1 Corinthians 5

Hɨi niwɨt nanaeni siyɨuɨn ɨni Adi Komii siir iikam nhɨrɨm om Korin hɨranɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm ɨni sɨmiir hɨr nwowɨn

Yaiya bɨdi haigirɨrɨrkiya, hɨi nanaeni siyɨuɨn ɨni kɨmiir waraur nwowɨn. Tɨkɨ siyɨu hɨriinanɨn yɨo ɨni kɨpɨikɨ kɨpɨii ywowɨn tɨkɨ siyɨuɨn yɨo ɨni inkamɨn siir adni wig haɨnɨkɨi nonkwonaeɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ iikamɨm hɨranɨm Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii karamae nwowiyɨm, yɨm sɨma tɨ hɨriinan siyɨuɨn siir bɨ swokɨ tɨrikɨm. Nɨɨngaka. Kɨma bɨdiya ikɨ ɨnoknɨnkɨnɨm kɨmiir inkam nwɨrɨn tɨ hɨriinan siyɨu biyɨe siir tɨrɨn mɨ kɨma nantamyɨriyɨrkak dimusi swokɨ owi, ha? Kɨma tɨ hɨriinan siyɨuɨn siirsiyɨn naɨngwoyɨmiyok ɨdidgak dwo. Mɨ hanɨɨngɨnɨuwi, kɨma siirɨn tɨ haɨnɨknatki, yɨo kɨmaka kɨpi nwo. Kaimwoka, kara kɨmaka kingiin bɨ nwokɨn mɨ kariir kwoɨnɨn siya kɨmaka waraur bɨdi ywowɨn mɨ kara bɨdiyar mɨ hɨdgiyɨn siir siyɨuɨm siya tɨriyɨm sɨmiirɨn. Kara hɨriinan bɨdi boɨnkiyɨn, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs siir inɨg ɨiirɨn kɨma ɨrɨpa haɨngiriyɨu boɨnai. Mɨ kariir kwoɨn ɨeya mɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs siir kɨrɨeya wɨ kɨmaka nɨnkɨn owi. Mɨ kɨma tɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm, tɨ hɨriinan inkam biyɨe nwɨrɨn kɨmaka nwowɨn siir haɨnɨknatki Setan siirɨm mɨ siirɨn wɨ Setan siya nwokɨ onkwobumbunɨnkɨnɨm. Mɨ siir kwoɨnbudɨn wɨ Adi Komii siya nwokɨ anmaiwarkainaowidɨm. Mɨ ɨiya Bɨiyan Inkam Komii siya swokɨ ɨtana siya wɨ wadɨeyar nwokɨ owɨm.

