1 Corinthians 7

Iikamɨm yɨpɨkɨ nonkwona pɨ sɨmiir boɨni

Mɨ ta kara wɨnkiya yokwoni kɨmiiram kara mɨn swokɨ wɨn boɨnkikɨn, tɨ digworaekwowɨm kɨma srɨigiyɨm, ɨiya kɨma wɨnkiya kariiram. Mɨ kariirar kwoɨnɨn yɨo hɨnɨɨna naɨngwowi ta saiirɨn inkamɨn wig nonkwona karamae mɨ owi yɨ ɨni wadɨeyar mɨ owɨn. Mɨ wigkam whɨekakɨm yɨm hɨi nanaeni siyɨuɨn, dimɨn biyɨekakɨn siir tɨrikɨm. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨo ɨni ywowɨn, kam whɨekakɨm yɨm sɨmiir yapɨyapa wigakar dwo mɨ ɨriipɨ hɨriinan wigɨm sɨmiir yapa yapa kamaka mɨ owi, yɨ ɨni mɨ owɨn. Mɨ inkamɨn yɨpɨkɨ wigak nwowiyɨn, yɨo siya siir wig aiiramar timɨ kiwaki, ɨrɨpa nɨb saɨka whwonkaiyamɨn. Mɨ wiga kamkak mɨ owiya, ya saeya saiir kam ɨiiramar timɨ kiwaki, ɨrɨpa nɨb saɨka mɨ whwonkaiyamɨn. Kara tɨ hɨriinan mɨnsi boɨnkikɨn, wig saeya saiir pɨua wɨ sasar kɨgrɨraona rani. Nɨɨngaka. Saiir kamɨn wɨ siya warar timɨ kɨgrɨrao. Mɨ kamɨn, yɨo ɨriipɨ hɨriinan siir pɨua siya siyar mɨ kɨgrɨraona rani. Nɨɨngaka. Wiga siya nonkwona wɨ saeya warar timɨ kɨgrɨrao siirɨn. Mɨ sowowaiyɨn ɨrɨpa pɨu nwowamɨn wɨ kɨpi nɨmiiyɨu. Mɨ ɨni mɨ owɨn sowa kwoɨn whɨruwar mɨ okii ɨrɨpa nɨb mɨ whwonkai karamae mɨ owi ɨi nhɨrɨm mɨ sowa Adi Komii siiramɨn wa nwokɨ kwɨs boɨnɨm dimɨnamɨn. Mɨ mhoɨiya, sowa dimɨnamɨn Adi Komii siiram kwɨsboɨn dɨgii mɨ sowa ɨrɨpa nɨb whwonkaiyamɨn wa tɨ swokɨ aɨngwo mɨ Setan siya sowiir kwoɨn ɨiir nɨkpɨtmai karamaeyɨn wɨ hɨriinankɨ nwowi. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, sowa wɨ kam nwɨraka mɨ wig ɨraka hɨi saeya prɨinanaeyami.

Taka yaiya ya wigkamɨm nonkwonam sɨmiir boɨnkika, ta kɨma nikɨ srɨigiya kariir. Mɨ kara ɨni kwoɨn whɨruwar mɨ okiyɨn. Mɨ ta yaiya ya Adi Komii siir siyɨu komii siir yaiya ya saiir hɨriinan tani. Nɨɨngaka. Mɨ kara hɨnɨɨna naɨngwowi tɨ wigkam hɨriinanɨm yɨm sɨma kariir hɨriinan nɨɨngar timɨ o. Mɨ Adi Komii siya iikam nhɨrɨm yɨm hɨriinanar mɨ onkwokwokikɨm nhɨrɨm tɨ hɨnɨɨn mɨ nhɨrɨm tɨ hɨnɨɨn. Adi Komii siya hɨriinanar naɨngwokɨn iikam nhɨrɨm yɨm ha timɨ onkwona mɨ Adi Komii siya iikam nhɨrɨm krɨmiirɨn hɨriinan nɨɨngar mɨ owamar mɨ onkwokwokikɨn.

