1 Corinthians 13

Iikamɨm ɨrni nwɨrniyam naɨngwowiyɨm Krɨmiir yaiga

Mɨ kara iikamɨm omom omomanɨm sɨmiir yaigɨn ɨmiir boɨni mɨ paekwosɨmi yaigɨn ɨkɨm mɨ kara nhɨrmiyam naɨngwokwo karam nwowi mɨ sɨmiirɨn mɨiyɨk sɨbgu tɨr karamae mɨ owi mɨ tɨ yai hɨriinanɨm kara boɨnɨm yɨm wɨ naekak nwo rani. An wɨ inkamɨn ɨi whɨsarii prɨihaɨn prɨihaɨniyɨn dimɨnam haɨn karamae nwowiyɨn an wɨ siir hɨriinan nwowi. Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn kɨrɨe kariir hauuwi mɨ kara tɨ Adi Komii siir dimɨn ɨiirɨn iikam ɨmiirɨn wɨ haɨnɨngɨn boɨnmɨmauuwi. Mɨ kara Adi Komii siir aowa aowan dimɨn taemɨnɨm sɨmiir nɨnomoknɨnkɨni mɨ kara tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir yaimwokɨyaimwo ɨmiir mɨ ɨnoknɨnkɨni mɨ kariir naɨngwo tɨbmiiya kɨrɨe ha nwowi mɨ kara tɨ mhɨu ɨiir boɨnkii, siya hapi maeyau gwɨr namwoɨuam, kɨra damki mɨ kara sɨmiirɨn hɨriinan boɨnkii namam mɨ kara iikam nhɨram naɨngwokwo karam nwowi mɨ kara wɨ mɨiyan inkam komii nwo rani. Mɨ kara ɨinokɨinokɨn kariir umɨrɨm nae naeya saɨnanaei iikam paeprikabɨm sɨmiiram mɨ Krais siir yai wɨn kɨbi aiir boɨnmɨmauuwi mɨ inkam biyɨeyɨn krɨmiirɨn paeya ha nɨtoudnankaigii mɨ kara sɨmiiram ha kiwakii mɨ krɨma paekɨ ha nɨuwaokaokii mɨ kara iikam nhɨrmiyam naɨngwokwo karam nwowi. Mɨ kariir mɨi kɨbiya ya wɨ naekak nwo rani mɨ sɨma wɨ kariir whɨnkɨnsiis rani. Nɨɨngaka.

Mɨ krɨma iikam nhɨrmiyam naɨngwokwonanaei mɨ krɨma sɨmiiramɨn wɨ ɨo nwosɨsau rani. Mɨ krɨma iikam nhɨrmiyam naɨngwokwonanaei mɨ krɨma wɨ sɨmiiram kɨgmaɨr tani. Mɨ krɨma iikam nhɨrmiyam naɨngwokwonanaei mɨ krɨma wɨ krɨmiir inɨg ɨmiirar hainanprapras rani. Mɨ krɨma wɨ ha mɨ boɨn tani, kouwɨn ɨni krɨmar ywowɨn mɨ krɨma wɨ krɨmamar naɨngwona rani. Mɨ krɨma iikam nhɨrmiyam naɨngwokwonanaei mɨ krɨma sɨmiirɨn wɨ siyɨu mɨiyɨkɨ mɨiyɨk ɨiirar tɨri. Mɨ krɨma wɨ krɨmiir pɨu aiiramar naɨngwona rani. Mɨ krɨma sɨmiirɨn wɨ ɨo aisiima nikɨ osɨsauu rani. Mɨ krɨma dimɨn biyɨe biyɨeyɨm iikam nhɨrkɨm tɨrbumbunɨnkɨn haigɨnɨuwɨm krɨmiir wɨ sɨmiir swokɨ aɨngwo rani. Krɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga nwo rani, nhɨrkɨm dimɨn biyɨe tɨri. Mɨ sɨma krɨmiirɨn dimɨn mɨiyɨkni tɨri mɨ krɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga haɨni nwowi. Mɨ dimɨn taemɨn biyɨeyɨm krɨmiir tɨri, krɨma wɨ yaimɨn dimɨn nomboboɨn tani, nɨm wɨ yai mɨkrɨmar nwowi. Mɨ ɨinokɨinokɨn krɨma wɨ dimɨn mɨiyɨkam tɨ aɨngwo, ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiiram. Krɨma wɨ nhami nhami kɨpi naɨngwo dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm Adi Komii siya krɨmiir tɨranɨm siiramɨn. Krɨma kɨrɨe hɨriiyar dwoyokiyokɨi mɨ hɨkɨ tɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm krɨmiir nɨmbiniyɨm sɨmiirar timɨ hai.

