1 Peter 3

Ta yaiya iikamɨm nonkwonam sɨmiir boɨnka

Mɨ iikamɨm sɨmiir bɨiyan inkamɨm sɨmiir yai wakaeyoknaeiya sɨmiir hɨriinan wakaeyokna mɨ wigɨm ɨriipa hɨriinan, kɨma kɨmiir kamni yai ɨmiirar wakaeyokna mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir wakaeyokna ap karamae nwowi mɨ sɨmiir kwoɨnɨm wɨ kɨma nwokɨ kiyaiyɨm dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm kɨma tɨrɨm sɨmiiram mɨ ta hɨriinana sɨma wa nwokɨ aɨngwo tɨbmiiyɨm siiramɨn. Mɨ kɨma wɨ yai yaimɨn dimɨn kɨpi swokɨ boɨnmɨmɨn. Dimusi rani, sɨma wig kɨmiirɨn wa kɨgi kɨma dimɨn taemɨn mɨiyɨkmɨiyɨk ɨmiirar tɨri kɨma wakaeyɨm sɨma boɨnɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨmiir mhɨi kwoɨnɨm wa kisɨna haigi Adi Komii siir yai aiir wakaeyoknamɨn. Kɨma simae mɨkɨn mɨnɨm kɨma kɨma kɨpi pɨuai mwamana, kɨma ɨɨndɨhop mɨ yɨuɨs mɨiyɨkmɨiyɨkɨm sɨmiirara nii mɨ ta hɨriinana saiirsika ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨma kɨmiirɨn wɨ ha boɨni kɨma bɨmbɨuwi kɨg rani. Yɨo tɨriigɨnɨn yɨo dimɨn komii rani. Nɨɨngaka. Kɨma wɨ hɨriinan kɨpi swokɨ tɨr. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm kɨma naɨngwoyɨmiyokɨm kɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm yɨm hiinsɨma dwo mɨ kɨpi nikwokrɨmkrɨp. Yɨm tɨ dimɨn hɨnɨɨn ɨni mɨkɨn, ɨɨndɨhop, mɨ yɨuɨs mɨiyɨk mɨnɨm yɨpɨkɨ kɨma pɨuaiyɨm kɨmiir pɨu, ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ dimɨn taemɨnɨm kɨmiir mhɨi kwoɨnau nwokaiyɨm yɨm mɨkɨn, ɨɨndɨhop mɨ yɨuɨsnan tani bɨ nɨmbɨmbɨriyamikɨm. Dimusi rani, Adi Komii siya kɨmiir kwoɨnau tɨ hɨriinan dimɨn taemɨn mɨiyɨkmɨiyɨk ɨmiiram naɨngwokɨn. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, bɨiyan wigɨm yɨpɨkɨ mɨiyɨkɨm yɨm sɨma mɨnam nwowi dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya boɨnɨm, sɨmiir hauuwɨm. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn sɨma tɨrɨn, yɨo sɨma, sɨma sɨmar swokɨ tɨrnakɨn wadɨe kɨgamɨn mɨ sɨma sɨmiir kamɨm sɨmiir yai ɨmiirar mɨ wakaeyokna apkɨm. Mɨ Sera saeya ɨriipa hɨriinan siyɨu ɨiirar mɨ tɨrka, saeya Ebraham siir yaimɨn dimɨn ɨmiirar mɨ wakaeyokna apka mɨ saeya saiir kam ɨiirɨn saiir kɨgrɨraowan inkam asi nɨkɨugɨn mɨ mhoɨiya kɨma siyɨu mɨiyɨk tɨri mɨ Adi Komii siir wakaeyokna api mɨ siirsi nɨdid karame nwowi mɨ kɨmarɨn wɨ Sera saiir yɨnisɨmnan nwowi.

Mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kaimwowɨn, kɨma kamɨm yɨpɨkɨ wig nonkwonaɨm mɨ sɨmaka ha nwowɨm kɨma dɨnoknɨnkɨn sɨma kɨrɨe rani, kɨmiir hɨriinan mɨ sɨmiirɨn sɨbgu kɨgrɨrao. Dimusi rani, kɨma mɨ sɨma kɨma ɨrɨparɨn mhoɨiya dimɨn mɨiyɨk Adi Komii siya hauuwi wɨ sɨmiirarar haiswowi mɨ kɨma hɨriinan siyɨu ɨiir tɨri mɨ kɨmiir siyɨuɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ haigɨnɨkou rani, Adi Komii siiram srɨi dimɨn taemɨn haiyam. Nɨɨngaka. Ɨriig.

