1 Corinthians 14

Mɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir naeyɨu ɨeya hauuwɨm krɨmiir yɨm ɨni ɨkɨ dimɨn taemɨn nhɨrɨm sɨmiir haiburɨm

Mɨ iikam kɨma bɨikɨbɨiyɨn iikam nhɨrmiyam daɨngwokwo. Yɨo tɨriigɨnɨn kougɨ kouwɨn ɨni siya ywowɨn. Mɨ kɨma Adi Komii siiramɨn dimɨnamɨn wɨ hɨriiyar nwokɨ naɨngwokwokrɨpkaiyɨm kɨmiir hauuwam siir naeyɨuɨn siir hɨrankɨn. Mɨ ta kɨrɨeya siya hauugiya tɨ dimɨnɨm sɨmiir boɨnmɨmauuam yɨm Adi Komii siya bɨdi yɨisiimauuɨm iikam ɨmiir mɨ taka kɨrɨeya ɨni ɨkɨ kɨrɨe nhɨrɨm sɨmiir haibura. Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ yaigɨnpai yaigɨnpaiyɨm sɨm yaiyɨm sɨm boɨniyɨm, yɨpɨkɨ sɨma nɨnoknɨnkɨn karam nwowɨm, sɨma ɨkɨ iikamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam bɨ tɨrkɨm yɨo Adi Komii siirgɨn tɨ sɨma boɨnɨn. Mɨ iikamɨm wɨ nɨnoknɨnkɨn tani tɨ yaiyɨm sɨma boɨni, sɨmiir yaimwokɨyaimwowɨm Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn siya kɨrɨe tɨ iikam ɨmiir hauuwi mɨ sɨma wɨ tɨ aowa aowan dimɨn taemɨnɨm iikamkɨ nɨnoknɨnkɨn karamae nwowɨm wɨ sɨmiir boɨni. Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwiyɨm, sɨma iikam ɨmiirɨn mɨnam boɨni, kɨrɨe sɨmiir hauuwɨm, sɨmiir kwoɨn ɨmiir kɨrɨe haiyɨnɨuwam. Mɨ ta sɨmiir yaiya, iikam ɨmiirɨn wɨ saeya kiprɨd haigɨnɨuwi yɨpɨkɨ sɨmiir kwoɨn ɨmiirsi naɨngwoyɨmiyokiyɨm wadɨe sɨbgu owam. Mɨ ta hɨriinan yaiya wɨ sɨmiir nwokɨ wokmaihaigɨnɨuɨm. Mɨ iikam yɨpɨkɨ yaigɨna Adi Komii siir naeyɨu ɨeya hauuwa sɨmiir saiir boɨni, sɨma wɨ dimɨn taemɨnɨm sɨma sɨmar swokɨ kɨnsiisnaeiyɨm wɨ sɨmiir boɨni. Mɨ yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir boɨnmɨmauuwi ɨkɨ iikamɨm sɨmiir, sɨma wɨ iikamɨm Adi Komii siir pɨugana saiirɨm wɨ sɨmiir whɨnkɨnsiisi kɨrɨe sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya saeya nwowɨm.

Kara ha naɨngwowi kɨma ɨkɨ yai nhɨrɨm kɨma nɨnoknɨnkɨn karamaeyɨm sɨmiir boɨn mɨ kariir kwoɨnɨn ha naɨngwowi, kɨma whɨekakɨm Adi Komii siir yai kɨbiya saiirarar boɨnɨm. Ya tariigɨna ya dimɨn kɨrɨekɨ kɨrɨe waiwiiya tɨrana, saeyaɨrga. Mɨ tɨ iikamɨm sɨmiir yaiyɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuɨm, yɨm ɨni tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ yaigɨn kwɨrni yaiyɨm sɨma nɨnoknɨnkɨn karam nwowɨm sɨmiir boɨniyɨm ɨni sɨmiir haiburɨm. Mɨ inkamɨn yɨpɨkɨ ta yaiya saiir yaimwokɨyaimwowa saiir sɨbgu ɨnkpɨt boɨni kɨmiirɨn mɨ tɨriigɨnɨm sɨma ɨrɨpa kɨmaka haɨngiriyɨu owi mɨ taka yai hɨriinana ya wɨ Adi Komii siir yaiya saiir hɨriinan nwowi.

