Matthew 17

Jesu gupi inide kubä ahäŋkuk

Mak 9:2-13; Luk 9:28-36

Eruk Jesu kepma 6 ude it yäpmäŋ kuŋtäŋgän Pitakät noripakiyat Jems Jon u yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ pom kubä terak äroŋkuk. Uken päro inigän itkuŋ. a  Itpäŋ kaŋirä Jesu gupi inide kubä ahäŋkuk. Iŋami dapuntä edap dapuri täŋo peŋyäŋek ude äworeŋkuk. Teki imaka paki inikinik täŋpäŋ ägo weŋkuk. Ude ahäŋirän yabäŋkuŋ; Profet bian irani yarä, Moses kenta Elaija iŋami terak ini ugän ahäŋpäŋ itkumän. Yarä uwä ahäŋpäŋ Jesu-kät man yäŋpäŋ-nadäk täŋirä Pitatä Jesu iwetkuk; Ekäni, itkamäŋ ŋonita oretoret täkamäŋ yäk. Unita gäkä yäwikaŋ yottaba yaräkubä kaŋ täŋpa yäk. Gäka kubä, Mosesta kubä, Elaijata kubä yäk.

b  Ude yäŋ irirän pengän gubam peŋyäŋek ikek kubätä äpä uwäk täŋpäŋ yepmaŋkuk. Uwäk täŋpäŋ yepmaŋirän gubam gänaŋ man kubä ŋode ahäŋkuk; Ŋowä näkŋo nanakna bureni-inik. U kaŋpäŋ gäripi-inik nadäk täyat unita in unitäŋo man kaŋ buramik täŋput yäŋ yäwetkuk. Eruk iwaräntäkiye yaräkubä unitä man u nadäŋpäŋ umuntaŋkaŋ kome terak päŋku iŋami yäpä äpmoŋpäpäŋ patkaŋ bumta kwaiŋkuŋ. Ude täŋirä Jesu dubini-ken kuŋpäŋ yepmäŋit täŋpäŋ yäwetkuk; In umuntäneŋo! Akuwut! Yäwänä iwaräntäkiye u dapuri ijiwä kwäpäŋ Jesu inigän irirän kaŋkuŋ. c  Ude täŋkaŋ pom terak naniktä äpäŋit äpäŋit Jesutä jukuman ŋode yäwetkuk; Imaka kudupi käkaŋ unitäŋo manbiŋam äma ätu pengän nämo yäwetneŋ. Äma Bureni-inik kumbani-ken naniktä kodak taŋpäŋ akwänkaŋ kaŋ yäwerut yäk.

10  d  Ude yäweränä iwaräntäkiyetä iwet yabäŋkuŋ; Baga man yäwoŋärewani äma imata ŋode yäk täkaŋ? Elaijatä jukun ahäwänkaŋ Anutu täŋo iwoyäwani äma Kristo u mäden api ahäwek.

11 Iweräwä Jesutä kowata ŋode yäŋkuk; Elaijatä jukun ahäwänkaŋ Kristo mäden api ahäwek yäŋ yäk täkaŋ u täga yäk täkaŋ. Unita bureni ŋode täwetat; Elaija uku ahäŋkuk. Ahäŋpäŋ Kristo ahäwayäŋ täko unita kädet täwit imiŋkuk. 12  e  Ahäŋpäŋ irirän nämo kaŋpäŋ nadäŋkaŋ kudän waki mäyap täŋ imiŋkuŋ. Täŋkuŋo Äma Bureni-inikta udegän komi mäyap api täŋ imineŋ. 13  f  Jesutä ude yäweränkaŋ nadäwä tumbuŋ; Elaijata yäyak uwä Jon ume ärut yämanita yäyak yäŋ nadäŋkuŋ.