Yɨo tɨ siyɨu hɨnɨɨnɨn yɨo mɨiyɨk rani, kɨma hɨnɨɨna boɨni, krɨmiir iikamɨm wadɨeyaɨrgɨm. Mɨ kɨma kɨmiir dimɨn biyɨeyɨm ɨni hɨriiyar kɨgnɨsu okrɨpkaiyɨm. Kɨma ta dimɨnsɨma nɨnom nɨkɨuwiya saiir daɨngwoki. Saeya pɨ omaka mɨn ku mɨ inkamɨn omakaɨnɨn, pɨ kiyɨnsa dirɨraerar karam ywo mɨ ta omaka pɨ saeyar kurɨmtɨoki ɨuguskii. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, kɨmiir waraurɨn dimɨn biyɨe inkam nwɨruwakar dirɨraerari mɨ kɨma siirɨn hɨriiyar kɨgnɨsu dirɨraerari. Mɨ mhoɨiya wɨm kɨma wɨ tɨ hɨriinan siyɨu ɨiirar mɨ tɨri. Mɨ kɨma kɨmiir siyɨu biyɨeyɨn dɨtkigi, ta dimɨnsɨma nɨnom nɨkɨuwiya saiir hɨriinan mɨ kɨmiir kwoɨnɨm rɨrmiiya nwokɨ okiyɨm. Dimusi rani, Krais siya ɨni kɨmiir wou nikwo aeni ɨi komiinan ywowɨn. Mɨ siya ɨni nimwo op haɨnaowiyɨn inkamɨn, krɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam mɨ ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ ɨiya paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn Krais siir nɨnkɨn ɨsom ɨrɨnugiyɨn, siya ɨni sibsibɨn bɨiya Judakɨm sɨm nɨsom nanag hauuwɨn ɨni siir hɨnɨɨn ywowɨn, krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam. Mɨ Krais siya ɨni krɨmiir sibsibnan ywowɨn. Mɨ nɨm krɨma ɨriipɨ hɨriinan dimɨn biyɨeyɨm, sɨmiirɨn digɨumii timɨ haimriiyɨugig mɨ ha timɨ haiyoprimdiyɨumiigi swoki. Ya ɨni Judakɨ sɨma tɨrɨn bretɨn yis karamaeyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn ta ɨi komiiya wou nikwo aeiya, saiirɨn, ta ɨiya bretɨn yis karamaeyɨn siir naeiya ya sɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiir haiyɨprimdiyɨumiigiyɨm saiir nɨisiimauuga. Mɨ krɨma hɨriinan tɨri, dimɨn biyɨeyɨm bɨiya krɨma tɨrkaiyɨuwɨm digɨumii sɨmiir haimriyɨugigi mɨ krɨma wɨ iikam wadɨeyar nwowi. Mɨ krɨmiir yaiyɨm ɨriipɨ hɨriinan wɨ wadɨeyar mɨ owi.

Mɨ yokwo kwɨra kara wɨnkiya kɨmiiram, kara hɨnɨɨna wɨn boɨnkikɨn, kɨma iikamɨm hɨi niwɨtnanaeiyɨm sɨmaka kɨpi naprɨrɨr. 10 Kara iikamɨm naɨngwo tɨbmii karam nwowɨm sɨma tɨriyɨm hɨriinan siyɨuɨm, hɨi mɨn niwɨtnanaeiyɨm mɨ inkamam kɨgmaɨri ɨkɨm mɨ inkam nhɨrmi digworaekwo mɨn tauae haii ɨkɨm mɨ inkamɨm uruwai siyaowaini siyɨu napi ɨkɨm, kara sɨmiir bɨ boɨnkɨn. Nɨɨngaka. Kɨma tɨ hɨriinan iikamɨm sɨmiirɨn digɨumii haimriiyɨugigam naɨngwowi mɨ kɨma tɨ nu ɨiirar tɨ haiburgik ɨski. 11 Ta yokwowa kara wɨnkiya saiir yaimwokɨyaimwowa saeya hɨnɨɨnga. Mɨ inkamɨn naɨngwo tɨbmiiyɨn siya hɨi mɨn nanaei mɨ siya inkam nwɨrni dimɨn nam kɨgmaɨri mɨ uruwai siyaowaini siyɨuɨn siir mɨ api mɨ inkam nwɨrni mɨ ɨgbumbuwi mɨ op biyɨe mɨ kwiyaei mɨ inkam nwɨrni dimɨn mɨn mɨ tauae hai mɨ yɨo tɨ hɨriinan inkamɨn, kɨma saɨka kɨpi nombopboɨn mɨ nae saɨka kɨpi mɨ ae. Nɨɨngaka.

12 Kɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwowi ta mɨi hɨriinana inkamɨn naɨngwo tɨbmii Karam nwowiyɨn siirɨn kara hɨdɨm, aniya? Nɨɨngaka. Mɨ krɨma inkamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm sɨmiirara hɨdɨski. 13 Iikamɨm naɨngwo tɨbmii karamaeyɨm sɨmiir siyɨuɨm wɨ Adi Komii siyar hɨdi. Adi Komii siir yaiya bɨiya sɨma wɨnkiya saeya hɨnɨɨna wɨn boɨnkika mɨ tɨ hɨriinan inkam biyɨeyɨm kɨmaka waraur nwowɨm sɨmiirɨn haɨnɨmɨknatatki. Ɨriig.

Copyright information for `IWS