Tɨ kariir nomiiyauɨm, mhoɨiya kara kɨmiiram nɨti, kɨmiir kɨgnakiyam mɨ kara kɨmiirɨn yaigɨna yɨpɨkɨ Adi Komii siir naeyɨu ɨeya hauuwa saiir ninɨ boɨni kɨmiirɨn mɨ kara wɨ kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani. Mɨ kara kɨmiirɨn dimɨn nhɨrɨm Adi Komii siya nɨisiimauuwɨm karir, kɨmiir boɨnmɨmauuwi mɨ kara Adi Komii siir yaimwokɨyaimwo nhɨr ɨmiir mɨ ɨsiimauuwi, yɨm tɨriigɨnɨm, yɨm nɨkrani kɨmiirɨn wɨ sɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi.

Mɨ inkamɨn yɨpɨkɨ ɨi haɨni mɨ siya sɨbgu haɨn karamae nwowi mɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨma wɨ sɨbgu wakae sɨbgi rani. Nɨɨngaka. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan, inkamɨn ɨrii sɨbgu tɨo karamae nwowiyɨn mɨ siya mwai wɨ sɨbgu wao rani mɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨma wɨ sɨbgu wakae sɨbgi rani. Mɨ tɨ dimɨn whɨso yɨo wɨ mɨiyɨknan nwo rani, wɨ biyɨekɨ biyɨe nwowi. Mɨ inkamɨn ɨiyɨn sɨbgu haɨn karamae nwowi mɨ iikamɨm sɨma wɨ panɨɨna nɨnoknɨnkɨni, sɨma yaiiyam nami? Nɨɨngaka, sɨma wɨ nɨnoknɨnkɨn tani. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kaimwowɨn mɨ iikamɨm sɨma yaigɨn kwɨr boɨni, yɨpɨkɨ iikam nhɨrkɨm nɨnoknɨnkɨn karamae nwowa mɨ ta sɨmiir yaiya wɨ tɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir kiyopsɨbgi haigɨnɨuwi. 10 Mɨ tɨ nu ɨiirɨn, hɨnda tɨndan yaigɨnɨm kasakasa rani, siir nwowɨm. Mɨ tɨ yaigɨnɨm yɨm yaimwokakɨnaɨrgɨm. 11 Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ kara tɨ dimɨnɨm inkam nwɨrkɨ boɨnɨm kariir, kara wɨ nɨnoknɨnkɨn tani. Mɨ siya wɨ ha naɨngwowi, kara om whɨran inkamkɨn. Mɨ an kara wɨ ha mɨ aɨngwowi siya om whɨran inkamkɨn. Mɨ krɨma wɨ ɨrɨpa boɨn tani. 12 Mɨ ya tariigɨna ya hɨriinansika. Dimusi rani, kɨma mɨnam naɨngwokɨm, kɨrɨepai kɨrɨepaiyɨm Adi Komii siir naeyɨu ɨeya hauuwɨm mɨipai mɨipaiyɨm sɨm mɨriiyam. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, kɨmiir kwoɨn komiiyɨn wɨ tɨ kɨrɨeyɨm sɨmiir haiyɨm daɨngwo siir hɨrankɨ mɨipai mɨipai ɨmiir mɨriiyam. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, Adi Komii siir iikamɨm sɨmiir kwoɨnɨm wɨ hɨriinan saeya kɨrɨe haigɨnɨuwi.

