1 Corinthians 12

Dimɨn kɨbi kɨbiyɨm Adi Komii siir naeyɨu ɨeya hauuwɨm krɨmiir sɨmiir boɨni

Tɨ kariir nomiiyauwɨm kara tɨ yai ɨmiirɨn mɨnam naɨngwo wɨnkikɨn kɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siir naeyɨu ɨeya hauuwɨm krɨmiir sɨmiir sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm. Kɨma ta saiir dɨnoknɨnkɨnki, bɨiya kɨma Adi Komii siir yai aiir bɨ wakaeyoknakɨm. Kɨmiir kwoɨnɨm Setan siya kiyopiyaokɨiyɨm mɨ kɨma kɨmiir kwoɨn ɨiirar napkɨm mɨ kɨma uruwai siyaowaini inɨg asi hainankɨm. Mɨ tɨriigɨnɨn kɨmiirɨn wɨ yaimɨn dimɨn whɨr di swokɨ boɨni. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, kara ha naɨngwowi, kɨma dɨnoknɨnkɨn, iikamɨm sɨma hɨnɨɨna boɨni, Jisɨs siir tɨ kiyopsɨbgi haigɨnɨu! Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn wɨ tɨ hɨriinan iikam ɨmaka nwo rani. Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn iikamɨm sɨmiir kwoɨnau nwokai karamae nwowi mɨ sɨma wɨ hɨriinan boɨn tani, Jisɨs Krais siya Bɨiyan Inkam Komiigɨn digworaekwo whɨekak ɨmiir kɨgɨrkakikɨn. Nɨɨngaka.

Adi Komii siir naeyɨuɨn kɨrɨe komii komii kasa bɨ hauugɨn iikam ɨmiirɨn. Mɨ ta kɨrɨe hɨriinana Adi Komii siir naeyɨuɨn siya siyar hauu ɨskii, yaeya inkam nwɨr karamaeka. Mɨ krɨma wɨ dɨgar nwowi mɨipai mɨipaiyɨm Jisɨs Krais siir kwoɨn ɨiirarar naɨngwo mɨrii. Mɨ tɨ inkamɨn yɨpɨkɨ krɨmiir kɨgɨrkakiyɨn, siya siyaɨrgɨn Adi Komii nwɨruwan. Digworaekwo whɨekakɨm Adi Komii siirɨm krɨma tɨriyɨm krɨma siir kɨrɨe aiirar tɨri. Mɨ Adi Komii siya siyaɨrgɨn iikamɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiiyɨn tɨ digworaekwowɨm sɨma tɨrɨm sɨmiirsi. Adi Komii siir naeyɨuɨn siir kɨrɨeya siya iikam whɨekakɨm sɨmiirɨn yapa yapar nɨisiisiimauuwikɨn. Mɨ krɨma sɨmiirɨn hɨrii hɨriinankɨna bɨ kɨgikɨm. Mɨ krɨma sɨmiirɨn mɨnam tɨrkɨm, krɨma wɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm Adi Komii siir pɨugana saiirɨm wɨ sɨmiir nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Adi Komii siya iikam nhɨrɨm yɨm sɨma dimɨn hauuwikɨm mɨ nhɨrɨm yɨm sɨma dimɨnɨn. Adi Komii siir naeyɨuɨn iikam kɨmiir kwoɨnɨm siyar kiyaii. Mɨ kɨmiirɨn siyar sɨbgu ɨnoknɨnkɨn haigɨnɨuwi Adi Komii siir yai mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiir nɨnoknɨnkɨnɨm. Adi Komii siir naeyɨuɨn sasaɨrgɨn ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir kiyaiiyɨn. Mɨ sɨmiirɨn pɨ siyar mɨ ɨisiimauuwi Adi Komii siir dimɨn taemɨn ɨmiirɨn. Mɨ sɨma Adi Komii siir yaimwokɨyaimwo aiirɨn pɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨm ninɨ boɨnmɨmauu ɨuwi. Adi Komii siir naeyɨuɨn sasaɨrgɨn iikam nhɨrmi kwoɨn kiyaiiyɨn mɨ sɨma siir asi sɨbgu wakaeyoknaei. 10 Mɨ siya siir kɨrɨeya ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir warar mɨ hauu mɨ sɨma dimɨn taemɨnɨm wɨ tɨ hɨriinan nwokɨ tɨrɨm. Mɨ iikam nhɨrɨm yɨm wɨ dimɨn kɨrɨe komii komiiyɨm bɨiya inkamkɨ tɨr karamae nwowɨm yɨm wɨ sɨmiir mɨ tɨri. Mɨ iikam nhɨrɨm yɨm wɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siirɨm yɨm wɨ sɨmiir nanaaknɨnkii haigɨnɨuwi. Mɨ iikam nhɨrɨm yɨm wɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm Adi Komii siir hɨrankɨ nɨtɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm nɨksɨsaeiyɨm uridyɨu biyɨeni hɨndankɨ mɨ ɨti yɨm wɨ sɨmiir mɨ boɨnmɨmauuwi krɨmiirɨn. Mɨ iikam nhɨrɨm yɨm wɨ yaeya yaigɨn kwɨr mɨ boɨni yaigɨna bɨiya sɨma nɨnoknɨnkɨn karamae nwowa saiir. Mɨ iikam nhɨrɨm yɨm wɨ ta yaiya saiir nɨnkpɨt boɨnmɨmauuwan inkam mɨ owi ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨm. 11 Mɨ tɨ hɨriinan dimɨnpai dimɨnpaiyɨm yɨm Adi Komii siir naeyɨuɨn sasaɨr hauuwi krɨmiirɨn. Siya siir kwoɨn ɨiirar napikɨn mɨ sɨmiirɨn pɨ siir kwoɨnkar mɨ prɨihɨdnonkwokwo hauugi iikam ɨmiirɨn. Ɨriig.

