1 Corinthians 9

Pol siya maɨrgɨmaɨrga dimusi bɨ nwokɨn, siya umɨrɨm iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm sɨmiir hɨrankɨ bɨ haigɨn dimɨn taemɨnɨm siya naɨngwowɨm sɨmiiramɨn

Kariirɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ nɨkɨdu rani, tɨ dimɨnɨm kara tɨriyɨm Adi Komii siirɨm. Kara aposel inkamɨn mɨ Jisɨs Krais siirɨn karar kɨgɨn. Mɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn mɨ iikam kɨma Krais siir yai aiirɨn wɨ hɨriinansi wakaeyokna api. Dimusi rani, Bɨiyan Inkam Komii siir digworaekwowɨm yɨm kara tɨrɨm kɨmiir, sɨmiirsika. Mɨ iikam nhɨrɨm hɨnɨɨna naɨngwo karamae nwowi kara aposel inkam tani, yɨo dimɨn komii rani. Mɨ wɨm kɨma om Korin warauran iikamɨm wɨm kɨma kariirɨn hɨnɨɨna asi naɨngwowi, kara aposel inkamkɨn. Dimusi rani, digworaekwowɨm kara nɨisiimauuwɨm kɨmiir sɨmiirsika. Mɨ kɨma kɨmaɨrgɨm Krais siir yai aiir wakaeyokna apiyɨm. Mɨ tɨ digworaekwowɨm Kɨmiirɨn sɨma nɨisiimauugɨm hɨnɨɨn, kariirɨn Bɨiyan Inkam Komii siya nɨmbingɨn aposel inkam nwowamɨn.

Mɨ iikamɨm ha boɨniyɨm kariirɨn hɨnɨɨn kara aposel inkam tani mɨ kara sɨmiir yai akan pɨ hɨnɨɨna nowarkɨi boɨnkii wara yaiyɨm kara wɨnkiyɨm sɨmiirɨn. Mɨ hanɨɨngɨnɨuwi, kara dimɨn taemɨnɨm iikam kɨmiir waraurankɨ tɨ hai mɨ kara pa nwokɨ aeyɨm dimɨnɨm kara tɨrɨm kɨmiir sɨmiirsiyɨn. Dimusi rani, kara aposel inkamkɨn. Mɨ yɨpɨkɨ Bɨiyan Inkam Komii siir siyɨu ɨiir napiyɨm wigɨm, krɨma sɨmiir mɨ onkwonaei yɨo ɨni mɨ owɨn mɨ krɨma wɨ sɨmaka nikɨ amyokiyokɨiyɨm ɨkɨ aposel kam nhɨrɨm sɨmiir hɨriinan ɨkɨ Bɨiyan Inkam Komii siir nomousɨsɨmɨm sɨmiir hɨriinan mɨ Pita siya, aniya? Mɨ ɨni mɨ owɨn kara naeyam kariir mɨi aiiram mɨ srɨi? Mɨ Banabas mɨ kara krɨra krɨrar tɨ mɨrii nonkworɨnu krɨpkai nae saɨnamɨn mɨ nae ɨmiir naeyamɨn krɨriirgɨ krɨriir umɨr ɨmiirarar tɨ krɨnmai, aniya? Mɨ kamɨm yaii nɨniiyan inkam nwowiyɨm sɨma nae mɨnɨm sɨmar bɨ kɨgrɨraonaeikɨm. Mɨ inkamɨn numɨran sasaeya nɨnkɨniyɨn mɨ inkam nhɨrkɨm siirɨn ha pɨ boɨnikɨn, warɨ dimɨn taemɨnɨm kɨra nɨnkɨkɨnɨm sɨmiirɨn wɨ kɨra nae rani. Iikamɨm wɨ sibsib kɨgrɨrao rani, sɨmiirɨn iikam nhɨrkɨm boɨni hɨnɨɨn, kɨma wɨ sɨmiir mwɨii ɨmiir kwiyae rani. Nɨɨngaka. Mɨ krɨra kɨmiiramɨn naeyam srɨii wɨ wadɨeyar mɨ owi, aniya?

