1 Corinthians 11

Kɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm kara tɨriyɨm sɨmiir kɨgna ap, tɨ kara mɨ kɨgna apiyɨm dimɨn taemɨnɨm Krais siya mɨ tɨrɨm sɨmiir saiir hɨriinan.

Wigɨm sɨmiir mwo ɨmiir kaigrɨsu ɨdwokaiiyɨm, Adi Komii siir inɨg hainaniya omaka saiir sɨmiir boɨnka

Kara kɨmiirɨn dimusi bɨ hainanprapraskikɨn, kɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm kara boɨnmɨmauuɨm ɨinokɨinok sɨmiir wakaeyokna tɨrkɨm. Kara ha naɨngwowi kɨma tɨ yaiyɨm kara boɨnɨm sɨmiir dɨnoknɨnkɨn Jisɨs Krais siyaɨrgɨn kamɨm sɨmiir kougɨ kou nwowɨn mɨ kamɨm yɨm ɨni sɨmiir wigɨm sɨmiir kou ywowɨm mɨ Adi Komiiyɨn yɨo ɨni Jisɨs Krais siir kou ywowɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika mɨ inkamɨn omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiir hɨriir nami mɨ siya pagra siir mwo nwowa saiir kibwaehai karamae nwowi mɨ siya Adi siir yaiya hɨriinankakar boɨnmɨmauuwi, yɨo tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨo Jisɨs Krais siir kiyopsɨbgi haigɨnɨuwi. Mɨ wigɨm sɨmiir mwowɨm dimɨn taemɨn nɨtɨmwanɨu karamae nwowi mɨ sɨma Adi Komii siir yaiya ha boɨnmɨmauuwi omaka siir inɨg hainaniya saiir hɨr, yɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨ saiir kam ɨiirar swokɨ kiyopsɨbgi haigɨnɨuwi. Mɨ saeya hɨriinan naɨngwo karamae nwowi mɨ saeya wɨ wiga yɨpɨkkɨ saiir kan aiir pɨɨriyao ɨuguskiiya mɨ nɨdidgak ha nwowiya wɨ saiir hɨriinan nwowi. Mɨ wigɨm sɨmiir mwowɨm dimɨn taemɨn nɨtɨmwanɨu karamae nwowi mɨ saiir kamɨn saiir kan aiir pɨɨriyaokii mɨ yɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨ saiir nɨsiimauuwi hɨnɨɨn, saeya siyɨu mɨiyɨknan bɨ napika. Nɨɨngaka. Yɨ wɨ hɨriinan tɨr tani. Mɨ wigɨm dimɨn taemɨn sɨmiir mwo ɨmiir nɨtɨmwanɨuwi, yɨm sɨma wɨ nɨdidgak nwo rani. Mɨ kamɨm ɨiya sɨma Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwiyɨm mɨ ɨiya sɨma nhwo Adi Komii siiram mɨ kwɨsboɨniyɨm, sɨmiir mwowɨm dimɨn taemɨn kɨpi nɨtɨmwanɨu. Dimusi rani, kamɨm yɨm Adi Komii siir kɨrɨeya mɨ siir dimɨn kɨrɨe komii komiiyɨm paenan nɨuyaeiyɨm mɨ digworaekwo whɨekak ɨkɨm sɨmiir sɨbgu kɨgɨrkakikɨm. Mɨ yɨm wigɨm. Nɨɨngaka. Yɨm sɨma sɨmiir kamɨm sɨmiir kɨrɨeya mɨ sɨmiir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm paenan nɨuyaeiyɨm mɨ sɨmiir inɨg komii ɨkɨm, yɨm sɨmiir nɨisiimauuwi. Adi Komii siya Adam siir pɨua Iv saiir pɨua saiir hɨrankɨ bɨ haiga mɨ siya ha bɨ nonkwokwokɨn. Nɨɨngaka. Adi Komii siya Iv saiir pɨu aiirɨn dimɨnɨn Adam siir pɨu hɨrankɨ haiyɨn siir nonkwokwokɨn. Adi Komii siya Adam siirɨn Iv saiir whɨndirɨraeraram bɨ nonkwokwokɨn Adi Komii siya wiga Iv dapiya saiir nonkwokwokɨn Adam siir whɨndirɨraeraram. 10 Mɨ tɨ hɨriinanɨn yɨ ɨni mɨ owɨn wig sɨma mɨ ɨtɨmwanɨuwiiyɨm dimɨn taemɨn sɨmiir mwo ɨmiir. Yɨ tɨ hɨriinanɨn yɨo mɨn nɨisiimauugɨn, wig ɨmiirɨn ɨni kam ɨmar kɨgɨrkakɨm. Mɨ sɨmiirɨn ɨni sɨmar kɨgrɨraonamɨm ɨiya sɨma omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiir namiyɨm. Sɨma wɨ tɨ hɨriinan dimɨn ɨiir tɨr. Dimusi rani, Adi Komii siir paekwosɨmɨn ɨni sɨmiirar kɨgɨn. 11 Wigɨm yɨm sɨmiir kamɨm sɨmiir aowar timɨ o. Mɨ nɨm krɨma iikamɨm yɨpɨkɨ Bɨiyan Inkam Komii siirɨm, nɨm krɨma ɨni nwɨruwar ywowɨskiyɨm. Mɨ ɨrni nwɨrniyɨn ha timɨ inan whɨnkɨnsiis ankɨnsiis wadɨe sɨbgu nwowamɨn. 12 Krɨma ɨrni nwɨrni dinan whɨnkɨnsiishaigɨnɨu, wadɨe sɨbgu owamɨn. Dimusi rani, bɨdi bɨdiniyarɨn, Adi Komii siya bɨigɨ bɨiyan wiga saiirɨn inkamɨn Adam nɨkiuwiyɨn siir pɨu hɨrankɨ haiyɨn dimɨnɨn siir nonkwokwokɨn. Mɨ hɨrankar nɨtiyokiyokɨinaniyɨn mɨ ɨni tariinanar yadɨgniyɨn, wig sɨma kam krɨmiir asi naokainae. Mɨ ta hɨriinan saiirsika krɨma ɨrni nwɨrniyam asi naɨngwowi. Mɨ iikamɨm mɨ digworaekwowɨm tɨ nu ɨiir nwowɨm yɨm Adi Komii siyar nonkwokwokɨm.

