1 Corinthians 15

Pol siya Krais siya naonama mɨ siya swokɨ ɨnsiin ɨdwowa saiir boɨnkɨn

Mɨ tariinanɨn tɨ kariir nomiiyauɨm, kara mɨnan naɨngwowi, kɨma ta yai wɨn kɨbiya yɨpɨkɨ bɨigɨ bɨi kara boɨnmauuwa Jisɨs Krais siira, saiir daɨngwowarkaigi. Kɨma tɨ yai ɨmiir wakaeyɨm mɨ kɨmiir kwoɨnɨm ɨni kɨrɨeyar ywokiyɨm. Ɨhɨ, ɨni ywokiya ta yai wɨn kɨbiya kara kɨmiir nikɨ boɨna mɨ kɨma saiirɨn hɨriiyar nonkworɨnukrɨpkaii mɨ kɨmiirɨm wɨ saeyar nanmaiwarkainaei. Mɨ hɨriinan karamaekɨ nɨuwi mɨ kɨma wɨ hindara prɨinaɨngwo tɨbmii kɨɨni.

Mɨ yaiya kara Jisɨs Krais siir hɨrankɨ kara haiya ya kara bɨdi boɨnmɨmauuwa kɨmiir. Taka yaiya ya yai whoɨmoni rani. Mɨ ta yaiya ya hɨnɨɨna boɨnka, Jisɨs Krais siya krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirsi naokɨn, ta sɨma wɨnboɨnkiya bɨiya Adi Komii siir yokwo aiir saiir hɨriinan. Mɨ siya ha naonamɨn mɨ sɨma siirɨn kɨmɨdiniya ɨenau haɨngikaigi mɨ ɨi kwoɨmaka siirɨn Adi Komii siya swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwoki. Yɨm sɨma bɨiya ta Adi Komii siir yokwo aiirɨn tɨ hɨriinan dimɨn kaimwo ɨmiirar mɨ wɨnboɨnkikɨm. Mɨ ɨiya Adi Komii siya Jisɨs Krais siir hɨdnɨnsiin ɨdwowa mɨ siya bɨiyɨn Pita siir hɨriir yɨmbiyam mɨ mhoɨiya siya siir aposel kam ɨuur nwɨso sɨmiir hɨriir yɨmbiyam. Mɨ sɨma siirɨn warar bɨdi mɨ kɨgiyɨm. Mɨ mhoɨiya, siya iikam whɨekakɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm sɨmiir hɨriirɨn idowɨiyar yɨmbiyam mɨ sɨma ɨni siirar mɨ kɨgɨm. Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm mɨ siir siyɨu ɨiir napɨm, 500 bɨdi haiburɨm. Mɨ tɨ iikamɨm sɨmiir nhɨrɨm yɨm ɨna nikɨ owɨm mɨ nhɨrɨm yɨm bɨdi yaokaowɨm. Mɨ mhoɨiya siya Jems siir hɨriir yɨmbiyam mɨ siya siirɨn bɨdiyar mɨ kɨgiyɨn. Mɨ siya siir aposel kamɨm sɨmiir hɨriirɨn ha mɨ ɨmbiyamɨm mɨ sɨma siirɨn bɨdiyar mɨ kɨgɨm.