Mɨ kara ta saiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨnkii, wigkamɨm yɨpɨkɨ nonkwona karamaeyɨm mɨ wigɨm yɨpɨkɨ sɨmiir kamɨm naowɨm, yɨ ɨni wadɨeyar mɨ owɨm, sɨma hɨriinan nɨɨnga mɨ owɨm kariir hɨriinan. Mɨ kɨma, kɨmiir kwoɨnɨm sɨbgu naɨngwo omok karamae nwowi mɨ kɨma ha naɨngwowi, ɨrɨpa pɨu kamaka mɨ wig aka nwowamɨn mɨ kɨma hindara nonkwonaei, aeya yɨ nɨkrani. Mɨ yɨo siyɨu mɨiyɨk rani, kɨma hɨriinan nɨɨngar nwowi. Mɨ ɨrɨpa pɨu kam nwɨraka mɨ wig ɨraka ha nwowi, yɨo tɨ hɨriinan yɨo siyɨu mɨiyɨk rani, ɨni kɨpiigɨ kɨpii ywowɨn.

10 Kara tɨ wigkamɨm yɨpɨkɨ nonkwonam kɨmiir boɨnkii, kara kɨmiirɨn ɨgao yai boɨnkii, wig kɨma kɨmiir kam ɨmiir kɨpi haiburgig. Mɨ tɨ yaiyɨm kariir kwoɨnaɨrga bɨ prɨinaɨngwo boɨnkɨm. Nɨɨngaka. Kariirɨn Bɨiyan Inkam Komii Krais siyar boɨnmauugɨn mɨ kara kɨmiir asi boɨnkɨn. 11 Mɨ wiga yɨpɨkɨ saiir kam ɨiir sopgigiya, saeya kɨpi swokɨ onkwona yaeya kam nwɨrni. Mɨ hɨriinan karamaekɨ nɨuwi, saeya wa tɨ swokɨ am saiir kamkɨkam ɨiiramar mɨ kamɨm yɨm ɨriipɨ hɨriinan yɨm sɨmiir wig ɨmiir kɨpi mɨ sopki.

12 Mɨ tɨriigɨnɨm, yɨm kariir kwoɨnkar naɨngwo boɨnkikɨm, iikam nhɨrɨm kɨmiirɨn Bɨiyan Inkam Komii Krais siya bɨ boɨnkikɨn kariirɨn tɨ siirɨn, yɨm kariir kwoɨnkar naɨngwowarkaigɨm. Mɨ inkamɨn yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir wakaeyoknaei mɨ siya wiga Adi Komii siir siyɨu napkaramaeya saiir bɨdi yasae onkwonakiyɨn mɨ saeya siiram naɨngwowi mɨ saeya wɨ hɨriiyar timɨ o siirar mɨ siya saiirɨn wɨ kɨpi sopki ya hɨriiyar timɨ o. 13 Mɨ wiga Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna api mɨ saeya kamɨn yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna karamae nwowɨn siirɨn bɨdi yasae onkwonakiya mɨ siya saɨka hɨrar nwokrɨpkaiyam tɨri mɨ saeya siir kɨpi sopki. 14 Mɨ saeya siirɨn wɨ kɨpi boriisop mɨ wɨ kɨpi sopki. Dimusi rani, Adi Komii siya ha boɨnkɨn, tariigɨna ya siya bɨdi yɨmbingiya. Dimusi rani, siir wiga Krais siir yai ɨmiir sɨbgu wakaeyokna apka Adi Komii siya ha boɨnkɨn, wiga Krais siir yaiyɨm sɨmiir wakaeyokna ap karamae nwowiya bɨdi yɨmbingiya. Dimusi rani, saiir kamɨn yɨo Krais siir yai aiir sɨbgu wakaeyokna apikɨn. Mɨ tɨ yaiyɨm sɨma kaimwokɨ nɨuwi mɨ Adi Komii siya wɨ ha boɨni, kɨmiir yɨnisɨsɨmɨm yɨm wadɨekɨm. Mɨ tɨ yaiyɨm sɨma kaimwo nwo karam nwowi mɨ Adi Komii siya wɨ ha boɨni, kɨmiir yɨnisɨsɨmɨm yɨm mɨiyɨk rani, yɨm ɨni ɨkɨ iikamɨm Krais siir yai aiir wakaeyokna ap karamae nwowiyɨm ɨni sɨmiir yɨnisɨsɨmnan ywowɨm. Mɨ yɨm tɨ yaiyɨm yɨm kaimwowaɨrgɨm. 15 Mɨ wigkamɨm Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna ap karamae nwowi mɨ wigkamɨm nonkwonam sɨma sɨma ha ninan sopkii mɨ kɨma yɨpɨkɨ Krais siir yai aiir wakaeyokna apɨm, kɨma sɨmiir boɨn sɨma swokɨ onkwonamɨn. Kɨma sɨmiirarar kɨgnɨnkɨnki. Mɨ wiga yɨpɨkɨ Krais siir yai aiir wakaeyokna apa ya saeya saiir kamɨn siir kwoɨn ɨiir kɨpi kiyai, saɨka hɨriiyar nwokrɨpkaiyamɨn yo sowa yapa yapar timɨ o. Mɨ kamɨn yɨpɨkɨ Krais siir yai aiir wakaeyokna apiyɨn, yɨo siya siir wiga saiir kwoɨn ɨiir kɨpi mɨ kiyai, saɨka hɨriiyar nwokrɨpkaiyamɨn. Yo sowa yapa yapar timɨ o. Wigkam krɨmiirɨn Adi Komii siya bɨdi yɨmbingiyɨm, siyamar mɨ krɨma wɨ siyɨu mɨiyɨkɨmɨiyɨkɨn wɨ siir nwokɨ apɨm mɨ krɨma wɨ ɨkɨ wigkam nhɨrɨm mhɨi hinsɨma sɨmaka nwokɨ owɨm. 16 Mɨ ni kɨra wiga naɨngwo tɨbmii kɨɨniya kɨra nɨnoknɨnkɨn tani, kɨra kɨriir kam ɨiir tɨri, siya Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan, kamɨn naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨn, kɨra nɨnoknɨnkɨn tani kɨra kɨriir wig aiir tɨrkiyɨm, saeya Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. Ɨriig.

