Romans 5

Anumaya Koti'a lakaeyafe “Alakepa vaya mai'nae.” huno hulate'ne.

Lakaeya Yisasi'a hulate'nea yafe afita laipafi male'nona yafe Anumaya Koti'a “Alakepa vaya mai'nae.” huno hulate'nikeno Anumayati Yisasi Kalaisi'a hulate'nea yateti Anumaya Koti'ae lakaeya'ae alino lo'kalateketa mako'ke laipa lakesale mai'none. Yisasi Kalaisi'a akai'a hulate'nea yateti akaeyafe afita laipafi male'nona yafe ka valilateketa Anumaya Koti'a vaya alino kayone hu ya'afi mai'neta Anumaya Koti fate akufa hale ya'a'ae aliteta haita akaeya'ae lo'kata maisuna yafe lame atiti nehuta amuse nehune. Mani yafe'ke amuse ohuta kana ya lakaeyate fole ne'aiya ya'aefe amuse nehune. Ako afi'none kana lahaisea yapati lo'kiya vaita maisuna yati fole aike. Lo'kiya vaita maisuna ya fole aino hane'neanakeno kanale au'ava ya fole aikeanakeno Anumaya Koti'a amuse hisiketa akaeya akesuna yafe lame atiti huta akeva maikune. Lame atiti huta akeva mai'nona yana lamisikeno afa ya'kana ohukeanakeno laya huke. Anumaya Koti'a akai'a Fate Akufa Avamu'a ako lamikeno laipafi mai'neanakeno Anumaya Koti'a lakaeyafe hau ayamopafati nehaiya ya lusiya huno laveli'nea yafe lame atiti huta akeva mai'nona ya'mo'a afa ya'kana ohuke.

A'ke'ainaka kanale kava hisuna lo'kiyati o'male'nea kanafi Anumaya Koti'a Yisasife “Falikane.” hute'nea afina Yisasi Kalaisi'a lakaeya hao'otake kava nehuna vaya'mokitale fali'ne. Mako ve'kamo'a alakepa kava nehea ve'ka aya hisea yafe ofalikea'maki lamake mako ve'kamo'a vaya kayone'ake ve'ka aya hisea yafe falininipe? O'afi'nona'maki lakaeya hao'otake kava'ake nehuta mai'nonakeno Yisasi Kalaisi'a lakaeyate fali'ne. Ani fali'nea yateti Anumaya Koti'a lakaeyafe hau ayamopafati nehaiya yana laveli'ne. Yisasi'a fali'nea kolateti hao'otake kava hu'nona anona'a Yisasi'a ali'neanakeno Anumaya Koti'a lakaeyafe “Alakepa vaya mai'nae.” huno hulateteno mako'ae laya huno hao'otake kava nehuna yafe Anumaya Koti'a hai vai nelateno anona'a havi ya lamikefe nehea'maki Yisasi'a fali'nea ya'amo'a ani anona'a ali'neanakeno laku lame alino katike. 10 Lakaeya Anumaya Koti'ae kame faita mai'nonanakeno akai'a mafa'ne'amo'a eno fali'nea yateti Anumaya Koti'a “Afa'a maiyo.” huno falu hulateketa Anumaya Koti'ae mako'ke laipa kalita mai'nonanakeno Yisasi'a fali'neapati heti'nea avamu'ae mai'neno laya huno laku lame alino katike. 11 Ma ya'ake o'male'nea'maki Yisasi Kalaisi'a ako lavaleno Anumaya Koti'ae makopi aino lo'kalateketa mako'ke laipale mai'nona yafe Anumaya Kotife lusiya huta amuse hutesune.

Atamu'a fali ya alino fole ai'nea'maki Yisasi'a avamu ali ya alino fole ai'ne.

