1 Corinthians 4

Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir mɨiyan inkamɨm yɨm wɨ siyar hɨdi

Kɨma krɨmiir dɨnoknɨnkɨn, krɨma Krais siir mɨiyan inkamkɨm, siya krɨmiirɨn mɨnam nɨmbinkɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir aowa aowan nɨmprɨo yai kɨbiyɨm sɨmiir kɨgrɨraowɨm iikamɨm sɨmiir boɨnmɨmauuwɨm. Siyɨu whɨrɨn mɨiyan kamɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨngɨn, siya siir mɨi ɨmiir sɨbgu wakaeyokna mɨrii mɨ siir mɨiyɨm siya wadɨe sɨbgu mɨrii, siir bɨiyan inkamɨn siir whwonkam ɨdan. Mɨ kɨma kariir boɨnwokiyopnatkaigii inkam komii komiiyɨm yai hɨdiyɨm sɨmaka, kariir yai ɨmiir, ya ta ɨi hɨriinana ya yaimɨn karamaeka. An kara ɨriipɨ hɨriinan nu tɨranar inkamkɨn, kara pɨndan tani. Nɨɨngaka. An kara om whɨran inkam tani mɨ kara wɨ kanakanar swokɨ hɨd rani. Nɨɨngaka. Kariir kwoɨnɨn ha naɨngwowi siya ɨni rɨrmiigɨ rɨrmiiya nwowɨn dimɨn whɨrkɨn swokɨ kɨnyɨskai rani, kariir kwoɨn ɨiir nɨpiyaokɨiyamɨn Bɨiyan Inkam Komiiyɨn sasar nɨnoknɨnkɨni. Ɨiya ɨna nikɨ owa mɨ kɨma inkam nwɨrni siyɨuɨm saiirar kɨpi nikɨ hɨd kɨma Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siirɨmar tɨkɨ okwokɨn. Mɨ siya digworaekwo whɨekakɨm mɨ kwoɨnɨm aowa aowa nwowɨm mɨ nɨibwomambwo nwokiyamɨm, sɨma wɨ idowɨiyar nɨmbini ɨuguskii wɨ kɨmɨmɨnki rani. Mɨ taka ɨi aiirɨn, wɨ Adi Komii siya boɨnmɨmauugi ɨrɨra nwonɨra sɨmiir mɨi ɨmiirɨn wadɨekɨ piyasi owa, iyɨe? Mɨ tari mɨiyɨk rani.

Kɨma tɨ nomiiyauɨm, tɨ yaiyɨm kara boɨnmɨmauuwɨm, Apolos siya mɨ kara krɨriirar yaigɨm, kɨmiir whɨnkɨsiis haigɨnɨuam, dimɨnɨm krɨma dirɨraerarɨm mɨ krɨma nɨisiimauuɨm sɨmiir. Mɨ kɨma wa nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm. Saeya hɨnɨɨnga, kɨma digɨumii Adi Komii siir yaiya saiir kɨpi haimriiyɨugig mɨ kɨra kɨpi nantamyɨriyɨr mɨ digɨumii nwɨrni kɨpi haimriiyɨu mɨ nwɨruani aram kɨpi naɨngwo. Nɨɨngaka. Yɨpɨkɨ kɨriir nokmwɨn okwohaigɨnɨuɨn inkam komii, ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir kou mwowam? Nɨɨngaka. Adi Komii siya hauugɨm wara digworaekwo whɨekakɨm kɨma nonkwowɨm mɨ kɨma hɨnɨɨn dimusi boɨnkɨm, dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm kɨmiir kɨrɨekar dirɨraerari.

Krɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwokɨm kɨma Adi Komii siir digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir bɨdi haiyɨm mɨ kɨma digworaekwo whɨekakam bɨ haɨnguguwikɨm, aniya? Kɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwowi kɨma ɨni digworaekwokɨ yaokɨngugunankaiyɨm, aniya? Kara hɨriiyar naɨngwowi, kɨma nu kɨgrɨraowan inkam komii nwowi mɨ nɨm krɨma wɨ ɨriipɨ hɨriinan nu kɨgrɨraowan inkam komiiyar mɨ owi. Krɨmiirɨn Adi Komii siya nokmwɨn okwo haigɨnɨugɨm aposel inkam paeprikab nwowɨm. Krɨma ɨni sɨmiir boɨn hɨuriyɨu inkamnan ywowɨm mɨ krɨma wa nwokɨ aonamɨm, ha naonamiyɨn inkamɨn yaigak nwowiyɨn mɨ iikamɨm nu tɨranɨm sɨmiir whwonkam ɨda mɨ nɨnomor kouan paekwosɨm ɨkɨm, ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ sɨmiir nhwoɨn ɨni krɨriirar habɨtkɨnkiyɨm. 10 Krɨma Krais siir yai aiirɨn ɨna boɨnmɨmauuɨm. Mɨ sɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwowi, sɨmiir mwoɨm sɨma nɨnkisaɨowaenakiyami. Mɨ wɨm kɨma ha naɨngwowi Krais siir siyɨupai siyɨupaiyɨm sɨmiir bɨdi yɨnoknɨnkɨn dɨgɨm mɨ nɨm krɨma nɨɨngaka, ha? Mɨ wɨm kɨma ha naɨngwowi, kɨrɨekak krɨmar ywo ɨski. Mɨ nɨm krɨma nɨɨngaka, ha? Mɨ wɨm kɨma ha naɨngwowi kɨrɨe komiigak kɨmar ywo mɨ nɨm krɨma nɨɨngaka, ha? 11 Mɨ bɨiya ɨriipɨ hɨriinan mɨ tɨsi tariinanar nadɨgniyɨn mɨ nɨm krɨma mhɨi prasae bɨ naokɨm mɨ krɨmiir kwoɨnɨm ha mɨ sɨmsɨnkai op mɨnam mɨ mwɨnɨs mɨnɨm ha mɨ haɨngugu. Mɨ sɨma, sɨmiir ɨɨnaɨm pa mɨ unomoknaei krɨmiir prɨitɨo prɨitɨowam mɨ krɨma maeyau kwɨrua nwowɨpɨsuam whaowaei. 12 Krɨma pɨu mɨnkɨ piyaowi mɨ mɨiyɨm krɨmiir ɨɨngaɨr kɨpi swokɨ onkwo mɨrii umɨrsɨsɨm haiyam mɨ naemɨn saɨnan. Mɨ ɨiya sɨma krɨmiir nɨgbumbuwiyɨm mɨ nɨm krɨma nɨɨngaka, sɨmiirɨn pɨ yai mɨiyɨk mɨiyɨk arar swokɨ boɨni. Ɨiya sɨma krɨmiir tɨrbuwiyɨm mɨ nɨm krɨma sɨmiirɨn pɨ hindara kɨgnɨnkɨn dirɨraerari. 13 Mɨ ɨiya sɨma yai biyɨe krɨmiir boɨniyɨm mɨ nɨm krɨma sɨmiirɨn pɨ yai hiinsɨma boɨni. Krɨma ɨni nuan kɨigwo paekwowɨm sɨmiir hɨriinan ywowɨm mɨ krɨma ɨni mhakwokyɨnan ywowɨm. Sɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwokɨm krɨmiirɨn, krɨma bɨiya hɨriinanar nwokɨm mɨ tariinanɨn ɨriipɨ hɨriinan.