Krɨma hɨriiyar dwo mɨ dimɨn taemɨnɨm krɨma tɨrɨm Adi Komii siya nɨkɨuna krɨmiir siir iikam nwowam krɨma sɨmiirarar tɨr

17 Kara pɨ ta yai kwɨra sae swokɨ kwaɨngiyas boɨnami, iikam kɨma nwɨnɨra ɨrɨra hɨnɨɨna dwo mɨ dimɨnɨm Bɨiyan Inkam Komii siya nɨmbinɨm kɨmiir bɨiya, ɨiya siya kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyɨn siir siyɨu ɨiir napam sɨmiirarar dap ɨski. Kara tɨ dimɨn hɨriinan kaimwowɨm pɨ tɨ iikamɨm Adi Komii siir siyɨu ɨiir napiyɨm ɨkɨ omom omomɨm sɨmiirɨm pɨ sɨmiirar swokɨ boɨnkii. 18 Mɨ bɨiya sɨma kamɨm sɨmiir mɨoɨs ɨmiir kɨtiyopnɨmnɨr haiyɨm, yɨ tɨriigɨnɨn yɨo mɨn nɨisiimauugɨn siya Adi Komii siirgɨn. Mɨ Adi Komii siya tɨ inkamɨn siir kwoɨn ɨiir kiyaii, Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmii Kɨɨnam. Mɨ siya Adi Komii siir yai aiiramɨn bɨdi ikɨ wakaeyoknan mɨ siya ta wɨsyaiya sɨma nɨga saiirɨn wɨ kɨpi swokɨ ɨinakmɨmɨn. Mɨ inkamɨn siir mɨoɨsa kɨtiyopnɨr hai karamae nwowi mɨ Adi Komii siya siir kwoɨn ɨiirɨn ha kiyaii, Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnam mɨ siya Adi Komii siir yai aiiramɨn bɨdi ikɨ wakaeyoknan mɨ siya wɨ sɨmiiram kɨpi kiwaki mɨoɨs aiir kɨtiyopnɨr haiyamɨn. 19 Mɨ inkamɨn mɨoɨs kɨtiyopnɨr haiyɨn mɨ inkamɨn mɨoɨs kɨtiyopnɨr hai karamae nwowɨn, yɨo tɨ hɨriinan dimɨnɨn, yɨo dimɨn komii rani. Mɨ dimɨnkɨ dimɨn komiiyɨn iikamkɨm sɨm wakaeyoknaeiyɨn ya Adi Komii siir yai aeyaɨrga. 20 Mɨ tɨriigɨnɨm hɨriinanar tɨri, iikamɨm sɨma Adi Komii siiramɨn saiir naɨngwo tɨbmii kɨɨni mɨ sɨmiir mɨiyɨm sɨma mɨriiyɨm ta ɨi aiir, yɨm ɨni ywowɨm. Mɨ sɨma wɨ hɨriinanar tɨ swokɨ tɨrnam. 21 Mɨ kɨra inkamɨn whɨsarii mɨi nɨɨngar prɨimɨriigɨn. Mɨ kɨriir kwoɨnɨn Adi Komii siya kiyaigɨn siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnam, yɨ tɨ hɨriinanɨn yɨ dimɨn karamaeka kɨra ta mɨi hɨriinana kɨra mɨriiya wɨ saiirsi kɨpi naɨngwoyɨmyok. Mɨ inkamɨn kɨriir kɨgrɨraowiyɨn siya kɨriirɨn rɨrmiiya nwowaigɨnɨugi, yɨ ɨni mɨ owɨn mɨ kɨra tɨ hɨriinan siyɨuɨn siir mɨ owamɨn maɨrgɨmaɨrgar timɨ onam. 22 Ta kɨma nwowa tɨ inkamɨm yɨpɨkɨ kɨmiir kɨgrɨraowɨm sɨmiir aowa saiir hɨriinan ta bɨiya kɨma nwowa dimɨn biyɨe saiir aowa saeya nikɨ kɨgrɨraowa saiir hɨriinan. Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm Adi Komii siya kiyaii, siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnam, kɨma siir yai aiir wakaeyokna apam mɨ kɨmiirɨn wɨ siyar pɨ ywohaigɨnɨuwɨn rɨrmiiyan tɨ dimɨn biyɨeyɨm yɨpɨkɨ kɨmiir kɨgrɨraowɨm sɨmiir aowa kɨma nwowa sɨmiir hɨrankɨn. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, kɨma tariinanɨn ɨni Jisɨs Krais siir iikam rɨrmiiya nwowɨm. Mɨ kɨma yɨpɨkɨ, whɨsarii mɨiya prɨimɨriigɨ wɨndi, yɨpɨkɨ tɨ inkamɨm kɨmiir kɨgrɨraowɨm sɨmiir mɨi mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, iikamɨm yɨpɨkɨ mɨi umɨram mɨriiyɨm, yɨpɨkɨ inkam nhɨrmi aowa nwo karam nwowɨm mɨ kɨmiir kwoɨnɨm Krais siya kiyaii, kɨma siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnam mɨ siir yai aiir wakaeyokna apam mɨ kɨma tariinanɨn ɨni Krais siir aowa nwowɨm, whɨsarii mɨi prɨimɨriinan. 23 Mɨ ta Jisɨs siya naonama mɨ siir nhɨeya ha naokiinaiiniya mɨ Adi Komii siya kɨmiirɨn dimɨn prasae prasae bɨ hauugikɨn kɨmiir saɨnamɨn. Mɨ tɨriigɨnɨm ha saɨngiyɨm, Adi Komii siir iikam nwowɨm, kɨma ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn hɨuyɨrmai, kɨmiir nɨkɨunamsi, yaeya siyɨu whɨram sɨmiir aowa nwowam. 24 Mɨ ta hɨriinan saiirsika kariir nomiiyauɨm nɨm krɨma wɨ hɨriiyar nwokrɨpkaigi Adi Komii saɨkan. Mɨ krɨma wɨ kwoɨn whɨruwar nwoki. Mɨ krɨma wɨ ta mɨi aiirar mɨrii krɨpkaii, ta krɨma mɨriiya bɨigɨ bɨi Adi Komii siya kiyaiya krɨmiir kwoɨn ɨmiir. Mɨ krɨma ha napɨm siir siyɨu ɨiir saiir. Ɨriig.

Wigɨm kam karamae nwowiyɨm mɨ igɨbae ɨkɨm sɨm boɨni

25 Tariinanɨn, kara ta yokwowa kɨmiiramɨn wigɨm kam karamaeyɨm sɨmiir wɨn boɨnkikɨm. Kara kɨmiiramɨn dimusi bɨ wɨnkikɨn, bɨiya kɨma kariiramɨn sɨmiiram nikɨ srɨigikɨn. Kariirɨn Bɨiyan Inkam Komii siya bɨ boɨnkɨn. Nɨɨngaka. Yɨm tɨ dimɨn hɨriinanɨm kɨmiirɨn, yɨ kariir kwoɨnkar kwanaɨngwo boɨnkikɨm. Adi Komii siya kariirsi naɨngwobumbugɨn mɨ siya kariirɨn wadɨe asi nwo haigɨnɨugɨn mɨ siya kariirɨn kwoɨn mɨiyɨk ɨiirar hauu haigɨnɨu mɨ kɨma tɨ kariir yai ɨmiirar timɨ wakaeyokna ap yɨm kaimwowaɨrgɨm.

