1 Corinthians 10

Kɨma, kɨmasiyar mɨntɨraona kɨma wɨ dimɨn biyɨe kɨpi tɨr

Tɨ kariir nomiiyauɨm kara ha naɨngwowi kɨma ɨna sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm siyɨuɨn Adi Komii siya tɨrɨn krɨmiir yɨdiwi wanwiyaeyɨm sɨmiir. Mɨ ta ɨiya krɨmiir yɨdiwi wanwiyaeyɨm sɨma Moses siir wakaeyokna apnamɨm niimau mɨekɨ mɨeya hɨriir mɨ taka ɨiya Adi Komii siya wau mɨrsɨma saiir yɨkropki sɨmiir siyɨu ɨiir nɨsiimauu apnamam. Mɨ taka ɨiya siya sɨmiirɨn bɨdiyar mɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuɨn. Mɨ iikamɨm sɨma ɨni whɨi komiiya pariidnan dapiya ɨni saiirar mɨ iyapidnaidamɨm mɨ sɨmiir nwɨrkɨ bɨ swokɨ aomɨn aomɨnkɨn. Mɨ dimɨnɨn krɨmiir yɨdiwi wanwiyaeyɨm sɨma tɨrɨn, ɨiya sɨmiirɨn waumɨr sɨma saeya kiikii ɨkoua sɨma kɨgna apam mɨ ɨiya sɨma whɨi komii kwɨra pariidnan nɨkɨuwiya sae mɨ iyapidama, yɨm tɨkɨ digworaekwo hɨriinanɨm, yɨm iikam ɨmiir nɨisiimauugɨm sɨma Moses siirarar wakaeyokna ap ɨskiyɨm. Mɨ sɨma ɨni siirarar mɨ wakaeyokna apɨm iikamɨm yɨpɨkɨ baptaisɨm sɨmiir hɨriinan yɨpɨkɨ hɨnɨɨna nɨisiimauuɨm sɨma Bɨiyan Inkam Komii Krais siirgɨm mɨ sɨmiirɨn ɨni siyar kɨgɨrkakɨm. Mɨ ɨiya sɨma niimau boskwonau hɨr nwowa, sɨma naeyɨn mana nɨkɨuwiiyɨn siir naekɨm, yɨpɨkɨ Adi Komii siya hauugiyɨm sɨmiir siir hɨrankɨn. Mɨ tɨriigɨnɨn sɨmiirɨn siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya kɨrɨe nwowam. Mɨ sɨma opa yɨpɨkɨ Adi Komii siya hauugiya sɨmiir saiirar mɨ kwiyae. Mɨ tariigɨna sɨmiirɨn saeya kɨnsiis haigɨnɨugɨn mɨ sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya komiigɨ komii asi nwokika. Mɨ ta opa sɨma kwiyaeya, ya siiya komiiya saiir hɨrankɨ nɨtka. Mɨ ta siiya komiiya ya aknaɨnan Krais siir nɨisiimauuga sɨmiir kwoɨn ɨiir kɨnsiis haigɨnɨuam ta opa sɨma kwiyaeya sɨmiir pɨu aiir kɨnsiis haigɨnɨuam saiir hɨriinan. Mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn tɨ hɨriinan siyɨu kaimwoɨn siir asi whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn, Adi Komii siya maɨrgɨmaɨrga iikam hoɨmgakɨm bɨ nwokɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika siya hɨriinan asi tɨrkɨn mɨ Adi Komii siya iikam ɨmiirɨn hɨriinan saiirsi nɨsomsom aokao dɨgiyam tɨrkɨn. Mɨ sɨmiir pɨuɨs biyɨeyɨm niimau hɨnda tɨnda dɨgar asi nwokikɨm.

