1 Peter 4

Dimɨn taemɨnɨm kɨma dirɨraerariyɨm Adi Komii siir kwoɨn ɨiirara daɨngwo tɨr

Krais siya inkam krɨmiir hɨriinanar naokɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma bɨiya siya tɨrɨm sɨmiir tɨ swokɨ aɨngwoyokiyokɨigi mɨ siya ɨni inkam biyɨeyɨm sɨmiirar kɨgnɨnkɨn tɨoɨn siirɨn sɨma siir nonkwobumbunɨnkɨnɨm mɨ inkamkɨ kɨmiir tɨowi mɨ kɨmpɨsu kɨmiir hauuwi yɨ tɨ hɨriinanɨn, dimusi rani, kɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yai aiirɨm naɨngwo tɨbmiigɨm, yɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm ɨni wadɨe mɨ owɨm whɨsarii rani, iikamɨm yɨpɨkɨ inkamkɨ tɨowiyɨm sɨmiir pɨuɨm mɨ ha kɨmpɨpɨsuwiyɨm mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨo sɨmiir grabaingɨnɨuwi tɨ hɨriinan dimɨn biyɨeyɨn sɨma tɨriyɨm sɨmiir haiburgigɨm. Mɨ tariinan kɨma dimɨnɨm kɨmiir kwoɨnkɨ naɨngwowɨm ta ɨiya kɨma nu tɨrar nikɨ owa sɨmiir kɨpi wakaeyokna dirɨraerar. Mɨ kɨma Adi Komii siir kwoɨn ɨiirara wakaeyokna ap ɨski. Ɨi nhɨrɨm bɨiya namkiyɨm krɨma dimɨn biyɨe kasa bɨ dirɨraerarkɨm iikamɨm nuanɨm sɨma tɨrɨm sɨmiirɨn tɨ dimɨn taemɨnɨm yɨm hɨnɨɨngɨm: Krɨma dimɨn biyɨe ɨmiirar wakaeyokna apkɨm mɨ krɨma sɨmiir dirɨraeraramɨn nhaminhami bɨ naɨngwokɨm, krɨma hɨi nanaeiyɨm krɨma siyɨu komii ɨiirar taouuga dirɨraerari, krɨma op kɨrɨekɨrɨeyɨm sɨmiir kwiyaeiyɨm ɨkɨ krɨma kwiyae nanaeiyɨm mɨ krɨmiir pɨuɨm pɨ whaowakakar nwowi mɨ krɨma nae pranaepranae bɨ naeikɨm mɨ krɨma ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir omakar mɨ amikɨm op kɨrɨekɨrɨe ɨmiir kwiyaeyɨm mɨ krɨma digɨumii Adi Komii siir yai aiir haimriiyɨugɨm mɨ krɨma pɨ uruwai siyaowaiyɨm sɨmiir inɨg ɨmiirar mɨ hainani. Mɨ tariinanɨn iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirar nikɨ tɨrkrɨpkaiyɨm sɨma ɨni hindara yanaakiyɨm. Dimusi ran, i siyɨu biyɨe sɨmaka tɨr karamae nwowɨn mɨ sɨma kɨmɨdiniya yai bibiyɨe kɨmiir boɨn, nɨdidgak kɨma nwowɨm mɨ ta saiir mhoɨiyarɨn ɨiya Adi Komii siya iikamɨm omwaiyar nikɨ waiyam mɨ naokaowɨm sɨmiir hɨdi mɨ tɨ iikamɨm sɨma wɨ sɨma sɨmar nanaaknɨnkiinaei sɨma tɨ hɨriinan dimɨn taemɨn biyɨeyɨm sɨmiir dimusi tɨrkɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii siya sɨmiirɨn asi nonkwobumbunɨnkɨni. Mɨ ta hɨriinan saeya, Krais siya siir Yai Wɨn Kɨbiya iikamɨm yɨpɨkɨ omwaiya waiyam mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ bɨiya naokaowɨm sɨmiir boɨnmɨmauuɨm bɨiya Adi Komii siya boɨnkiya hɨnɨɨn iikam whɨekakɨm wa naokaowi. Krais siya hɨriinansi boɨnkɨn tɨ yaiyɨm iikamɨm yɨpɨkɨ bɨiya naokaowɨm sɨma wa wakaei mɨ wa naɨngwo tɨbmii siir yai ɨmiirɨmɨn mɨ mhoɨiya sɨma wɨ Adi Komii saɨka nwowi. Ɨriig.