Kɨma iikamɨm hiinsɨma dwo mɨ tɨ dimɨn taemɨn mɨiyɨkɨm sɨmiir sɨbgu wakaeyokna ap

Mɨ ta kariir yaimɨrsɨm kwɨruwa pɨ kɨmiir boɨnmauugi kɨma kwoɨn whɨruwa dwo mɨ ɨrni nwɨrniyam daɨngwokwonanae mɨ sɨmiirsi daɨngwoyɨmyok ɨiya sɨma hɨk haiiyɨm mɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar tɨr, ɨrni nwɨrniyɨn mɨ hɨnɨɨna daɨngwo nhɨrɨm sɨma dwo kɨmiir kouwɨn. Mɨ iikamɨm sɨma dimɨn biyɨe kɨmiir dirɨraerari mɨ kɨma sɨmiirɨn dimɨn biyɨe yamdi kɨpi swokɨ dirɨraerar. Mɨ sɨma yai biyɨe kɨmiir boɨni mɨ kɨmiir tɨrbumbuwi mɨ kɨma sɨmiirɨn yamdi kɨpi swokɨ tɨrbumbu. Mɨ kɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siirɨm srɨi siya dimɨn mɨiyɨk tɨrɨm sɨmiirɨn. Dimusi rani, Adi Komii siya hɨnɨɨna naɨngwokɨn kɨma tɨ hɨnɨɨna tɨrɨm mɨ kɨma siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirɨn wa haii. 10 Kɨma tɨ hɨnɨɨna tɨ dirɨraerar. Dimusi rani, Adi Komii siir yaiyɨm Yokwo Komii saiir nwowɨm hɨnɨɨna boɨnkɨm:

Tɨ iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ ɨi mɨiyɨk nhɨr nwowam naɨngwowɨm tɨ nu ɨiirɨn, sɨma dimɨn taemɨn biyɨe ɨmiirɨn digɨumii haimriiyɨugig mɨ nɨksɨsae yaiyɨm yɨm ɨriipɨ wara.
11 Sɨma dimɨn bibiyɨe ɨmiirɨn digɨumii haimriiyɨugig mɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar timɨ tɨr. Sɨma iikam whɨekakɨm sɨmaka hiinsɨma dwo. 12 Dimusi rani, Adi Komii siya iikam mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiirar kɨgrɨraowikɨn yɨpɨkɨ sɨmiir kwoɨnɨm mɨiyɨk nwowɨm mɨ siya dimɨn taemɨnɨm sɨma srɨiiyɨm siirɨm sɨmiirar wakaeyoknaeikɨn. Mɨ Adi siya iikam biyɨeyɨm digɨumii sɨmiir haimriiyɨuwikɨm.
13 Mɨ kɨra wadɨe tɨram naɨngwowi kɨriir kwoɨnɨn wɨ nhɨnga tɨrbuwi inkam nwɨr karamaeka. 14 Mɨ kɨma dimɨn mɨiyɨk tɨri mɨ iikamɨm sɨma kɨmiirɨn dimɨn biyɨe tɨri mɨ kɨma maɨrgɨmaɨrga taokɨtaoka dwokaeyam. Mɨ kɨma iikam ɨmiirsi kɨpi nɨdid mɨ tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirsi kɨpi naɨngwo yɨmyok. 15 Kɨma Krais siiram daɨngwokwonanaei mɨ kɨmiir kwoɨnɨm siirɨramar daɨngwo ɨski yɨo dimɨn prasae rani. Mɨ ɨinokɨinokɨn kɨma iikamɨm kɨmiir srɨii yamɨm sɨmiir yai ɨmiir nowarkɨi boɨnam dwokwokɨn kɨmiir kwoɨnɨm dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siirɨm sɨmiiram dimuɨm naɨngwo tɨbmii? Mɨ kɨma sɨmiirɨn ɨo kwoɨn kɨpi nwo mɨ ɨgao yai kɨpi mɨ boɨn Adi Komii siirsi dɨdid yɨo wɨ inɨg biyɨekak kɨma nwowisi. 16 Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm maɨrgɨmaɨrga dwo dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨriyɨm mɨ kɨmiir kwoɨnɨn wɨ rɨrmiigɨrɨrmiiya nikɨ owɨm. Mɨ ta saiir mhoɨiya iikamɨm sɨma wɨ kɨmaka nɨnkɨnwamwarkɨi boɨni tɨ dimɨn mɨiyɨkmɨiyɨkɨm kɨma tɨriyɨm sɨmiirsi. Dimusi rani, kɨma Krais siiram naɨngwo tɨbmiigɨm mɨ sɨma wɨ nɨdidgak nwonami dimɨn taemɨnɨm sɨma boɨnɨm sɨmiirsiyɨn. 17 Mɨ kɨra iikam ɨmiirɨn sɨbgu sɨbgu tɨri, ɨiya tɨ iikamɨm sɨma dimɨn biyɨeyar tɨrka wɨndi kɨmiirɨn mɨ mhoɨiya Adi Komii siya kɨmiiramɨn wɨ big nasmɨrwaiyar nwowi. Mɨ kɨma iikam ɨmiirɨn dimɨn biyɨe tɨri mɨ yɨm tɨ iikamɨm kɨmiirɨn wɨ ɨriipɨ hɨriinan dimɨn biyɨeyar swokɨ kwatɨri mɨ Adi Komii siya kɨmiiramɨn wɨ big nasmɨrwaiya nwo rani. 18 Tariigɨna ya kamwowaɨrga. Dimusi rani, Krais siya bɨdi yaowɨn, siirɨn kam bibiyɨeyɨm sɨma tɨokɨn mɨ ta siya naowa krɨmiir dimɨn taemɨn bibiyɨeyɨm sɨmiirsi naokɨn, siyaɨrgɨn inkam mɨiyɨkɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowɨn, siya iikam biyɨe krɨmiirsiyɨn kwɨruwar naokɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika siya krɨmiir asi nanmaiwarkainakɨn Adi Komii siiram namɨm. Tɨ inkamɨn siyaɨrgɨn pɨuaɨrgɨ naowɨn mɨ siir kwoɨnbudɨn warɨ bɨ naokɨn ɨni omwaiya swokɨ waiyan. 19 Mɨ tɨ hɨriinanɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn Krais siya maeyau biyɨeya kwoɨnbudgɨm nwowa saiir yam mɨ siya siir yai aiirar yanaaknɨnkii haigɨnɨu sɨmiirɨn. 20 Mɨ Adi Komii siya tɨ iikam ɨmiiramɨn mɨnam nwogugugɨn ɨiya sɨma omwaiyar nikɨ waiya sɨma siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ sɨma siir yai aiir bɨ wakaeyoknakɨm ɨiyɨm Noa siya mɨriiyɨm siyaii aiir. Mɨ ta ɨi aiirɨn Adi Komii siya wikamɨm ɨriiyar oumuar hainaowid mɨ tɨriigɨnɨm sɨma bɨ naokɨm. Dimusi rani, op komiiyɨn sɨmiir warɨ bɨ nwomairɨpu aokɨn. 21 Tɨ opɨn yɨ iikamɨm yɨpɨkɨ baptaisiyɨm aknaɨnan sɨmiir nɨisiimauugɨn. Taka opa saeya ɨowɨm kɨmiir pɨu nwowɨm sɨmiir hɨisokan tani. Nɨɨngaka. Ya mɨn nɨisiimauuga iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siiram srɨiiyɨm sɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyɨm mɨ siya wɨ sɨmiir kwoɨn ɨmiir dirɨraerarki rɨrmiiya nwokiyɨm. Dimusi rani, Jisɨs Krais siya bɨdiyar ikɨ aonamɨn mɨ siya ha swokɨ ɨnsiin ɨdwowɨn mɨ ɨni omwaiya swokɨ waiyan. 22 Krais siya bɨdi yamɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir om ɨiir mɨ siya ɨni Adi Komii siir ɨɨna ɨɨnig mɨiya inɨ ɨdwokaiyɨuɨn maeyauwa iikamɨm inɨgakɨm sɨm nɨdwokaiya saiir. Mɨ paekwosɨm ɨma mɨ nonkwo yɨu ɨkɨm mɨ uridyɨu bibiyɨe whɨekak ɨkɨm sɨmiir kouwɨn ɨni siyar ywowɨskiyɨn. Ɨriig.

Copyright information for `IWS