26 Kara ha naɨngwowi tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨo wadɨekɨn, inkamɨn hɨriinan wig karamaeyar mɨ owi. Dimusi rani, taka ɨiya iikamɨm nuanɨm sɨma krɨmiirɨn wɨ siyɨu mɨiyɨknan tɨr tani. 27 Mɨ kamɨm yɨpɨkɨ nonkwonam, kɨma kɨmiir wig ɨmiir kɨpi haiburgig mɨ wig wɨm kɨma ɨriipɨ hɨriinan kɨmiir kam ɨmiir kɨpi mɨ haiburgig. Mɨ kamɨn yɨpɨkɨ wig nonkwona karamae nwowɨn, ni kɨra wig nonkwonam kɨpi swokɨ aɨngwo mɨ wiga yɨpɨkɨ kamkak nwo karamae nwowa, ni kɨra kamkak nwowam kɨpi mɨ aɨngwo. 28 Mɨ wigkamɨm yɨpɨkɨ nonkwonam, wɨm kɨma dimɨn biyɨe tɨram kɨpi naɨngwo. Mɨ kara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨnkii, iikamɨm yɨpɨkɨ dimɨn biyɨe krɨmiir tɨrɨm, sɨma wɨ kɨmiir kɨmpɨpɨsu haigɨnɨuwi iikamɨm yɨpɨkɨ nonkwonam. Kara hɨnɨɨna naɨngwowi, tɨ dimɨn hɨriinanɨn kɨmiir kɨpi kiyɨpsɨbgi haigɨnɨu. Nɨɨngaka. Kɨma nonkwona karamae nwowi, wɨm wɨ tɨ nonkwonani siyɨuɨn, hɨkak siirsi nwo rani. Nɨɨngaka.

29 Tɨ kariir nomiiyauɨm, tɨ yaiyɨm sɨmiir yaimwokɨ yaimwoɨm, tɨ kara wɨn boɨnkiyɨm kɨmiiram yɨm tɨsirɨm. Ɨiya Adi Komii siya nɨmbingiya krɨmiir tɨ nu ɨiir nwowam, ya ɨni kingiin nwowa, wɨ sapi dɨgii mɨ kwoɨn ara ta saiiram daɨngwoki mɨ Adi Komii siir mɨi aiirarar mɨrii ɨski. Mɨ tariinanarɨn, inkamɨn wigakɨn yɨpɨkɨ Adi Komii siir mɨi aiir mɨriiyɨm sɨma nhami nhami kɨpi mɨrii, ɨkɨ kamɨm nonkwona karamaeyɨm sɨmiir hɨriinan sɨma mɨ mɨriiya. 30 Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir mɨi aiir mɨriiyɨm mɨ ha nɨnounɨnkiyɨm, yɨm ɨkɨ iikamɨm nɨnounɨnki karamae nwowɨm sɨmiir hɨriinan dwo. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ maɨrgɨmaɨrga nwowɨm, yɨm sɨma ɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ kwoɨn whwokwoka nwo karam nwowiyɨm sɨmiir hɨriinan dwo. Mɨ iikam yɨpɨkɨ digworaekwo whɨekakakɨm, yɨm ɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ digworaekwo karamaeyɨm sɨmiir hɨriinan dwo. 31 Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ nuɨn siir tɨran digworaekwo ɨmiir saɨniyɨm sɨma ha kɨpi naɨngwo, kouɨn ɨni sɨma ywowɨm. Nɨɨngaka. Dimusi rani, tɨ nuɨn siir digworaekwowɨm, mhoɨiya yɨm wɨ sɨmbi dɨgɨguskii.

32 Kara ha naɨngwowi, wɨm kɨma ɨni tɨ hɨriinanar mɨ aɨngwowɨm. Mɨ tɨ umɨram naɨngwokwonanaei kwoɨnɨn wɨm wɨ Adi Komii siir naɨngwo rani. Mɨ inkamɨn nonkwonam naɨngwo karamae nwowi mɨ siir kwoɨnɨn Adi Komii siir mɨi aiir mɨrii aramar naɨngwowi, yɨm sɨma ɨni big nasmɨrwaiya Adi Komii siiraramar nwowɨm. 33 Mɨ kamɨm yɨpɨkɨ wigak nwowɨm, yɨm sɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwowi, nuan digworaekwowɨm sɨmiir wig ɨmiirɨn wɨ maɨrgɨmaɨrga sɨma nwowaigɨnɨuwi.