Mɨ mhoɨigɨ mhoɨiyɨn siya ha nɨtɨn, kɨmɨdiniya kariir tɨriir yɨmbini. Mɨ kara siirɨn bɨdiyar mɨ kɨgiyɨn, yɨnisɨmɨn siir yopiiya siirɨn siyɨumwoni naokaina karam nwowiyɨn siir hɨriinan. Dimusi rani, kara ɨni aowa ywowɨn kara inɨgak bɨ nwokɨn. Mɨ an kara ɨni tɨ Jisɨs Krais siir aposel kamɨm sɨmiir aowa ywowɨn. Dimusi rani, bɨiya Adi Komii siir iikamɨm hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiirɨn kara tɨrbugɨm. Mɨ kara tariinanɨn tɨ hɨriinan kwoɨn asi naɨngwowi. Kara inkam paiigɨpaii rani, Jisɨs Krais siir aposel inkam nwowamɨn. 10 Mɨ dimusi rani, kariirɨn Adi Komii siir naɨngwobumbuwa, saeyar nɨtmaisok okwokɨn mɨ kariirɨn saeyar kɨnsiis haigɨnɨugɨn. Mɨ tariinanɨn kara ɨni Jisɨs Krais siir aposel inkam nwowɨn. Kariirɨn kwoɨn mɨiyɨkɨn Adi Komii siya hauugɨn mɨ siya whɨsarii bɨ nwokiyamkɨn. Nɨɨngaka. Kara mɨi komiiya siya hauuwa saiirar mɨriiyɨn mɨ ta mɨiya kara mɨriiya ɨni ɨkɨ iikam nhɨrmi mɨiyɨm sɨmiir haibura. Kara ta mɨiya kana kanar bɨ mɨriigɨn. Nɨɨngaka. Adi Komii siir naɨngwobumbuwa saeya kanakar nwoka. Mɨ taka ɨi aiirɨn, ta naɨngwobumbuwa tɨ mɨi ɨmiirɨn sasar mɨrii ɨskika. 11 Mɨ tɨ dimɨnɨn yɨo dimɨn Komii rani. Dimusi rani, krɨma whɨekakɨn kɨmiirɨn ta Adi Komii siir yai kɨbi aiirarar mɨ boɨnmɨmauugɨm. Mɨ ta yaiya saeyaɨrga kɨma naɨngwo tɨbmii kɨɨna. Ɨriig.

Iikamɨm naokaowɨm wa swokɨ ɨnsiin ɨdwodwowi

12 Mɨ ta yaiya krɨma boɨnmɨmauuwa saiir yaimwokɨyaimwowa ya hɨnɨɨnga. Ɨiya Jisɨs Krais siya naonama, siirɨn Adi Komii siyar swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwo. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ kɨmiir nhɨrɨm hɨriinan dimusi boɨnkɨm, iikamɨm yɨpɨkɨ naokaowɨm sɨma wɨ swokɨ ɨnsiin ɨdwo rani. Mɨ sɨma tɨ hɨriinan boɨnɨm, sɨma ɨni habwowhaenan ywowɨm mɨ sɨma tɨ hɨriinan yai biyɨe asi boɨnkɨm. 13 Mɨ sɨmiir yaiya kaimwokɨswo mɨ ta Jisɨs Krais siya naonama Adi Komii siya siirɨn wɨ di swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwowi. 14 Mɨ ta Jisɨs Krais siya naonama mɨ Adi Komii siya siirɨn hɨdnɨnsiin ɨdwo karamkɨswo mɨ ta Adi Komii siir yaiya ta ɨinokɨinok krɨma boɨnmɨmauuwiya saeya wɨ naekak di ywowi. Mɨ hɨriinankɨswo mɨ kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya Adi Komii siir yai aiiram nwowa ya wɨ naekak di ywowi. 15 Mɨ tɨ iikamɨm sɨmiir yaiyɨm sɨma yai kaimwokɨswo mɨ ta yaiya iikam ɨmiir krɨma boɨnmɨmauuwa Adi Komii siir mɨi ɨmiir, yɨm wɨ pɨ yɨksɨsaeyɨn. Dimusi rani, nɨm krɨma iikam ɨmiirɨn mɨn nowomwarkaiyɨugɨm, ta Jisɨs Krais siya naonama mɨ siirɨn Adi Komii siya swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwowa saiir. Mɨ sɨmiir yaiya saeya yai kaimwokɨswo mɨ Adi Komii siya tɨ iikamɨm naokaowɨm sɨmiirɨn wɨ hɨdnɨnsiin ɨdwo rani, omwai hɨriiyar waiyayokiyokɨiyamɨn. Nɨɨngaka. 16 Mɨ Adi Komii siya tɨ iikamɨm naokaowɨm sɨmiir hɨdnɨnsiin ɨdwo karam nwowi mɨ wɨ ɨriipɨ hɨriinanar pɨ mɨ tɨrɨn, siya Jisɨs Krais siirɨn wɨ di mɨ hɨdnɨnsiin ɨdwowi, ɨiya siya naonama. 17 Mɨ Adi Komii siya Jisɨs Krais siirɨn hɨdnɨnsiin ɨdwo karam nwokɨswo ta siya naonama mɨ ta kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya Adi Komii siya namaiwarkaina kɨmiir ya wɨ dimɨn komii di ywowi. Mɨ hɨriinan nwokɨswo mɨ wɨm kɨma wɨ iikam mɨiyɨknan di ywowi Adi Komii siir whwonkam ɨdan. 18 Mɨ ta yaiya tɨ iikamɨm sɨma boɨna saeya kaimwo nwokɨswo mɨ Adi Komii siya ɨkɨ iikamɨm naokaowɨm sɨmiirɨn wɨ hɨdnɨnsiin ɨdwo rani. Mɨ mhoɨiya tɨ iikamɨm naokaowɨm, yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm, sɨma wɨ omwai Adi Komii saɨka waiyayokiyokɨi rani, sɨma wɨ hɨriiyar nonkwobumbunɨnkɨn ɨuguskii. 19 Krɨma Krais siiram daɨngwo tɨbmii kɨɨn mɨ siiram dwokwokɨn. Mɨ krɨma siiramɨn tɨ ɨiyɨm tɨ tariinan krɨma nwowɨm tɨ nu ɨiir, sɨmiiraramar nwokwokɨni siiramɨn, krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam mɨ krɨma wɨ iikam mɨiyɨknan nwo rani, nɨm wɨ siyɨu biyɨekɨ biyɨeyɨn si nwowi. Mɨ mhoɨiya krɨma naowi mɨ krɨmiir naɨngwo tɨbmiiya Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨna, ya wɨ krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani. Mɨ mhoɨiya ɨkɨ iikam nhɨrɨm krɨmiirsiyɨn wɨ naɨngwoyɨmyok prasae di kɨni. Mɨ sɨma krɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna pɨ boɨnɨn, krɨmiir kwoɨnɨn yɨo ɨni biyɨe ywowɨn.