14 Kara ta yaiya kɨmiir kiyopsɨbgi haigɨnɨuam bɨ wɨnkika. Nɨɨngaka. Kɨma ɨni kariir yɨnisɨsɨmnan ywowɨm mɨ kariir kwoɨnɨn ɨni kɨmiiramar naɨngwo ɨrkakɨn mɨ ta yokwowa kara wɨnkiya kara kɨmiirsi kauɨdidgikɨn. 15 Iikam whɨekakɨm sɨma wa nɨti Jisɨs Krais siir yai aiir boɨnmɨmauuwɨm mɨ yɨm tɨriigɨnɨm yɨm kɨmiir ad tɨpmwo rani. Nɨɨngaka. Kɨma hɨrii hɨrii ad karamaeka, kanakanaɨrgɨn kɨmiir adɨn. Whɨsarii rani, kɨmiir tɨriirɨn bɨikɨ bɨiyɨn kara nɨtkɨn, Jisɨs Krais siir yai wɨn kɨbiya saiirɨm kara ninɨ boɨnmɨmauunikɨn kɨmiirɨn mɨ kɨma ha wakaeyɨm mɨ ɨna yɨtɨm ta mɨi aiiramɨn. 16 Ta kara boɨnanaeiya kɨmiir, kara dimusi bɨ boɨnkɨn, kara mɨnsi boɨnkɨn, kɨma kariir siyɨu ɨiir kɨgna apɨm. 17 Kara Timoti siirɨn hɨriinansi nɨkropkikɨn kɨmiir waraurɨn. Siya ɨni kariir yɨnisɨmnan ywowɨn mɨ kara siiramar naɨngwokwonanaeikɨn. Siir naɨngwo tɨbmiiya, Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmiiya, ɨni kɨrɨekɨkɨrɨe ywowa mɨ siya Jisɨs siir siyɨu ɨmiirar sɨbgu apikɨn. Mɨ siya wɨ Jisɨs Krais siir yai ɨmiirar swokɨ boɨnmɨmauuwi kɨmiirɨn, kɨmiir kwoɨn ɨmiir swokɨ boɨnworwokai haigɨnɨuam, siyɨuɨn Krais Jisɨs siirɨn kara napiyɨn siir. Mɨ siyɨuɨn kara nowomwarkaiyɨuwiyɨm Adi Komii siir iikam ɨmiir. Mɨ maeyau maeyauɨm kara ta hɨriinan yai kwɨrua saiir saiira boɨnmɨmauu nanaeikɨm Adi Komii siir iikam ɨmiirɨn.

18 Kɨmiir nhɨrɨm sɨma bɨdi yantamyɨriyɨrɨm. Dimusi rani, sɨma ha naɨngwowi kara wɨ swokɨ ɨt rani, yɨm sɨma kɨmiir kwoɨn ɨmiir haiprɨdkikaiyɨm tɨri. Mɨ kɨma wɨ kariir yai aiir wakaeyokna rani. 19 Nɨɨngaka, mɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya kariirɨm naɨngwowi mɨ kara kɨmiiramɨn wa nɨtsauwi mɨ kara kamɨm nantamyɨriyɨriyɨm wɨ sɨmiir yai ɨmiir wakae rani. Nɨɨngaka. Kara mɨnam nɨti Adi Komii siir mɨiya kɨma mɨriiya saiir ninɨ aprɨrɨr kɨgnakiyɨm kɨma Adi Komii siir kɨrɨe aiirar nasi mɨrii, iyɨe? Kɨmiir kɨrɨe aiirar nasi mɨrii? 20 Adi Komii siya siir iikamɨm mɨ sɨmiir digworaekwo ɨkɨm sɨmiir kɨgrɨraowikɨn ta yaiya saeya yai whoɨmoni rani. Nɨɨngaka. Saeya kɨrɨe komiigaka. 21 Kɨmiir kwoɨnɨn ha naɨngwowi kara kɨmiiramɨn ɨdgɨu tɨoni siyɨuɨn siirɨm nɨtɨm, iyɨe? Mɨ kwoɨn hiinsɨma nwowiyɨn siirɨm pɨ yɨt, iyɨe? Mɨ kɨmiirɨm naɨngwokwonanaeiyɨn siirɨm pɨ yɨt, aniya? Kɨma kariir yai aiirar bɨdi wakaeyokna dirɨraerarɨm. Mɨ kɨma digworaekwo whɨekakɨm kɨma tɨrɨm sɨmiir tɨ swokɨ aɨngwoki. Mɨ digworaekwowɨm biyɨe nwowɨm yɨm kɨmar sɨbgu dirɨraerarkwokɨn mɨ kara kɨmiiramɨn, wɨ maɨrgɨmaɨrgani siyɨuɨn siiraramar nɨti. Ɨriig.

Copyright information for `IWS