Kɨma dimɨn mɨiyɨkɨm Adi Komii siya hauuwiyɨm sɨmiirɨn sɨbgu kɨgrɨrao

Mɨ iikam ɨma mɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ tɨ nu ɨiir nwowɨm sɨma ɨni kingiinar nwowɨm wa nɨdwomaii. Mɨ kɨma sɨbgu daɨngwo omok mɨ kɨmakɨmasiyar kɨgrɨraona dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨriiyɨm mɨ kɨma Bɨiyan Inkam Komiiyɨn nhwo siiramɨn sɨbgu kwɨsboɨn. Tɨ dimɨnɨn yɨo prasae rani, ɨni ɨkɨ dimɨn taemɨn nhɨrɨm kɨma wakaeyokna apiyɨm ɨni sɨmiir kou ywowɨn. Kɨma ɨrni nwɨrniyam naɨngwokwonanaei. Dimusi rani, yɨo tɨriigɨnɨn kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi dimɨn biyɨeyɨm ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨma dirɨraerariyɨm kɨmiir sɨmiirsi naɨngwoyɨmiyoksi. Mɨ kɨma ɨkɨ iikam nhɨrɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm yɨpɨkɨ kɨmiiram nɨtiyɨm kɨmaka ninɨ oniyɨm sɨmiirɨn sɨbgu kɨgrɨrao mɨ nae mɨnɨm mɨ whwonkai hɨi ɨkɨm mɨ dimɨn taemɨn nhɨr ɨkɨm mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨmiir sɨbgu dirɨraerar haigɨnɨu mɨ kɨma kɨmiir kwoɨnɨm ɨo kwoɨn kɨpi naɨngwo sɨmiirɨn mɨ ha kɨpi dirɨraerar. 10 Mɨ nɨnoknɨnkɨn komiiya Adi Komii siya prɨihauugiya kɨmiir wɨm kɨma ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma wɨ Adi Komii siir dimɨnpai dimɨnpaiyɨm kɨmiir hauuɨm wɨ sɨmiir sɨbgu kɨgrɨraowan iikam nwowi. Yɨm hɨnɨɨngɨm, 11 iikamɨm yɨpɨkɨ yai kɨmiir boɨnmɨmauuwi mɨ sɨma Adi Komii siir yaigɨyai ɨmiirara boɨnmɨmauu ɨski. Mɨ yɨpɨkɨ dimɨn taemɨnɨm iikamɨm sɨmiir whɨndirɨraerari Adi Komii siir kɨrɨeni mɨ ta hɨriinan saiirsika iikamɨm Adi Komii siir inɨg ɨiirɨn wa nwokɨ hainanɨm. Dimusi rani, Krais Jisɨs siya whɨndirɨraerarkiya kɨmiir saiirsika. Mɨ kara ha naɨngwowi iikamɨm siir inɨg ɨiir hainan, siyaɨrgɨn inɨg komiigakɨn mɨ pɨ siya kɨgrɨraowi iikamɨm nu tɨranɨm mɨ dimɨn taemɨn whɨekak ɨkɨm ɨinokɨinokɨn. Ɨriig.

Kɨma kɨpi naɨngwoyɨmiyok, tɨ dimɨn biyɨeyɨm kɨmiir tɨrbumbuɨm sɨma Krais siir bɨdiyar ikɨ tɨrɨm