13 Mɨ iikamɨm sɨma yaigɨn kwɨr boɨni, yaigɨna sɨma nɨnoknɨnkɨn karamae nwowa saiir mɨ sɨma wɨ Adi Komii siiramar tɨ swokɨ srɨi kɨrɨe sɨmiir hauuɨm. Mɨ sɨma ta yaiya saiir yaimwokɨyaimwowa wa nwokɨ sɨbgu anaaknɨnkii haigɨnɨuɨm ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir. 14 Kara ha boɨni, siya wa tɨri ta saiirɨn. Dimusi rani, kara Adi Komii siiram kwɨsboɨni mɨ siir inɨg ɨiir hainanpraprasi, ta yaigɨna kara nɨnoknɨnkɨn karamae nwowa yɨpɨkɨ Adi Komii siya hauuwa kariir, ya kariir kwoɨnbudɨn sasar naɨngwo kwɨsboɨni mɨ kariir kwoɨnɨn yɨo ɨni hindɨra prɨiyakiirɨrɨrɨn. 15 Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, kara Bɨiyan Inkam Komii siiramɨn wɨ kariir kwoɨnbud ɨeya kwɨsboɨnkii mɨ kariir kwoɨnɨn ɨriipɨ hɨriinan. Mɨ mwai kariir kwoɨnbud ɨeya mɨ waowi mɨ kariir kwoɨnɨn ɨriipɨ hɨriinan, yɨo wa mɨ waowi. 16 Mɨ kɨra nhwo kwɨsboɨni Adi Komii siiram mɨ siir inɨg ɨiir mɨ hainanpraprasi ɨkɨ yaigɨn nhɨrɨm tɨ iikam ɨma nɨnoknɨnkɨn karamae nwowɨm sɨmiir mɨ sɨma wɨ panɨɨna nɨnoknɨnkɨni ta kɨra boɨna saeya wadɨekɨ nɨuwi mɨ sɨma kɨriirɨn wa nwokɨ boɨnɨm hɨnɨɨn, tariigɨna ya yai mwokɨ yaimwo aeyaɨrga. Mɨ kɨra yaigɨn kwɨrniyɨn wɨ hɨriinanar boɨni, ha? Mɨ siya ta yaiya kɨra boɨna saiir yaimwokɨyaimwowa wɨ nɨnoknɨnkɨn tani. Nɨɨngaka. 17 Mɨ kɨra hɨriinan tɨri mɨ kɨra Adi Komii siir inɨgɨn hɨriiyar sɨbgu hainani mɨ ta kɨriir yaiya ɨkɨ iikam nhɨr ɨmiirɨn wɨ panɨɨna whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi?

18 Kara Adi Komii siirɨn mɨnsi boɨn wadɨekii, kara ɨkɨ yaigɨnpai yaigɨnpaiyɨm sɨm boɨnikɨn. Mɨ tɨ yaigɨnɨm kara boɨniyɨm kɨma nɨnoknɨnkɨn karamae nwowiyɨm sɨmiirɨn yɨ kara bɨdi haiburɨn. 19 Mɨ kara iikam nhɨrɨm Adi Komii siir pɨugana saiirɨm sɨmaka nɨdwowi mɨ krɨma ɨrɨpa ha haɨngiriyɨu owi Adi Komii siir inɨg hainanam mɨ kara bɨiyɨn ha nikɨ aɨngwowi, kara dimɨnɨn prɨei kɨpi boɨn yaigɨna krɨma nɨnoknɨnkɨna saiirɨn mɨ ya tariigɨna wɨ sɨmiir nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm wadɨe sɨma sɨbgu owam. Kara sɨmiirɨn wɨ dimɨn whɨekak boɨnmɨmauu rani, yaigɨna sɨma nɨnoknɨnkɨn karamae nwowa saiirɨn. Mɨ tɨkɨ yaiyɨm yɨm wɨ sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani.

20 Tɨ kariir nomiiyauɨm, dimɨnɨm kɨma naɨngwowiyɨm, kɨma yɨnisɨm praigakni kwoɨnan kɨpi naɨngwo. Kɨma inɨkamaeni kwoɨnan dwo. Mɨ dimɨn taemɨn biyɨeyɨm iikamkɨm sɨm napiyɨm sɨmiir warar dɨnkɨn aɨngwoyokiyokɨigi, kɨma sɨmiirɨn digɨumii haimriiyɨugig. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn siirɨn hindara daɨngwo owouu ɨuguski, yɨnisɨmɨn ɨniiyɨbar nikɨ owiyɨn siir hɨriinan. Mɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm yɨpɨkɨ kɨma naɨngwowiyɨm, yɨm ɨni inɨkamaekɨ sɨbgu aɨngwo omokiyɨm kwoɨn mɨiyɨkɨn ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. 21 Mɨ Adi Komii siir yaiya Yokwo Komii hɨr nwowa bɨiya profet Aisaiakɨ si wɨnkiya, ya iikamɨm yaigɨn kwɨr boɨniyɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnkikɨn,