12 Mako'ke ve'ka Atamu'a hao'otake kava hu'nikeno ani kava hu'nea hao'otake ya'mo'a mopale fole aitekeno hao'otake kava hu'nea kumi'a hane'nea ya'mo'a vaya fali ya alino fole ai'ne. Fole ai'nea ya'mo'a mi'ko vaya'moki hao'otake kava hakeno hao'otake ya'apimo anona'a vaya fali ya mi'ko vayapi e'ne. 13 Ke male male'nea ke o'me'nike'a hao'otake kava hu'naya'maki ke male male'nea kemo'a ohane'nea yafe Anumaya Koti'a “Mako'ke mako'ke hao'otake kava nehae.” huno akesa no'afe. 14 Akesa no'afea'maki Atamu'a mai'nea afina aepa he'a vaya fali'nae. Falime falime e'a Mosese mai'nea afina ani kava hu'a fali'nae. Anumaya Koti'a Atamufe “Ina kava oho.” huno hu'nea ke alino ataka'nea kava hu'a mako vaya'moki ani ke ali'a o'ataka'naya'maki fali'nae. Henaka esea ve'kamo ame Yisasi Kalaisi amena Atamu'a huno laveli'ne.

15 Atamu'a hu'nea hao'otake kava'ae Anumaya Koti vaya alino kayone hulate'nea ya'ae mako'ke akufa kava ohu'na'afa fate fate kava hu'na'ae. Lamake mako'ke ve'kamo'a hao'otake kava hu'nea kavateti nesu vaya'moki hao'otake kava nehaya kumi'api hane'nea yafe fali'naya'maki Anumaya Koti'a vaya alino kayone hu ya'ae ani vaya alino kayone hu yapati Yisasi Kalaisi'a hulate'nea ya'ae afa'a lami'neanakeno lusiya huno fali ya akaseno ani mako'ke ve'ka Yisasi Kalaisi'a kanale ya hulate'neanakeno nesu vaya'aife “Alakepa vaya mai'nae.” huno hupate'ne. 16 Anumaya Koti'a alino kayone hulate'nea ya'ae Atamu'a hao'otake kava hu'nea ya'ae mako'ke akufa kava ohu'na'afa fate fate kava hu'na'ae. Mako'ke ve'kamo'a hao'otake kava hu'nea yafe Anumaya Koti'a mi'ko vaya'ai kake hupateteno “Hani kumapi akola lapa'kufa lapa'kafu kisea no maikae.” huno hupate'nea'maki nesu vaya'moki hao'otake kava hu'naya'maki ani vaya alino kayone hupate'nea ve'kamo'a “Alakepa vaya mai'nae.” huno hupate'ne. 17 Lamake mako'ke ve'kamo'a hu'nea hao'otake kavateti mi'ko vayana fali ya'mo aiya'afi mai'naya'maki ani kava huno mako'ke ve'ka Yisasi Kalaisi'a vaya alino kayone hulate'nea ya alisaya vaya'aife Anumaya Koti'a “Alakepa vaya mai'nae.” huno hupateke'a akola maike maike hu apavamu ako alite'a kava ya ali'a yakaikae.

18 Ani yafe mako'ke ve'kamo'a hao'otake kava hu'nea yateti mi'ko vaya'aina Anumaya Koti'a kake hupateteno “Hani kumapi akola apa'kafu kisea no maikae.” huno hupate'nea'maki ani kava huno mako'ke ve'ka Yisasi'a mako'ke alakepa kava'ake hulate'nea yafe Anumaya Koti'a mi'ko vaya'aife “Alakepa vaya mai'nae.” huno hupateke'a akola maike maike hisaya apavamu ako ali'nae. 19 Mako'ke ve'ka Atamu'a Anumaya Koti ke a'kame o'male'nea yafe mi'ko vaya'moki hao'otake kava'ake nehaya'maki ani kava huno mako'ke ve'ka Yisasi'a Anumaya Koti ke a'kame male'nea yafe Anumaya Koti'a nesu vaya'aife “Alakepa vaya mai'nae.” huno hupatekaiye.

20 Anumaya Koti'a ke male male'nea ke apami'nea'maki ani ke lusiya hu'a ali'a ataka'nae. Hao'otake kava hu ya'mo'a mako'ae ala nehikeno Anumaya Koti vaya alino kayone hu ya'amo'a ani hao'otake kavana akaseno ala ya hane'ne. 21 Hao'otake kava hu'naya anona'a fali ya'mo aiya'afi mi'ko vaya mai'ne'a nefalea'maki vaya alino kayone hulate'nea ya'a ala ya hane'nea yafe Anumayati Yisasi Kalaisi'a fali'nea yateti Anumaya Koti'a alino kayone hunelateno “Alakepa vaya mai'nae.” huno hulateteno akola maike maike hisuna lavamu lami'neanaketa Kalaisi'ae kava ya alita maikune.

Copyright information for `INO