Matthew 19

Yisasi'a mi'ko mani ke huno hano huteno Kalili ko ataleno Yotani li'mo mekakaya aupalika uno Yutia koteka ukefe u'ne. Ne'vike'a mi'ko vaya'moki hafai'a Yisasi a'kame vakeno ani aupalika kali'api alino kanale hupate'ne.

Kanale hune'apateke'a mako Falasi mono ke ne'afea vaya'moki Yisasite e'a hao'otake ke hisea'aene hu'a a'a avataka nehu'a inake hu'a afine'kae “Mako ve'kamo'a a'a ataleseana ke male male'nea ke alino atakaesifi afa'a kanale huke?” hu'a afike'nae. Afine'kakeno Yisasi'a anona'a ke'apile inake he “Lapa'kaeya Anumaya Koti avopi hapalitapa o'ake'nafe inake hu'a kamale'nayane

‘Anumaya Koti'a hae afina aepa heno ve'ae a'ae alo humale'neane.’ huno hu'neane.
Mako ke inake hu'a kamale'nayane

‘Ve'ae a'ae alo humale'nea yafe mako ve'kamo'a ita afo'amokani anataleno a'amo'ae aino lo'kakaiye. Ai'ana lo'kaesa'ana ani aolemokani ana'kufamo'a mako'ke'ake alino hapakaiye.’ huno hu'neane.
Ina kava hinakeno mako'ae aole kanola o'maika'a'maki meni mako'ke ana'kufa hapaeke'ana mai'na'anakeno ani yafe Anumaya Koti'a ana'kaeya ako alino hapainate'neanakeno mako mopale kanomo'a ani alavela mai ya'ani alino atane o'anatese.” Nehike'a Falasi mono ke ne'afea vaya'moki Yisasife inake hu'a afine'kae “Na ya hikeno Mosese'a mako ke male male'nea kefi inake huno lahapai'ne ‘Vemo'a a'a avo kano ne'amino hutesikeno hano huke.’ huno hu'neane?” Nehakeno Yisasi'a inake huno hapapai'ne “A'ke'ainaka ma mopa alo hu'nea afina mani kava ohane'nea'maki lapa'kaeya ke o'afitapa vekano'kano haya yafe Mosese'a a'ne apatalesaya ke kamale'ne. Nakaeya inake hu'na lahapa'nepauve mako ve'kamo a'mo'a kumai ohe'nisikeno anau'amo'a ataleno alu a aliseana ani ve'kamo'a kumai kava hu'ne.” 10 Hike'a akaeya ke ne'afea anaka'moki Yisasife inake hae “Alave lo'ka'a mai au'ava yana lusi lo'kiya ke hane'nea'maki ana o'alita afa'a me'ku'ake maisune.” 11 Nehakeno Yisasi'a inake huno hapapai'ne “Ani haya ke lamake nehaya'maki mi'ko vemoki a o'alisaya lo'kiya'api o'male'nea'maki Anumaya Koti'a a o'alisaya lo'kiya apami'nea vaya'moki ani kava hu'a a o'alikae. 12 Mako vaya'moki a alikaya'maki mako vaya'moki a alisaya lo'kiya'api o'male'ne. Ani vayapati mako vaya'a ita'apimoki alipataya afina ve kahauma a kahauma mai'naya yafe a o'ali'nae. Ani kava hu'a mako vaya'aina apa'kayamo afaya'aitale'nisayana a o'alikae. Mako vaya'moki ‘Anumaya Koti'a kava yakainatesike'na akaeya ali'ya ali'na Yisasi ke hapapaisoa yafe a o'alikoe.’ hu'a hu'nae. ‘Ani ke afi'na a'kame malesoa lo'kiya'ni hane'ne.’ huno hisea ve'kamo'a ani kava hise.”

Yisasite aise aise mafa'ne apavale'a e'nae.

13 Vaya'yakamoki mafa'ne'api Yisasi'a aya male ne'apateno Anumaya Kotiteka ke huno afikesea yafe apavale'a ne'ae. Apavale'a ne'ake'a akaeya ke ne'afea anaka'moki inake hae “Ina akufa kava oheo.” hu'a ke apama'ki'nae. 14 Ke ne'apama'kikeno Yisasi'a ani ya aketeno inake hu'ne “Afa'a ka o'a'kanitapa afa'a apataleke'a ani aise aise mafa'ne nakaeyate eo. ‘Inamu mafa'ne mai'none.’ hu'a ‘Lo'kiyati o'male'ne.’ hu'a nehaya vaya'mokike ‘Anumaya Kotife yakailato.’ hu'a nehaya vaya mai'nae.” 15 Ani ke huteno Yisasi'a mafa'ne'api aya apa'kufale malepateteno ani kuma ataleno aluleka u'ne.

Lusi afeno male'nea ve'ka Yisasite e'ne.

