1 Corinthians 6

Iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma sɨmiir nomiiyau ɨmiir kɨpi boɨnɨuriyɨu boɨn

Mɨ kɨmiir inkam nwɨrkɨ siya maɨrgɨmaɨrga siir nomiiyau nwɨrni nwo karamae nwowi, yɨo wɨ yaigak nwowi. Mɨ kɨma siirɨn hɨriinan dimusi kɨgnɨnkɨn tɨrkɨm siir nomiiyau ɨiir boɨnwokiyopnatkaigiyamɨn, ɨkɨ gavman iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir siyɨu ɨiir nap karamae nwowiyɨm sɨmiir ɨɨn nonkwokiyamɨn, ha? Kɨma hɨriinan Kɨpi tɨr! Siya Kɨmiiram dam, iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiirgɨaiir wakaeyokna apiyɨm kɨmiiram mɨ sowiir yaiyɨm kɨmar wakae mɨ sowiirɨn kɨmar hɨdhaigɨnɨu mɨ sowa wɨ ɨrɨpa nwokɨ ongwomamaɨr aeyɨm. Kɨma tɨ dimɨn ɨmiir daɨngwoki, mɨ nɨm krɨma iikamɨm Adi Komii siirɨm, mhoɨiya krɨma wɨ nuan iikamɨm sɨmiir hɨdi. Mɨ kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ nu ɨiir nwowiyɨm sɨmiir hɨdi mɨ kɨma tɨ dimɨn sɨm hɨriinanɨn kɨma, swokɨ hɨdnaei siirɨn wɨ panɨɨna sɨbgu nɨnoknɨnkɨni, ha? Kɨma tɨ siir daɨngwoki. Mhoɨiya krɨma wɨ paekwosɨm ɨmiir hɨdi mɨ tariinanɨn nu tɨrɨn kɨma hɨnɨɨna daɨngwo, kɨma wɨ dɨgar nwowi. Tɨ dimɨn hɨriinanɨn tɨ kɨma kɨmar tɨrɨn kɨmiir waraurar siir hɨdɨm. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi inkamɨn siir nomiiyauɨn saɨka nongwomamaɨr ae karam nwowi mɨ kɨma siirɨn wɨ dimuam kɨgnɨnkɨnkii, ɨkɨ iikamɨm kɨma nɨnoknɨnkɨnɨm, iikam biyɨe nwowɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir pɨugana saiir karamaeyɨm, sɨmiir hɨriirɨn, ha? Ta yokwowa kara wɨnkiya, kara ɨgao yai wɨn boɨnkikɨn mɨ iikam kɨmiiramɨn ha wɨn hauugikɨn mɨ kɨma wa nwokɨ ɨdidɨm. Dimusika? Mɨ tari kɨmiir waraurɨn inkam nwɨrmɨn nwɨrmɨnkɨ nɨnoknɨnkɨn karamaeka tɨ inkam nwɨso naɨngwo tɨbmiiyo sowiir hɨk aiir wokmai haigɨnɨuwamɨn, aniya? An kara ha naɨngwowi, Nɨɨngaka. Mɨ tɨ hɨriinanɨn siir tɨriyɨm kɨmiir iikam nhɨrɨm yɨmbi ɨo kwoɨn naɨngwowi Mɨ sɨmiir nomiiyauɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir napiyɨm sɨmiirɨn pɨ sɨmar swokɨnɨ kiyainaki. Mɨ sɨma pa nami mɨ sɨmiirɨn pɨ ɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir siyɨu ɨiir nap karamae nwowiyɨm sɨmiiram nɨkɨunami, sɨmiir whwonkam ɨda ninɨ okwo boɨnmɨmauuwam sɨmiir boɨnwokiyopnatkaigiyam. Mɨ sɨmiirɨn pɨ sɨma nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm ɨrɨpa sɨma nongwomamaɨr aeyam.

Mɨ tɨ dimɨnɨn kɨmiirɨn wɨ siya niyopakaiyɨuwi. Mɨ wara ɨrɨpa kɨma nongwomamaɨr aeya wɨ saeya tɨrbugi mɨ kɨma mɨ kɨmiir nomiiyau ɨma, wɨm wɨ yaigak kɨma kɨmar swokɨ ɨnwo anwonaei. Mɨ kɨriir nomiiyauɨn siya kɨriir tɨrbuwi, kɨra siirɨn yai komiiyam kɨpi nam mɨ hindara daɨngwo ouwouu ɨuguski mɨ ɨinokɨinokɨn kɨriir nomiiyauɨn siya kɨnakar nwowi. Mɨ tɨ siyɨu hɨriinanɨn kɨma tɨrɨn kɨmiir nomiiyau ɨmiir, yɨo siyɨu biyɨekɨ biyɨe kɨɨngɨn.