Adi Komii siya tɨ hɨriinan dimɨnɨn mɨnam tɨrkɨn, krɨmiir nɨisiimauugɨn krɨma wɨ ɨkɨ dimɨn biyɨe hɨriinanɨm sɨma tɨrɨm wɨ sɨmiiram naɨngwowisi, sɨmiir tɨram. Krɨma uruwai siyaowaini inɨg kɨpi hainan, krɨmiir yɨdiwi wanwiyaeyɨm sɨmiir iikam nhɨr ɨma tɨra saiir hɨriinan. Mɨ tɨ Adi Komii siir yaiyɨm bɨiya Moses siya wɨnkiyɨm Yokwo Komii saiir yɨm hɨnɨɨna wɨn boɨnkikɨm. Mɨ iikam krɨma tɨ hɨriinan siyɨu biyɨeyɨn hɨi sɨma prɨinɨnae prɨinɨnaeiyɨn siir kɨpi tɨr, bɨiyan iikam nhɨrɨm sɨma tɨrɨm sɨmiir hɨriinan. Mɨ Adi Komii siir kwoɨnɨn paenan ha nɨugiyɨn sɨmiiram mɨ siya sɨmiir iikam nhɨrɨm ɨna yɨsomsom aokaokiyɨm. Mɨ 23,000 nɨm yɨm ɨikwɨruwa saiirar mɨ kwaonam. Krɨma Bɨiyan Inkam Komii siir kwoɨn ɨiir kɨpi kiyai, ɨo krɨmaka nwowam, bɨiyan iikam nhɨrɨm sɨma tɨrɨm sɨmiir hɨriinan. Mɨ Adi Komii siya ɨo sɨmaka ha nwowɨn mɨ siya mɨpugɨm ɨna yɨkropkiyɨm mɨ sɨmiirɨn ɨni sɨma piyaokaokiyɨm. 10 Krɨma Adi Komii saɨka kɨpi nɨnkɨnwaowarkɨi boɨn, bɨiyan iikamɨm sɨmiir nhɨr ɨma tɨra saiir hɨriinan. Mɨ sɨma dimɨnam ha boɨnanaeyɨm mɨ Adi Komii siya siir paekwosɨmɨn siir yɨkropki mɨ siya ha nɨtɨn mɨ sɨmiirɨn siya yɨsomsom aokaoki.

11 Mɨ tɨ digworaekwowɨm tɨ krɨmiir yɨdiwi wanwiyae ɨmiir tɨrɨm yɨm ɨiya sɨma niimau boskwokɨ boskwonau hɨr nwowa ha tɨrkɨm. Mɨ tɨ digworaekwowɨm Moses siya wɨnkiyɨm Adi Komii siir Yokwo Komii aiir, yɨm krɨmiir nɨisiimauugɨm krɨma wɨ sɨmiir hɨriinan kɨpi tɨr. Sɨma tɨ iikamɨm tɨ tariinan nwowɨm krɨmiir nɨisiimauugɨm, ɨiya Krais siya swokɨ ɨtana ɨni kingiin nwowa. Mɨ krɨma krɨmasiyar mɨntɨraona krɨma wɨ dimɨn biyɨe kɨpi swokɨ tɨrmɨmɨn bɨiya krɨmiir yɨdiwi wanwiyaeyɨm sɨma tɨrɨm sɨmiir hɨriinan.

12 Yɨm tɨriigɨnɨm yɨm ɨni tɨ sɨma tɨrɨm ɨni sɨmiir hɨriinanar mɨ ɨmbiyamɨm mɨ wɨm kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ ha naɨngwowɨm wɨm kɨma kɨrɨekɨm mɨ kɨma Krais siir siyɨu ɨiir napɨm ɨni kɨmiir yɨdiwi wanwiyaeyɨm sɨmiir haiburɨm. Mɨ kɨma kɨmasiyar mɨntɨraona kɨmiir kwoɨnɨm ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨma kiyaii mɨ kɨma wɨ siyɨu biyɨe tɨri. 13 Mɨ kɨma wɨ hɨnɨɨna kɨpi naɨngwo, tɨ digworaekwowɨm kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaii, kɨmiir nɨkpɨtmaiyam mɨ tɨkɨ hɨriinan dimɨnɨn ɨkɨ iikamɨm, ɨkɨ hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiirɨn ɨni ɨriipɨ hɨriinanar mɨ tɨrɨn. Yɨm sɨma yaeya rani. Nɨɨngaka. Adi Komii siya wadɨekɨn, kɨmiirɨn wɨ siyar whɨnkɨnsiisi. Mɨ siya ɨkɨ dimɨn bibiyɨeyɨm wɨ sɨmiir kɨgnɨnkɨnki rani, kɨmiir kwoɨn ɨmiir nɨpiyaokɨiyam mɨ kɨmiirɨn wɨ sɨma nɨkpɨtmai rani. Kɨmiirɨn wɨ siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi tɨ hɨriinan dimɨn biyɨeyɨm tɨ kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyam tɨriyɨm sɨmiirsi nokworɨnuɨm.