Mɨ tɨ kwoɨn hɨriinanɨn iikam nhɨrmiyam krɨma naɨngwokwonanaeiyɨn yɨo wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨii. Mɨ mhoɨiya ta ɨi aeya nɨmbinii mɨ krɨma wɨ ɨi prɨei boɨmɨmauu rani, Adi Komii siir yai aiirɨn. Mɨ mhoɨiya ta ɨi aeya nɨmbinii mɨ krɨma wɨ ɨi prɨei boɨn tani ɨkɨ yaigɨn nhɨr ɨmiirɨn. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ krɨma naɨngwowɨm hɨnɨɨn yɨm wɨ hɨriiyar namyokiyokɨiyami, yɨm wa dɨgii. Mɨ tariinanɨn krɨma tɨ dimɨnɨm sɨmiirɨm sɨbgu aɨngwo rani, krɨma sɨmiirɨn komii naɨngwo rani. Mɨ tariinanɨn krɨma tɨ Adi Komii siir dimɨn mwokɨ mwowɨm ɨni haɨni boɨnmɨmauunamɨm tɨ digworaekwowɨm mhoɨiya nɨmbiyamanɨm. 10 Mɨ mhoɨiya tɨ dimɨn taemɨnɨm dɨgɨ dɨg nwowanɨm yɨm wɨ sɨmbi nɨmbiyami. Mɨ tɨ dimɨnɨm tɨ hindara nwosɨsaeyɨm, tɨ krɨma naɨngwowɨm hɨnɨɨn, yɨm dimɨn kɨbikɨ kɨbikɨm, yɨm tɨ digworaekwowɨm yɨm wa dɨgɨuguski.

11 Mɨ ɨiya kara yɨnisɨm sapɨsapar nwowa kara yɨnisɨm sapɨsapnan boɨnkɨn. Mɨ ɨinokɨinokɨn kara boɨniyɨm, kara pa nɨnoknɨnkɨni dimɨnpai dimɨnpaiyɨm tɨ yɨnisɨm sapɨsapɨm dimɨnpai dimɨnpai nɨnoknɨnkɨniyɨm sɨmiir hɨriinan. Dimusi rani, kariir kwoɨnɨn yɨnisɨm praigakni kwoɨnan nwokɨn. Mɨ tariinanɨn kara inakamae komii bɨdi yasae okiyɨn. Mɨ tɨ kwoɨn hɨriinanɨn yɨnisɨm praigananɨn kara siir wara nonkwo rani. Yɨo tɨ hɨriinan kwoɨnɨn, yɨo bɨdi dɨgiyɨn. 12 Mɨ tariinanɨn krɨma Adi Komii siir dimɨn taemɨnɨm hoɨmgak naɨngwo rani, tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ sɨmiir aknaɨnɨm opnaɨn ɨokaka saiir nonkwo kɨgiyɨm sɨmiir hɨriinan, digworaekwo whɨekakɨm whauuriyɨnan bɨ nwokɨm. Mɨ mhoɨiya krɨma Adi Komii saɨka nwowi mɨ krɨma wɨ haɨni sɨbgu ɨnoknɨnkɨni, dimɨnɨn Adi Komii siya naɨngwowiyɨn kougɨ kou nwowɨn ta Adi Komii siya nɨnoknɨnkɨna iikam whɨekak krɨmiir saiir hɨriinan. 13 Mɨ ta ɨi aiirɨn, tɨkɨ siyɨu whoɨmɨm yɨo wɨ hɨriiyar nikɨ okrɨpkaii mɨ tɨ siyɨuɨm yɨm hɨnɨɨngɨm, krɨmiir naɨngwo tɨbmiiya ɨni Adi Komii siirgɨsiiramar naɨngwo hɨrɨrɨua. Mɨ krɨmiir kwoɨn komiiyɨn ɨni ta nɨmbina Adi Komii siya nɨmbina ɨni saiiramar naɨngwo tɨbmii kɨɨn ɨskiya mɨ krɨma ɨni Adi Komii siya mɨ iikam ɨkɨm, ɨni sɨmiiramar naɨngwokwo ɨskiyɨm. Mɨ tɨ dimɨn komii komii whoɨmɨm yɨm wɨ dɨgi rani mɨ whɨrɨn yɨpɨkɨn kougɨ kou nwowɨn yɨo mɨnkɨn, iikam nhɨrmiyam naɨngwokwonanae. Ɨriig.

Copyright information for `IWS