Iikam whɨekak krɨma Krais siir pɨua saiir pɨu haɨmii haɨmiigɨm

12 Krɨma ta saiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm krɨmiir pɨua kwɨruwarga mɨ saiir pɨu haɨmii haɨmiiyɨm kasa rani mɨ nɨm krɨma iikamɨm Krais siirɨm nɨm krɨma ɨni pɨunan ywowɨm. Krɨma kasa rani mɨ krɨma ɨni pɨu kwɨruwar ywowɨskiyɨm. 13 Krɨmiir iikam nhɨrɨm yɨm Judami pɨugana saiirgɨm. Mɨ nhɨrɨm yɨm Grikmikɨm mɨ kɨmiir nhɨrɨm yɨm whɨsarii mɨi mɨriiyan iikamkɨm mɨ kɨmiir nhɨrɨm yɨm dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨnyɨskaiigɨm. Mɨ nɨm krɨma ɨni nwɨruwar ywowɨskiyɨm ɨiya Adi Komii siir naeyɨuɨn ini hanɨɨn krɨmiir kwoɨnau kwɨrii ɨdwokaiiyɨn. Mɨ krɨmiirɨn nwɨruwa nwowamɨn wɨ siya nɨnkiamasu haigɨnɨuwi. Adi Komii siir naeyɨuɨn siya nɨkropkiyɨn siya ha nɨtɨn, siya kɨmɨdiniya ini hanɨɨn krɨmiir kwoɨn ɨmiir yauunɨ kwɨrii ɨdwokaini. Mɨ krɨmiirɨn ɨrɨpa siyar yɨnkiamasu haigɨnɨu nwɨruwa nwowamɨn. 14 Krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm krɨmiir pɨuɨm kwɨruwa rani. Nɨɨngaka. Sɨma hoɨmgakaɨrgɨm. 15 Mɨ inkam nwɨri ɨga ha boɨni, kara ɨɨna rani mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ kara wɨ tɨ inkamɨn siir pɨu haɨmii nwo rani. Mɨ siir ɨga hɨriinan boɨni, ya dimɨn komii rani, wɨ saiir yai kɨpi wakae. Dimusi rani, ya tɨ inkamɨn siir pɨu haɨmiiga. 16 Mɨ inkam nwɨrni wɨɨna ha boɨni, kara nhwona rani mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ kara wɨ tɨ inkamɨn siir pɨu haɨmii nwo rani. Mɨ siir wɨɨna hɨriinan boɨni, ya dimɨn komii rani, wɨ saiir yai aiir kɨpi wakae. Dimusi rani, ya saeya ɨni tɨ inkamɨn siir pɨu haɨmii ywowa. 17 Kara pɨ hɨnɨɨna boɨni, krɨmiir pɨu ɨrkaka nhwona arar nonkwokwokɨswo mɨ krɨma dimɨn taemɨnɨm wɨ panɨɨna pɨ wakae omokɨn? Mɨ krɨmiir pɨu ɨrkaka wɨɨn arar nwokɨswo mɨ krɨma dimɨn taemɨnɨm wɨ panɨɨn panɨɨna pɨ whakɨn? Nɨm wɨ dɨg di ywowi. 18 Adi Komii siya krɨmiir pɨu aiirɨn pɨu haɨmii kwɨruwar bɨ nonkwokwokikɨn. Nɨɨngaka. Siya krɨmiir pɨu haɨmii haɨmii ɨmiir nonkwokwowɨn mɨ sɨmiirɨn ɨni yapa yapa maeyaugakar ywowaigɨnɨuwɨn, siyar naɨngwokiyɨn saiir hɨriinan. 19 Mɨ krɨmiir pɨua saeya pɨu haɨmii kwɨruwakɨswo mɨ krɨmiir pɨua wɨ sɨbgu di yowi. Mɨ pɨugɨ pɨua ya wɨ papi pɨ yowɨn. 20 Krɨmiir pɨuɨm sɨma pɨu haɨmii haɨmii kwɨruwa rani, sɨmiir pɨu haɨmii haɨmiiyɨm kasa rani. Mɨ krɨmiir pɨuɨm ɨni kwɨruwar ywowɨskiyɨm.