13 Mɨ kɨma tɨ dimɨn ɨmiir daɨngwoki mɨ sɨmiir hɨdgi. Mɨ wigɨm dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siiram kwɨsboɨnkii mɨ sɨma sɨmiir mwowɨm dimɨn taemɨn nɨtɨmwanɨu karamae nwowi mɨ tɨ hɨriinanɨn yɨo wadɨekɨn, iyɨe? Mɨiyɨk rani? Yɨo mɨiyɨk rani, ɨni biyɨe ywowɨn. 14 Mɨ krɨma tariinanɨn ta saiir tɨ naɨngwoki mɨ inkam nwɨrɨn siir kana prɨei nwowi wigmi kanɨm sɨmiir hɨriinan, siya wɨ nɨdid prasae kɨpi kɨn. Dimusi rani, ta saiirsika. 15 Mɨ yɨm wigɨm yɨm ta saiirsiyɨn nɨdidgak bɨ nwowikɨm. Dimusi rani, ta kan hɨriinana sɨmiirɨn Adi Komii siyar hauugɨn sɨmiir mwo ɨmiir higrɨnɨuam. 16 Mɨ iikamɨm tɨ hɨriinan dimɨnɨm sɨmiirsi nɨnkɨnwaowarkɨi boɨnam naɨngwowi mɨ kara sɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨni, aposel kam krɨma iikam ɨmiirɨn wɨ dimɨn whɨr kɨgna apam kɨpi swokɨ kiwaki mɨ kara tɨ hɨriinansi boɨnkikɨn. Ɨriig.