34 Mɨ inkamɨn siir kwoɨnɨn dimɨno whɨsaɨram naɨngwowiyɨm, yɨm sɨmiir kwoɨnɨn ha naɨngwowi Adi Komii siya big nasmɨrwaiya sɨmiiramar mɨ owɨm. Mɨ sɨma hɨriinanam warar mɨ aɨngwowi, sɨmiir wigɨm maɨrgɨmaɨrga sɨmaka mɨ owɨm. Mɨ wiga nikɨ onkwona karamae nikɨ owa mɨ ta wig kopaksɨm nɨɨnga, saiir kwoɨnɨn Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir dimɨn taemɨn ɨmiiraramar daɨngwo. Sɨma hɨnɨɨna daɨngwo, sɨmiir pɨua mɨ sɨmiir kwoɨnɨm, yɨm rɨrmiiyar dwo Adi siir dimɨn taemɨn ɨmiir tɨram mɨ wigɨm yɨpɨkɨ nonkwonam, yɨm sɨma sɨmiir kam ɨmiiramar naɨngwo ɨskii, big nasmɨrwaiya sɨmakar mɨ owɨm. Mɨ sɨma tɨ nuan digworaekwowɨm sɨmiiramar naɨngwo krɨpkaii.

35 Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm kara boɨnkiyɨm, kara kɨmiirɨn hɨnɨɨna bɨ boɨnkikɨn, kara warɨ dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨrɨm sɨmiir kaiyaokikɨn. Nɨɨngaka. Kara tɨ dimɨnɨn kɨmiirɨn mɨnam boɨnkikɨn, kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm wɨ siyɨu mɨiyɨkɨn siir napam. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, tɨ digworaekwowɨm tɨ nuɨn siirɨm yɨm wɨ kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiwao rani, kɨma Bɨiyan Inkam Komii siir dimɨn taemɨn ɨmiir tɨri.

36 Mɨ inkamɨn wig aiirɨn hindara boɨrɨtmaiiyɨn, siya wa tɨ ɨdid. Dimusi rani, siya ɨrɨpa pɨu saɨka nwowam naɨngwowi mɨ siya saiirɨn wɨ hindara tɨ nonkwona ɨski mɨ yɨo tɨ hɨriinanɨn yo sowa hɨi nanae rani. Dimusi rani, sowa bɨdi yonkwonao. 37 Mɨ inkamɨn siir kwoɨnɨn siirɨn siyar swokɨ kɨgrɨraonaei mɨ siya hɨnɨɨna naɨngwowi, siirɨn wɨ iikam nhɨrkɨm kiyai rani mɨ siya wɨ ɨrɨpa pɨu saɨka mɨ o rani mɨ siya ta wig aiirɨn mɨ onkwona karam mɨ owi, yɨo ɨni mɨ owɨn. 38 Mɨ kamɨm yɨpɨkɨ wig nonkwonam, yɨm sɨma siyɨu mɨiyɨkɨmɨiyɨk ɨiirar tɨri. Mɨ kamɨm yɨpɨkɨ sɨmiir kwoɨn ɨmiirar nwowiyɨm yɨm kɨpi nonkwona, yɨm ɨni ywowɨm mɨ yɨm sɨma dimɨn komii kɨbi ɨiirar tɨrkɨm.

39 Mɨ wiga yɨpɨkɨ bɨiya kamkak nikɨ owa mɨ saeya yaeya kam nwɨrni nonkwonam kɨpi tɨr, ɨiya saiir kamɨn ha nikɨ owiyɨn. Mɨ saiir kamɨn siya naonamkɨswo, aeya nɨkrani, saeya yaeya kam nwɨrni nonkwonam ha mɨ aɨngwokɨswo. Mɨ tɨ inkamɨn, tɨ saeya nonkwonam tɨrɨn, yɨo siya Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnan inkam dwo wɨ yaeya inkam kɨpi nwo. Nɨɨngaka. 40 Mɨ kara tɨ siirɨn hɨnɨɨna naɨngwowi, wiga yɨpɨkɨ saiir kamɨn naowɨn mɨ saeya hɨriinan kam karamaeyar mɨ owi, saeya wɨ maɨrgɨmaɨrgar mɨ owi. Adi Komii siir naeyɨuɨn kariirɨn siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn mɨ kariirɨn siya boɨnkɨn tɨ hɨriinanɨn. Ɨriig.

Copyright information for `IWS