Tɨkɨ yaiyɨm yɨm inkami kwoɨnarar bɨ prɨinaɨngwo boɨnkikɨm. Nɨɨngaka. Siyɨu komiiyɨn bɨiya Adi Komii siya hauugiyɨn Mosesni, yɨo ɨriipɨ hɨriinanar mɨ boɨnkikɨn, tɨ dimɨnɨm yɨm kaimwowaɨrgɨm. Mɨ bɨdi bɨdiniyarɨn Moses siya yaiyɨm Yokwo Komiiniyɨn hɨnɨɨna wɨnboɨnkikɨn, bulmakauɨn witnid nokwobrombropiyɨn siir yai aiirɨn wɨ uridni kɨpi kogrɨpɨkou mɨ hɨriinan tɨri, siya wɨ tɨ witnid ɨmiir nae rani. Nɨɨngaka. Adi Komii siya bulmakau ɨmiiram bɨ naɨngwokɨn ɨiya siya tɨ yaiyɨm Moses siir boɨnmɨmauuwɨm. 10 Nɨɨngaka, siya tɨ yaiyɨm mɨnam wɨnkikɨn iikam krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuam bulmakauni hanɨɨn. Moses siya tɨ yaiyɨm mɨnam wɨnkikɨm, krɨma tɨ yai ɨmiir nɨnoknɨnkɨnɨm. Mɨ inkamɨn yɨpɨkɨ nu haɨnopɨn mɨ inkamɨn yɨpɨkɨ sasaeyɨm wai nwowɨm sɨmiir nɨngugu haiyɨn, sowa nwɨsaɨrarɨn wɨ umɨr kɨnar haiswowi ta mɨiya sowa mɨriiya saiirsiyɨn. 11 Mɨ krɨma Adi Komii siir yaiya kɨmiir bɨdiyar ikɨ boɨnmauuɨm ya ɨni naenan ywowa kɨmiir mhɨiyɨm saeyar kɨnɨu haigɨnɨuwi. Mɨ hɨriirankɨnɨuwi mɨ tari kɨma wɨ nae krɨmiir hauu rani, krɨmiir pɨu aiirsi, aniya? 12 Mɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ kɨmiir whɨnkɨnsiisiyɨm, sɨma naeyɨm kɨmiir waraurankɨ mɨ haii, sɨmiir pɨua saiir kɨrɨe haigɨnɨuam mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨo ɨni wadɨekɨ wadɨeyar mɨ owɨn, krɨma kɨmiir bɨiyan inkamɨm nae mɨ haiyɨm. Mɨ bɨiyar nwoyokiyokɨinaniyɨn mɨ tariinanar yadɨgiyɨn, krɨma iikam kɨmiir waraurankɨn dimɨn sɨm whɨr bɨ swokɨ haimɨmɨnkɨm. Krɨma inkam paeprikabnan nwokɨm mɨ krɨma mhɨigar mɨ aokɨm. Mɨ krɨma kɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn wɨ hɨriinan saiirsi nɨkpɨtmai rani. Mɨ krɨma hɨriinan tɨri, wɨm wɨ Jisɨs Krais siir yai aiir wakae rani. 13 Kɨma ta yai aiir daɨngwoki, Isrel sɨmiir pris inkamɨm yɨpɨkɨ omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiir mɨriiyɨm, sɨma sɨmiirɨn pa mɨ boɨnki, sɨma naeyam tɨ nae nhɨrɨm tɨ iikam ɨma hainaniyɨm ta omaka aiir Adi Komii siiram. Mɨ tɨ pris inkamɨm tɨ dimɨnɨm tɨ kam ɨma haigɨngigɨm hɨiya nae haigɨniya saiir, sɨma sɨmiirɨn pa haii mɨpa nɨnkɨn ɨmiiyae Adi Komii siir mɨ haɨmiiyɨm pɨ sɨmar swokɨ aei. 14 Mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kaimwoɨn Bɨiyan Inkam Komiiyɨn yɨo ɨriipɨ hɨriinanar mɨ boɨnkɨn. Tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Krais siir yaiwɨn kɨbiya saiir boɨnmɨmauuɨm, yɨm sɨma nae digworaekwo mɨnɨm wɨ iikamɨm yai sɨma boɨnmɨmauuɨm sɨmiir hɨrankɨ haii sɨmiir pɨu aiir kɨrɨe haigɨnɨuam.