20 Mɨ sɨma wɨ hɨriinan di boɨni. Dimusi rani, Adi Komii siya mhoɨiya wɨ krɨmiirar mɨ whɨnkɨnsiisi. Adi Komii siya Jisɨs Krais siya naonama mɨ siya siirɨn bɨdiyar swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwowɨn. Ya ta yaiya ya yai kaimwowaɨrga. Mɨ dimusi rani, Adi Komii siya hɨriinanar tɨrkɨn. Mɨ krɨma ta saiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, siya tɨ iikamɨm naokaowɨm sɨmiirɨn wa mɨ hɨdnɨsiin ɨdwowi. 21 Mɨ tariinanɨn, dimusi rani, tɨ inkam nwɨruwan Adam siir dimɨn biyɨeya saiirsika, iikam, whɨekakɨm wɨ asi naokaoyokiyokɨii. Mɨ yɨo tɨ inkam nwɨrɨn Jisɨs Kraisɨn, yɨo dimusi rani, yɨo siir mɨi aiirsika mɨ tɨ iikamɨm naokaowɨm, sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siyar swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwowi. 22 Mɨ iikamɨm Adam siir yɨɨnɨe nwowɨm, nɨm krɨma ɨriipɨ hɨriinan nɨm krɨma wa mɨ aowi, krɨma wɨ ɨi prɨei nwo rani. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, iikamɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siir pɨugana saiirɨm yɨpɨkɨ wɨ mhoɨiya naowi, Adi Komii siya krɨmiirɨn wɨ yarɨpar swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwodwoswokii ɨrɨpa saɨka sɨbgu oyokiyokɨikaeyamam. 23 Mɨ siya krɨmiirɨn wa swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwowi ɨiya siir kwoɨnkar naɨngwowi krɨmiiram saiir. Jisɨs Krais siya bɨiyɨn krɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiirsi naowɨn mɨ siirɨn Adi Komii siyar swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwo. Mɨ mhoɨiya Jisɨs Krais siya swokɨ ɨti mɨ krɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwowi, yɨpɨkɨ, Jisɨs Krais siir pɨugana saiirɨm.

