1 Corinthians 2

Pol siya paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saiir boɨnmɨmauugɨn

Pol siya boɨn, tɨ nomiiyauɨm, ɨiya kara kɨmiirɨm nɨta kara Adi Komii siir yai mɨiyɨka saiir boɨnmɨmauuwɨm mɨ kara kɨmiirɨn yai kɨrɨe kɨrɨeyɨm mɨ yai aowa aowan ɨkɨm, kara sɨmiir bɨ boɨnmɨmauugɨm. Nɨɨngaka. Ɨiya kara kɨmaka nwowa kariir kwoɨnɨn hɨnɨɨngɨn, kara wɨ dimɨn whɨrɨm naɨngwo rani. Nɨɨngaka. Kara Jisɨs Krais siiraramar yaɨngwo ɨski. Mɨ dimɨn komii whɨrɨn paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siya naowɨn siirama daɨngwo ɨski. Ɨiya kara kɨmiir waraur nɨta kara kɨrɨekak sɨm bɨ nɨtkɨn kara nɨdid kakar nɨtkɨn mɨ kariir pɨua nopnopa mɨ kɨnka. Mɨ yaiya kara boɨna mɨ yai wɨn kɨbiya kara mɨ boɨnmɨmauua, kara inkamɨm nɨnoknɨnkɨnkakɨm kɨmiir kwoɨnɨm sɨmiir hɨriinan bɨ hiir boɨnikɨn. Nɨɨngaka. Kara Adi Komii siir naeyɨuɨn siir kɨrɨeya saiirar nɨtkɨn kɨmiir nɨisiisiimauuwamɨn. Mɨ kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya inkam nɨnoknɨnkɨnkakɨm sɨmiir hɨrankɨ bɨ haigɨn. Nɨɨngaka. Adi Komii siir kɨrɨeya saiir hɨranka nɨtka. Ɨriig.

Nɨnoknɨnkɨna krɨmiirɨn Adi Komii siir naeyɨu ɨeyar hauugɨn

Kaimwoka, sɨma iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨrɨe kɨrɨekakɨm yaowae adnan nwowɨm, sɨmiirɨn wɨ yai kɨrɨe kɨrɨe kapi boɨnmɨmauuwi. Mɨ ta nɨnoknɨnkɨna tɨ nuɨn siir tɨran tani mɨ tɨ inkam komii komiiyɨm nu kɨgrɨraowiyɨm sɨmiir tani. Nɨɨngaka. Ta sɨmiir kɨrɨeya ɨni kingiina nwowa wa dɨgɨuguski. Krɨma Adi Komii siir yaiya saiir boɨnmɨmauugɨm. Mɨ taka nɨmprɨo yaiya inkamɨm nuanɨm sɨmiirsi nɨmprɨoka. Ta yaiya saeya bɨdi bɨdiniyar nwoka, ɨiya siya nu ɨiir nonkwokwo karamae nwowa saiirar. Ta nɨnoknɨnkɨna kara boɨnmɨmauua saeya Adi Komii siya nɨnoknɨnkɨna nɨmprɨo yaiya mɨ ta nɨmprɨo yaiya iikamɨm nuanɨm sɨmiirsi nɨmprɨoka. Mɨ ta yaiya saeya bɨiya nwokwokɨnka. Siya mɨnam naɨngwokɨn, siir siyɨu mɨiyɨk mɨiyɨkɨm krɨmiir whwonkam ɨda dirɨraeraram mɨ krɨma saɨkar nwokɨ ongwomamaɨr aeyɨm. Mɨ tɨ sɨma kara boɨnkiyɨm. Nuan inkam komii nwɨrkɨ bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn ta yaiya saiir bwam ɨiirɨn. Nɨɨngaka. Mɨ sɨma nɨnoknɨnkɨswo mɨ sɨma nɨnomor kouan Inkam Komiiyɨn siirɨn wɨ paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨn saɨka dɨnkɨn ɨrɨnugi. Nɨɨngaka. Mɨ tɨ digworaekwo whɨekakɨm sɨmaɨrgɨm Adi Komii siya kiyau haigɨn kwokɨni iikamɨm siiram naɨngwokɨɨnɨm sɨmiiram. Mɨ Yokwo Komii saeya hɨnɨɨna boɨnkika,