12 Tɨ kariir nomiiyau kɨɨnɨm kɨma kɨpi nanaawɨn tɨ hɨriinan hɨk kɨmpɨpɨsuɨm iikam kɨmiir nɨmbiniyɨm yɨm kɨmiir kɨnankɨuɨm mɨni mɨ sɨma wa nwokɨ kɨgɨm kɨma ɨni Adi Komii siirar sɨbgu wakaeyokna apɨm, kɨmiir kwoɨnɨn ha naɨngwowi tɨ dimɨn biyɨeyɨm bɨiya bɨ nɨmbiyamkɨm mɨ ta saeya nɨnkakniya. Nɨɨngaka. Bɨiyɨn Krais siirar bɨdi yɨmbiyamɨm. 13 Mɨ kɨma maɨrgɨmaɨrga dwo kɨma Krais siir hɨriinan nwokɨm dimɨn biyɨe kɨmiir nɨmbiniyɨm. Dimusi rani, mhoɨiya ɨiya Krais siya swokɨ ɨti, siya, wɨ siya siyar nanaaknɨnkiinaei mɨ kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga taokɨtaoka saɨka nwowi. 14 Mɨ iikamɨm wɨ yai bibiyɨe kɨrɨe kɨmiir nɨkbumbu boɨni. Dimusi rani, kɨma Krais siiram naɨngwo tɨbmiikɨm mɨ kɨma maɨrgɨmaɨrga dwo. Dimusi rani, Adi Komii siir naeyɨu kɨrɨeyɨn ɨni kɨmakar nwowɨn. 15 Mɨ kɨma siyɨu biyɨe kɨpi tɨr mɨ gavman siir mɨiyan iikamɨm kɨmiirɨn wɨ sɨma nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwi tɨ siyɨu biyɨe hɨriinanɨn kɨma tɨriyɨn siirsi. Yɨm hɨnɨɨngɨm, inkam mɨn nɨsomsom aokao mɨ hɨi mɨn tauae mɨ siyɨu bibiyɨe iikam nhɨrmi tɨr mɨ kɨra ha naɨngwowi ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir kouwɨn ɨni kɨrar ywowɨn mɨ sɨmiir digworaekwowɨm yɨm ɨni kɨrar mɨ kɨgrɨraowɨm mɨ tɨ hɨriinan dimɨnɨm yɨm kɨpi tɨrmɨmɨn. 16 Mɨ inkamɨn iikam biyɨeyɨm dimɨn biyɨe tɨriyɨm sɨma wɨ kɨriir tɨrbumbunɨnkɨni. Dimusi rani, siya Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apikɨn mɨ siya sɨmiirsi kɨpi nɨdid siya Adi Komii siir inɨg ɨiirar hainan. Dimusi rani, siya Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmiikɨn.

17 Mɨ ta ɨiya bɨdi yɨmbiniya Adi Komii siya iikam ɨmiir hɨdana. Mɨ siya bɨiyɨn wɨ iikamɨm yɨpɨkɨ siir yai aiir wakaeyokna apɨm wɨ sɨmiir hɨdi. Mɨ siya bɨiyɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm krɨmiir hɨdi mɨ mhoɨiya wɨ panɨɨna tɨri iikamɨm yɨpɨkɨ digɨumii Adi Komii siir yai kɨbi aiir haimriiyɨuɨm sɨmiirɨn? Sɨmiirɨn wɨ siyar nonkwobumbunɨnkɨn ɨuguskii. 18 Mɨ Adi Komii siir yaiyɨm Yokwo Komii saiir hɨr nwokaiyɨm yɨm hɨnɨɨna boɨnkɨm,

Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ naɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ tɨ dimɨn biyɨeyɨm ha nɨmbiyami hɨk sɨmiir hauuwam mɨ sɨmiir kwoɨnɨm pariiparii sɨma nɨpiyaokɨiyɨm Adi Komii siir wakaeyokna apsi, mɨ tɨ dimɨn biyɨeyɨm tɨ iikamɨm Adi Komii siiram wakaeyokna apiyɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyamɨn pariipariiya nwowi, mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ digɨumii Adi Komii siir haimriiyɨuɨm yɨm wɨ panɨɨn panɨɨna tɨri, ha? Yɨm wɨ hindara nasae bornɨnopkainam ɨuguskii.
19 Mɨ ta hɨriinan saiirsika, tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ dimɨn bibiyɨekɨ kiyɨkaigaiyɨm mɨ hɨkak ha nwowɨm, yɨm Adi Komii siirar kwoɨnkɨn tɨ hɨriinan nɨmbiyamɨn mɨ sɨma kɨpi naɨngwoyɨmiyok. Mɨ Adi Komii siiram daɨngwo tɨbmii yɨpɨkɨ iikam whɨekak krɨmiir nonkwokwokiyɨn mɨ siya sɨmiir whɨndirɨraerarɨn mɨ sɨmiir mɨ kɨgrɨraokɨn. Dimusi rani, siya dimɨn taemɨnɨm bɨiya siya boɨnɨm, siya dirɨraeraram, siya sɨmiirɨn wa dirɨraerari. Ɨriig.

Copyright information for `IWS