24 Mɨ ɨiya Krais Jisɨs siya swokɨ ɨti mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm yɨm wa dɨgii mɨ digworaekwowɨm tɨ nuɨn siir kɨgɨrkakiyɨm sɨmiir kɨrɨeyɨm yɨm wɨ siyar dɨgɨguski. Mɨ kamɨm bɨi nwowiyɨm mɨ gavmani inkam ɨkɨm, yɨpɨkɨ siir mɨi ɨnaka nantamyɨriyɨrɨm mɨ Setan ni isidɨn yɨo ɨriipɨ hɨriinan. Mɨ Jisɨs Krais siya siir iikam ɨmiirɨn mɨ digworaekwo ɨkɨm, yɨm siir Adɨn, Adi Komii siir hauugii mɨ yɨo siya wɨ inkam komiinan namɨdwokaiyɨuwi sɨmiir kɨgɨrkakamɨn. 25 Mɨ sɨmiirɨn wɨ Jisɨs Krais siyar kɨgɨrkaki mɨ wɨ ta ɨiya siya siir sau omom ɨiir haɨnururgi, wɨ saiirar nadɨgɨuwi mɨ siya sɨmiirɨn wɨ hɨriiyar nonkworɨnu krɨpkaii siir whɨnkwo paekwoni. 26 Mɨ dimɨnɨm mhoɨigɨmhoɨi siya tɨrbugii, yɨo krɨmiir naoni siyɨu ɨeya mɨ yɨo tɨ dimɨnɨn yɨo wɨ hɨriiyar dɨgɨguski. 27 Dimusika? Adi Komii siir Yokwowa tɨ dimɨn ɨiirɨn hɨnɨɨna boɨnka, Adi Komii siya digworaekwo whɨekakɨm Jisɨs Krais siir ɨɨnarar bɨdi yonkwo dɨgɨm. Mɨ ta yaiya ya ha boɨnka, tɨ digworaekwowɨm yɨm ɨni Jisɨs Krais siir whɨnkwo paekwoni aowa arar nwowɨm. Mɨ dimusi rani, Adi Komii siya digworaekwowɨm Jisɨs Krais siir whɨnkwo paekwoni aowa kɨnar ywowɨm. Mɨ ta hɨriinan saiirsika, Adi Komii siya wɨ Jisɨs Krais siir whɨnkwo paekwoni nwo rani. Nɨɨngaka. 28 Mɨ Adi Komii siya tɨ digworaekwowɨm Jisɨs Krais siir whɨnkwo paekwoni aowa kɨna nwodɨgi mɨ yɨo siyarɨn Adi Komii siir yɨnisɨmɨn sɨmiirɨn wɨ siyar kɨgɨrkaki. Mɨ yɨo Jisɨs Krais siyarɨn wɨ siir Adɨn siir whɨnkwo paekwoni nwowi. Mɨ digworaekwo whɨekakɨm sɨmiirɨn wɨ Adi Komii sasar kɨgɨrkak swowi.

29 Mɨ yɨm tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ ha boɨnɨm, Adi Komii siya iikamɨm naokaowɨm sɨmiirɨn wɨ swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwo rani mɨ sɨma wɨ pɨkɨ hɨnɨɨn siyɨuɨn op siirsi baptais haigɨnɨuwi, ɨkɨ iikamɨm naokao ɨmiirɨn? Mɨ sɨmiir yaiya saeya kaimwo nwokɨswo mɨ Adi Komii siya wɨ iikamɨm naokaowɨm sɨmiirɨn wɨ hɨdnɨnsiin ɨdwo rani. Mɨ sɨma iikamɨm naokaowɨm sɨmiirɨn wɨ op panɨɨna baptais haigɨnɨuwi iikamɨm naokaowɨm mɨ wɨ pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn kɨbiyɨn si nɨmbiyami, tɨ dimɨn ɨiirsiyɨn, ha? 30 Mɨ sɨmiir yaiyɨm sɨma yai kaimwo nwokɨswo mɨ krɨma Jisɨs Krais siir iikamɨm sɨmiirɨn wɨ hɨrii hɨrii dimuam boɨnɨnaei ta Adi Komii siya sɨmiir hɨdnɨnsiin ɨdwowana Jisɨs Krais siir hɨdnɨnsiin ɨdwowa saiir hɨriinan saiir. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ naokaowɨm, sɨma swokɨ ɨnsiin ɨdwo karamae nwowi mɨ nɨm krɨma wɨ Adi Komii siir mɨi aiir mɨrii rani mɨ wɨ ɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ krɨmiir nɨsomaowam tɨrɨm wɨ sɨmiiram nam tani. Nɨɨngaka. 31 Tɨ kariir nomiiyauɨm, iikamɨm ɨinokɨinokɨn kariir nɨsomaowam tɨri. Dimusi rani, wɨm kɨma ɨni Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais ɨni siir pɨugan aiir nwowɨm. Yɨo tɨ dimɨnɨn, yɨo kariir kwoɨnɨn maɨrgɨmaɨrga, siya nwowiyɨn yɨo siir dimɨn mwokɨmwo ɨeya mɨ ta hɨriinan saiirsika, kara ta yaiya kɨmiir asi boɨnkika. 32 Mɨ kara nuan inkamɨm sɨmiir kwoɨn ara nwokɨswo mɨ an kara wɨ ɨkɨ mwanhu mɨ wra mɨnɨm om Efesas hɨranɨm sɨmaka bɨdi pɨmɨ ɨntɨowɨn. Mɨ kara wɨ pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn kɨbiyɨn siir tɨ haii siir hɨrankɨn, ha? Mɨ kaimwokɨ nɨuwi, ta yaiya iikamɨm naokaowɨm yɨm wɨ swokɨ ɨnsiin ɨdwo rani. Mɨ krɨma iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn wɨ hɨriinanar kɨgnɨnkɨn boɨnkii, daɨngwo, owouugi mɨ mhoɨiya krɨma naemɨn naei mɨ opmɨn kwiyaei mɨ krɨma ha naonami mɨ nɨm wɨ hindara nwokɨ dɨgɨguskiyɨm. Mɨ tɨ hɨriinan boɨniyɨm sɨma, sɨma yai mɨiyɨkni boɨn tani, nɨm krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm. Krɨma tɨ sɨma tɨra, saiir hɨriinan kɨpi tɨr.

