1 Corinthians 3

Adi Komii siir mɨiyan inkamkɨn

Tɨ nomiiyauɨm, bɨiya kara boɨnmauuwɨm yaiyɨm mɨ kara kɨmiirɨn kamɨm Adi Komii siir naeyɨugakɨm sɨmiir boɨnmauuwa saiir hɨriinan bɨ boɨnmɨmauugɨn. Nɨɨngaka. Yaiyɨm kara boɨnmɨmauuwiyɨm kara iikamɨm Adi Komii siir naeyɨu karamae nwowɨm, sɨmiir hɨr boɨnmɨmauugɨn. Dimusi rani, kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya ɨni yɨnisɨm praigaknan ywowɨm Krais siir siyɨu ɨiirɨn. Ta yaiya kara kɨmiir boɨnmɨmauuwa ɨni mwɨinan ywowɨm, kara kɨmiirɨn mwɨinan hauu aekɨn. Kariir yaiya saeya ɨni nae kɨrɨe kɨrɨeyɨm inkam adiyaowaekɨ naeiyɨm, sɨmiir hɨriinan bɨ hauu aekɨn. Nɨɨngaka. Kɨma wɨ Adi Komii siir yai kɨrɨeya saiir wakae rani. Dimusi rani, kɨmiir kwoɨnɨm ɨni yɨnisɨm praigaknan ywowɨm mɨ tariinanɨn ɨriipɨ hɨriinan, kɨma dɨg bɨ mɨ okɨm. Dimusi rani, kɨmiir siyɨuɨm kɨma napdirɨraerariyɨm ɨni iikamɨm nu tɨranɨm sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Ɨhɨ, kɨma kɨmiir nomiiyauɨm sɨmaka whwokwoka bɨ nwowikɨm mɨ nɨnkɨnwamwarkɨi boɨni siyɨuɨn ɨni kɨmiir waraurar mɨ ɨnkɨn owɨn. Tɨ siyɨuɨn kɨma tɨrɨn ɨni kamɨm Adi Komii siir nɨnoknɨnkɨn karam nwowɨm, ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm mɨ kɨma sɨmiir siyɨuɨn siir asi napkɨm. Nhɨrɨm pɨ hɨnɨɨna mɨ boɨni, krɨma Pol siirgɨm. Mɨ nhɨrɨm pɨ hɨnɨɨna mɨ boɨni, nɨm Apolosnikɨm. Tɨ hɨriinan siyɨuɨm kɨma tɨriiyɨm yɨm ɨni iikamɨm nuanɨm sɨma tɨriiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm.

Kɨma sɨbgu daɨngwo, Apolosɨn yɨo yɨpɨkɨn? Mɨ Pol kara yɨpɨkɨn? Krɨra mɨiyan inkam kɨnaɨrgwo Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya krɨriirɨn yapɨyapa mɨi hauugɨn. Mɨ ta krɨriir mɨiya kɨma Krais siiramɨn ɨni saiirar yaɨngwo tɨbmiikiyɨm. Kara bɨi mɨnam nɨtkɨn, Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yai kɨbiya saiir boɨnmauuwam, inkamɨn sasaeya nɨnkɨniyɨn siir hɨriinan. Mɨ Apolosɨn mhoɨiya ha swokɨ ɨtɨn yɨo ɨni hɨriinan yai kɨbi aiirar swokɨnɨ owomwarkaiyɨuniyɨn, inkamɨn ko nakiyɨn numɨr, siir hɨriinan. Kɨmiirɨn kwoɨn mɨiyɨkɨn Adi Komii siyar hauugɨn numɨran sasaeyam sɨbgu mwrɨi namiyɨm sɨmiir hɨriinan. Mɨ inkamɨn sasaeya nɨnkɨniyɨn, yɨo inɨg karamaekɨn mɨ ko numɨr nakiyɨn, yɨo ɨriipɨ hɨriinan, inɨg karamaekɨn. Sasae ɨmiirɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siyar dirɨraerarki mɨ sɨma pa nɨmbiyami mɨ inɨgakɨn pɨ Adi Komii siyar nwowi. Mɨ inkamɨn sasaeya nɨnkɨniyɨn mɨ inkamɨn numɨra saiir ko nakiyɨn sowa hɨriinan mɨi kwɨruwa saiirarar mɨriigo mɨ sowiirɨn digworaekwo mhoɨiya wɨ Adi Komii siyar hauuwi mɨiya sowa mɨriiya saiir dɨgar. Krɨra ɨrɨpa Adi Komii siir mɨi kwɨruwa saiirar mɨriigo. Mɨ kɨma ɨni Adi Komii siir numɨra siya nɨiyoknɨnkɨnan ywowɨm.