Tɨ sɨmiir tɨ aɨngwoki, iikamɨm yɨpɨkɨ dimɨn bibiyɨe tɨrɨm, yɨm wɨ omɨn Adi Komii siya kɨgɨrkakiyɨn digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir, sɨma wɨ siir wara nam tani. Mɨ kɨma tɨ hɨriinan iikam biyɨeyɨm, yɨpɨkɨ wɨ Adi Komii siiram nam karam nwowi saɨka nwowam, kɨma sɨmiirsi wɨ naɨngwoyɨmyok rani, aniya? Yɨo wɨ mɨiyɨk nwo rani, tɨ hɨriinan dimɨnɨm kɨma, kɨma kɨmar swokɨ ɨksɨsaenaei. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ iikam nhɨrmaka prɨinanaeiyɨm hɨi mɨ naeyɨu biyɨemi inɨg hainaniyɨm mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ nonkwonam hɨi sɨma sɨma swokɨ prɨinanaeiyɨm mɨ kamɨm ɨrɨpa pɨu kam nhɨrmaka nwowiyɨm mɨ siyɨu biyɨe ha tɨriyɨm, yɨm wɨ tɨ omɨn Adi Komii siya kɨgɨrkakiyɨn digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir, wɨ siir wara nwo rani. Nɨɨngaka. 10 Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ hɨi tauaeiyɨm mɨ digworaekwowam kɨgmaɨriyɨm mɨ op biyɨeya kwiyae whaowaeiya sae kwiyaeiyɨm mɨ ha kwiyae whaowaenamiyɨm mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ yai bibiyɨe boɨniyɨm mɨ iikam nhɨrmi hinda whɨsariiya prɨiboɨniyɨm mɨ iikam nhɨrmi digworaekwo prɨihai prɨihaiyɨm mɨ tɨ hɨriinan iikamɨm yɨm wɨ omɨn Adi Komii siya kɨgɨrkakiyɨn digworaekwo whɨekakɨm sɨm, wɨ siir hɨriir wara nam tani hɨr nwowamɨn. Nɨɨngaka. 11 Mɨ kɨmiir iikam nhɨrɨm bɨiya sɨma tɨ hɨriinan siyɨu ɨiirar bɨdi ikɨ tɨrɨm mɨ tɨ dimɨn biyɨe hɨriinanɨm kɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm, yɨm Adi Komii siir naeyɨu ɨeya bɨdi yɨinakiyɨm mɨ kɨmiirɨn siya bɨdi yɨmbinɨm siir iikam nwowam. Mɨ siya boɨnki, kɨma whauriyɨnan mɨ wadɨe bɨdi ywokiyɨm. Dimusi rani, kɨma Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siir yai aiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm mɨ saiir wakaeyokna apkɨm. Mɨ kɨma ɨni siirar ywowɨm. Ɨriig.

Mɨ kɨma siyɨu wadɨe tɨri, kɨriir pɨu aiirɨn, iikamɨm sɨma wɨ Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanprapraskii. Dimusi rani, ta saiirsika