14 Tɨ kariir nomiiyau kɨɨngɨ kɨɨnɨm, kɨma uruwai siyaowai sɨmiirsiyɨn aru dwo wɨm wɨ sɨmiir inɨg ɨmiir wara pɨ hainanisi. Dimusi rani, kɨmiirɨn wɨ Adi Komii siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨui mɨ wɨ siyar kɨgrɨraowi. 15 Kara tɨ yaiyɨm iikamɨm yɨpɨkɨ nɨnoknɨnkɨn mɨiyɨkakɨm kɨmiiram boɨnkikɨn mɨ kɨma tɨ yaiyɨm tɨ kara boɨnkiyɨm sɨmiir tɨ aɨngwoki mɨ sɨmiir tɨ sɨbgu hɨd. 16 Mɨ ɨiya krɨma kumuniyɨn opa mobɨn siir nwokaiiya nhwo saiiram kwɨsboɨniyɨm mɨ krɨma ɨkɨ saiir kwiyaeiyɨm mɨ krɨma hɨnɨɨna nɨisiinauuwi, krɨma mɨ Krais siya krɨma ɨni nwɨruwar ywowɨskiyɨm mɨ ɨni kwoɨn whɨruwar mɨ okiyɨm ta siir nhɨe aiiramɨn bɨiyar naokiinaiinama mɨ bretɨn krɨma nɨinɨbɨmbɨr aeyɨn yɨo mɨn mɨ ɨsiimauugɨn krɨma mɨ Krais siya krɨma, ɨni kwoɨn whɨruwar ywowɨm ta siir pɨua bɨiyar naowa yɨpɨkɨ paeyɨn hɨiiniyar nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨka nɨnkɨn ɨrɨnugiyɨn. 17 Mɨ iikam whɨekakɨm krɨma kasa rani mɨ krɨma ɨni bret haruan siirarar yaeyɨm. Mɨ bret haruan krɨma naeyɨn yɨo tɨriigɨnɨn yɨo mɨn nɨisiimauugɨn krɨma whɨekakarɨn ɨni Krais siir pɨu kwɨruwa saiirarar yɨnkiamamasuɨm.