Mɨ om Korin hɨran iikamɨm sɨma sɨmar tɨrbunakɨm kumuniyɨn aiirsiyɨn

17 Mɨ tariinanɨn kara iikam kɨmiirɨn pɨ haigɨn ɨdwoki rani, tɨ dimɨnɨn kara kɨmiir boɨnkiyɨn siirsi. Dimusi rani, tɨ dimɨn biyɨeyɨm, kɨma tɨriyɨm yɨm ɨni dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm kɨma tɨrɨm, ɨrɨpa kɨma haɨngiriyɨu owiya Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanam, ɨni saiir haibura. 18 Mɨ dimɨnɨn bɨigɨ bɨi pɨ kara boɨnkii, yɨo hɨnɨɨngɨn, kara iikam nhɨrɨm sɨma boɨna saiir wakaekɨn, kɨma Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanam namiyɨm, kɨma ɨrɨpa bɨ sɨbgu owikɨm kɨma yapa yapae prɨiyo prɨiyo amikɨm. Mɨ kara ta yai aiir wakaekiyɨn mɨ kara sɨmiir yai nhɨrɨm sɨmiirɨn ɨni kaimwowar mɨ okiyɨn. 19 Mɨ ya ɨni kaimwokɨkaimwowar ywowa. Mɨ kɨma wɨ kɨmiir iikam nhɨrɨm wɨ sɨmiir yaiyɨm wɨ sɨmiir nɨinakrɨmkrɨpkii mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ ta yaimwokɨyaimwo aiir sɨbgu apiyɨm yɨm wɨ idowɨiya sɨmbi nɨmbini. 20 Mɨ hɨriinamkɨ nɨuwi, kɨma ɨrɨpa haɨngiriyɨu owi Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanam mɨ naeyɨm kɨma naei, yɨm Bɨiyan Inkam Komii siir nae rani. Nɨɨngaka. 21 Mɨ kɨma nhɨrmiyam nikɨ o karamae nwowi mɨ sɨmiirɨn bɨi kɨma kɨmar hainami, kɨma kɨmar naeyamar mɨ hɨriinankɨ nɨuwi tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ mhoɨiya nɨti, yɨm wɨ mhɨigar ninɨ aoni. Mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ bɨi namɨm naeyɨm yɨmbi kɨma kɨmar kwaeswonami mɨ kɨmiir mhɨiyɨm pɨ dɨgɨ dɨgar nwowi mɨ kɨma op mɨnɨm pa kwiyae nanaei mɨpa kwiyae whaowaenami. 22 Mɨ kɨma kɨmiir omaka hɨrar nikɨ ɨdwokai aenaniyɨm pa nopi, ha? Kɨma omakakakaɨrgɨm mɨ kɨma hɨrar pɨ yɨdwokai aeyɨn mɨ kɨma hɨriinan tɨr tani. Nɨɨngaka. Kɨma omaka Adi Komi siir inɨg hainaniya saiir nɨtiyɨm mɨ kɨma pɨ Adi Komii siir isidɨn sɨmiir iikamɨm pɨ sɨmiir nanokou kao rani. Kɨma ha naɨngwowi, yɨm sɨma ɨni kɨmiir inkam biyɨenan ywowɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm yɨmbi kɨma kɨmar kwaeswonami. Mɨ kɨma tɨ iikam paeprikab hɨriinanɨm sɨmiir kiyopsɨbgi haigɨnɨuwi tɨ dimɨn hɨriinanɨn kɨma tɨrkiyɨn. Mɨ kɨma panɨɨna naɨngwowi, kara kɨmiirɨn tɨ dimɨn ɨmiirɨn wɨ panɨɨna tɨ boɨn, ha? Mɨ kara kɨmiir tɨ hainanprapraski. Mɨ tɨ tari tɨ sɨmiirsika, aniya? Nɨɨngaka.

23 Mɨ yaiya kara boɨnkiya kɨmiir ya kara Bɨiyan Inkam Komii siir hɨrankɨ haiga. Ta yaiya ya hɨnɨɨnga, Judas siya Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs siirɨn wɨr nɨiyaka napwougɨn mɨ siirɨn kɨmɨdiniya sau omomɨn siir ɨɨn yonkwoki, taka nɨiyaka Bɨiyan Inkam Komii siya bret ɨiir haiya saiir. 24 Mɨ siya tɨ bret ɨiir haiyɨn mɨ ɨna boɨn wadɨekiyɨn Adi Komii siir. Dimusi rani, siirɨn siya hauugɨn. Mɨ siya bretɨn ha nɨinɨbɨmbɨɨrgiyɨn mɨ siya siir kɨgna mɨriiyɨm kamɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnki, tɨkɨ dimɨnɨn yɨo kariir pɨu aiir nɨkrigɨn. Kara naowi, kara wɨ iikam kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ mhoɨiya kɨma wɨ tɨ kara tɨrɨn, wɨ hɨriinanar nikɨ tɨriyokiyokɨiyɨm. Mɨ tɨ tariinan kara tɨrɨn, kara mɨn nɨisiimauugɨn, kɨma wɨ kariiram nwokɨ aɨngwokiyɨm, tɨ dimɨnɨm kara tɨrɨm kɨmiir sɨmiiram. 25 Bretɨn siya hauuwɨn sɨmiir saiir hɨriinan. Mɨ siya wain op mobɨn ha mɨ haiyɨn mɨ siya boɨnki, ta wain opa tɨ mob ɨiir nwomaiya ya mɨn nɨisiimauuga, Adi Komii siir yai wɨn kɨbiya yɨpɨkɨ siya boɨnmɨmauuwa kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuam, ya saiir nɨisiimauugɨn. Mɨ tariigɨna kara wɨ mɨnsi tɨrbwakainaei kariir nhɨeya saeya naokiinaiini saiirsika. 26 Mɨ mhoɨiya kɨma tɨ bret ɨiir naei mɨ ta wain opa mobnau tɨr nwomaiya saiir mɨ kwiyaei, tɨ siya tɨra saiir hɨriinan, yɨo kɨma Krais siir nɨisiimauuwi siya iikam krɨmiir whɨnkɨnsiisam naokɨn. Mɨ wɨ siyar swokɨ ɨtbudgiiyɨm.