16 Mako ala ve'ka lusi afeno'ya male'nea ve'kamo'a Yisasite eno inake he “Vae ali'ka apaya nehana Nenao nakaeya hana kanale kava hute'na maike maike hisoa navamu alikoe?” 17 Afine'kekeno Yisasi'a akaeyafe inake he “Na ya hike'ka kanale kavafe nafike'nane? Mako'ke ve'ka Anumaya Koti'a kanale ve'ka mai'nea'maki maike maike hu'ka maisana kavamu alisu'kaena Akaeya ke male male'nea ke a'kame malo.” 18 Nehikeno Yisasife inake huno afine'ke “Hana akufa ke male male'nea ke nehane?” Nehikeno Yisasi'a inake he “Ke male male'nea kemo'a inake hu'ne kakaeya vaya hakeno ofalino. Kumai kava oho. Kumaya ya oho. Ma ve'ka hao'otake kava nehe hu'ka kake'atike ke fai'ka mako ve'ka ha'opaiyo. 19 Ita'kafo'kamokani ke kanale'ya hu'ka a'kame malo. Kakai'kae ne'kahaiya avamete male'ka alu vayafe kahaino.” 20 Hapaikeno ani lusi afeno male'nea nahaeya ve'kamo'a inake he “Vae ali'ka apaya nehana Nenao nakaeya mi'ko ani ke a'kame male'noa'maki nakaeya hana akufa kava'ae hisoa yafe nehane?” 21 Hikeno Yisasi'a ani ve'kae inake huno hapai'ne “Kakaeya alaki alakepa ve'ka maisoe hu'kaena mako kava'ae hisanana ho'ka katesike'ka alakepa ve'ka maikane. Kakaeya u'ka mi'ko afeno ya'ka apamisanake'a miya faitesake'ka ani miya ali'ke'ka afeno'api o'male vaya fa'ko fa'ka hu'ka apameo. Ina kava hu'ka apamisanana Anumaya Koti ko'ku'na kumate mi'ko kanale'nale afeno katekaiki meni apamite'ka e'ka na'kame malo.” 22 Nehikeno ani ve'kamo'a ani ke afiteno lusi moni afeno male'neno o'atalesea yafe aipamo'a lusiya huno kana hikeno ataleno u'ne.

23 Utekeno Yisasi'a akaeya ke ne'afea anaka'ae inake huno hapapai'ne “Lamake lahapa'nepauve lusi moni afeno male'naya vaya'moki lusiya hu'a kasake'ke ne'ai'a Anumaya Kotife kava yakailato hu'a hukae. 24 Mako ke'ae lahapapaisoe puluma'kakana afu aki'a kamoloe hu'a aki ne'aya afumo'a kena nefa'kanea ne'kayamo kapi faleno a'kayopa lavino viseana afa'a vakayo huno ukife? He'e faleno a'kayopa lavino o'vinine. Ani kava hu'a lusi moni afeno male'naya vaya'moki Anumaya Kotife ‘Kava yakailato.’ hu'a ke hu'a afike yafe lusiya hu'a kasake'ke ne'ai'a afino'kae.” 25 Nehike'a Yisasi ke ne'afea anaka'moki ani ke afite'a lusiya hu'a atali atalu hu'a halake'a ne'mai'a inake hu'nae “Ina kava hisike'aena nalaki'ke maike maike hisaya apavamu alikae?” 26 Nehakeno Yisasi'a aulu hapalitata nehuno make he “Vaya'moki apa'kai'api lo'kiya'api o'male'neanake'a ohukaiya'maki Anumaya Koti'a lo'kiya'a hane'neanakeno mi'ko ya afa'a alo huke.”

27 Hikeno Pita'a inake nehe “Akeko lakaeya mi'ko yati ataleteta ka'kame ne'onana lakaeya na ya alikune?” 28 Nehikeno Yisasi'a inake huno hapapai'ne “Lamake lahapa'nepauve mi'ko ya alino haekafa hisike'na ko'ku'napakati e'noa ve'ka vaya'mo alinate'nea ve'ka ala naki hanesike'na kava ali'na yakaisoa yafe ano hale'nea fai mai yate fai maikoanaketapa ani kanafi nakaeya na'kame ne'malesaya vaya'mokitapa nayatala'a hano huteno naiyalekati aole alea (12) ala kava vaya fai ne'maiya yate nahaopa'ale fai mai'netapa Isaleli nofi vaya nayatala'a hano huteno naiyalekati aole alea nofi vaya'aite kava ya alitapa yakaikae. 29 Yakaikayanake'a mi'ko vaya'moki nakaeyafe afi'a apaipafi male'naya yafe apa'kesa afite'a no'api'ae nepu'apimoki'ae apasa'apimoki'ae ita afo'apimoki'ae mafa'ne'apimoki'ae mopa'api'ae atale'a visayana Anumaya Koti'a ani ya huno atale'naya no'api'ae nepu'apimoki'ae apasa'apimoki'ae ita afo'apimoki'ae mafa'ne'apimoki'ae mopa'api'ae atale'a nakaeya kele e'naya yafe atale'naya yate halate mako'ke hataleti mi'ko apamisuke'a maike maike hu apavamu'ae alikae. Meni kanafi ala vaya mai'naya vayana henaka'a aise vaya maisake'a meni kanafi aise vaya mai'naya vayana henaka'a u'a hokote'a ala vaya maikae.”

30 

Mako nofi alakamo hoyafi ali'ya vaya'ai avoya ke.

Copyright information for `INO