tɨkɨ dimɨn taemɨnɨm yɨm iikami nhwokɨ kɨg karamae nwowɨm mɨ sɨmiir wɨɨngɨ wakae karamae nwowɨm mɨ iikamkɨm sɨm naɨngwowɨm yɨm wɨ nwo rani.
10 Adi Komii siir naeyɨuɨn siyar nɨisiisimauugɨm tɨ siir nɨmprɨo yaiyɨm krɨmiirɨn. Adi Komii siir naeyɨuɨn siya siyar nɨnoknɨnkɨni dimɨnpai dimɨnpaiyɨm mɨ Adi Komii siir kwoɨnɨn, ɨriipɨ hɨriinan, sasar mɨ ɨnoknɨnkɨni. 11 Yɨpɨkɨ inkamkɨn, inkam nwɨrni kwoɨnɨn siir nɨnoknɨnkɨnɨn. Tɨ inkamɨn siir kwoɨnɨn naeyɨuɨn sasar nɨnoknɨnkɨn ɨskii. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan Adi Komii siir kwoɨnɨn inkam nwɨrkɨ nɨnoknɨkɨn karamaeka. Siir naeyɨuɨn sasar nɨnoknɨnkɨni. 12 Mɨ krɨma tɨ kwoɨn hɨriinanɨn nuan inkamkɨ bɨ hauugɨn. Nɨɨngaka. Krɨmiirɨn kwoɨn mɨiyɨkɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn siyar hauugɨn. Mɨ krɨma wa nɨnoknɨnkɨni, digworaekwo whɨekakɨm Adi Komii siya krɨmiirɨn hindara prɨihauugɨm.

13 Tɨ dimɨnɨn krɨma siirɨn kɨmiir boɨnmauu wakaekɨn. Ta yaiya krɨma inkamɨn nɨnoknɨnkɨnkakɨn siir hɨrankɨ bɨ haiga. Nɨɨngaka. Ta yaiya krɨma boɨnmɨmauua Adi Komii siir naeyɨuɨn siyar nɨisiimauugɨn. Mɨ krɨma kamɨm Adi Komii siir naeyɨugakɨm sɨmiir hɨriinan asi boɨmɨmauuwi mɨ sɨma asi sɨbgu wakaeyoknaei. 14 Inkamɨn Adi Komii siir naeyɨu karamae nwowɨn mɨ siya wɨ Adi Komii siir dimɨn mɨiyɨk swokɨ ɨnoknɨnkɨn tani. Nɨɨngaka. Dimusi rani, siya hɨnɨɨna naɨngwokɨn siya hindara prɨinaɨngwo whaowaei boɨni. Mɨ siya wɨ tɨ dimɨnɨn siir dimɨn mwo ɨiir nɨnoknɨnkɨn tani. Dimusi rani, Adi Komii siir naeyɨuɨn siirar dimɨnkɨn. 15 Inkamɨn Adi Komii siir naeyɨugakɨn, siyaɨrgɨn digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir hɨdiyɨn mɨ siirɨn, inkam nwɨrkɨ hɨdɨm wɨ dɨg nwo rani. Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga. 16 Bɨiya Adi Komii siir inkam nwɨrɨn siya Yokwo Komii aiirɨn hɨnɨɨna wɨn boɨnkikɨn,

ɨhɨ, yɨpɨkɨn Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir kwoɨn whɨekak ɨmiir nɨnoknɨnkɨnɨn. Mɨ wɨ nhɨnga nɨnokɨnɨnkɨni Bɨiyan Inkam Komii siir kwoɨn ɨiirɨn mɨ wɨ nhɨnga nɨisiisimauuwi siirɨn, ha? Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga. Siya hɨnɨɨna wɨn boɨnkikɨn. Dimusi rani, Adi Komii siir naeyɨuɨn siyar nowomwarkaiyɨuwi krɨmiirɨn mɨ krɨma Krais siir kwoɨnɨn siir hɨriinan asi nwowi. Ɨriig.
Copyright information for `IWS