Genesis 10

Noa äbeki oraniye täŋo manbiŋam

Gwägu pähaptä paoränkaŋ u punin terak Noa nanakiye Siem, Ham, Jafet unitäŋo nanakiye ahäŋkuŋ. Äma yaräkubä unitäŋo manbiŋam ŋode;

Jafet täŋo nanakiye wäpi ŋode; Gome, Magok, Madai, Javan, Tubal, Mesek ba Tiras.

Gome täŋo nanakiye wäpi ŋode; Askenas, Rifat, Togama.

Javan täŋo nanakiye wäpi Elisa, Tasis. Täŋkaŋ ämawebe Saipras kenta Dodan komeken nanik u imaka, Javantä äbotken nanik. Täŋkaŋ äbot u bäyaŋ weŋirä äbot mäyap ahäŋ yäpmäŋ kuŋkuŋ. Äbot mäyap unitäŋo komeni ba mani kotäk inigän inigän. U ini buap-buap gwägu dubiniken ba kome kubäkubä gwägu bämopiken ittäŋ kuŋkuŋ.

Ham täŋo nanakiye wäpi ŋode; Kus, Isip, Libia, Kenan.

Kus täŋo nanakiye wäpi ŋode; Seba, Havila, Sapta, Rama, Sapteka. Rama uwä nanakiyat wäpi Seba kenta Dedan.

Kus uwä Nimrot täŋo nani. Nimrot u tägaŋpäŋ äma kehäromi, wäpi biŋam nikek täŋkuk. Yawetä täŋkentäŋ imiŋirän tom däpmäkta intäjukun ämata itkuk. Mebäri unita äma kehäromi ätuta U Nimrot bumik, Yawetä täŋkentäŋ imiŋirän tom däpani ärowani itkuko u yäŋ yäwet täkaŋ.

10 Täŋpäŋ Nimrot unitä Babilonia kome taŋiken yotpärare mäyap täŋkuk. Intäjukunä yotpärare ŋode täŋkuk; Babel, Erek, Akat, Kalne. 11 Eruk, Babilonia kome peŋpeŋ Asiria komeken kuŋkuk. Kome uken yotpärare wäpi Ninive, Rehobot, Kala, Resen täŋkuk. 12 Resen yotpärare uwä Ninive Kala yotpärare bämopiken itak. U yotpärare pähap.

13 Isip täŋo yeri äbot-äbot ŋode ahäŋkuŋ; Lidia nanik, Anam nanik, Lehap nanik, Naptu nanik, 14 Patarus nanik, Kaslu nanik, Krit nanik. Krit naniktä Filistia nanik ahäŋ patpat täŋkuŋ.

15 Kenan nanaki wäpi Saidon intäjukun ahäŋkuk. Saidon ahäŋkuko u punin terak Kenan täŋo yeri äbot ätu wäpi ŋode ahäŋkuŋ; Hit, Jebus, Amo, Gilgas, Hivi, Alka, Sini, Alvat, Semar, Hamat. Äbot ude ahäŋ yäpmäŋ kuŋkuŋ.

Kadäni u punin terak Kenan nanakiye täŋo äbori äbori uken-uken kuŋtäŋpä kuŋkuŋ.
19 Kuŋ täŋpä kuŋkuŋo unita Kenan nanakiye äbori äboritä kome taŋi tokŋeŋ moreŋkuŋ. Kome taŋi täŋpäŋ Saidon kometä päŋku kome ban ätu unitäŋo baga terak täreŋkuk. Kome ban u wäpi ŋode; Geral, Gasa, Sodom, Gomora, Atma, Seboim, Lasa u täreŋkuk.

20 Eruk tawaŋ it yäpmäŋ äbäkaŋ u Ham nanakiye. Unitäŋo buap, mani kotäk, komeni, äbori u wäpi wäpi terak tawaŋ pewani.

21 Jafet monäni wäpi Siem u imaka, nanakiye ätu ahäŋkuŋ. Siem u Ebe nanakiye täŋo orani.

22 Siem nanakiye wäpi ŋode; Elam, Asu, Apaksat, Lidia, Aram.

23 Aram nanakiye uwä ŋode; Us, Hul, Geta, Mas.

24 Apaksat uwä Sela täŋo nani. Selawä, Ebe täŋo nani.

25 Ebe täŋo nanaki yarä ahäŋkumän. Kubä wäpi Pelek. Unitäŋo kadäniken ämawebetä äma äbot-äbotta kome yäpmäŋ daniŋkuŋo unita nanitä wäpi Pelek yäŋ iwetkuk. Monäni wäpi Joktan.

26 Joktan unitäŋo nanakiye wäpi ŋode; Almodat, Selep, Hasamawet, Jera, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofi, Havila ba Jobap. Äma u kudup Joktan nanakiye.

30 Siem äboriye unitäŋo kome pom-pom ikek, edap dapuri abani käda itkuk. Mesa kome yäput peŋpäŋ päŋku Sefa täretak. 31 Tawaŋ it yäpmäŋ abäkaŋ u Siem nanakiye. Unitäŋo buap, mani kotäk, komeni, äbori u wäpi wäpi terak tawaŋ pewani.

32 Äma tawaŋ it yäpmäŋ äpäkaŋ ŋo u Noa nanakiye äbori äbori ahäŋkuŋo udegän. Gwägu pähap paotkuko u punin terak äbot u naniktä äbori äbori ba kome deken deken kuŋtäŋpä kuŋkuŋ.

Copyright information for `IOU