Iwaräntäkiyetä täŋpä waŋkuŋ

Mak 9:14-29; Luk 9:37-42

14 Eruk pom terak naniktä äpäŋpäŋ ämawebe itkuŋ-ken u ahäŋirä äma kubätä päbä Jesu dubini-ken gwäjiŋ äpmoŋpäŋ iwetkuk; 15 Ekäni, gäk nanaknata butewaki nadäŋ imi yäk. U täŋguŋguŋ taŋpäŋ maŋ-patäbotkaŋ kädäp gänaŋ ba ume gänaŋ äpmok täyak. 16 Ude täŋirän nanakna yäpmäŋ gäwaräntäkaye-ken äbäŋira yäpna tägawut yäŋkaŋ täŋpä waŋ yäk. 17  g  Yäwänä Jesutä gaŋani nadäŋpäŋ ŋode yäŋkuk; Wa! In bänepjin gwäjiŋ ärowani. Nadäkinikjin nämo! Jidegän api nadäwä tumneŋ? Äma in udewani-kät wari kuŋatta nämo nekaŋ! Ude yäŋpäŋ äma u iwetkuk; Eruk, iroŋi uwä yäpmäŋ äbi! 18 Ude yäwänä iroŋi u yäpmäŋ äbäŋirän mäjo ibeŋpewän nanak u kakätäŋpeŋ kuŋkuk. Kakätäŋpeŋ kuŋirän tägaŋpäŋ itkuk.

19  h  Täŋirän iwaräntäkiyetä Jesu inigän irirän iwet yabäŋkuŋ; Nin imata mäjo u iwat kirekta täna wawäpäŋ pemäŋ? 20  i  Yäwäwä yäwetkuk; Nadäkinikjin täpuri-inik unita täŋpä waŋ yäk. Näk bureni täwetat; Nadäkinik bureni u imaka kubä kehäromi nikek. Nadäkinikjin bureni, bak mujip udewani täpuri ireko uwä pom ŋo ŋode iwetneŋ; Wädäŋ udu ku! Iweräwä man buramiŋpäŋ täga wädäŋ kwek. Nadäkinikjin täpuri it tameko uwä imaka kubä täŋpäwä bureni nämowä nämo ahäwek.

22  j  Jesutä ude yäwetpäŋ päŋku Galili komeken iwaräntäkiye-kät käbeyä täŋpäŋ yäwetkuk; Kadäni käroŋi nämo iritna äma kubätä Äma Bureni-inik jop nadäŋ äma keri terak api pewek. 23 Peŋirän kumäŋ-kumäŋ utpäŋ äneŋirä kepma yaräkubä täreŋirän api akwek yäk. Ude yäwän nadäŋpäŋ iwaräntäkiye butewaki pähap nadäŋkuŋ.

Jesu takis moneŋ pekta manbiŋam yäwetkuk

24  k  Täŋpäŋ äyäŋutpeŋ Kapeneam yotpärare-ken kuŋirä kudupi yot täŋkentäkta takis moneŋ yäpani äma ätutä äbäŋpäŋ Pita ŋode iwet yabäŋkuŋ; Täwoŋärek ämajintä kudupi yot täŋo takis moneŋ pek täyak ba nämo pek täyak? 25 Yäwäwä Pitatä yäwetkuk; U pek täyak! yäk. Ude yäŋpäŋ yot Jesutä itkuk-ken u äroŋpäŋ man nämo iwerirän Jesutä Pita pengän iwet yabäŋkuk; Saimon, gäk jide nadätan? Kome täŋo intäjukun ämatä iniken epän täŋkentäkta takis moneŋ yäpmäk täkaŋ u netä keri-ken nanik yäpmäk täkaŋ? Iniken mäyemiye-ken nanik bok yäpmäk täkaŋ ba ämawebe gägäni täŋo-gänpäŋ yäpmäk täkaŋ? Jide nadätan?

26 Yäwänä Pitatä iwetkuk; Ämawebe gägäni täŋo-gänpäŋ yäpmäk täkaŋ, iniken mäyemiye-ken nanik nämo yäpmäk täkaŋ yäk. Pitatä ude yäwänä Jesutä iwetkuk; Täga yäyan, iniken mäyemiye uwä takis moneŋ nämo pek täkaŋ. U jop it täkaŋ. 27 Upäŋkaŋ ninta nadäwä wak täŋ nimineŋo udeta gwägu-ken kuŋkaŋ gwägu tom kubä pengän wabiwayäŋ täyan u wädäŋpäŋ yäpmäŋkaŋ meni yäpmäŋ aŋeŋpäŋ moneŋ kubä kaŋpäŋ ninek-tagän yäŋpäŋ moneŋ u takis yäpani äma unita kaŋ yämi.

Copyright information for `IOU