kara, Bɨiyan Inkam Komiigɨn, kara pɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Isrel sɨmiir nuɨn siir hɨranɨm sɨmiirɨn pɨ yaeya yaigɨn boɨni, iikamɨm yɨpɨkɨ om whɨranɨm sɨma sɨmiir boɨnam. Mɨ yaigɨna kara sɨmiir hauuwi mɨ sɨma wɨ kariir yai ɨmiir boɨnmɨmauuwi. Mɨ kariir iikamɨm sɨma wɨ kariiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn tani. Nɨɨngaka.
22 Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, tɨ yaigɨnɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir naeyɨu ɨeya hauugiyɨm kɨmiir, sɨma iikam hauugiyɨm kɨmiir, sɨma iikam kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi, yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiiram naɨngwo tɨbmii karamae nwowɨm mɨ sɨma wɨ saiir wakaeyam nwokɨ aɨngwowɨm. Ya wɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm wɨ sɨmiir wara whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani. Mɨ wɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn karamae nwowɨm wɨ sɨmiirarar hauuwi. Mɨ yɨm tɨriigɨnɨm yɨm sɨma ɨni hɨriiyar naɨngwowɨm Adi Komii siya kaimwokɨkaimwowaɨrgɨn. Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn siya inkami kwoɨn hɨurworwokaii, dimɨn taemɨnɨm sɨma nɨisiimauuwɨm sɨmiir boɨnmɨmauuwam, yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwankɨm. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ wɨ sɨmiir kwoɨn ɨmiir nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm siiraramar nanaokoukaowɨm.
23 Mɨ Adi Komii siir iikamɨm sɨma ɨrɨpa haɨngiriyɨu owi mɨ sɨma yaigɨna sɨma nɨnoknɨnkɨn karamae nwowa saiir boɨni mɨ iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ ta yai aiir wakae nɨnoknɨnkɨn karamae nwowi mɨ iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ Krais siiram naɨngwo tɨbmii karamae nwowi mɨ sɨma ha napnɨnopkainaniyɨm mɨ sɨma wɨ ha boɨni, tɨ iikamɨm sɨma pɨ whaowaei. 24 Mɨ omkakɨm Adi Komii siir yai aiirarar boɨnmɨmauuwi, yaigɨna sɨma nɨnoknɨnkɨna saiir mɨ iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ Krais siiram naɨngwo tɨbmii karamae nwowi ini hanɨɨn sɨmiir kwɨrii ɨdwokaiyɨm mɨ tɨ yaiyɨm sɨmiir mɨ wakae karamae mɨ owi mɨ siya wɨ ha naɨngwowi, siya dimɨn mɨiyɨknan bɨ tɨrkɨn. Mɨ ta hɨriinan yaiya siir kwoɨnɨn wɨ saeya hɨugrɨmkrɨpi. 25 Mɨ tɨ yaiyɨm siir kwoɨnau hɨr nwokaiyɨm yɨm siya bɨ nikɨ ɨnoknɨnkɨnwaokɨn mɨ mhoɨiya sɨma wɨ idowɨiyar nwowɨguski. Mɨ siya nɨti, siya ogmwo wa ninɨ hɨuni mɨ siya wɨ Adi Komii siir inɨg ɨiir hainani mɨ siya wɨ ha boɨni, tariigɨna ya kaimwokɨ kaimwoka, Adi Komii siya ɨni sɨmaka nwowɨn. Ɨriig.