12 Mɨ wɨm kɨma hɨnɨɨna boɨnikɨm, digworaekwo whɨekakɨm Adi Komii siya nɨkopaisɨsɨr karamae nwowɨm krɨma sɨmiir tɨri wadɨe nwowam wɨ dɨgar nwowi. Mɨ kara pɨ hɨnɨɨna boɨni, tɨ digworaekwo hɨriinanɨm sɨmiir nhɨrɨm, krɨmiirɨn wɨ sɨma whɨndiraerar tani wadɨe krɨma nwowamɨn. Mɨ kɨma ha boɨni, tɨ dimɨnɨm yɨm wadɨeyaɨrgɨm, krɨma sɨmiirɨn ha tɨr mɨ kara tɨ sɨmiirɨn kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨnkii, kara wɨ tɨ digworaekwo nhɨrɨm sɨmiir tɨr tani. Dimusi rani, kara sɨmiiram naɨngwo rani, kariir kwoɨn ɨiir kiyaiyamɨn mɨ kara sɨmiiramɨn pa nwokɨ aɨngwokwonanaeiyɨm. Nɨɨngaka. 13 Mɨ wɨm kɨma hɨnɨɨna boɨnkɨm, naeyɨm Adi Komii siya tɨrɨm krɨma wɨ sɨmiir naei. Krɨmiirɨn mhɨi Adi Komii siya hauugɨn tɨ nae ɨma nwokaiyam mɨ kɨma tɨ naeyɨm mɨ mhɨi ɨkɨm sɨmiiramɨn hɨnɨɨn kɨpi naɨngwo, kouɨn ɨni sɨma ywowɨn yɨm tɨ dimɨn hɨnɨɨnɨm yɨm dimɨn komii rani mhoɨiya wɨ Adi Komii siyar swokɨ hauukɨiyɨuwi yaeya mhɨi mɨ yaeya nae. Mɨ krɨmiir naeyɨm mɨ krɨmiir pɨu ɨkɨm, yɨm wɨ siya dɨgi krɨmiir pɨuɨm yɨm Adi Komii siya tɨrkikɨm. Mɨ krɨma mɨ ɨkɨ nhɨr ɨkɨm, krɨma dimɨn biyɨe ɨrni nwɨrni kɨpi tɨr krɨma Bɨiyan Inkam Komii siir digworaekwo ɨmiirarar tɨr mɨ siir inɨg ɨiirarar hainan, digworaekwowɨm krɨmiir pɨu ɨma tɨriyɨm mɨ siya wɨ hɨriinan saiirsi kɨgɨrkaki krɨmiir pɨu aiirɨn. 14 Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs siya bɨdiyar ikɨ aonamɨn mɨ siirɨn Adi Komii siyar swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwoki. Mɨ mhoɨiya krɨma naonami mɨ krɨmiir pɨu ɨmiirɨn wɨ Adi Komii siyar swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwowi, siir kɨrɨe komii aeyar.

15 Krɨma ɨni Krais siir pɨua ɨni saiir ɨga ɨɨn mɨ pɨu haɨmii haɨmiinan ywowɨm. Kɨma ta saiir daɨngwoki mɨ kɨma hɨriiyar naɨngwowi, tɨriigɨnɨn yɨo wadɨekɨn, krɨma, krɨmiir pɨuɨm Krais siir pɨua hɨrankɨ tɨ hai mɨ wiga hɨi nanaeiya saiir pɨu anaka tɨ ɨnkɨn ɨtapiyoki, aniya? Nɨɨngaka. 16 Ta saiir daɨngwoki, inkamɨn yɨpɨkɨ siir pɨua wiga hɨi nanaeiya saɨka nɨtapiyoki, yo sowa ɨni pɨu kwɨruwar ywowɨskiyo. Adi Komii siya Yokwo Komii saiirɨn hɨnɨɨn boɨnkikɨn, inkamɨn wig ɨraka ɨrɨpa pɨu nwowi, yo sowa ɨni pɨu kwɨruwar ywowɨskiyo. 17 Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Bɨiyan Inkam Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apɨm, yɨm ɨni saɨka ɨrɨpa kwoɨn whɨruwar ywowɨskiyɨm.

18 Siyɨuɨn hɨi nanaeiyɨn siirsi dapiyok. Mɨ tɨ iikamɨm, siyɨuɨn hɨi nanaeiyɨn siir siira tɨriyɨm yɨm sɨmiir pɨu ɨmiirar kiyopsɨbgi haigɨnɨuwi. Mɨ ɨkɨ dimɨn biyɨe nhɨrɨm iikam ɨma tɨriyɨm yɨ sɨmiir pɨu aiir bɨ tɨrbuwikɨn tɨ siir hɨriinan. Nɨɨngaka. 19 Kɨmiir pɨuɨm yɨm ɨni wadɨekɨ wadɨe ywowɨm yɨm ɨni Adi Komii siir naeyɨuɨn siir omaka kɨrɨenan ywowa. Mɨ kɨma ta saiir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm? Siir naeyɨuɨn yɨpɨkɨ kɨmiir hauugikɨn ini hanɨɨn kɨmiir kwɨrii ɨdwokaiyam. Kɨmiir pɨua ya kɨmiirgɨ kɨmiir pɨu rani. Nɨɨngaka. 20 Yɨm Adi Komii siir pɨugɨm. Dimusi rani, bɨiya Adi Komii siya siir yɨnisɨm ɨiirar nɨkropkikɨn mɨ siya ɨna yaowɨn paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn si, krɨmiir namaiwarkainam. Mɨ krɨma Adi Komi siir inɨg ɨiir hainanki dimɨnɨm krɨma tɨrɨm sɨmiirsi. Dimusi rani, siya krɨmiirɨn dimɨn kɨbikɨ kɨbi ɨiirar tɨrkɨn krɨmiir nanmaiwarkainamɨn. Ɨriig.

Copyright information for `IWS