10 Adi Komii siir naɨngwobumbuwa saeyar tɨrkikɨn kara bɨiyan inkamɨn omaka mɨriiyɨn siir hɨriinan asi nwokɨn. Kara ɨiyɨn paeyɨn bɨdi inansiin okwokiyɨn mɨ kara kɨmiiram asi nɨtkɨn, Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwam. Mɨ kariirɨn Adi Komi siyar hauugɨn nɨnoknɨnkɨn mɨiyɨka mɨ mhoɨiya iikam nhɨrɨm ha nɨtɨm sɨma inɨ mɨrii nɨnkɨnɨnokougik ta omaka. Mɨ kɨma yapayapa nwonɨra omaka sɨbgu haigi siyɨn mɨriirarao. 11 Kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, yɨnpaekɨ yɨnpaeyɨn bɨdi yokwokiyɨn, siya Krais Jisɨs siyaɨrgɨn. Mɨ wɨ inkam nwɨrkɨ yɨnpae wɨr swokɨ inansiin okwo rani. 12 Inkamɨn Adi Komii siir mɨi aiir mɨriiyɨn siya ɨni inkamɨn omaka mɨriiyɨn siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ nhɨrɨm yɨm mɨi wadɨe wadɨeyɨm sɨmiirar mɨ mɨriiyɨm mɨ sɨmiir mɨiyɨm ɨni gol, silva siiyam yɨpɨkɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨigiyamiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ ta omaka wɨ hɨriiyar nwokɨ okwoyokiyokwɨiyɨm mɨ nhɨrɨm yɨm mɨi mɨiyɨk bɨ mɨriigɨm, sɨmiir mɨiyɨm ɨni kɨi auwɨm ɨi prɨei nwo karamae nwowiyɨm, ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ taka omaka saeya wɨ nokwo bripri rani. Nɨɨngaka. 13 Mɨ mhoɨiya iikam whɨekakɨm sɨmiir mɨiyɨm wɨ idowɨiya nɨmbiyami ya ta ɨiya Adi Komii siya hɨdana yaimɨn dimɨnɨm sɨmiir ya saeya. Mɨ taka ɨi aiirɨn Adi Komii siya hɨdana paeya wa nɨmbiyami mɨ mɨiya gol, silva mɨ siiya mɨiyɨk mɨiyɨknan nwowa mɨ paeya wɨ saiir wara nɨnkɨn ɨunam tani. Nɨɨngaka. Mɨ Mɨiya biyɨe nwowa ya wɨ kɨi aunan nɨugi nhɨskii. Mɨ siya wa nwokɨ naɨngwowɨm sɨmiir mɨiya wadɨekɨ piyamsi owa, iyɨe, mɨiyɨk rani, aniya? 14 Mɨ inkamɨn Adi Komii siir mɨi mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiir mɨrii, sɨmiirɨn wɨ tɨ inkamɨn ɨiyɨn paeyɨn haɨninansiin okwowɨn siir ɨdwo namɨ haigi siyɨn mɨriiyɨn, wɨ siir hɨriinan nwowi. Mɨ paeya saiir wara nɨnkɨn ɨu karamae nwowi mɨ Adi Komii siya dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm wɨ ta mɨi aiirsi hauuwi. 15 Mɨ paeya tɨ mɨi ɨmiir nɨu ɨuguskii mɨ siya wɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiir hai rani. Nɨɨngaka. Mɨ siirar kwoɨnbudɨn yɨo wɨ wara nɨnkɨn dɨg rani. Nɨɨngaka. Siirɨn wɨ Adi Komii siya hainaowidi. Mɨ siya wɨ dimɨnkak nwo rani. Nɨɨngaka. Siya wɨ nɨɨnga nɨɨnga prɨiywo kaeyami.