Sɨma ɨrɨpar haɨngiriyɨu o Adi Komii siir inɨg ɨiir sɨbgu hainanam

26 Iikamɨm yɨpɨkɨ kanaka nɨnkɨn apnɨnopkai mɨriiyɨm Krais siir mɨi aiir, kɨma wakae! Mɨ ɨiya kɨma ɨrɨpa haɨngiriyɨu hainani Adi Komii siir inɨg ɨiir mɨ kɨma wɨ hɨnɨɨna tɨr. Nwɨrɨn yɨo wɨ mwai dokwo wao mɨ nwɨrɨn yɨo Adi Komii siir mɨi ɨmiir dowomwarkaiyɨu mɨ nwɨrɨn yɨo wɨ yaiya Adi Komii siya nɨisiimauuwa siir, yɨo wɨ saiir boɨnmɨmauu mɨ nwɨrɨn yɨo wɨ yaigɨna kɨma nɨnoknɨnkɨn karamae nwowiya wɨ saiir boɨn mɨ nwɨrɨn yɨo wɨ yaiya saiir tɨ swokɨ ɨnkpɨt boɨnki kɨmiir mɨ kɨma whɨekakarɨn wɨ hɨnɨɨna tɨr. Mɨ kɨma wɨ iikamɨm yɨpɨkɨ hapaiir nwowɨm wɨ sɨmiir kwoɨn ɨmiirsi daɨngwoyɨmyok mɨ kɨma ta saiirɨn hɨriinanar tɨri mɨ Adi Komii siir iikamɨm sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya wɨ kɨrɨe hɨriinan saiirsi nwowi. 27 Mɨ sɨma yaigɨn kwɨra kɨma nɨnoknɨnkɨn karamaeya saiir boɨni mɨ saiirɨn nwɨskɨ mɨ boɨni mɨ nwoɨmgɨ mɨ boɨni ɨni mɨ owɨn, sɨma sɨmar timɨ boɨn. Mɨ wɨm kɨma whɨekakɨm sɨmiirɨn wara boɨnam kɨpi naɨngwo. Nɨɨngaka. Bɨiyɨn inkam nwɨrkɨ tikɨ boɨn mɨ nwɨrɨn yɨo mhoɨi timɨ boɨn. Mɨ siya saiir boɨni mɨ ta yai aiirɨn wɨ nwɨrkɨ nɨnkpɨt boɨnkii kɨmiiramɨn. 28 Mɨ hapaiirɨn inkamkɨ ta yai aiir nɨnkpɨt boɨnan inkam karamkɨ nɨuwi mɨ inkamɨn yɨpɨkɨ yaigɨna kɨma nɨnoknɨnkɨn karamaeya saiir boɨnɨn siya kɨmaka nɨnkɨn ɨdwokaii mɨ siya wɨ tɨ yaiyɨm sɨmiir kɨpi swokɨ boɨnmɨmɨn, siya hinda yaimɨkrɨmar dɨdwo. Mɨ mhoɨiya siya wɨ sasar boɨn Adi Komii saɨkan. 29 Mɨ yaiya Adi Komii siya nɨisiimauuwa sɨmiir, ya nwɨs mɨ nwoɨmuwakar timɨ boɨn saiirɨn. Mɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ hɨr nwowɨm, yɨm ta yai aiiram maugi mɨ saiir hɨdgi, tari ta yaiya saiir yai mwokɨ yaimwowɨm ɨni Adi Komii siir yasi hɨrɨrɨua, iyɨe? Siir tani. 30 Mɨ nwɨrɨn yɨo wɨ hindara boɨn mɨ Adi Komii siya tɨ yai ɨmiirɨn wɨ inkam nwɨrni nɨisiimauuwi. Mɨ siya wa nɨnsiin okwokii tɨ yai ɨmiir nɨnkpɨt boɨnkiyam mɨ inkamɨn bɨi boɨnɨn yɨo wɨ hindara dɨdwo tani. 31 Mɨ hɨriinan tɨri mɨ kɨma Adi Komii siir yaiya wɨ nwɨnwɨra nwɨnwɨra dokwo boɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika mɨ kɨma whɨekakarɨn wɨ nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm Adi Komii siir yai aiirɨn mɨ kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya wɨ kɨrɨe nwokɨ owɨm. 32 Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siir naeyɨu ɨeya prɨihauuwɨm sɨmiir haii, Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwɨm mɨ sɨma sɨmiir kwoɨnɨm mɨ sɨmiir yaiyɨm sɨmiirɨn sɨbgu kɨgrɨrao. 33 Dimusika? Adi Komii siya dimɨn taemɨnɨm ɨrɨpa bɨ nɨtapiyokɨn. Nɨɨngaka. Adi Komii siya ha naɨngwowi, kɨma ɨrɨpa haɨngiriyɨu owɨm, siir inɨg ɨiir hainanam mɨ kwoɨn mɨiyɨk haiyam mɨ sɨbgu ɨdwowɨm mɨ kwoɨn hiinsɨma nwowɨm mɨ kwoɨn whɨrkɨwhɨruwa nwowɨm. 34 Mɨ tɨkɨ wig hɨriinanɨm sɨma ɨrɨpa kɨmaka haɨngiriyɨu owi Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanam, yɨm sɨma hinda yai mɨkrɨmar dwo. Mɨ nɨm krɨma pɨ sɨmiir kɨgnɨnkɨn boɨn tani ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm sɨmiirɨn. Mɨ tɨ dimɨnɨn siir boɨni, siyɨu komiiyɨn Adi Komii siir yokwo aiir nwowɨn yɨo hɨnɨɨna boɨnkɨn, wigɨm bɨi sɨma nɨdwokaii, sɨma wɨ inkamɨm inɨg komiigakɨm wɨ sɨmiir hɨriinan kɨpi nwo. 35 Mɨ sɨma dimɨn nɨnoknɨnkɨnam tɨri mɨ sɨma wɨ sɨmiir omaka hɨriir dam mɨ sɨmiir kam ɨmiirɨn wɨ hɨr tinɨ srɨiyɨu tɨ dimɨnɨn Adi Komii siir yai aeya boɨna saiir yaimwokɨyaimwowa. Ya hɨriinan siyɨuɨn siyɨu mɨiyɨk rani, ɨiya kɨma Adi Komii siir inɨg hainaniyɨm siir omaka aiir mɨ wigɨm saiirar kɨpi boɨn.