33 Tɨ yaiyɨm sɨmiir wakaeki, iikamɨm yɨpɨkɨ kwoɨn bibiyɨe naɨngwowɨm wɨ sɨma kiyɨpsɨbgi haigɨnɨuwi ɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ sɨmaka naprɨrɨrɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn. Yɨm tɨkɨ yaiyɨm yɨm yaimwo ɨmaɨrgɨm. Wɨm wɨ nhɨrkɨm pɨ kiyɨpsɨbgi haigɨnɨuwisi kɨma sɨbgu daɨngwo mɨ sɨmaka kɨpi naprɨrɨr. 34 Wɨm kɨma kɨpiinan bɨ nwokɨm mɨ kwoɨn mɨiyɨk bɨ naɨngwokɨm mɨ kɨma warɨ dimɨn biyɨeyɨm kɨma tɨrɨm sɨmiirɨn digɨumii haimriiyɨugig. Mɨ kɨmiir nhɨrɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir nɨnoknɨnkɨn karamae nwowɨm sɨmiirɨn kara pɨ tɨ hɨnɨɨna boɨni mɨ kɨma wɨ nɨdidkakar nwowi. Ɨriig.

Mɨ iikamɨm naokaowɨm sɨma swokɨ ɨnsiin ɨdwodwowi sɨmiir pɨuɨm yɨm wɨ sɨma nwowi

35 Mɨ kam nhɨrɨm yɨm wɨ hɨnɨɨna boɨni, ta yaiya iikamɨm naokaowɨm sɨmiir boɨna sɨma swokɨ ɨnsiin ɨdwodwowam, ya yai paii rani. Mɨ iikamɨm naokaowɨm sɨma wɨ panɨɨna swokɨ ɨnsiin ɨdwodwowi? Mɨ sɨma wɨ paka hɨnɨɨn pɨua sae haii? 36 Mɨ sɨma hɨriinan boɨni mɨ an kara wɨ hɨnɨɨna boɨni, kɨma inkam paii rani, wakae! Mɨ kɨra dimɨn whɨrni nid haɨngikaii mɨ siya wɨ aisiima nikɨ whaksɨsauu rani. Mɨ mhoɨiya siya ha kɨnanpiyɨknaiinii mɨ wa mwrɨinanaiinami. Mɨ kɨma dimɨn nidɨn opkak nwowiyɨn siir haɨngikaii mɨ siya wɨ swokɨ whak rani mɨ wɨ mɨ mwrɨinanaiinam tani. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ naokaowɨm sɨma wa swokɨ ɨnsiin ɨdwowi, tɨ dimɨn nidɨn waibrosɨn kɨma haɨngikaigiyɨn mɨ ha whaknanaiiniyɨn siir hɨriinan. 37 Mɨ dimɨnɨn kɨra haɨngikaiyɨn siir nidɨn nid komii rani. Kɨra nhwo ɨiir bɨ nɨnkɨnkɨn. Nɨɨngaka. Mɨ ɨiya kɨra nid ɨiir haɨngikaiiyɨm mɨ mhoɨiya pɨ nhwo ɨeya whaknanaiinii. 38 Paenid nhɨrɨn yɨo si pɨua pɨ saɨ mɨ owi mɨ nhɨrɨn siyɨn yɨpi saɨ mɨ owi. Mɨ Adi Komii siya hinda siir kwoɨn ara naɨngwokiyɨn mɨ tɨ dimɨnpai dimɨnpaiyɨm sɨmiir nhwoɨm ɨna yɨmbimbɨiyamɨm.