21 Mɨ inkam nwɨrɨn siir nhwonan siir ɨɨna aiirɨn wɨ hɨnɨɨna boɨn tani, krɨma kɨriiram naɨngwo rani, krɨma, krɨma krɨmar mɨ owi ɨni mɨ owɨm. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn siir mwoɨn siir ɨga kwɨs owiirɨn wɨ hɨnɨɨna boɨn tani, kara kowiiram naɨngwo rani kara, kanakanar mɨ owi ɨni mɨ owɨn. Nɨɨngaka. 22 Krɨmiir pɨu haɨmii haɨmii nhɨrɨm krɨma ha naɨngwowi, yɨm dimɨn komii rani. Mɨ krɨmiir pɨuɨm tɨ hɨriinan pɨu haɨmii haɨmiiyɨm sɨma wara nwo karam nwowi mɨ krɨma wɨ kɨrɨe di ywowi. Nɨɨngaka. 23 Mɨ krɨmiir pɨu haɨmii nhɨrɨm nɨdidgak krɨma nwowiyɨm, krɨma sɨmiirɨn ɨinokɨinokɨn hɨriiyar hagiprakainanaeikɨm dimɨn taemɨni. 24 Mɨ krɨmiir pɨu haɨmii nhɨrɨm yɨm krɨma sɨmiir bɨ haigiprakaiigɨm. Tɨ dimɨn hɨriinanɨm yɨm Adi Komii siya nonkwokwokikɨm mɨ pɨu haɨmii haɨmii nhɨrɨm krɨma naɨngwowiyɨm hɨnɨɨn yɨm inɨgak rani, krɨma sɨmiirɨn dimɨn mɨiyɨk ɨmiirar higrɨnɨuwikɨm. Mɨ krɨma sɨmiirɨn ha naɨngwowi, yɨm ɨni krɨmiir pɨu haɨmii haɨmii nhɨrɨm sɨmiir haiburɨm. 25 Adi Komii siya tɨ hɨriinan mɨsi nonkwokwokikɨn, krɨma, krɨmiir. Pɨu ɨmiirɨn wɨ haɨmii haɨmii pɨ nwowisi mɨ sɨma wɨ kwɨrni kwɨrnisi nwokɨ aɨngwoyɨmyokɨm. 26 Mɨ krɨmiir ɨgrɨbɨn owɨnyaigɨ pikiiyɨm mɨ siya urur prasae bɨ swokɨ kɨnkiikɨn pɨu kwɨrkaka pɨ warar nɨnkɨn kɨmpɨpɨsugi ta siya mɨ kɨmpɨpɨsugiya saiir hɨriinan yɨo ɨni krɨmiir isidɨn saɨkar yɨnkɨn owɨn. Mɨ inkam nwɨrkɨ kɨmpɨpɨsuwi mɨ isid whɨrkakɨn yɨo wɨ warar mɨ ɨnkɨn kɨmpɨpɨsu ɨrkakii saɨkar. Mɨ tɨ hɨriinan sɨyɨuɨn, inkam nwɨrɨn siya maɨrgɨmaɨrga nwowi mɨ nɨm krɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga saɨkar mɨ ɨnkɨn owi.