36 Mɨ kɨma kariir yai aiir wakae karamae dimusi nwowi, tɨ kara boɨnkiyɨm wigmi mɨ wɨm kɨma sɨmiirɨn kɨmɨdiniya yaeya yai boɨn? Mɨ kɨma hɨriiyar naɨngwowi, Adi Komii siir yaiya bɨiyɨn kɨmiiram arar nɨtka, aniya? Nɨɨngaka. Mɨ iikamɨm Adi Komii siir yai aiir nɨnoknɨnkɨnɨm ɨni kɨma kɨmar ywowɨskiyɨm, aniya? Nɨɨngaka. 37 Mɨ kɨmiir nwɨrɨn ha naɨngwowi, siirɨn yai Adi Komii siya hauugɨn mɨ siya ha mɨ aɨngwowi Adi Komii siir naeyɨuɨn siya siyar naɨngwo hauugɨn kɨrɨepai kɨrɨepaiyɨm siirɨn mɨ siya wa dɨnoknɨnkɨnki, ta yaiya kara wɨnkiya kɨmiiram kɨmiirɨn Adi Komii siya nɨmbingikɨn ta yai aiir wakaeyoknam. 38 Mɨ tɨ hɨriinan inkamɨn ta yai aiir nikwowaisii mɨ wɨm kɨma ɨriipɨ hɨriinan, wɨ siir timɨ ikwowaisii.

39 Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ tɨ kariir nomiiyauɨm kɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya nɨisiimauuwi kɨma boɨnmɨmauuwam, wɨ sɨmiir sɨmiirar daɨngwokwonanae mɨ tɨ kamɨm yɨpɨkɨ wɨ yaigɨna kɨma nɨnoknɨnkɨn karamae nwowa saiir boɨni mɨ kɨma sɨmiirɨn wɨ igbid kamiyau kɨpi hai. 40 Mɨ kɨma Adi Komii siir inɨg ɨiir hainani mɨ ɨkɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiirɨn sɨbgu sɨbgu tɨr mɨ sɨbgu sɨbgu kiiriimdiyɨu haigɨn. Mɨ iikam whɨekakɨm diriiyar kɨpi boɨnswo. Nɨɨngaka. Ɨriig.

Copyright information for `IWS