39 Mɨ dimɨnpai dimɨnpaiyɨm sɨma pɨu kwɨruwa bɨ nwokɨm sɨmiir pɨuɨm ɨni kɨpa kɨpa ywowɨm. Inkamɨm yɨm sɨma pɨu mɨ nuan wraisuɨm yɨm sɨma pɨu mɨ ɨpiyɨnɨm yɨm sɨma pɨu mɨ anasuɨm yɨm sɨma pɨu.

40 Mɨ tɨ dimɨnpai dimɨnpaiyɨm yɨpɨkɨ nɨnomor kou hɨr nwowɨm, yɨm sɨmiir pɨuɨm yɨm ɨni sɨma mɨ owɨm. Mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ nɨnomor kou hɨr nwowɨm, sɨmiir dimɨn kɨrɨe kɨbi kɨbiyɨm paenan nɨuyaeiyɨm yɨm ɨni sɨma ywowɨm. Mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ tɨ nu ɨiir nwowiyɨm yɨm sɨmiir dimɨn kɨrɨe kɨbi kɨbiyɨm paenan nɨuyaeiyɨm yɨm ɨni sɨma mɨ owɨm. 41 Mɨ yɨo bɨeni dimɨn kɨbiyɨn paenan nɨuyaiyɨn yɨo ɨni saɨ mɨ owɨn mɨ bwani dimɨn kɨbiyɨn paenan nɨuyaeiyɨn yɨo ɨni saɨ mɨ owɨn mɨ nauun whɨekakɨm yɨm ɨriipɨ hɨriinan, sɨma whɨekakarɨn ɨrɨpa bɨ mɨ okɨm nhɨrɨm sɨmiir kɨrɨeya paenan nɨuyaeiya ɨni nhɨrɨm sɨmiir ɨmiir haiburɨm.

