1 Corinthians 8

Dimɨn taemɨnɨm uruwai siyaowai nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨm sɨmiir boɨni

Mɨ dimɨn taemɨnɨm panao kara kɨmiiram wɨnkii, kara pɨ dimɨn taemɨnɨm iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ nu ɨiir nwowɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir siyɨu ɨiir nap karamae nwowɨm mɨ uruwai siyaowaini nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨm sɨmiir boɨnkii. Kara ta yokwowa kɨmiiramɨn whɨsarii bɨ wɨnkika, bɨiya kɨma sɨmiiram nikɨ srɨigikɨm. Kara ha naɨngwowi, kɨma hɨriinan bɨdiyar ikɨ boɨnkiyɨm, krɨma tɨ dimɨn ɨiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm. Mɨ kara pɨ hɨnɨɨna boɨnkii, inkamɨn dimɨn taemɨn whɨekak nɨnoknɨnkɨniyɨn mɨ tɨ hɨriinan digworaekwowɨm siirɨn sɨma nantamiyɨriyɨri mɨ siya panɨɨnsi wakaeyoknasi. Mɨ krɨma ɨrni nwɨrniyam ninan aɨngwokwowi mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn krɨma krɨma krɨmar swokɨ kɨnsiisnaei mɨ krɨma wɨ wadɨe saiirsiyar nwowi, Krais siir hɨriinanɨn. Mɨ yɨpɨkɨ ha boɨni, sɨma digworaekwo whɨekakɨm bɨdi yɨnomoknɨnkɨn dɨgɨm mɨ yɨo Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ ha boɨni, sɨma mɨiyɨk rani, sɨma bɨ sɨbgu naɨngwo omokɨm. Mɨ sɨma hɨnɨɨna bɨ mɨ aɨngwokɨm sɨma siir digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir bɨdi mɨ ɨnoknɨnkɨnɨm. Nɨɨngaka. Mɨ yɨpɨkɨ Adi Komii siiram naɨngwokwowiyɨn, yɨo wɨ hɨnɨɨna boɨni, sɨma wadɨekɨm mɨ sɨma siir iikamkɨm.

Mɨ kara kɨmiirɨn pɨ mɨn boɨnkii, nae dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ sɨma nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨm uruwai siyaowaini. Mɨ tɨ siyɨu hɨriinanɨn, kara pɨ hɨnɨɨna boɨnki, krɨma uruwai siyaowai sɨmiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, yɨm sɨma kaimwo rani. Yɨm sɨma Adi Komii rani. Adi Komii sasaɨrgɨn bɨiyar whɨuwɨnɨunan. Digworaekwo kasa kasa rani, nɨnomor kou hɨr nwowɨm mɨ nu tɨrɨn ɨriipɨ hɨriinan. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apkaramae nwowɨm sɨma boɨn, krɨma ɨni Adi Komii siir hɨriinan ywowɨm. Mɨ kam adiyaowaeyɨm yɨm ha naɨngwowi, tɨ uruwai siyaowaiyɨm, yɨm hɨriiyar nwokɨm. Mɨ nɨm krɨma iikamɨm sɨmiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm. Adi Komiiyɨn nwɨrkɨ nwɨruwaɨrgɨn, siya krɨmiir Adigɨn mɨ siya hɨriiyar nwokɨn mɨ siyaɨrgɨn digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir bwamkɨbwamɨn mɨ krɨma hɨriinanar dwo mɨ siiraramar dɨnmiinɨnkɨn. Mɨ Jisɨs Kraisɨn nwɨrkɨ nwɨruwaɨrgɨn yɨpɨkɨn hɨriiyar whauɨnɨunan bɨiya siya nɨnomor nu sowiir digworaekwo whɨekak ɨmiirar mɨ nonkwokwokɨn. Mɨ krɨmiirɨn siyar mɨ onkwokwokikɨm mɨ krɨma siir naeyɨu ɨiir haigɨm mɨ krɨmiirɨn siya whɨnkɨnsiiskɨm mɨ krɨma hɨriinan asi nwowi.

Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apɨm, sɨmiir nhɨrɨm hɨnɨɨna kɨgnɨnoknɨnkɨn tani, tɨ nɨksɨsae uruwai siyaowaiyɨm yɨm dimɨn komii rani. Yɨm sɨma ha naɨngwowi, sɨma inkamni hanɨɨn yaimɨn dimɨna mɨ omboboɨni. Mɨ ɨiya sɨma naeyɨm uruwai siyaowai ɨmiir nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨm sɨmiir naeiyɨm, sɨma ha naɨngwowi tɨriigɨnɨm yɨm kaimwowaɨrgɨm. Mɨ ɨkɨ naeyɨm sɨma swokɨ aeiyɨm yɨm uruwai siyaowaini sɨmar nikɨ ɨnkɨn ɨmiiyae ɨmaɨrgɨm mɨ sɨmiir mhɨi kwoɨnɨm pɨ mɨiyɨk swokɨ o rani, pɨ yɨbgini hanɨɨn hindarar kɨɨmɨtkɨni. Dimusi rani, sɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨn bɨ nɨeyokɨn. Mɨ Adi Komii siya pɨ big nasmɨrwaiya nwoki rani. Adi Komii siya naeyɨm uruwai siyaowaini nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨm krɨma naeiyɨm sɨmiirsi bɨ naɨngwoyɨmyokikɨn. Nɨɨngaka. Mɨ ɨkɨ krɨma mɨ ae karamae mɨ owiyɨm, sɨmiirsi bɨ mɨ aɨngwoyɨmyokikɨn yɨm dimɨn komii rani mɨ tɨ dimɨnɨm krɨma naeyɨm, yɨm wɨ krɨmiir tɨrbu rani mɨ Adi Komii siya krɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna naɨngwo rani, krɨma iikam bibiyɨekɨm. Nɨɨngaka. Mɨ dimɨnɨn ɨkɨ krɨma nae karamae nwowiyɨn, yɨo wɨ krɨmiir mɨ kiyɨpsɨbgi haigɨnɨu rani mɨ Adi Komii siya wɨ hɨriinan saiirsi mɨ aɨngwo rani, krɨma iikam mɨiyɨkɨm. Nɨɨngaka. Dimɨnɨm krɨma naeyɨm yɨm dimɨn komii rani.

Yɨ tɨriigɨnɨn yɨo dimɨn karamaeka. Mɨ kɨma wɨ mɨntɨrao dimɨnɨm kɨma naei sɨmiirsiyɨn. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, kɨma wɨ ɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Krais siir siyɨu ɨiir sɨbgu ap karamae nwowɨm wɨ sɨmiir kiyɨpsɨbgi haigɨnɨuwi. Mɨ yɨm wɨ hinda kɨpiiyar nwowɨuguskii. Dimusi rani, sɨma kɨmiir kɨgɨm, dimɨnɨm sɨma haiyaiyɨn kɨma naekɨn. 10 Mɨ ta hɨriinan saiirsika, kɨra hɨnɨɨna boɨni, an kara tɨ inkamɨn tɨ digworaekwo ɨmiirɨn ɨna kɨgnɨnoknɨnkɨnɨn. Mɨ kɨra tɨ nae ɨmiirɨn ha naei tɨ sɨma nɨnkɨn ɨmiiyaeyɨm uruwai siyaowaini mɨ tɨ inkamɨn yɨpɨkɨ nikɨ aɨngwo tɨbmii kɨɨn karamae nikɨ owɨn Jisɨs Krais siiram mɨ siya kɨriir kɨgi, kɨra tɨ dimɨn ɨiir naei mɨ yɨo siya wɨ tɨ naeyɨm uruwai siyaowaini nɨnkɨn ɨmiiyaeyɨm wɨ sɨmiir naeyamar mɨ aɨngwowi. Mɨ siir naɨngwo tɨbmiiya wɨ sɨma kiyɨpsɨbgi haigɨnɨuwi biyɨe nwowamɨn. 11 Mɨ ni kɨra tɨ dimɨn ɨmiir asi naei, ni kɨra hɨnɨɨna naɨngwowi, uruwai siyaowaiyɨm yɨm dimɨn komii rani. Mɨ inkam nwɨrɨn dimɨn whɨrkɨ nɨeyok karamae nwowiyɨn Krais siya siirsi bɨdiyar mɨ aowɨn. Mɨ siya ha naei tɨ nae ɨiirɨn mɨ tɨ dimɨnɨm Krais siirɨm siya nikɨ kɨgna tɨrɨm, yɨm wɨ kɨpɨii nwoki rani. Dimusi rani, tɨ naeyɨm siya naeyɨm sɨmiirsika. 12 Kɨra wɨ kɨriir nomiiyauwɨn siir kwoɨn ɨiir kiyɨpsɨbgi haigɨnɨuwi kɨpɨii siya nwowam mɨ siya Krais siir yai aiirɨn wɨ sɨbgu wakaeyokna ap rani. Dimusi rani, warɨ dimɨnɨn kɨra kwatɨrkiyɨn siirsika. Mɨ kɨma Krais siirɨn, wɨ tɨ hɨriinan siyɨu biyɨeyɨn wɨ siir tɨri. 13 Mɨ ta hɨriinan saiirsika, tɨ dimɨnɨn kara naei, yɨo wɨ kariir nomiiyauwɨn siir kwoɨn ɨiir kiyɨpsɨbgi haigɨnɨuwi biyɨe siya nwowɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm Krais siirɨm siya nikɨ kɨgna apɨm, sɨmiir warar. Mɨ kara mhoɨiya wɨ tɨ hɨriinan dimɨn ɨmiir swokɨ ae rani kara pɨ boriisopi kariir nomiiyauɨn siir kwoɨn ɨiir nwowaigɨnɨuwɨm biyɨe. Dimusi rani, tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm sɨmiirsika. Ɨriig.

Copyright information for `IWS