16 Mɨ tari kɨma bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm, aniya? Kɨma ɨni Adi Komii siir omaka komiiya ɨni saiir hɨriinan ywowɨm mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn ɨni kɨmiirar yanɨnkɨnɨuniyɨn. 17 Mɨ inkam nwɨrkɨ Adi Komii siir omaka dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam nwowa saiir nɨinɨnkɨigii mɨ Adi Komii siya tɨ inkam ɨiirɨn wɨ yamdiyar swokɨ onkwo nɨɨnwɨmwɨɨrnɨnkɨni. Dimusi rani, Adi Komii siir omaka ya krɨmaɨrgɨm.

18 Kɨra tɨ dimɨn hɨriinanɨn kɨnakɨna kɨpi swokɨ ɨksɨsaena. Mɨ inkam nwɨrkɨ kɨmiir bopwoniya waraurɨn, siya nuan dimɨnɨm sɨmiir siyɨu ɨmiir napi mɨ siya hɨnɨɨna naɨngwowi, kara nɨnoknɨnkɨn komiikakɨn mɨ tɨ inkam hɨriinanɨn siir mhɨi kwoɨnɨm kisɨna haigii mɨ siya, siya siyamar naɨngwona karamae nwowi mɨ nuan iikamɨm sɨma wɨ hɨnɨɨna boɨni, wara inkamɨn siir kwoɨnɨn bɨdi yɨnkisaɨowaenakiyamɨn. Mɨ Adi Komii siya tɨ hɨriinan inkamɨn, siirɨn wɨ hɨnɨɨna boɨni, siya nɨnoknɨnkɨn mɨiyɨkakɨn. 19 Nɨnoknɨnkɨna iikamɨm tɨ nuanɨm sɨmiir siir tɨrana ya Adi Komii siir whwonkam ɨda ya bɨdi yɨnkisaɨowaenakiyama. Yokwo Komii saiir yai kwɨra hɨnɨɨna boɨnka mɨ tɨ hɨriinan iikamɨm sɨma ha naɨngwowi krɨma nɨnoknɨnkɨn komiigakɨm. Mɨ tɨ hɨriinan mwrakboɨni siyɨuɨn sɨma tɨriyɨn yɨo ɨni wraisuɨm haɨmna ankɨ krɨma haiiyɨm ɨni hɨriinan ywowɨm. Mɨ Adi Komi siya krɨmiirɨn wɨ hɨriinan nɨtkɨn tɨɨmdɨɨnu haii, ɨiya krɨmiir mhɨi kwoɨnɨm hɨriinan biyɨe nwowi. 20 Mɨ Yokwo Komii saiir yai kwɨra hɨnɨɨna boɨnka, Bɨiyan Inkam Komii siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn mɨ inkamɨn siir kwoɨnɨn ha naɨngwowi kara nɨnoknɨnkɨnkakɨn mɨ ta siir nɨnoknɨnkɨna ya ɨni nɨɨngakɨnɨɨngar ywowa. 21 Mɨ dimɨnɨm inkamkɨ dirɨraerar nonkwokwowɨm krɨma sɨmiir bɨiyan inkamɨm sɨmiir inɨg ɨmiir kɨpi hainan. Nɨɨngaka. Dimusi rani, digworaekwo whɨekakɨm Adi Komii siya nonkwokwowɨm yɨm kɨmiiram nɨmbingɨm, kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam mɨ yɨm tɨ digworaekwowɨm yɨm kɨmiiraɨrgɨm. 22 Pol kara mɨ Apolos mɨ Pita, krɨma tɨr mɨnam nwokɨm kɨmiir whɨndirɨraeraram. Adi Komii siyar nɨmbinga ɨiya kwoɨnbudɨn omwai waiyaiyɨn mɨ ɨiya naonaman aka. Mɨ digworaekwo whɨekakɨm tariinan mɨ mhoɨiya nɨmbiyamamɨm siyar nɨmbinkɨm, tɨ digworaekwo whɨekakɨm yɨm kɨmiirgɨm. 23 Mɨ wɨm kɨma Krais siirgɨm mɨ Krais siya yɨo Adi Komii siirgɨn. Ɨriig.

Copyright information for `IWS