27 Mɨ kɨmiir nhɨrɨm tɨ bret ɨiir naeyɨm mɨ ta opa mob ɨiir mɨ okaiya saiir mɨ kwiyaeyɨm, yɨm mɨn nɨisiimauugɨm dimɨn taemɨnɨm Bɨiyan Inkam Komii ɨeya tɨrɨm sɨmiir nɨisiimauugɨm. Mɨ kɨma tɨ dimɨn ɨmiir naɨngwo omok karamae nwowi, kɨma tɨra saiir hɨriinan mɨ Adi Komii siya wɨ ha boɨni, kɨma siyɨu mɨiyɨknan bɨ tɨrkɨm. Mɨ kɨma wɨ ta Krais siir nhɨeya mɨ siir pɨu aka, wɨ sowiir kiyopsɨbgi haigɨnɨuwi. 28 Mɨ iikamɨm sɨmiir kwoɨnɨm sɨbgu daɨngwo omok mɨ tɨ dimɨn biyɨeyɨm yɨm dinangrirmiigi. Mɨ mhoɨiya tɨ bretɨn sɨma naei mɨ ta opa sɨma mɨ kwiyaei, yo dimɨn komiiyɨn Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya tɨrɨn siir nɨisiimauugɨn. 29 Dimusika? Mɨ inkamɨn ta yaiya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir pɨu aiir boɨna saiir yai mwo aiir nɨnoknɨnkɨn karamae nwowi mɨ siya tɨ nae ɨiirɨn ha naei mɨ ta op aiirɨn ha mɨ kwiyaei mɨ siya wɨ ha naɨngwowi, tɨriigɨnɨn yɨo dimɨn bɨ nɨkrigɨn. Mɨ sɨma wɨ sɨma sɨmar swokɨ ɨigɨkiyaonaei Adi Komii siya sɨmiir nonkwobumbunamɨn. 30 Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn kɨmiir iikam nhɨrɨm makɨnii mɨ sɨma kɨrɨe karamae ha nwowi mɨ kɨmiir iikam nhɨrɨm sɨma wa naonami. Dimusi rani, sɨma kɨmakar nɨnkɨn aekɨm tɨ bret ɨiirɨn mɨ kɨmakar mɨ ɨnkɨn kwiyaekɨm ta opa tɨ mob ɨiir nwomaiya saiirɨn. Mɨ kɨma bɨ nikɨ aɨngwo omokikɨm tɨ dimɨn hɨriinanɨn kɨma tɨrɨn saiir hɨriinan. 31 Mɨ kɨma Bɨiyan Inkam Komii siir nae ɨiir naeyam naɨngwowi mɨ bɨiyɨn kɨma, kɨmiir kwoɨnɨn nikɨ sɨbgu hɨdi mɨ Adi Komii siya kɨmiirɨn wɨ nonkwobumbunɨnkɨn tani. 32 Mɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya krɨmiir nonkwobumbunɨnkɨni siya mɨnam naɨngwowi krɨma krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirɨn digɨumii haimriiyɨugig. Adi Komii siya tɨ hɨriinan mɨnam tɨri, krɨma wɨ wadɨe nwokɨ owɨm mɨ mhoɨiya krɨma wɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ nuan digworaekwowɨm sɨmiir napiyɨm wɨ sɨmaka nao rani. 33 Mɨ ta hɨriinan saiirsika tɨ kariir nomiiyauwɨm kɨma ɨrɨpa haɨngiriyɨu aei Bɨiyan Inkam Komii siir nae ɨmiir, kɨma wɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiiram tikɨ o sɨma nɨtam. Mɨ mhoɨiya kɨma tɨ nae ɨiir naei mɨ kɨma wa nwokɨ aɨngwokiyɨm tɨ dimɨnɨn bɨiya siya tɨrɨn krɨmiir siiramɨn. 34 Mɨ kɨmiir nhɨrkɨm mhɨigɨ naowi mɨ kɨma bɨiyɨn naeyɨm hapi kɨmiir omaka hɨra tikɨ aenani. Mɨ mhoɨiya kɨra ɨkɨ nhɨr ɨmaka wɨ haɨni wɨt mɨ ɨrɨpa wɨ haɨni winɨ haɨngiriyɨu aeni, Bɨiyan Inkam Komii siir nae ɨmiir naeyamɨn. Mɨ Adi Komii siya wɨ ɨo nwo karamae hɨriinankɨ nwowi mɨ Kɨmiirɨn wɨ nonkwobunbunɨnkɨn tani, warɨ dimɨn biyɨeyɨm kɨma tɨrɨm sɨmiirsiyɨn. Kara boɨnkiyanɨm tariinan yɨm hɨriinankɨm. Mɨ mhoɨiya kara nɨti kɨmiir kɨgam mɨ kara kɨmiirɨn digworaekwo nhɨrɨm kɨma nikɨ srɨigiyɨm kariiram yɨm wɨ haɨni ninɨ boɨni. Ɨriig.

Copyright information for `IWS