15 Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn kariirɨn ɨni wadɨe siya ywowɨn kɨmiir aposel inkamɨn siya srɨiyamɨn kɨmiir. Mɨ bɨiyarɨn kara kɨmiiram bɨ kaugɨn dimɨnamɨn mɨ tariinanɨn kara ta yokwowa kɨmiiramɨn hɨriinanam bɨ wɨnboɨnkikɨn, kɨma kariir kɨgrɨraowɨm. Mɨ kara mhɨigɨ nao kingiin nwokɨswo mɨ kara kɨmiiramɨn pɨ naeyam dimuɨm mɨ srɨigii. Nɨɨngaka. Kara pɨ boriisopi dimɨn whɨrɨn inkam nwɨrni ɨɨnankɨ haiyɨm. Mɨ kara dimɨn haii mɨ kara wɨ ha boɨn tani kara Krais siir yaiwɨn kɨbiya saiir boɨnmɨmauuɨn mɨ umɨr bɨ haigɨn. Nɨɨngaka. 16 Mɨ kara maɨrgɨmaɨrga kanakana bɨ nwonakɨn Krais siir yai wɨn kɨbiya saiir boɨmɨmauuamɨn. Nɨɨngaka. Kariirɨn Bɨiyan Inkam Komii siyar nɨmbingikɨn ta saiir tɨramɨn. Mɨ kara sɨmiir boɨnmɨmauu karam nwokɨswo mɨ kariir kwoɨnɨn kanakanarɨn wɨ ɨo prasae di ywowi. Mɨ kara ta yaiya Bɨiyan Inkam Komii siya boɨnkiya kariir ya wɨ digɨumii pɨ haimriiyɨugigɨn. 17 Mɨ kariir kwoɨnaɨrga prɨinaɨngwo tɨrkɨswo ta mɨiya Krais siir yaiwɨn kɨbiya saiir boɨnmɨmauuwiya mɨ kara wɨ umɨr digworaekwo ta mɨi aiirsiyar pɨ mɨ haiyɨn. Mɨ ya tariigɨna ya kariir kwoɨnaɨrgɨ bɨ prɨinaɨngwo tɨrka. Nɨɨngaka. Adi Komii siyar nɨmbingɨn kariirɨn ta mɨi aiir mɨriiyamɨn. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi mɨ kara wɨ umɨr, digworaekwo nae mɨn hai rani, ta mɨi aiirsiyɨn. 18 Mɨ hɨriinan tɨrkɨswo mɨ kara wɨ pɨkɨ hɨnɨɨn umɨrɨn si pɨ haiyɨn ta mɨiya kara mɨriiya saiirsiyɨn, ha? Kara wɨ tɨ si pɨ haiyɨn. Mɨ ɨiya kara Krais siir yaiwɨn kɨbiya iikam ɨmiir boɨnmɨmauuwi mɨ kara sɨmiiramɨn wɨ nae umɨr mɨnam srɨi rani. Nɨɨngaka. Mɨ sɨma Adi Komii siir yaiya hinda whɨsariiyar prɨihaii. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn tɨ maɨrgɨmaɨrga kara nwowɨn, ya tariigɨna ya kariir umɨr aeya.

19 Kara inkam nwɨrni aowa bɨ nwokɨn mɨ kara ɨni iikamɨm sɨmiir whɨsarii mɨi prɨimɨriiyan inkam ywowɨn. Mɨ kara iikam whɨekakɨm sɨmiir kwoɨnɨm wɨ dɨgar piyamisi owɨn Jisɨs Krais siiram kiyaiiyɨm, siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. 20 Mɨ ɨiya kara Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmaka nwowiyɨn, kara pɨ Isrel sɨmiir siyɨu ɨmiirar mɨ api mɨ Moses siir siyɨu komii ɨkɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsiyaɨrga kara iikamɨm sɨmiir kwoɨnɨm saiirsiyar kiyaii, sɨma Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi mɨ tɨ Moses siir siyɨuɨn siya boɨnkiyɨn kariir, yɨo wɨ nwo rani, kariir kou. Mɨ tɨ ɨiyɨm kara nwowɨm hɨr kara sɨmiirar mɨ apkɨm mɨ ta hɨriinan saiirsiyaɨrga kara sɨmiir kwoɨnɨm saiirsiyar kiyaigɨn. Mɨ wɨ Moses siir siyɨu komiini yaiyɨm wɨ sɨma nwo rani, sɨmiir kouɨn. Mɨ sɨma wɨ Krais siir yaiwɨn kɨbiya saiiram nɨnmiinɨnkɨni. 21 Mɨ kara Moses siir siyɨu komiiyɨn siirɨn naɨngwo owouu rani. Mɨ siirɨn digɨumii bɨ haimriiyɨugɨn. Nɨɨngaka. Mɨ kara tariinanɨn ɨni Krais siir yai ɨmiir wakaeyokna apɨn. Mɨ ɨiya kara ɨkɨ iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ Mosesni yaiyɨm sɨm wakaeyokna ap karamae nwowiyɨm sɨmaka nwowiyɨm, kara Moses siir yai ɨmiir bɨ napikɨn. Kara tɨ hɨriinan siyɨuɨn mɨnam tɨrkɨn, kara wɨ ɨkɨ iikamɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir nikɨ kiyaiyɨm Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmiikɨɨnɨm. Mɨ tɨ hɨriinan kara tɨrɨn, kara Adi Komii siir siyɨu ɨiir bɨ taouugakɨn, kara Jisɨs Krais siir siyɨu ɨiir napkɨn. 22 Mɨ ɨiya kara iikamɨm yɨpɨkɨ naɨngwo tɨbmii kɨrɨe nwo karam nwowiyɨm Jisɨs Krais siiram, sɨmaka nwowiyɨm mɨ kara dimɨnɨn maɨrgɨmaɨrga sɨma nwo karamae nwowiyɨn kanaka, siir bɨ tɨrikɨn. Nɨɨngaka kara dimɨnɨn sɨma naɨngwowiyɨn hɨnɨɨn yɨo ɨni ywowɨn kara siirarar tɨrikɨn. Mɨ hɨriinan saiirsika, kara sɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn asi kiyaii kɨrɨe nwowamɨn, Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnamɨn. Mɨ ɨinokɨinokɨn kara ɨkɨ iikamɨm hɨnda tɨndanɨm sɨmaka nwowiyɨm, kara dimɨnɨn ɨkɨ sɨma naɨngwowiyɨn hɨnɨɨn yɨo wadɨekɨn, kara siirarar napikɨn. Mɨ ta hɨriinam saiirsika, kara sɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn hɨriinansi kiyaigɨn Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm.

