake nehe “Nesu afeno ya ma mopafi male'nisea ve'kamo'a lusi akaso ne'alino Anumaya Kotife ‘Kava yakainato.’ huno huke. 25 Mako puluma'kakana afumo aki'a kamolo nehaya afumo'a ne'kayamo kapi faleno viseana afa'a yo'yo huno ukea'maki mako ma mopafi nesu moni afeno male'nea ve'kamo'a Anumaya Kotife ‘Kava yakainato.’ huno hu yafe akaso alikeanakeno afio'kekaiye.” hu'ne. 26 Hike'a anile mai'naya vaya'moki hea ke afite'a inake hu'a afine'kae “Ina akufa kava hiseana inaki nala'amoki apaipa apame alino katisike'a maike maike apavamuna alikae?” hu'a nehae. 27 Nehakeno Yisasi'a inake he “Mako vaya'moki ‘Lo'kiyati o'male'neanaketa alo ohukune.’ hu'a hisaya yana Anumaya Koti'a lo'kiya'a hane'nea ve'kakeno afa'a alo huno apaipa apame alino katike.” nehe. 28 Nehikeno Pita'a inake he “Lakeko lakaeya kumati'ae mi'ko afeno yati'ae ne'ataleteta kakaeya ka'kame ne'one.” nehe. 29 Nehikeno Yisasi'a inake huno hapapai'ne “Nakaeya alaki lamake hu'na lahapa'nepauve mako ve'kamo'a nakaeyafe afino aipafi male'neno Anumaya Koti'a kava yakaisea ke mako vaya hapapaikefe no'aki a'aki nepu'amo'aki ita afo'amo'aki mafa'ne'aki ne'apataleno eseana Anumaya Koti'a meni afina ma mopale mai'ne'a atale'nisaya ya'apilena anona'a mako'ae mako'ae o'afunama'a ne'apamino henaka'a fole aisea afina maike maike hu'a maisaya apavamu'ae apamike.” hu'ne.

Yisasi'a aole'ae mako'ae alea afina “Ako falikoa'maki ete'na hetikoe.” nehe.

31 Yisasi'a akaeya ke ne'afea anaka'a apavaleno apaote alino atalu hupate'neno inake nehe “Afeo meni Yelusalemu kumapi haisunake'a a'ke'ainaka Anumaya Koti aune vaya'moki ko'ku'napakati e'noa ve'ka vaya'mo alinate'nea ve'kae hunatesea ke kamale'naya kemo'a meni fole aino ne'ya'a alitekeno lamake huke. 32 Lamake hisike'a nakaeya natafa hu'a mako Yuta nofi o'mai anaka'ai apayapi natesake'a havi ke hu'a yakale ne'nate'a ali'a haviya hune'nate'a naukosafi apavaitu'na henateke hukae. 33 Kata kayoteti ne'namaki'a nahaesake'na falitesuke'a kelifi kinate'nisake'na aole'ae mako'ae kana ani kinatesaya kelifina maine'male'na ete'na hetikoe.” 34 Akaeya ke ne'afea anaka'amoki ani Yisasi'a hea ke afi'a ha ole'nae. Ani hea kemo aepa'amo'a ako fala'ki'nike'a ani ke afi'a alakepa hu'a ha ole'nae.

Yisasi'a mako aulaka fali ka'nea ve'ka alino aya'kete'ne.

35 Yisasi'a Yeli'ko kuma'mo haute ne'vikeno mako aulaka fali ka'nea ve'ka kate mai'neno u'e'a haya vaya'aife “Moni nameo.” huno ke huke huke nehe. 36 Ke huke huke nehuno afeana nesu vaya'moki ete ete nehakeno mako vaya'aife ke huno inake nehe “Na kava nehaketapae nehae?” huno apafine'ke. 37 Apafine'keke'a make hu'a hae “Yisasi'a Nasaleti kumate ve'ka ne'eke'a akekefe e'a kakase'a ute ute nehae.” hu'a hapai'nae. 38 Hapaitakeno ani ve'kamo'a ala kekefafati inake nehe “Yisasika Teviti akeho'amoka e'ka kalaki ainato.” huno ka ne'aiye. 39 Ka ne'aeke'a e'a akase'a ne'vaya vaya'moki ke ne'ama'ki'a “Ke ohu'ka maiyo.” hu'a nehaya'maki ani ve'kamo'a mako'ae ala kekefati ka ano “Yisasika Teviti akeho'amoka e'ka kalaki ainato.” huno ka ake ake huno mai'ne. 40 Ani ke huke huke huno maiya'kena Yisasi'a ani ke afiteno makale'a uno anile mai'neno “Aulaka fali ka'nea ve'ka male eno.” hikeno amete ekeno Yisasi'a akaeyafe inake huno afine'ke “Nakaeyafe na kava hunatese hu'ka nehane?” huno afine'ke. Afine'kekeno inake he “Amuse'ka nehuki nakaeya ete'na naulaka akesoe hu'nae nehoe.” nehe. 42 Nehikeno Yisasi'a inake nehe “Nakaeyafe afi'ka kaipafi male'nana ya'kamo'a kaulaka'ka alino kanale hune'kate.” nehe. 43 Nehikeno makale'a ani ve'kamo aulakamo'a aya'kekeno Yisasi a'kame ne'uno lusi amuse huno Anumaya Koti aki alino asaka hike'a mi'ko anile ali'a atalu hu'naya vaya'moki ani ya akete'a Anumaya Koti aki ali'a asaka nehae.

Copyright information for `INO