18 Kɨma Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir daɨngwoki mɨ iikamɨm yɨpɨkkɨ tɨ nae ɨmiir naeyɨm bɨiya priskɨm sɨm haigɨnɨm hɨiya naemɨn dimɨn haigɨniya Adi Komii siiram, yɨ tɨriigɨnɨm yɨm mɨn nɨisiimauugɨm sɨma mɨ Adi Komii siya, sɨma ɨni kwoɨn whɨruwar ywokiyɨm ta hɨiya nae mɨn haigɨn ɨnkɨn ɨmiiyaeya saɨkan. 19 Mɨ ta yaiya kara boɨnkiya kɨmiir ya ta saeya, nae mɨnɨm mɨ wraisu mɨn ɨkɨm yɨpɨkɨ sɨma nɨnkɨn ɨmiiyaeyɨm nɨksɨsae uruwai siyaowaini mɨ tɨ naeyɨm yɨm dimɨn komiigɨm, iyɨe? Uruwai siyaowai sɨma ywo dimɨn komiiyɨn? Nɨɨngaka. Yɨm naeyɨm yɨm nae ɨmaɨrgɨm. Mɨ yɨm tɨ uruwai siyaowaiyɨm, yɨm tɨdiyɨu mɨn ɨmaɨrgɨn. 20 Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ dimɨn taemɨn ɨmiir nap karamae nwowiyɨm mɨ Adi Komii siir naeyɨm siir nɨnkɨn ɨmiiyaeyɨm hɨini sɨma nɨo haigɨniyɨm, yɨm sɨma sɨmiirɨn pɨ uruwai siyaowaini swokɨ ɨnkɨn ɨmiiyaei pɨ Adi Komii siir nɨnkɨn ɨmiiyae rani. Nɨɨngaka. Mɨ kara pɨ boriisopi kɨma tɨ dimɨn hɨriinanɨm uruwai siyaowaini nɨnkɨn ɨmiiyaeyɨm sɨmiir naeyɨm. Mɨ kɨma tɨ hɨriinan dimɨn ɨmiir tɨri, yɨ tɨriigɨnɨm yɨ mɨn nɨisiimauugɨn kɨma mɨ uruwai siyaowai sɨma, wɨm ɨni ɨrɨpar yɨnkiamasuɨm mɨ ɨni kwoɨn whɨruwar ywowɨm. 21 Mɨ kɨma Bɨiyan Inkam Komii siir op mobɨn wɨ siir kwiyae rani, kɨma uruwai siyaowaini op mobɨn siir kwiyaei. Kɨma wɨ hɨriinan tɨr tani. Nɨɨngaka. Mɨ kɨma naeyɨm Bɨiyan Inkam Komii siir hɨiya saiir haigɨniyɨm siir nɨnkɨn ɨmiiyaeyam wɨ sɨmiir nae rani, kɨma tɨ naeyɨm uruwai siyaowaini nɨnkɨn ɨmiiyaeyɨm sɨmiir naei: Kɨma wɨ hɨriinan kɨpi tɨr. Nɨɨngaka. 22 Mɨ kɨma hɨriinan tɨri, wɨm wɨ Bɨiyan Inkam Komii siir kiyopsɨbgi haigɨnɨuwi mɨ siya wɨ ɨo kɨmakar nwowi mɨ kɨmiirɨn wɨ siya pɨ tɨoɨn. Siyaɨrgɨn kɨrɨe komiigakɨn mɨ nɨm krɨma ɨni nɨɨnga ywowɨm. Mɨ siya kɨmiir tɨowi mɨ kɨma wɨ siir nikwowaisii rani. Nɨɨngaka.

23 Wɨm kɨma tɨ digworaekwo ɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnkɨm, tɨ digworaekwowɨm krɨma tɨriyɨm yɨm wadɨeyaɨrgɨm. Mɨ kara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨnkii, tɨ digworaekwo hɨriinanɨm, yɨm wɨ kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani, Adi Komii siiram sɨbgu wakaeyokna apɨm. Sɨma wɨ kɨmiir kwoɨn ɨmiir kɨrɨe haigɨnɨu rani, Adi Komii siiram sɨbgu wakaeyokna apɨm sɨmiir nhɨrɨm sɨma sɨmaɨrgɨm mɨ kɨma, tɨ kɨma tɨrɨm sɨmiiram daɨngwoki. 24 Kɨma wɨ kɨmamar kɨpi naɨngwona mɨ kɨma wɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir whɨnkɨnsiisam daɨngwo.

25 Mɨ kɨma wɨ kɨpi nɨdid wraisuɨm maket haigɨniyɨm sɨmiir saɨnsiyɨn mɨ sɨmiirɨn hɨnɨɨna kɨpi mɨ srɨi, tɨ wraisu bɨiya uruwai siyaowaini nɨnkɨn ɨmiiyaekɨm mɨ kɨmiir kwoɨnɨm wɨ hɨriinan naɨngwoyɨmyok karamae saiirsi nwowi. 26 Mɨ yaiyɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir Yokwo Komii aiir wɨnkiyɨm bɨdi bɨdiniyar yɨm hɨnɨɨna wɨn boɨnkikɨm, tɨ nuɨn yɨo Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siirgɨn mɨ digworaekwowɨm siir mɨ owɨm ɨriipɨ hɨriinan siir. Mɨ krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm mɨ krɨma digworaekwo whɨekakɨm sɨmiirɨn wa naei.