27 Mɨ wɨm kɨma tɨ iikamɨm krɨmakar nwowɨm, nɨm krɨma ɨni Krais siir pɨua saiir hɨriinan ywowɨm. Krɨma ɨrɨra nwɨnɨra ɨni siir pɨu haɨmii haɨmiinan ywowɨm. 28 Adi Komii siya siir iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna nɨmbingɨn, hɨnɨɨna nwowam. Siya bɨiyɨn kam krɨmiir nɨmbingɨn siir aposel inkam nwowam. Mɨ krɨmiir mhoɨiya siya kam nhɨrɨm sɨmiir yɨmbin profet kam nwowam, yɨpɨkɨ Krais siir yai ɨmiir nɨnomoknɨnkɨn haigɨnɨuwiyɨm. Mɨ tɨ sɨmiir mhoɨiya siya kam nhɨrɨm sɨmiir yɨmbin, iikam nowomwarkaiyɨuwiyɨm Adi Komii siir yaimwokɨyaimwo aiir. Mɨ sɨma wɨ wadɨe nwokɨ owɨm mɨ wɨ Adi Komii siirgɨsiir siyɨu ɨiir nwokɨ sɨbgu apɨm. Mɨ siya nɨmbingiya sɨmiir saiir mhoɨiyan, siya iikam nhɨrɨm sɨmiir yɨmbin, dimɨn kɨrɨe komii komiiyɨm sɨmiir tɨram mɨ nhɨrɨm iikamɨm yɨpɨkɨ makɨ niiyɨm sɨmiir nɨnɨmnɨskii ɨkɨm mɨ nhɨrɨm iikam nhɨrɨm sɨm whɨndirɨraerari ɨkɨm siyɨupai siyɨupaiyɨm sɨm mɨ nhɨrɨm iikam nhɨrmi kɨgrɨraowi ɨkɨm mɨ nhɨrɨm yaigɨna bɨiya sɨma nɨnoknɨnkɨn karamaeya saiir nɨnomoknɨnkɨnan ɨkɨm. 29 Mɨ tariinanɨn wɨ panɨɨna tɨri? Mɨ kɨma hɨriiyar naɨngwowi tɨ kam whɨekakɨm wɨ aposel kam kɨnar nwowi? Mɨ kɨma hɨriiyar mɨ aɨngwowi, tɨ kam whɨekakɨm wɨ profet kam kɨnar nwowi? Mɨ kɨma hɨriiyar mɨ aɨngwowi, tɨ kam whɨekakɨm wɨ iikam nowomwarkaiyɨuan inkam kɨnar nwowi Adi Komii siir yai aiir? Mɨ kɨma hɨriiyar mɨ aɨngwowi iikam whɨekakɨm wɨ dimɨn kɨrɨe komii komii kɨnar mɨ tɨri? 30 Mɨ kɨma hɨriiyar naɨngwowi iikam whɨekakɨm wɨ iikamɨm makak makakɨm wɨ sɨmiirar nɨnɨmnɨskii swowi? Mɨ kɨma hɨriiyar naɨngwowi, krɨma whɨekakɨm wɨ yaigɨnɨm bɨiya krɨma nɨnoknɨnkɨn karamae nwowɨm wɨ sɨmiirar nɨnomoknɨnkɨn dɨgi? Mɨ kɨma hɨriiyar naɨngwowi, krɨma whɨekakɨm wɨ yaiyɨm bɨiya sɨma nɨnkpɨt boɨn karamae nwowɨm wɨ sɨmiirar nɨnkpɨt boɨn dɨgi? Nɨɨgaka. Adi Komii siya iikam krɨmiirɨn yapɨyapɨ dimɨn hauugɨn ɨrni nwɨrni ninan whɨnkɨnsiisɨm. 31 Kara kɨmiir boɨnkii, kɨma tɨ dimɨn komii komiiyɨm Adi Komii siir naeyɨu ɨeya hauuwɨm iikam krɨmiir sɨmiir dɨnoknɨnkɨnki. Mɨ tapa kara kɨmiirɨn pɨ dimɨn kɨbi whɨrɨn ɨkɨ dimɨn nhɨrɨm sɨmiir haiburɨn pɨ siir boɨnkii, Adi Komii siir naeyɨu ɨeya hauuwɨn krɨmiir, kɨma wakaeyokna apam. Ɨriig.

Copyright information for `IWS