23 Mɨ kara ɨinok ɨinokɨn hɨriinan ta saiirsi tɨrkɨn Krais siir yaiwɨn kɨbiya saiir hainanamɨn. Mɨ Adi Komii siya kariirɨn wɨ hɨriinan saiirsi hainan prapraskii kariirɨn mɨ ɨkɨ iikam nhɨr ɨkɨm. 24 Kɨma ta saiir daɨngwoki. Iikam whɨekakɨm ɨkɨ nɨnkɨkɨn iwɨtiyɨm sɨma bɨikɨnar bɨ nwoswowikɨm. Nɨɨngaka. Nwɨrkɨnwɨruaɨrgɨn pɨ bɨi iwɨt okwoɨu. Mɨ tɨ inkamɨn bɨi niwɨt okwowɨn dimɨnɨn pɨ sasar haiyɨskii. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ nɨnkɨkɨn iwɨtiyɨm kɨma Krais siir yai aiiramɨn hɨriinan sɨbgu wakaeyokna api mɨ kɨma dimɨn mɨiyɨkɨn Adi Komii siya wɨ hɨriinan saiirsi hauuwi. 25 Mɨ iikam whɨekakɨm yɨpɨkɨ nɨnkɨkɨn iwɨtam naɨngwowiyɨm, dimɨn haiyɨm, sɨma ɨinokɨinokɨn nhami nhami bɨ niwɨtikɨm mɨ sɨmiir pɨua kɨrɨe saiirsiyar nwowi. Sɨma tɨ hɨriinan mɨnsi tɨri, sɨma wɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir nwokɨ iwɨt haiburɨm mɨ wɨ dimɨnɨn Adi Komii siya hauuwi iikamɨm bɨi nwowɨm sɨmiir wɨ siir nwokɨ haiyɨm. Krɨma dimɨn komii komii ɨmiirarar tɨr Adi Komii siiram wakaeyokna apɨm mɨ krɨma wɨ siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiir nwokɨ haiyɨm. Yɨm sɨma tɨ dimɨnɨm tɨ kamɨm nɨnkɨkɨn iwɨtiyɨm bɨi nwowiyɨm sɨma haiiyɨm wɨ sɨmiir hɨriinan biyɨe nwo rani. Nɨɨngaka. Yɨm sɨma wadɨekɨ wadɨe ɨmaɨrgɨm mɨ wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami. 26 Kara tɨ inkamɨn yɨpɨkɨ hɨnda tɨnda niyaeyɨmyok kaowiyɨn siir hɨriinan bɨ nɨnkɨkɨn iwɨtikɨn. Nɨɨngaka. Kara ɨni inkamɨn yɨpɨkɨ maeyaua niwɨt okwowiya saiirgɨsaiiramar nanmainonkwowiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn kara ɨinokɨinokɨn Adi Komii siir mɨi aiir asi mɨriinanaei. Mɨ inkamɨn yɨpɨkɨ yaii nɨniiyɨn siya siir ɨɨna hinda bɨ prɨitɨo prɨitɨowika. Nɨɨngaka. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, ta Adi Komii siir mɨiya ta kara mɨriiya ya hinda bɨ mɨ prɨimɨrii prɨimɨriiga. Nɨɨngaka. 27 Kara kariir pɨu aiirar kɨrɨe haigɨnɨunaeikɨn karar kɨgrɨraowamɨn mɨ saeya wɨ kariir kwoɨn ɨiirarar nwokɨ wakaeyokna apɨm. Kara tɨ hɨriinamɨn mɨnam tɨri, mhoɨiya kara Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwi mɨ siya kariirɨn wɨ hɨriinan boɨn tani, kara inkam paii rani mɨ kara siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm wɨ sɨmiir hai rani. Ɨriig.

Copyright information for `IWS