42 Mɨ ɨiya Adi Komii siya iikamɨm naokaowɨm sɨmiir hɨdnɨnsiin ɨdwowi, sɨmiir kwoɨnbudɨn omwai hɨriiyar waiyayokiyokɨiyam, yɨm wɨ tɨ hɨriinan nwowi. Krɨmiir pɨuɨm ɨni tɨ dimɨn nidɨm krɨma haigiiyɨm numɨr ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ ɨiya iikam ɨma naowiyɨm mɨ krɨma sɨmiir pɨuɨs biyɨeyɨm pɨ ɨriipɨ hɨriinan ɨeyar mɨ haingikaigii. Mɨ tɨ pɨuɨm sɨma bɨ kɨmɨmɨnkiikɨm pa whɨigi sasauuwi mɨ tɨ pɨuɨm Adi Komii siya hɨdnɨnsiin ɨdwowi mhoɨiya sɨma wɨ swokɨ whɨi rani. Nɨɨngaka. 43 Mɨ tɨ pɨuɨm tɨ ɨenau krɨma haɨngikaigiiyɨm, yɨm mɨiyɨk rani. Mɨ tɨ pɨuɨm Adi Komii siya hɨdnɨnsiin ɨdwowanɨm, wɨ sɨma nwowi pɨu wadɨekɨ wadɨeyɨn. Mɨ pɨuɨm tɨkɨ krɨma haɨngikaigiiyɨm yɨm kɨrɨe rani. Yɨm ɨni opaɨr ywowɨm. Mɨ tɨ pɨuɨm wɨ Adi Komii siya hɨdnɨnsiin ɨdwowi, yɨm tɨriigɨnɨm yɨm kɨrɨekɨ kɨrɨe ɨma. 44 Mɨ tɨ pɨuɨm tɨ krɨma haɨngikaigiiyɨm, yɨm nuan pɨu ɨma. Mɨ tɨ pɨuɨm wɨ Adi Komii siya hɨdnɨnsiin ɨdwowi, yɨm tɨ pɨuɨm yɨm wɨ nɨnomor kou hɨran pɨu wɨn nwowi. Nuan pɨuɨm mɨ nɨnomor kouan pɨu ɨkɨm. 45 Taka yaiya ya ɨni Adi Komii siir Yokwo Komii aiir nwowa. Adi Komii siya bɨigɨ bɨiyɨn Adam siirar nonkwokwokikɨn. Siyaɨrgɨn inkam kɨɨngɨ kɨɨnɨn yɨpɨkɨ tɨ nu ɨiir naprɨrɨrɨn. Mɨ Jisɨs Krais siirɨn inkamɨn nɨnomor kouwanɨn sɨma siirɨn hɨnɨɨn boɨnkikɨn mɨ Adamɨn yɨpɨkɨ mhoɨiya nwowɨn, krɨmiirɨn wɨ kwoɨnbud wɨn siya hauuwi mɨ krɨmiirɨn wɨ siyar tɨrkii, omwai hɨriiyar waiyayokiyokɨigiyamɨm. 46 Mɨ yɨm tɨ pɨuɨm nɨnomor kouanɨm, krɨma wɨ bɨi sɨmiir nikɨ hai rani. Nɨɨngaka. Krɨma bɨiyɨn wɨ nuan pɨua wɨ saiir haii mɨ mhoɨiya wɨ tɨ pɨuɨm nɨnomor kouanɨm wɨ sɨmiir haii. 47 Adi Komii siya bɨigɨbɨiyɨn Adam siirɨn nuni nonkwokwokɨn mɨ Jisɨs Kraisɨn, tɨ mhoɨiyan Adamɨn, yɨo nɨnomor kouankɨ nɨtkɨn. 48 Mɨ nɨm iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ nu ɨiir nwowiyɨm, nɨm krɨma ɨni Adam siir kwoɨnbudɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨm yɨo Adi Komii siya krɨmiirɨn nuni nonkwokwokikɨn. Mɨ nɨm krɨma iikamɨm yɨpɨkɨ wɨ nɨnomor kou hɨr nwowi, nɨm krɨma wɨ tɨ inkam nwɨrɨn, Jisɨs Krais nɨkɨuwiyɨn, nɨm wɨ siir kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiiyɨn nɨm wɨ siir haii. 49 Mɨ dimusi rani, nɨm krɨma ɨni tɨ nu ɨiir nwowɨm Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ nɨm ɨni Adamni hɨnɨɨn ywowɨm, tɨ inkamɨn tɨ nuɨn siir tɨranɨn. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, mhoɨiya nɨnomor kou hɨr nwowi, nɨm wɨ Jisɨs Krais siir hɨriinan nwowi, tɨkɨ inkam nwɨrɨn nɨnomor kouanɨn.

50 Mɨ tɨ kariir nomiiyauɨm kɨma wakae! Kara kɨmiir boɨnki, tɨ pɨuɨm, tɨ nuɨn siirɨm, Adi Komii siya kɨgɨrkakiyɨn, hɨriirɨn wɨ wara nam tani, hɨr nwowamɨn. Mɨ digworaekwowɨm yɨpɨkɨ naokaowiyɨm mɨ whɨiiyɨm, yɨm wɨ tɨ omɨn tɨ digworaekwowɨm naokao karamae nwowiyɨm, yɨm wɨ sɨmiir hɨriir wara nam tani. Nɨɨngaka.