27 Mɨ iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna ap karamae nwowiyɨm, sɨma kɨriiram boɨnkii, sɨmiir omaka hɨriir namam nae sɨmaka naeyam. Mɨ kɨma tɨ naeyɨm sɨma hauuwi kɨmiir, sɨmiirsiyɨn wɨ hɨnɨɨna kɨpi naɨngwo, tɨkɨ naeyɨm inkamkɨ bɨdi yamisi ɨnkɨn ɨmiiyaeyɨm, iyɨe? Kɨma hindara wakaemumu ae. Mɨ kɨma hɨriinan tɨri mɨ kɨma wɨ ɨrɨpa nwokɨ ongwomamaɨr aeyɨm 28 Mɨ kɨma tɨ inkam ɨnaka nɨdwowi mɨ siya kɨmiirɨn ha boɨni, tɨkɨ naeyɨm bɨiya iikamkɨm sɨm nikɨ ɨnkɨn ɨmiiyaeyɨm uruwai siyaowaini sɨma. Mɨ kɨma tɨ nae ɨmiirɨn wɨ kɨpi nae wɨm wɨ inkamɨn kɨmiir nokmwɨn aeyɨn wɨ siir kwoɨn ɨiir pɨ kɨnsiis haigɨnɨuwisi. 29 Kara siir kwoɨn ɨiir boɨni, kɨmiir ɨiir boɨn tani tɨ dimɨnɨm siya nikɨ boɨnmauuɨm sɨmiir kɨpi nae. Mɨ kɨma hɨnɨɨna naɨngwowi, krɨma tɨ nae ɨmiir nae karamae dimusi nwowi mɨ tari yɨ mɨnsika, ɨkɨ iikam nhɨrɨm yɨm Krais siir yai ɨmiir bɨ sɨbgu wakaeyokna apikɨm, aniya? 30 Mɨ kara nhwo Adi Komii siiram kwɨsboɨnkiyɨm mɨpa mɨ boɨn wadɨekii. Dimusi rani, tɨ naeyɨm kara naeyanɨm sɨmiirsika. Mɨ iikam sɨma hɨnɨɨna dimusi boɨnkɨm kara siyɨu mɨiyɨknan bɨ tɨrkɨn tɨ dimɨn taemɨnɨm kara naeyɨm sɨmiirɨn, ha?

31 Mɨ kara kɨmiirɨn ta saiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨni, tɨ naeyɨm kɨma naeyɨm mɨ opa kɨma mɨ kwiyaeya mɨ wraisu mɨnɨm kɨma naeyɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm kɨma mɨ tɨr ɨkɨm, kɨma sɨmiir tɨri mɨ tɨ iikamɨm yɨm Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanprapraskii. Dimusi rani, tɨ sɨmiirsika. 32 Mɨ kɨma wɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨmiir kɨpi tɨr. Juda iikamɨm mɨ Juda iikam tani ɨkɨm mɨ iikamɨm Adi Komii siir isid nwowɨm wɨ sɨmiir kiyopsɨbgi haigɨnɨu rani, siyɨu biyɨe tɨramɨn. Nɨɨngaka. 33 Yɨm tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm tɨ kara boɨnkiyɨm kɨmiir, yɨm kariir kwoɨnkar naɨngwo boɨnkikɨm. Kara tɨ dimɨn taemɨnɨm mɨnam tɨrkikɨm iikamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Kara tɨ dimɨnɨm karamar bɨ tɨrkɨn, kariirar swokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Kara tɨ dimɨn taemɨnɨm mɨnam tɨrkɨn, iikamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Mɨ sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya nwokɨ anmaiwarkainam sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir hɨrankɨn tɨ sɨma tɨrɨm. Ɨriig.

Copyright information for `IWS