51 Wakae! Panao kara kɨmiirɨn pɨ yaiyɨm aowa nwowɨm sɨmiir boɨnkii. Mɨ krɨma Krais Jisɨs siir iikamɨm krɨmiir nhɨrɨm krɨma wɨ nao rani mɨ krɨma wɨ hɨriinan tɨr tani. Mɨ krɨmiirɨn Adi Komii siya boɨnkii mɨ krɨmiir pɨuɨm yɨm wɨ sɨma nwowi. 52 Mɨ Adi Komii siya siir paekwosɨm ɨmiir boɨnkii, kɨd maskiyam mɨ wɨ kɨmɨmɨnki rani, wɨ sinani hanɨɨn sinankii mɨ tɨ krɨmiir pɨuɨm wa nɨnkpɨtki, ɨiya tɨ kɨd ɨeya maskii. Mɨ tɨ iikamɨm naokaowɨm, sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya hɨdnɨnsiin ɨdwowi, yɨm wɨ swokɨ ao rani. Nɨɨngaka. 53 Adi Komii siya krɨmiir pɨuɨm wɨ sɨmiir tɨrkii yaeya pɨu nwowamɨn. Mɨ saeya nɨnomor kouan pɨu nwowi mɨ saeya wɨ wai pɨu nwo rani. Nɨɨngaka. Sɨma wɨ hɨriinanar nwoyokiyokɨikaeyami. 54 Kaimwoka, ta pɨua nu tɨrana ta krɨma haɨngikaigiya, mhoɨiya saeya pɨu wɨn nɨmbiyami mɨ wɨ hɨriinan wadɨeyar nwoyokiyokɨikaeyami. Mɨ ta pɨua yɨpɨkɨ naonama, mhoɨiya saeya swokɨ ɨnsiin ɨdwowi mɨ wɨ pɨ nɨnkpɨtkii mɨ wɨ saɨ nwowi mɨ ya wɨ kwoɨnbud wɨnɨn siir haii mɨ saeya wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami. Mɨ ta ɨi aiirɨn mɨ ta yaiya Adi Komii siir Yokwo Komii aiir nwowa ya wɨ dɨgɨ dɨgar nwowi. Ta yaiya ya hɨnɨɨna boɨnka, nao aiirɨn Adi Komii siya bɨdi ikwowaisii ɨguskiya. Mɨ iikamɨm mɨ aokaonanaeiyɨm yɨm ɨriipɨ hɨriinan siya bɨdi mɨ onkwobumbunɨnkɨnkiyɨm. 55 Mɨ hɨriinanakɨ nɨuwi, hɨriinan tɨri mɨ iikamɨm wɨ swokɨ aokao rani. Nɨɨngaka! Mɨ nao saeya wɨ krɨmiiram swokɨ ɨt rani, krɨmiirnii owakɨiyam. Nɨɨngaka.

56 Mɨ tariinanɨn krɨma wɨ hɨriiyar kɨmpɨpɨsu krɨpkaii mɨ wa mɨ aowi. Dimusi rani, tɨ dimɨn bibiyɨeyɨm krɨma tɨrɨm sɨmiirsika. Adi Komii siir siyɨu komii krɨmiir bɨdiyar yɨisiimauuwɨn dimɨn bibiyɨeyɨm krɨma tɨrɨm sɨmiirɨn. Mɨ ta ɨiya tɨ dimɨn bibiyɨeyɨm tɨ krɨma tɨrɨm mɨ siyɨu komii ɨkɨn, yɨm wa dɨgɨguski. 57 Krɨmiirɨn Adi Komii siya whɨnkɨnsiiskɨn. Mɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siya bɨdi yonkwobumbunɨnkɨnkiyɨm dimɨn biyɨe saiir kɨrɨe ɨmiirɨn, yɨpɨkɨ krɨmiir tɨriya, krɨma naokaonanaeiyam. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi mɨ krɨma wɨ Adi Komii siir tɨ boɨn wadɨe mɨ siir inɨg ɨiir tɨ hainan.

58 Tɨ kariir nomiiyau kɨɨngɨ kɨɨnɨm, yɨpɨkɨ kara naɨngwokwonanaeiyɨm, kɨma sɨbgu dokworɨnu mɨ ta yaimwokɨyaimwowa kara kɨmiir boɨna saiiram daɨngwo tɨbmiikɨɨn. Kɨmiir kwoɨnɨm kɨpi swokɨ kisɨna mɨmɨn tɨ dimɨnɨm kara boɨnkiyɨm sɨmiirsiyɨn. Kɨma kɨrɨe hɨriiyar dwokrɨpkai mɨ ta Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais siir mɨi aiirarar mɨrii ɨski. Mɨ wɨm kɨma ta saiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, ta kɨmiir mɨiya yɨpɨkɨ kɨma mɨriiya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siiram ya wɨ hindara prɨiyokaeyam tani, ya wɨ naeyar budi. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi, tariigɨna saeya hɨriinan tɨri mɨ ni kɨra tari siir mɨi kɨbi aiir mɨriigɨn. Ɨriig.

Copyright information for `IWS